bötkïnt" Closetpapier. Ambachtsschool. DAMES-REGEN-ULSTERS, Geld beschikbaar een Huis en Erf, j 25jarige Echtvereeniging D. Iliidernisse. verkoopen: op Zaterdag 30 Augustus 1890, De Leerboeken, Atlassen enz,, A. A. W. BOLLAND. ^TIHTubT™ De Visscherij in den Karelpolder. opruiminga contant SCHOENWERK h. j. pennings, c 31. c 38 Wed. B. FABERY DE JONGE, Kinderspeelgoederen, Belgische Lampen, Naaimachines, c 38. c 51. m allerhande Artikelen. Wed. B. FABERY DE JONGE, F. Kleeuwens Zoon Weegbrug op de haven le lerseke sTgTrendTFö t Wed. J.T STOKMANS, FLOR ALIA, Wed. J. P. Van der Does Lz., Hart-Cacao. Ontvangen nieuwste modellen Afgepaste Dames Xfajaars- en Winter-Eobes, Avon dd o n. P. A. DE LIGNY, Langevorststraat C 231 en 232. Gewaarborgd Gouden Knoopen. Tc koop of ter overname aaügeboden Ontvangen: Wasleêren Mans-Laarzen f 5,- Mans-Molières f 3,25 Heeren-Bottines f 4,50 van de gewone tot de f ij n s t e soorten. Kinder- Laarsjes, van de gewone sterke Schoollaars met leder gevoerd tot de nette modellen Kamgaren Knooplaarsjes. Groote sorteeriug Dames-Laarzen van af ƒ3,50. Dames Salon- en. gewone Pantoffels. door den wind was bewogen, in het gezicht was ge troffen. Ingezonden Stukken, Mijnheer de Redacteur Nu met dit ongenietbare najaarsweer er weinig kans bestaat om a. s. Vrijdag Bouwman's militaire muziek in den sociëteitstuin onvermengd te genieten, zou steller dezes als medeonderteekenaar d. r lijst voor het slagen van dat concert, wel in overweging willen gaven nu nog tijdig te beproeven, dat in plaats van de militaire muziek buiten daarentegen Bouwman's strijkorkest in de zaal zich deed hooren. Ongetwijfeld zal dit den uitvoerder» zoowel als den ondernemers ten goede komen en wel niet het minst den toehoorders. Goes, 28/8'90. K. Afloop Aanbestedingen en VsFkoopingen. Heden werd ten overstaan van notaris Mulock Houwer te Kloetinge voor S. Van Kruininge verkocht een woonhuis en erf in de gemeente Kloetinge aan de Kapelsche straat, groot 4 A. 10 c. A. voor f 124 aan Launis Dekker te KloetiDge. Kosten 15 percent. Correspondentie. Aan den heer J. Van Leerzum te Biezelinge. Uw stuk kunnen wij niet plaatsen. De zaak daarin be handeld is van zuiver kerkelijken aard en op dat gebied willen wij ons met ons blad niet begeven. De kerkelijke autoriteiten hebben in dergelijke aangelegen heden uitspraak te doen, niet de pnblieke opinie. De wijze, waarop gij u overigens over den betrokken pre dikant uitlaat, zal vermoedelijk niet tot het door u gewenschte doel leiden en getuigt niet voor het Christe lijk beginsel, dat u meent te belijden. Burgerlijke Stand Goes van 25 tot 27 Augustus 1890. Ondertrouwd: 26, Willem van Maasdam, 19 j., jm., te Bergen-op-Zoom en Willemina Catharina Enters, 17 j jd., te Goes. Overleden 24, Antor.y Pladet, 72 jgehuwd met Johanna Zweedijk. Vüatergetsjen voor lerseke, DAGEN. 28 Augustus. 29 30 31 1 September. 2 t 3 HOOGWATER. Voorm. Nam, 0.45 1 43 2.34 322 46 4.39 5.30 1.16 2.10 2 58 3.44 4.27 5.10 5 48 LAAGWATER. Voorm. Nam, 7.15 8.13 9 4 9.52 10 36 11.9 7.46 8.40 9.28 10.14 10.57 11.40 12 Marktberichten. GOES, 26 Augustus 1890. Bij uiterst kleinen aanvoer kwamen enkele partijtjee vrij qualiteit doch per hectoliter 8,— a 8,40 7,50 a 8 5,50 a 5.80 a. 4,80 a 6,20 4,25 a 4,60 8,- a 9,— lD 9,60 a 9,75 a g 1,05 a 1,20 3,40 a 3,60 nieuwe Tarwe voor, van niet droog. Oude TARWE Nieuwe TARWE Nieuwe KOGGE W1NTERGERST ZOMERGERST KOOKERWTEN W1NTER-KOOLZAAD KARWIJ-ZAAÜ BOTER per K G. EIEREN per 100 stuks ROTTERDAM, 25 Augustus 1890. Tarwe De aanvoer van jarige vermindert weke lijks. Daardoor en ook omdat de vooruitzichten van het nieuwe gewas ongunstig zijn, heerschte er heden een vaste stemming en werd eene verhooging van 15 a 25 ets. ingewilligd. Jarige Zeeuwsche, de beste f8,75 a 9,10, puike nog daarboven, goede en mindere qual. f8,60 a 7 Van het nieuwe gewas waren heden ver scheidene partijtjes ter markt, meerendeels echter wak, welke naar qual verkocht zijn van f7 tot 8,50. Canada- Tarwe kan ook beter prijzen opbrengen en werd ver handeld a f7.70. ft0 8 e- De beste qual. was prijshoudend, doch mindere soort moest 2U ets. lager worden afgegeven. De beste werd verkocht van T 6,75 tot 6, goede en mindere f 4,75 a 5,50. 6er 81. Winter blijft steeds zeer gezocht, vooral in blanke wichtige qual. en kan 20 ets. meer opbrengen Naar deugd werd bedongen van f4,25 tot 5,50 per heet. en per 100 kilo van f7,85 tot 8,75. Van Cheva- liergerst waren enkele partijtjes aangevoerd welke voor 16 tot 6,20 nemers vonden. Haver prijshoudend. De beste f 3,90 a 4,30, goede en mindere soorten f3,80 a 3,25. Blauwe Erwten onveranderd. De aanvoer was heden tamelijk doch de droogte laat veelal te wenschen. Naar qual. verkocht van f8 tot 9,25. Koolzaad in de beste soort duurder betaald. Men bedong van 18,75 tot 9,95. Kanariezaad in beste soort meer gezocht. Puike qual. f7 a 7,15, mindere soort f5,75 a 6,75. Aanvoer van Zeeuwsche ajuin heden circa 2500 hectol. Prijs voor groote puike f 1,40, kleine f 1,70 per 6Ü kilo. Zeeuwsche eieren f3,80 a f4,— de 100 stuks. Meelbericht. De stijgende beweging maakte gedurende de afgeloopen week verdere vorderingen en werden er groote partijen verhandeld tot hoogere prijzen. Ook heden werden vooral op willige berichten van Amerika opnieuw hoogere prijzen geëischt,die, hoewel schoorvoetend, hier en daar werden ingewilligd. ROTTERDAM, 26 Augustus 1890 Op de veemarkt waren heden aangevoerd: 430 vette runderen, 1026 magere dito, 228 vette en gi as- kalveren, 145 biggen. De prijzen waren als volgtvette Runderen le qual. 76 c., 2e qual. 72 e„ 3e qual. 68 c., kalv. le qual 90 c., 2e qual 80 a 85 c., alles per kilo. De prijzen der boter waren heden als volgtle qual. f 52, 2e qual. f 48, 3e qual. f 44, per 7s kilo 50 a 65 ets. Aardappelen. De prijzen warenZeeuwsche jammen f3,a 3,50, dito blauwe f 1,90 a 2,cham pions f 2,25 a 2,50, per heet. Woensdag 3 September a. 8. hopen DANIËL KAAISTEEKER en CORNELIA BOEI hunne 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen behuwd- en kleinkinderen. Borsele, 25 Augs. 1890. Donderdag 28 Augustus onze geliefde ouders BAREND DE HOND hopen SUSANNA ADRIANA GLERUM hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen behuwd- en kleinkinderen. Goes, 27 Aug. 1890. Zondag 31 Augustus hopen onze geliefde ouders H. DE KORTE en M. MOL V hunne te herdenken. Hunne dankbare kinderen. F Ellewoudsdijk, 28 Aug. 1890, Zeer voorspoedig bevallen van een Meisje J. BORLEFFS-Van Rije. Bergen-op-Zoom, 26 Aug. '90. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde vader JOHANNES HESSELINK, in den ouderdom van 68 jareD. Uit aller naam J. HESSELINK. Dordrecht, 24 Aug. 1890. Zij, die verlangen geplaatst te worden ah leerling in het TIMMEREN of het SMEDEN, gelieven zich aan te melden vóór 30 Augustus a. s. bij den Secretaris De Notaris C. PRINS te Krvimwjr.n ia! de» middags te 12 uren, ten huize van Jan De Kok te Krabbendijkey Kabinet, Bureau, Kastje, Stoelen, Ta fels, Klok, Veeren- en Kapokbedden, Kleederen, 3 Ka chels, Schoenmakersgereedschap, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer- en Aardewerk enz. Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel van den eerz. Benjamin Weststrate, overleden te Krabbendijke don 19 Augustus laatstleden, wordt verzocht daarvan ten spoedigste opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris L. A. PAARDEKOOPER OVERMAN, te 's G r a- venpolder. in gebruik bij de H. BURGERSCHOOL en MEISJESSCHOOL alhier, zijn voor handen bij den Boek- en Muziekhandelaar Hij houdt zich minzaam aanbevolen. Inschrijvingen vóór of op 1 September 1890 in te zenden aan den heer J. KRIJGER ta K r a b b e n d ij k e, bij wien tevens alle inlichtingen zijn te bekomen omtrent de conditiën. Vroeger verhuurd geweest aan den Weled. heer baron Clifford. GednreDde eenige dagen van alle soorten aan spotprijzen, bij St. Adriaanstraat, Goes. O E S. RUIME SORTEERING Gekleede en ongekleede Poppen, Spoormandjes, fijne kristallen Karaffen en Glazen, gemonteerd Kristal, alle soortenMessen, Berli j n Zil ver, Houten- en Meerschuimen Pijpen, Lederwaren, Zeepen en Eau de Cologne enz. enz. is ruim voorzien van T.ange Kerkstraat. 50 cents per 1000 Tolletjes, BIJ Ondergetekenden brengen ter kennis dat de ten dienste voor gegadigden van af heden beschikbaar is. Voorwaarden gratis verkrijgbaar bij de ondergeteekenden. lerseke, 26 Augustus 1890. P. SANDEE. J. MOLHOEK. Oefors. Van Kcliaik, I>elft. HOEK, GROOTE MARKT, GOES. Heden ontvangen verschillende nieuwe merken als: Holland», 1 geurige 272 uitstekende Hollandsche Sigaar) ets. Sigaar. Creflgida, pittige 2 Prinses Wilhelmina ets. Sigaar. Verder voorhanden kistjes van 25 en 50 stuks, zeer geschikt voor kermiscadeaux, van af 50 cent. Houdt zich verder aanbevolen voor 't leveren van Tabak, Tlieo, Zoete-, Drink en Poederchocolaad en Limonade. Aanbevelend, Wed. J. A. STOKMANS. poetspoeder voor NIKKFX, overtreft alle tot nu toe bekende poets middelen, aangezien men er in een oogen- blik glans mede opwekt zonder het metaal, zelfs bij veeljarig dagelijksck gebruik, hoe gering dan ook, te doen afslijten. Iq doozen van 15 en 25 cents verkrijg baar bij VERKOOPHUIS, GOES. Stollwcrck's Hoogste eiwit hoogste theo- Trromin-gehalte. Voordeeligf Hart-Cacao is fijnste Poeder-Cacao in hart vorm gepersd. Spoedige oplosbaarheid, fijnegeur, deliciense smaak, steeds gelijkmatigheid des dranks. In blikken bóssen k 25 Cacao-harten 45 cent. 1 Cacao-hart 1,8 cent 1 kop Cacao. Verkrijgbaar bij H. H. Confiseurs, Banket bakkers enz. Engros-Expeditie: Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kalverstraat 103. v (nog ruime voorraad GUTTA PERCHA-MANTELS en STOFMANTELS). ran 10 tot 30,00 gulden. DOOR DE De ondergeteekende bericht zijne geachte ciiënteele, dat hij bij zijnen handel In UURWERKEN heeft gevoegd GOUDEN en ZILVEREN WERKEN, BLOEDKORALEN en PAARLEN, hoofdzakelijk voor den Boerenstand. Sedert 18 jaren liet vertrouwen genoten hebbende, hoopt hij met dezen nienwen handel door eene soliede bediening het vertrouwen van ieder waardig te blijven. J. €3. VAX DE VEX, Au remontoir, Lange Kerkstraat 23. Dinsdag 26 Angustus zijn door epn goud smid te Goes een paar GOUDEN KNOO PEN verkeerd afgegeven, waarvoor v ij f gulden reparatiekosten is betaald. Ver zoeke s. v. p, aan dengene, die dezelve af gehaald heeft, de knoopon terng te bezor gen bij dien goudsmid, waar de knoopen, aan hem toebehoorende, zullen overhandigd worden. tegen billijke rente. Adres: letter A. Goesche Courant. op een der welvarendste gemeenten van Zuid-Beveland op goeden stand, voorzien van alle gemak ken, zijnde vele jaren LOGEMENT, goed beklant en verder voor alle neringen vat baar. Koop- of overnemingssom billijk, des- verkiezende met volledigen INVENTARIS. Ongeveer de helft der koopsom kan als eerste hypotheek erop gevestigd blijven. Te bevragen onder letters N N bureau Goesche Courant.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1890 | | pagina 3