FEUILLETON. Door vreemden wil beheerscht. de grondbeginselen van den intensleven of wetenschap- I pelijken landbouw, van een vast en rationeel cultuur- stelsel, en te groote oppervlakkigheid, die zich ook afspiegelt in het algemeene gebrek aan behoorlijke boekhouding. 2. Gebrek aan den grooten hefboom van alle zaken, aan het geld, gemis dus aan bedrijfskapitaal. 3. Te weinig behartiging van het oud vaderland- sche spreekwoord ^Eendracht maakt macht", te weinig aaneensluiting, te weinig vereeniging voor gemeen schappelijke belangen. Den landbouwers te Kloetinge is de vraag voorge legd, welke middelen tot herstel door hen worden gewenscht. Daarop is door allen geantwoord, dat het middel om den landbouw uit zijn gedrukten toestand op te beureD, bestaat in het helfen van inkomende rechten op granen, met uitzondering van veevoeder. Niet alleen zij, maar het gansche platteland, de meerderheid der bevolking, zou daardoor geholpen zijn. Deze zienswijze daargelaten, meenen wij hier het volgende in overweging te moeten geven. Zal het geen een gewichtig algemeen belang mag genoemd worden de Nederlandsche landbouw in de mogelijk heid zijn te blijven bestaan, niettegenstaande de over stelpende concurrentie van andere landen, die in veel gunstiger positie zijn, dan is het noodig de productie van den bodem zooveel mogelijk te verhoogen en dit zoo goedkoop mogelijk te doeD. De bekwaamste en beste landbouwer is toch de gene, die van eene gegeven oppervlakte met de minste onkosten het meest voortbrengt. Om daartoe te geraken is meer ontwikkeling, meer kennis, meer kapitaal en meer samenwerking nood zakelijk. Er is dus groote behoefte aan meer landbouwon derwijs, aan verbetering van het credietwezen ten behoeve van den landbouw, aan coöperatie en aan vermindering van den zoo grooten druk der belastingen. Landbouwonderwijs op de lagere scholen zal voor eerst beperkt moeten blijven eo zal dan eerst doel kunnen treffan, wanneer van Staatswege algemeene leerplicht is ingevoerd. Eijoe groote schrede op den weg van vooruitgang zal het echter zijn, wanneer door de Begeering de maatregelen ten uitvoer mochten worden gebracht, die haar door de landbouwcommissie, in haar voor treft ilijk rapport over het landbouwonderwijs in zijn ganscben omvang, zijn aanbevolen. Niet het minst zal dan de zoo noodige meerdere theoretische en practische kennis van het landbouw bedrijf verkregen kunnen worden door da wioter- scholen, door de vakscholen en door de voordrachten der landbouwlaeraars met demonstratie op de proef velden. De mogelijkheid om voor meer intensieveu landbouw meer bedrijfskapitaal op aannemelijke voorwaarden te verkrijgen, verbetering van het credietwezen, zal vooral berpikt kunnen worden door de oprichting van lande lijke voorschotvereenigingen volgens het stelsel van Schulze-Delitsch en Raiffüsen. Wanneer deze veretn'gingen, die in Rijn-Pruisen, in Hessen en andere gedeelten van Duitschland zoo uitnemend werken, bij ons in het leveo geroepen kun nen worden, dan kan dit mede als een der krachtigste middelen tot herstel beschouwd worden. Niet alleen echter is deze wijze van samenwerking, maar ook andere en veelzijdige coöperatie hoogst wenschelijk, zooals de oprichting van verbruiksvereeni- giogen, vereenigiugen in alle plaatsen tot inkoop van kunstmest, voedingsstoffen en zaden, tot verkoop van producten, tot aanschaffing van uitmuntende fokdieren enz., hetgeen alles kan bijdragen om de voortbrenging voordeeliger te maken. Eindelijk is het wenschelijk, dat, tot eenige verlichting van den belastingdruk, 47) (Vervolg.) Graaf Ei ik was diep geschokt. Al de hoopvolle gedachten, waarmede hij g-komen was, waren gedood evenals de eerste lenteboden door de nachtvorst. De zaak was erger afgeloopen dan hij gevreesd had. Indien de vorst hem uit eigenzinnigheid of trots zijn toe stemming tot een huwelijk met Thekla had geweigerd, zou hij dit kalm hebben verdragen en moedig den strijd om een eigen bestaan hebben aanvaard; maar thans had de vorst, vrij van alle kleingeestige voor- oordeelen, verzaking zijner liefde geëischt met een beroep op den plicht, dien hij tegenover zijn geslacht had te vervullen. Erik kon het bestaan van dien plicht niet ontkennen en bij gevoelde zich bijna beschaamd en klein tegenover zijn neef, die zelf zooveel geleden had en niettemin nog altijd dacht san de eer van zijn Huis. Ea toch was de graaf vast besloten aan den zijns inziens veel hoogeren plicht hem door zijne liefde opgelegd vast te houden tegenover dieD, welke hem door zijne geboorte werd voorgeschreven. Maar hij begreep, dat hij een hevjgen strijd zou te voeren hebben, vooral met den houtvester en diens vrouw, welke laatste een dergelijk offer had gebracht ah thans van hem gevorderd werd eo die niet aarzelen zou aan hare dochter zulk een offer als eene nood zakelijkheid voor te stellen. Door deze gedachten gekweld viel hij in eene on rustige sluimering. Hij was dan ook reeds vroeg weder in het park maar zelfs de frissche morgenlucht bad hem nog niet zijne kalmte doen herwinnen, toen de oude Reinhold hem kwam melden dat zijn ontbijt in zijne kamar gereed stond. Terwijl de graaf haastig wat gebruikte, knoopte hij een gesprek met den getrouwen dienaar aan. »WeI, mijn oude vriend" zeide bij, »het verheugt mij, dat ik je nog zoo frisch en opgewekt terugzie en dat het je zoo goed gaat." dZoo goed?" antwoordde de oude zuchtend. dAcIi graaf, hoe kan het een ouden, trouwen dienaar goed gaan, wanneer er zoo'n vreeselijk ongeluk over zulk een doorluchtig vorstenhuis is gekomen De graaf keek hem verbaasd aan en wist niet of J de grondbelasting op bouwhoeven en boerenwoningen worde opgeheven, alsmede de hypotheekrechten, en dat do parsoneele belasting worde herzien. Door belas ting van alle waarden in portefeuille, door ook do geldbeleggers en kapitalisten hun rechtmatig aandeel in de lasten van den Staat te doen dragen, zou men de landbouwnijverheid nog veel meer kunnen verlichten. Behalve deze hoofdmiddelen tot opbeuring van den landbouw, kunnen nog andere maatregelen in het belang van dezen voornaamsten tak van volkswelvaart genomen worden, waartoe onder andaren behooren Naast verbetering der vee-, schapen- en varkans- rassen door particulieren of vereenigingen, het vestigen van depóts van rijkshengsten van aanverwant ras in verschillende gedeelten der provincie, en zulks in over leg met de keuringscommissie der Zdeuwsche land- bouwmaatschappij. Buitendien fmanciëele steun van regeeringswege bij het uitloven van premiën voor uitmuntende merriën en voor de mannelijke en vrouwelijke afstammelingen van de genoemde hengsten. Vermindering der spoorwegtarieven voor het ver voer van vee, van mest- en grondstoffen ten dienste van den landbouw. Herziening van de wet tot af koopbaarstallicg der tienden. Wet op de vervalsching van eetwaren. Oprichting vau nog meer proefstations in verschil lende provinciën, zoodra de behoefte daaraan zich open baart. Veel kan er dus, zoowel door de regeering, als door vereenigingen en landbouwmaatscbappijen wor den verricht tot horstel of opheffing van den land bouw uit den zoo gedrukten toestand, waarin deze zich thans bevindt. Gemengds Berichten. Men schrijft ons Uit de dezer dagen gehouden publieke en onder- handsche verhuring van peren en appelen blijkt, dat, niettegenstaande er nog al wat vruchten zijn, hooge prijzen zijn besteed. Volgens taxatie berekent men dat de vruchten gemiddeld vier gulden aan 't hout op brachten. De jutteperen, die wol beneden het middel matige opbrengen maar toch niet schaarsch zijn, worden tot 7,75 per II. L. verzonden. Kapello. Gister is alhier de weegbrug bij het station opgeleverd, door de leden in orde bevonden, en teu dienste van het publiek opengesteld. Maandag viel te Borsele een driejarig jongetje al spelende in den grooten waterput op het plein van het dorp. Hoewel dit werd opgemerkt door een be woner op eenigen afstand, die hot aan den manden maker J. Lous onverwijld mededeelde, verliepen toch eenige oogenblikken voor de plaats des onheils was bereikt. Het gelukte echter Lous nog ia tijds den kleine te grijpen en boven te brengen, doch de toe stand van hot kind was van dien aard dat de beken de maatregelen moesten worden toegepast, waartoe de onbezoldigde rijksveldwachter J. V. Troupee, die toevallig voorbijkwam, mot gunstig gevolg overging. Het zanggezelschap van Lsmswaarde gaf Zondag II. een uitvoering te Kuitaart. Bij deze gelegenheid schijnt er twist ontstaan te ■riin tusschen twee aldaar wonende personen T. en B. Het liep tusschen beiden zoo hoog, dat het van woorden tot daden kwam. T. werden 3 messteken toegebracht, een in den rug en twee in den buik. Geneeskundige hulp werd ver leend door de herren Deijor van Kloosterzande en Callenfel8 van Hulst. B. werd onmiddellijk gearres teerd en naar het huls van bewaring te Middelburg overgebracht. Do getroffene is hedenmorgen vroeg overleden. hij met een bediende over de grth^im«n der vorstelijke familie mocht spreken. De oude R- iahold scheen dit te begrijpen, alihans hij zeide »De graaf kan gerust met mij spreken over alles wat hier gebeurd is. Do vorst heeft voor mij geen geheimeu en daar doet hii poed aan, want ik zweer n bij alle heiligen, dat zich eerder een graf zou kun nen openen dan dat er een woord aangaande dezo zaak o«er mijne lippen zou komen." »Is het dan werkelijk alles waar?' vroeg de graaf. »Kau de vorst niet teu prooi zijn aan misleiding?' »Het is helaas alles waar" zoide Reinhold, terwijl er tranen in zijne oude oogen sprongen, »de arme vorstin heeft het immers zelf bekend en dan valt er niet moor te twijfelen. En toch o, God ik kan haar niet voor schuldig houden, althans niet uit vrijen wil en met slechte bedoeling. En die moeten toch aanwezig zijn, zullen ons onze zonden worden aange rekend en zullen wij zoo zwaar boeten als thans de vorstin doet I" »Uit vrijen wil vroeg de graaf. »Wat bedoelt go daarmede Zoudt ge denken, dat het verstand der vorstin »0. neen" zeide Reinhold, slat durf ik niet be weren. Zij sprak tot op het laatste oogenblik zoo kalm en helder en onderworpen, dat er van verstandsver bijstering geen sprake kan zijn. En toch" vervolgde hij, angstig omkijkende, »toch is or iets geheimzin nigs in de geheele zaak, dat mij doet huiveren. O, graaf, da booze geesten beschikken over zonderlinge, geheimzinnige krachten om da menschen ongelukkig te maken wij kunnen hunna werken niet doorgronden en wij kunnen alleen Gods hulp inroepen om ons vte beschermen. Er staat geschreven en de heilige Moe derkerk leert het ons bovendien, dat de duivel ia da wereld omdoolt om door verleiding de zielen tot zich te lokken. God alleen kan dit verhinderen, wanneer wij oprecht tot Hem bidden ons in Zijne bescher ming te nemen. En hier, graaf, zijn er booze machten in het spel, dat is bnitan kijf, want anders had dit alias niet kunnen gebeuren. Al heb ik het met eigen oogen gezien, toch geloof ik nooit, dat het is, zooals het schijnt; die arme Bitty was altijd trouw en eerlijk en dö vorstin was zoo rein en trouw ea vroom als nooit iemand te voren." »B9tty, wat is dat met Batty?" vropg da graaf. »Dat was da kamenier der vorstin. Zij was van jongsaf in haar dienst en zoo maar opeens had zij Hanswccnl. Op a. s. Maandag zal aan de school kinderen een feest worden bereid, ter eere van den Prinsessedag. Onder begeleiding van het fanfarenge- zelschap »ScheldegaIra" worden de schoolkinderen naar een daarvoor gekozen terrein geleid, waar verschillende volksspelen zuilen worden gehouden, waarvoor vele prijzen beschikbaar zijn gesteld. Voorts wordt aan ieder kind eenige versnapering en een prijsje verstrekt, terwijl door bovengenoemd fanfareDgezelschap het feest zal worden opgeluisterd. In de laatste weken kwamen in een aantal ge meenten van westelijk Zuid-Beveland honderden ge vallen van ernstige diavrhae voor onder da paarden. Den veeartsen gelukt het echter, met eokele uitzonde ringen, steeds genezing aan te brengen. Omtrent de oorzaak van het verschijnsel verkeert men in het on zekere. Zoowel de paarden die in de weida liepen als zij die op den stal met klavers waren gavoederd werden aangetast. Een heer te Alkmaar, die den strijd tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Staten van Amerika van 486365 mede gemaakt heeft, vernam onlaDgs, dat hij daardoor in de termen viel van peDsioen te ge- rieten. Daaromtrent inlichtiog vragende bij den Ame- rikaanschen consul te Amsterdam, mocht hij vernemen, dat dit werkelijk het geval is en dat hij ook recht had op een aardig spaarpotje, voor hem aan de an dere zijde van den Oceaan gegaard in de vorige jaren. De noodige maatregelen zijn nu genomen om de uit betaling te bevorderen. De Rotterdamsche politie arresteerde een zes tienjarige meid, die het kind barer meesteres ver giftigde met petroleum. Het kindje, drie maanden oud, zal vermoedelijk aan de gevolgen bezwijken. De oorzaak moet in laaghartige wraak worden gezocht. Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat de koffie, die voor velen als drank onontbeerlijk is, nog andere, gewichtiger eigenschappen bezit dan aangenaam op te wekken. In het warme jaargetijde is koffie het beste middel, dat men tot zuivering der lucht in eene ziekenkamer kan aanwenden, een middel, dal boven dien nog dit voordeel heeft, dat het geen onaangename lucht verspreidt, zooals bijvoorbeeld chloor of carbol. De verbrande en gemalen koffie heeft geen oplossende uitwerking op dierlijke en plantaardige uitdampingen en maakt ze daardoor onschadelijk. Da Fransche ge neesheer Barbier maakt melding van de heilzame uit werking der koffie bij narcotische bedwelming door tabak. Ieder rooker weet hoe spoedig slaperigheid, tengevolge van het vele rooken, door een kop koffie overgaat. In kelders, waar vleesch en visch bewaard wordt, is niet zelden een leelijke lucht. Daar is ook geen beter middel tegen dan gemalen koffie. Als men wildbraad met gemalen koffie bestrooit, dan kan men het verscheidene dagen goed houdeD. Da Grieksche bladen maken melding van da heldendaad van eene dame, de vrouw van een Duitsch ingenieur, die sedert eenige jaren stationschef te Aegion aan de golf van Corinthe is. Verleden week op een wandeling aan het strand hoorde zij hulpgeroep en het bleek, dat eenige knapen in een bootje, waarvan de riemen verloren gegaan waren, op een klip ge- stooten waren en het water de boot binnendrong. Daar er niemand was om te helpen ontdaed de dame zich van haar bovenkleeding en sprong te water. Ge lukkig kon zij zwemmend de boot nog tijdig bereiken en toen vasten voat op de klip krijgen, zoodat zij de boot kon vasthouden, terwijl de knapen er zooveel mogelijk water uitschepten. Toen zette zij de boot af met een forschen ruk, zwom haar achterna en stuurde haar met éan hand gelukkig naar het strand. Daar de zon hoog aan den hemel stond, droogden haar kleederen spoedig genoeg en een half uur later keerde een armband gestolen en dat heeft ze zelf bekend, zoodat ze met schande beladen het huis uitgejaagd is. En daarna gebeurde dat met de vorstin en den luitenant van Maisenberg, die ik altijd als een recht schapen mensch heb gekend en van wien niemand ooit gemerkt heeft, dat hij iets kwaads tegen mijne meesteres in den zin had. En dat is alles begonnen" vervolgde hij fluisterend en een schrede nader bij den graaf tredend, »s*dert dia vreemdeling hier is, die Italiaan, wieDs blik iemand het bloed in de aderen doet verstijven, die overal bij geweest is, die altijd raad gegeven heeft en wiens raad altijd wordt gevolgd. Ik laat het mij niet uit het hoofd praten, dat hij met den duivel in verbinding staat. Hij is hier ge komen, zonder dat iemand hem kendemen zegt, dat hij een geleerde is, die hi8r in oude perkamenten komt snuffelen, maar iedereen wordt door hem behekst. De vorst, die anders niet zoo toeschietelijk is tegen over vreemden, noemt hem zijn vriendde pastoor weet geen woorden ta vinden om hem te loven eo te prijzen en zelfs de vorstin is bij hem in da bibliotheek geweest om zich die oude boeken door hem te .laten toonon. Dat was kort voor al die narigheid begon. Ook graaf ICronstein, die waardige grijsaard, is geheel door hem betooverdalleen over mij heeft bij geen macht. Ik kan zijn duivelsch spel wel niet doorzien, maar ik durf er mijne zaligheid onder verwedden, dat hij het is, die hier al dat ongeluk schept, door zijn kwaad oog, zijn giftigen adem, die evenals die ver schroeiende wind in zijn vaderland alles doet ver dorren, waarover hij heenstrijkt. Gij lacht mij mis schien uit, evenals de anderen gedaan hebban, graaf, maar toch blijf ik bij mijn beweren. Een trouwe waak hond krijgt er de lucht van ais zijn meester door gevaar wordt bodreigd en een oude getrouwe dienaar zooals ik ben, gevoelt ook, wanneer er een booze geest boven het huis zweeft, waarin hij van jongsaf zijne diensten heeft bewezen. O, ik bid u, graaf, houd met mij de wacht, wellicht zal God u de gave schenken te zien wat anderen verborgen blijft. Laat u niet vangen in de helsche toovernetten van den markies Sal an tier i." DSiUntieririep de graaf, bleek van schrik. dMarkies Sulaotiari heet de vreemdeling, in wien gij zulk een duivelsche macht veronderstelt?" »Kent gij hem, graaf?" Erik had moeite zijne zelfbshaerscbing te herwinnen, pik geloof zijn naam meer gehoord te hebben" zeide zij ongemerkt huiswaarts. De geredde knapen vertelden echter, wat er gebeurd was en de geheele stad bracht daarop hulde aan de kordate vrouw. Koning George zond haar de reddingsmedaille. In het plaatje Dunmow, in Engeland, is een gebruik uit de middeleeuwen afkomstig tot in onze dagen in zwang gebleven. Een echtpaar namelijk, dat gedurende de tijdsruimte van »een jaar en een dag" sedert het huwelijk nooit ruzie heeft gehad, en in dat tijdsverloop nooit den wensch uitteDoch, was ik maar nooit getrouwdkrijgt een prachtige ham present. Dit jaar waren, op 4 Augustus, de werkman Johan Hoy, uit Tottenham, en zijn wederhelft, de personen, die durfden beweren, dat zij aan de bovenvermelde voorwaarden in alle opzichten konden voldoen. Zij moesten voor een rechtbank van gezworenen, uit jonge- dochters en jouge mannen, met een rechter als voor zitter, bestaande, onder eede hun verklaring bevestigen. Dien eed legden beiden af, op spitse keisteenen ge knield liggende, waarna zij naast elkander op een bank zittende, in zegepraal werden rondgedragen. El Callaoeen Peruaansch dagblad m«Idt, dat eenige mijnwerkers te Victoria (Britsche kolonie) een gouden Chineesche munt gevonden hebbenwelke minstens 3000 jaren oud is. Men acht het goudstuk afkomstig van Chineesche zeelieden, die 1000 jaren voor Christus geboorte en 2500 jaren voor de ont dekking van Amerika die kusten hebben aangedaan. De berichten uit het Belgische mijndistrict ep Borinage luiden, dat de werkstaking zal aanhouden. In dien zin werd besloten in de talrijke meetings, welke Zondag en Maandag zijn gehouden. In de steen kolenmijnen, waar de werkstaking is uitgebroken, hebben vele werklieden, die nog aan den arbeid waren, hun livret teruggenomen. Men verwacht een aanzien lijke toeneming van het aantal werkstakers. Geen en kel middel van verzoening schijnt kans van slagen te hebben, althans niet op de grondslagen, waarop de werkstakers hunne eischen gesteld hebben. De directeuren willen gewapend zijn met een reglement tegenover hun personeel. Van hun kant hebben de voorstanders van bet algemeen stemrecht den werk stakers aangaraden elk reglement, van welken aard ook, van de hand te wijzen. Het aantal werkstakende mijnarbeiders was Maandag tot 16,630 gestegen. Het dorp Tzany, nabij Oldenburg, is totaal door een brand verwoest. Zes straten stonden tegelijk in lichterlaaie en de vlammen waren zóo hevig, de rook zóo verstikkend, dat men da plaats des onheils niet naderen kon. Negen personen kwamen om en een jong man, die zijn moeder uit de vlammen redde, verloor het gezicht daarbij. Tweehonderd huizeD, waaronder het bisschoppelijk paleis, werden in de asch gelegd van den ingehaalden oogst bleef niets over. De ellende der bevolking is groot. Sedert eenigen tijd werd te Berlijn verteld dat het in een stadsschool in de Friedenstra?se spookte. Tom dezer dagen de onderwijzer Littloff met het gewoon onderwijs bezig was, liep een meisje van twaalf jareD, dat bij het venster zat, plotseling »Help, help, het spook zit mij achterna." Het kind vloog de deur uit en andere meisjes volgden. De jongensklasse in een ander lokaal, niet wetende, wat er te doen was, werd ook door de paniek aangetast en zoo vluchtten meer dan honderd kinderen, in groote verwarring. Op de trap ontstond ren groot gedrang, en eerst beneden in het portaal gelukte het den onderwijzers en den concierge de kinderen tot be daren te brengen. Eenige leerlingen bekwamen lichte kneuzingen. Tan slotte bleek dat het meisje voor het openstaande raam vermoedelijk door een gordijn, dat hij. »Maar misschien vergis ik mij wel ik heb op mijne verre reizen zooveel menschen leeran kennen. Maar hoe komt hij hier?" x>IIij is hier gekomen op aanbeveling van een pro fessor om in de bibliotheek nasporingen te doen. De vorst heeft hem vóór dien tijd nooit gekend en nu heeft hij hier bijna meer te zeggen dan de vorst zelf. Eo sedert hij in huis is, zijn al die onheilen geschied." »Eq dat brengt gij met de komst van den vreem deling in verband?" zeide de graaf gedwongen lachend. »Dat is toch niet billijk." Hij stond op en brak daarmede het gesprek af; met een diepen zucht verliet de oude Reinhold het vertrek. DSalantieri bier" sprak do graaf sidderend, toen hij alleen was, »Silantieri, die mij beloofd heeft, dat ik binnen het jaar vorst van Ilohenwartburg zou zijn Ea ben ik het niet reeds bijna hangt het niet van mij af de naaste erfgenaam van de vorsten kroon te zijn? Zooveel onheil is er in dien korten tijd geschied ora da belofte, dia ik voor scherts of grootspraak aanzag, in vervulling te doen komen en nog is er geen vierda van den gestelden tijd verstreken. Ilab ik zelf niet een voorbeeld gezien van zijn ge heimzinnige macht, die mij toentertijd in Monte Carlo eerst schrik aanjoeg maar die ik later voor een af spraak hield om mij in mijn ellende op zoo groot moedige wijze te helpen En deze oude man houdt hem voor een helschen geesten inderdaad, het heeft allen schijn of liij de macht heeft menschenzielen in het verderf te storten. Heeft hij zich ook niet van mijne ziel meester gemaakt, door mij eene belofte af te persen, die hij mij wel zal dwingen te houden, en haast hij zich niet zijn plan, hoe onmogelijk het ook schijnt, ten uitvoer te leggen? Maar neen," riep hij, »al ware die Salantieri duizendmaal voor wat de oude Reinhold hem houdt, mij zal hij niet in zijne klauwen vangen. Mij is de engel des lichts verschenen, die mij den weg naar den Hemel heeft gewezen de hel zal over mij geen macht verkrijgen. Ik trotseer haar en al hare geesten." Di oude Reinhold trad weder biunen, met de bood schap aan graaf Erik dat de vorst hem wachtte. Dik bid n graaf" fluisterde hij, Dzie toe, mogelijk gelukt het u licht te ontsteken in da duisternis waarin deze Italiaan ons allen heeft gehuld." Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1890 | | pagina 2