1890. N°. 101. Donderdag 28 Augustus. 77s,e jaargang. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandag, Woensdag en Vrijdagavond, uitgezonderd op feestdagen. Prijs per kwartaal, zoo binnen als buiten Goes, f 1,7& Behalve aan ons Bureau worden Abonnementen en Advertentiën voor dit blad aangenomen bijdeheeren NIJGH VAN DITMAR te Rotterdam en verder bij alle Boekverkooperg en Postdirecteuren. De prij* der gewone advertentiën is van 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 coufc. Bij directe opgaaf va» driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Geboorte-, huwelijks- en doodberichten en de daarop betrekking hebbende dankbetuigingen worden van 48 regels a f 1,— berekend. Dienstaanbiedingen, niet meer dan 4 regels beslaande en contant betaald 20 ct. Aanvragen om en vermelding van liefdegaven 5 cent per regel. GOES, 27 Augustus 1890. In de heden gehouden vergadering van inge landen van den polder lüe Breede Watering bewesten Ierseke" waren 36 personen aan wezig, uitbrengende 66 stemmen. Na mededeeling van ingekomen stukken werd de rekening van den polder over *1889/90 goedgekeurd en vastgestpld in ontvang op 162098,11 in uit gaaf op 136901,52eu derhalve met een goed «lot van J 25196,59. Vervolgens werden nog uitgeloot: 4 obligatiën a 500 elk van de geldleening groot 96,000 9 id. a 1000 elk van de geldleening groot 200,000 (waaronder 6 obligatiën buitengewone af lossing) 4 id. a 500 elk van de geldleening groot 25.000; 1 id. a 1000 van de geldleening groot 60 000 en 1 id. a 1000 van de geldleening groot 40,000. Daarna werd de vergadering gesloten. Aanstaanden Zaterdagmorgen negen uren zal, naar wij vernemen, in de Wandelkerk, ingang tegen over da R. ICath. kerk, repetitie worden gehouden met de schoolkinderen van alle scholen, die de twee Prinsesseliadaren op school bereids hebben ingestudeerd. De zang zal met muziek begeleid worden. Bij besluit van 22 Augustus jl. is door Gede puteerde Staten van Zeeland bepaald, dat de ver kiezing van een lid der Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Goes, ter voorziening in de vacature jbr. mr. J. H. J Qaarles van Ulïord, zal plaats hebhen op Woensdag 24 September e. k. en de herstemming zoo noodig Woensdag 8 Oc tober daaraanvolgende. Maandag werd te Borsele door den dijkraad van het calamiteuze waterschap Ellewoudsdijk- Borsele eena vergadering gehouden tot behandeling van een schrijven van heeren Gedeputeerde Staten, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de uitvoering van zink- en stortwerken vóór den slaartnol van Borsele, in het loopeade dienstjaar, nu aan den westhoek van Borsele binnenkort belangrijke steenbestortiogen zullen plaats hebben. De vergadering vereenigde zich niet met de redenen van uitstel en nam met meerderheid van stemmen het besluit om de machtiging zoo mogelijk van den Koning te verwerven. Op de besluiten tot heffing van dijkgeschot en bij dragen ter som van 64846,52 en tot aanwijzing van gelden voor renten van vorige jaren was de vereischte goedkeuring verkregen. De adelborst der 1ste klasse J. JE, R a m o n d t wordt met den 6den September geplaatst aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip »Koningin Emma der Nederlanden." Middelburg. Tot leeraar in de geschiedenis aan het gymnasium is benoemd de heer H. S n ij d e r s alhier. Bij kon. besluit is, op zijn verzoek, eervol ont slag verleend aan mr. L. A. Bybau, als dijkgraaf van den polder Alteklein en zijn benoemd A. J. Bierens, tot voorzitter der waterkeering van den calamiteusen SuzannapolderH. Polderman, tot lid van het bestuur der waterkeeriQg van den calamiteusen Suzannapolder J. L. Marcu8se, tot voorzitter der waterkeering van den calamiteusen Anna-FrisopolderJ. Karelse, tot dijkgraaf van den OnrustpolderA. E. De Badts, tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Nieuwen Haven polder; J. H. De Vlieger, tot gezworen van den Adriana-Johannapolder. Bij kon. besluit is aan jonkvrouwe S. W. D e Jonge, te Zierikaee, tot wederopzegging, vergunning verleend kosteloos onderwijs te geven in de beginselen der Fransche taal aan de bijzondere school voor ge woon en uitgebreid lager onderwijs aldaar. Bij kon. besl. is de heer L. H. Dominicus Van den Bussche, arts, benoemd en aangesteld tot off. van gez. 2de kl. bij het personeel van den geneesk. dienst van het leger in Ned.-Indië. In De Maasbode geeft de schrijver van een ingez. stuk den volgenden raad om de militaire wetten te bestrijden Men late in elke gemeente, in elk gehucht, een lijst ter teekening circuleeren om te protesteeren tegen dat ongeluksvoorstel. Die protesten worden naar Den Haag gebracht door een deputatie van b. v. 2 of 3 der grootste en stevigste kerels uit elke gemeente dat boezemt ontzag in en dat wel, van het geheele land tegelijk op een en denzelfden dag óf wel, wat misschien nog beter zou wezen, achtereenvolgens, en wel op éen en denzelfden dag slechts van 5 of 6 gemeenten. Op deze laatste manier zou het een mon ster-processie worden van een half jaar lang, die den Minister mst zijn militaristen het vuur aan de schenen zou leggen, en dan zou ik wel eens willen zien of nog iemand da courage zou bezitten, die wet te ver dedigen of door te drijven. Aan hftt Haarl. Dagblad wordt geschreven: Aan den Uithoorn moest een burgemeester zijn. De 1 zwager van den overledene, werkzaam ter secretarie, had niet alleen lang het werk voor den kranke gedaan, maar genoot ook zoo zeer het vertrouwen, dat een adres van gemeentenaren (72 protestanten en 45 katho lieken) het verlangen uitsprak, dat bedoelde persoon zou worden benoemd. Hij werd door den Commissaris des Konings bovenaan op de voordracht geplaatst. Buiten die voordracht om is een geheel onbekende notarisklerk, behoorende tot de partij der doleerenden, een persoon, die niet eens de moeite genomen had zich bij den Commissaris des Konings te vertoonen, gekozen door den Minister. Het 7ijdschr. v. Geneesk, bericht dat de Ver eenigde Staten van Noord-Amerika besloten hebben in de voornaamste havens van Europa, waaruit emi granten vertrekkeneen bureau vau geneeskundig onderzoek te vormen, ten einde landverhuizers naar Amerika geneesknndig te onderzoeken en hun alleen bij afwezigheid van gebreken en chronische of besmet telijke ziekten eon exeat naar de Vereenigde Staten te verschellen. Tegenover de bewering dat eene daling vaa de steenkolenprijzen was te wachten, geeft een deskundige in de Haagsche Courant een betoog, waarin hij duidelijk aantoont, dat rijzing, aanzienlijke rijzing zelfs, onvermijdelijk is. Hij wijst op den verminderden invoer uit de Ruhr- streken, in verband met den afloop der termijnen van vroeger gesloten contracten. De Ruhrhandel brengt nu nog zeer groote geldelijke offers om het verloren debiet terug te bekomen, maar langzamerhand zullen ook de prijzen der Ruhrkolen in verhouding komen tot die van andere mijnen, te meer daar thans ook de mijnen samenspannen en den verkoop harer kolen in éen hand geven. Volgens de Reinisch West/alische Ztg. zullen de kolenmijnen met 1 October éen bestelbureau oprichten en zijn daartoe 45 groote mijnen toegetreden, om zoo min mogelijk concurrentie onderling te hebben. De belaDgrijk mindere productie door de werksta kingen (verleden jaar) in de mijnen, gaf den stoot tot de enorme verhooging der prijzpnmaar meteen de de ondervinding aan de exploitanten, dat deze ver mindering der opbrengst hun groote vermeerdering van winsten gaf. Vandaar dat zij onderling besloten niet meer te produceeren dan da vraag noodig maakte en dat de totale opbrengst van 11500 per dag tot slechts 8250 waggons per dag gereduceerd is. Dat de vraag niet groot was, eindigt de schrijver, lag mogelijk ook wel aan de hooge prijzenmaar zullen die prijzen lager of hooger worden, als de vraag woef komen Mij dunkthooger, zelfs, indien een strenge winter komt, enorm hoog." Onder de bestellers van de rijks-tele- graaf circuleert eene opwekking tot deelneming aan een adres, te richten aan den Minister van waterstaat, handel en nijverheid, waarin zal worden verzocht om hnn tegenwoordigen mantel te doen vervangen door een jas. De gronden, waarop dit verzoek berust, zijn de volgende: lo. de korte ongevoerde mantel, van zeer ordinaire stof, beschut niet tegen de koude 2o. dit kleedingstuk beschermt bijna niets tegen den regen, maar houdt integendeel den man tot aan zijn midden min of meer droog, om hem van onderen, zoowel door den regen als door het ongelooflijk lekken uit den mantel, in de zoomen waarvan zich het water verzamelt, doornat te maken3o vermits de mantel slechts tot aan het dijbeen reikt, is deze, vooral bij sterken wind, hinderlijk in het loopen: voortdurend moet de man dan zorg dragen, dat de wind er niet onder komt en hem de pelerine over 't hoofd werpt. 1q den gemeenteraad van Nienwer-Amstel heeft de voorzitter medegedeeld, dat tot leedwezen van B. en W. in deze zitting en binnen drie weken nog niet de rekening en verantwoording over 4889 ter goed keuring kan worden overgelegd, daar het raadslid Koenen, in strijd met de bepalingen, de stukken had mede naar hnis genomen, terwijl hij op een schrifte lijk verzoek tot teruggave van B. en W. slechts rr<?u had gezonden. De heer Koenen meende, volgens de gemeentewet, als lid van de commissie uit den raad tot nazien dier rekening daartoe gerechtigd te zijn, en zou aan Ged. Staten eene beslissing vragen. Men zal zich herinneren, dat eenigen tijd geleden het stoomschip »Obdam" kapitein G. Bakker, op de New-Foundlandsche banken bij mist in aanvaring is geweest met een Fransch visschersvaartuig, hetweln dientengevolge zonk. Met uitzondering van vier man, werd de bemanning van het vaartuig gered en door de »Obdam" te New-York aangebracht. Nadat de Fransche visschers in Frankrijk waren teruggekeerd, verschenen er in verschillende Fransche bladen hoogst onaangename beschuldigingen tegen kapitein Bakker. Men verneemt thans dat de directie der N. A. S. M., deze beschuldigingen moede, aan de Nederlandsche regeericg heeft verzocht, in deze zaak ren officiéél onderzoek te doen instellen, aan welk verzoek zal worden voldaan, door de zaak te breDgen voor den Raad van tucht. (N. R. Ct.) In het Vaderland van 23 Augustus 1890 komt de volgende part. correspondentie voor uit Californië. Fresno, 1 Augustus. Geachte Redactie Met genoegen ontviüg ik te New-York van de di rectie van uw blad de uitnoodiging nu en dan iets te laten hooren van mijn bevindingen in het nieuwe land (Californië), dat ik mij in ruil voor Nederland tot woonplaats gekozen heb. Gaarne voldoe ik aan dit verzoek, al vrees ik, dat uw lezers weldra genoeg zullen hebben van een schrij ver, die begint met de verklaring, behept te zijn met twee der hoofdgebreken, welke een schrijver hebben kanlo. niet de minste lilterarische kennis te be zitten en 2o. de zaken voor te stellen zooals ze zijn, of zich aan bem voordoen, ODgeacht hoe dit op genomen mocht wordeD. Ik troost me echter met en put hoop uit de ge dachte, dat, evenals het product van twee negatieven positief is, ook de paring van twee gebreken een posi tief resultaat kan hebben, zoodat het onomwonden zeggen der waarheid en nog wel zonder eenige litte- rarische versiering (twee fouten naar Nederlandsche opvatting) den aandachtigen lezer toch kan brengen tot de overtuiging, dat het den schrijver enkel te doen is om een trouw beeld te geven van 't gaen hij zag en ondervond, zonder er zich aan te storen of zijn geschrijf uit een aesthetisch oogpunt voldoet aan den soms eigenaardigen smaak zijner lezers. Zoo las ik voor een paar dagen in het Nieuws t>. d. Dag, dat do temperatour over geheel Amerika plotse ling gedaald was met 45 gr. tot 25 gr., waardoor de ondraaglijke hitte (eenige dagen te voren was mede gedeeld, dat menschen, paarden en andere dieren over de geheele Unie dood langs den weg vielen) vervangen was door »guar" weder. Zoodanige mededeclingen nu mogen interessant zijn voor hen die houden van tegenstellingen, voor mij hebben ze geen enkele bekoorlijkheid, uit de nuchtere overweging, dat zijniet waar zijn. Zoolang dergelijke verhalen zich bepalen tot weer berichten doen ze niet meer kwaad dan mede te werken tot het algemeen besef, dat men het mat berichten uit averre gewesten" zoo nauw niet behoeft te nemen. Erger echter wordt het wanneet men dien weinigen waar hei iszia ook toepast op beschrijvingen van Landen en Volken, die, verafgelegen, aan de contrö'e ont snappen en men zoodoende niet alleen medewerkt aan 't verspreiden van or-juiste voorstellingen, maar ook dupes maakt onder hen, die zulke verhalen voor waar aannemen en daarop hun berekeningen voor de toekomst bouwen. Wat zou men in Nederland zeggen vau den man, die, gronden willende verkoopen in Drente, producten tentoonstelde uit het Westland", om te bewijzen, dat genoomde provincie zoo bij uitstek geschikt is voor de vruchtencultuur Man zou hem eenvoudig niet gelooven en zelfs zijn dwaasheid te doorzichtig achten, om hem van kwade trouw te willen verdenken. Nauwelijks echter verkondigt iemand, met dezelfde schijnbewijzen, een zelfde stelling uit een verafgelegen land, of hij vindt niet alleen geloovers, maar ook dupes, die hem zijn land afkoopen voor den dubbelen prijs, waarvoor ze de begeerde gronden in 't Westland of elders zouden kunnen verkrijgen. Het bewijs dezer bewering wordt op 't oogenblik in Nederland geleverd. Daar hebben zich twee Maatschappijen gevormd »de Holland-California-Land Company", te Rotterdam, en het »Fresno-Land-Syodicaat", te Amsterdam die, elk voor zich, ten doel hebben aan Nederlanders land te verkoopen in Californië, geschikt voor vruchten cultuur. Da gronden der eerste Maatschappij zijn gelegen in het landschap Merced, waar op 't oogeublik niet meer fruit geteeld wordt dan in Drente. Die der tweede Maatschappij liggen in de landstreek Fresno, het bekende fruitdistrict van Californië en het Westland" van Amer ka, in de vei houding van de Vereenigde Staten tot Nederland. Da eerste Maatschappij vraagt voor haar land 200 dollars per acrede tweede 75 dollars. Da eerste ver koopt haar land grifwegde tweede met minder succes. Van waar dit vreemde verschil De gemachtigde van de Holland-California Land Company, de heer Nijgh, hield in den afgeloopen winter te Haarlem een tentoonstelling van producten, zooals men die hier aan 'c station in 't groot geëx poseerd ziet, als voortbrengselen van Fresno. Diezelfde heer hield lezingen te Amsterdam en andare plaatsen, waar hij te Fiesuo verkregen resultaten mede op reke ning stelde van Merced. Zijn Maatschappij bracht teeke- ningen in omloop van Californiës schoonste oorden, doch op honderden mijlen van Merced gelegen, en groepeerde die alle om haar land, en, waar dit alles nog niet voldoende was als lokaas, gaf men een brochure uit, waarin als éénig ongerief van Merced werd aan gegeven, dat er zooveel hazen en patrijzen waren, welke de vruchtboomen kwaad konden doen, en die men dus eerst als een eebte rijstenbrijberg moest opeten, om in 't beloofde land te komen en rijk te worden. De heer Nijgh toonde zijn vroegere landgenooten te kennen. De heer J. P. Koch te Utrecht daarentegen, waar schijnlijk uitgaande van de stelling dat goede wijn geen krans behoeft, was als vertegenwoordiger van het Fresno-Land-Syndicaat meer dan sober in zijn voor stellingen en beloften. Zelfs niet indachtig aan den eiseh van onzen tijd (da reclame) bleef bij beneden de werkelijkheid, en schrikte waarschijnlijk velen af, die nu eenmaal gewend zijn aan overdrijving en geen ver trouwen meer stellen in de onopgesmukte waarheid. Ik erken dan ook gaarne zelf niet geheel gerust te zijn geweest, voor ik hier te Fresno aankwam. Des te aangenamer werd ik verrast, toen ik mijn niet te booge verwachtingen verre overtroffen vond en van het eerste oogenblik af aan den indruk ontving welke sedert niet verzwakt is dat ieder, die wil, hier een goede toekomst kan vinden. Begeerig daarna eens een kijkje te nemen in Merced, begaf ik mij eenige dagen later per spoor daarheen. Da gronden daar bestaan over 't algemeen uit zware klei, vermengd met vele steenen, op sommige plaatsen met een harde onderlaag, en ofschoon ik mij, als leek, het recht niet aanmatig te beoordeelen of dit de meest of minder geschikte grondsoort is voor vruchten en voornamelijk rozijnen-cultuur, mag ik toch mijn vrees uitspreken, dat dit laatste het geval kan zijn, daar de samenstelling dier gronden geheel afwijkt van die, welke in Fresno het beste resultaat opleveren en welker bestanddeelen overeenkomen met die der lande rijen, welke het Fresno-Land-Syndicaat aan de markt brengt. Bovendien komt mij de bewerking der gronden te Merced zoo bezwarend voor, dat men voortdurend veel vreemde hulp zal noodig hebben, waardoor, uithoofde der hooge arbeidsloonen, ook bij het gunstigste resul taat een groot deel der opbrengst zal verloren gaan. (Slot in het volgend no.) Kerkelijke Zaken en Onderwijs. Dinsdagochtend kwam te Vlissingen de treur mare dat de heer J. C. Reessa, predikant der Ned. Herv. gemeente aldaar, te Chamouny (in Zwitserland), waarheen hij zich met zijne echtgenoote begeven had, plotseling is overleden. (Ff. Ct) Te 's-Hage is voor de hoofdakte geslaagd de heer E. M. Van der Maas van Wissekerke. Landbouw en Veeteelt. Een vriendelijke hand was zoo welwillend ons inzage te geven van de uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland, ingesteld door de landbouwcommissie, benoemd bij kon. besl. van 48 Sept. 4886 no. 28." Dit verslag, vier dikke deolen groot, is natuurlijk te omvangrijk om in ons blad te worden pspubliceerd. Wij zullen ous daarom bepalen tot de mededeling van «de algemeene conclusie van het onderzoek" door den heer A. M. Peman Kakebeeke te Kloetinge om trent den toestand van den landbouw in die gemeente, welke als type voor Zuid- en Noord-Biveland was aangenomen, ingesteld, om daarna nog te geven de conclusie van het geheele onderzoek der staatscom missie omtrent den toestand van den landbouw in Nederland. De algemeene conclusie van het onderzoek in de gemeente Kloetinge luidt: De algemeene toestand te Kloetinge, en nog meer in het algemeen op Zuid-Beveland, kan niet gunstig genoemd worden. De welvaart dor landbouwers is verminderd of be staat niet meer, en zij bevitten veelal niet meer de middelen om den bodem geheel naar eisch te laten bewerken of de vruchtbaarheid in stand te houden. Ten gevolge daarvan is er ook minder werk voor de arbeiders en meer werkeloosheid dan vroeger. Ia de vroegere jaren, toen de eerste levensbehoeften niet zoo overvloedig en duurder waren dan sedert 4880, waren de arbeiders er nochtans beter aan toe. Toen was er veel werk bij hoogere dagloonen voor hen. Thans lijden ook zij onder de steeds dalende prijzen der producten, evenzeer als de neringdoenden en de geheele bevolking ten platten lande, met uit zondering alleen van de ambtenaren, die vaste jaar wedden genieten. Velerlei zijn de gebreken, maar als hoofdgjbreken kunnen worden opgegeven 4. Oavoldoande oatwikkoliagte wj'nig k-)ani3 van

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1890 | | pagina 1