Landbouw en Veeteelt. Rechtzaken. Wetenschap, Kunst en Letteren. Tenioonsiellings-kroniek. Buitentandsch Overzicht. Gemengde Beriehten. Zij, die ten minste drie jaren te Zetten geweest zijn, de hulponderwijzersakte verkregen hebben en van goeden aanleg zijn, kunnen gedurende nóg drie jaren kosteloos aan de school blijven, teneinde de hoofdonderwijzers akte te verwerven. De onmisbare gelden, op 3000 'sjaars begroot, tracht het bestuur door vrijwillige bijdragen samen te brengen. Na de vervulde vacature bij de herv. gemeente te Heinkenszand volgt hier eene naamlijst van de predikanten dier gemeente 4. Geleijn Van Oost, in dienst Sept. 1578, vertr. 11 April 1580 naar Dixmude in Vlaanderen. 2. Ro- bertus De Ridder, ber. van Drijsclior 26 Oct. 1580, vertr. naar Baarland Sept. 1581. 3. Abraham Spe- liers, ber. Oct. 1581, vertr. 3 Sept. 1584. 4. Lo- dewijk Van der Veste, ber. 6 Nov. 1584, vertr. naar Hulst, 9 Nov. 1593. 5 Petrus Bertius, ber. 11 Januari 1594 van Wolfertsdijkoverl. 20 Nov. 1599. 6. Gilles Cousaert, ber. 10 April 1600 van. "Waardelegde 29 Juni 1609 zijn dienst neder. 7. Johannes Marei Wyringius, ber. 27 Oct. 1609 van 's-Gravenpolder c. a., vertr. naar St.-Maartensdijk 13 Maart 1617. 8. Petrus Clasenius, ber. 3 April 1617 van Nisse c. avertr. naar Domburg 23 Jan. 1629. 9. Samuel Van Laren Joostz., ber. 27 Febr. 1629 van Baarland, overl. 1640. 10. Cornelis Gentman, als prop. ber. 7 Mei 1640, vertr. naar Hulst 27 Jan. 1649. 11. Jacobus Van Renterghem, ber. 25 Juli 1649 van Hontenisse, overl. 29 Jan 1664. 12. Laurentius Hoo- gentoorn, als prop. ber. Januari 1664, overl. 4 Maart 1692. 13. Abraham Ratel, ber. 8 Juli 1692 van Aksel, vertr. naar Vlissingen 10 December 1695. 14. Abraham Ilarinck, ber. 11 Aug. 1696 van's-Ilee- renhoek, overl. 11 Sept. 1726. 15. Jacobus Le Francq, ber. 29 April 1727 van Waarde, bev. 30 Aug. en overl. 11 Oct 1747. 16. Johannes Kuij pers, als prop, ber. 18 Juni en bev. 29 Oct. 1752, overl. 7 Maart 1747. 17. Rutgerus Keer, als prop. ber. 11 Juli en bev. 20 Nov. 1757, vert, naar Benthuizen 25 Jan. 1778. 18. Gerardus Haykens, ber. 2 Dec. 1778 van St.-Anna ter Muiden, bev. 30 Mei 1779, vertr. naar Westka- pelle Juli 1797. 19. Adriaan Pieter Lubeley, ber. Juli 1797 van Meliskerke, overl. 1804. 20. Daniël Van Basselaar, beroepen 3 Mei 1805 van Kleverskerke, bev. 28 Juli, vertrokken naar Biervliet Decemb. 1810. 21. Willem Haringh Oudkerk, als em van Wemel- dinge ber. 16 Aug. en bev. 8 Sept. 1811, werd Emeritus 1815. 22. Johannes Jacobus Story, ber. 25 Febr. en bev. 9 Juni 1816, vertr. naar Grijpskerke 26 Dec. 1819. 23. Izaiik Matthias Voyer, ber. 9 Juli en bev. 12 Nov. 1820, overl. 14 Dec. 1823. 24. Antonie Bernhard Hagen, ber. 22 Oct. 1824 van Ovezand c. a., bev. 6 Maart 1825 als Em. afsch. 26 Dec. 1853. 25. Basilius Arnoldus Overman, ber. 1 Juni en bev. 8 Oct. 1854, als Em. afsch. 25 Sept. 1881, wegens zijne benoeming tot secr der Synode. 26. J. C. Y. Bussingh De Vries, ber. Oct. 1882 van Zuidzande, en bev. 15 April 1883. In het tijdperk van vier weken, dat op 21 April jl. is geëindigd, is éen geval van longziekte waargenomen buiten het spoelingdistrict, in een stal te Overschie, In de slachterijen binnen het spoelingdistrict bleken de longen van 12 runderen van 7 veehouders door longziekte te zijn aangetast. Ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte zijn 308 runderen, die met de zieke in aanraking waren geweest, na onteigening afgemaakt. Een stier, nauwelijks éen jaar oud, gefokt door een veehouder te Midwoud, is aan de landbouw inrichting te Wageningen verkocht voor 800. Jansen Van Leeuwen en De Dreu, die verdacht worden tien weken geleden te Breda den moord ge pleegd te hebben op den voerman v. d Broeck, zijn van daar naar Den Bosch g transporteerd, teneinde voor het gerechtshof aldaar terecht te staan. De Haagsche rechtbank zal den 17en Mei ken nis nemen van een geval van majesteitsschennis, waar aan zich de zaakwaarnemer R., voormalig directeur der maatschappij Nemesis, tegenover den koning zou hebben schuldig gemaakt in een plaats voor het publiek toegankelijk. Op 17 Mei a. s. zal door het gerechtshof te 's-Gravenhage behandeld worden de zaak tegen H. B 17 jaren en A. Van A., beiden te Nieuwdorp, beschul digd de eerste van brandstichting, de tweede van medeplichtigheid daaraan. (M. Ct.) Men deelt ons mede, dat er kans bestaat in de eerste helft van Mei, bij gelegenheid dat het Duitsche operagezelschap van Rotterdam te Middelburg eene voorstelling geeft, door dit gezelschap y>das goldene Kreuz" ook hier ter stede te zien geven. De garantie schijnt niet hoog te zullen zijn, zoodat het te verwachten is, dat hier de gelegenheid om eene opera bijtewonen krachtig zal worden gesteund. Morgen reeds zouden inteekenlijsten worden aange boden. De heer Rosier Faassen bood eergisteren te Zutfen na de 60e voorstelling van »Zwarte Grief den artisten een schitterend souper aan. De administrateur van de Rott. Afd. der Kon. Ver. liet Ned. Tooneel sprak den wensch uit dat de heer Faassen met zijn nieuw tooneelstuk »Hannes" evenveel geluk mocht hebben als met «Zwarte Griet." (Amst.) In de Dresdener bladen wordt (o. a. door de welbekende zangeres Auguste Götze) met geestdrift bericht gegeven over muziek en libretto van Rubin stein's »Diimon", onlangs als noviteit te Dresden op gevoerd. i. Amsterdam, 25 April '83. Nog eenige dagen, en het heuglijk feit zal door Europa Weerklinken; de Koning en de Koningin der Nederlanden hebben de Internationale Tentoonstelling plechtig geopend! Ongetwijfeld geldt het hier een historisch feit. Eene wereld-tentoonstelling is eene wereld-gebeurtenis, een toets der hedendaagsche be schaving; landen en volkeren worden op éen punt vertegenwoordigd; van de verste deelen der aarde stroomt alles samen, als het ware in éen reservoir, en dat is thans Amsterdam. Het is waar, het initiatief is niet van een Neder lander uitgegaan. De heer Agostini, een Franschman, die een werkzaam aandeel had in de expositie op het Trocadero, liet zijn oog over Europa gaan, om te be palen welke hoofdstad nu wel de meeste waarborgen voor eene dergelijke reusachtige onderneming zou aan bieden, en Amsterdam was de stad zijner keuze. Niet zonder moeite gelukte het hem onze kapitalisten voor de zaak te winnen, maar het geld kwam er; het Nederlandsche geld kroonde het werk, en thans dan ken wij den vreemdeling, dat hij ons heeft wakker geschud. Biedt onze stad ook niet zooveel ruimte aan als andere wereldsteden, de tentoonstelling zal niettemin een zeer goede figuur maken. Hiertoe draagt bij de gelukkige omstandigheid, dat zich op den voorgrond het kolossale, bijna geheel voltooide, Rijksmuseum ver heft, waardoor, om zoo te zeggen, eene entrée ver kregen wordt, die den indruk geeft van Hollandsche degelijkheid. Fraaie teekeningen van dit monumen tale gebouw zijn reeds ia onderscheidene buitenlandsche tijdschriften verschenen, o, a. in ïUeber Land und Meer", en de vreemde bezoekers zullen door het aan schouwen van dat paleis voor Nederland's geschiedenis en kunst eene blijvende herinnering bewaren aan het geen daarachter ligt; de tentoonstelling. Het is opmerkelijk welk eene bedrijvigheid niet al leen, maar ook welk eene werkkracht deze laatste doet geboren worden. Waartoe men anders maanden en jaren noodig had, dat werd thans in weinige dagen verkregen. Eén voorbeeld. Wij weten allen wat het zeggen wil een spoorbaan aan te leggen. Opmetin gen, het plaatsen van vlaggetjes, onteigeningen, nog eens opraetingen, beraadslagingen met gemeentebestu ren, dan eene lange periode van rust, waarna het werk eindelijk al of niet hervat wordt. In Amstel's straten ging dit anders. In veertien dagen tijds is dwars door volkrijke straten een stoomtram aangelegd, met dwarsliggers, rails en al wat er bij behoort, en in exploitatie gebracht. Op de terreinen zeiven is het een wedstrijd in het snel- werken. Van de vierduizend man, daar aan den ar beid, zijn nauwlijks de helft Nederlanders, maar hier door ontstaat blijkbaar een naijver, die gunstig werkt op het geheel. Toch is het een raadsel hoe alles op den I Mei, ik zeg niet eens voltooid, maar ten minste eenigszins presentabel er zal uitzien. De opmerking is gemaakt, dat het tentoonstellings jaar voor velen eene bron van inkomsten wel is waar zal zijn, maar voor anderen een zeer dure tijd. Vele moestuinen rondom Amsterdam zijn gepacht, met slagers, bakkers en melkboeren zijn contracten aan gegaan, zoodat de levensmiddelen voor de stadgenoo- ten aanmerkelijk zullen stijgen. Maar, zooals ik zeide, de verdiensten zullen voor sommigen aanmerkelijk zijn. Juffrouwen om in de étalages te fungeeren ge- nieten hoog salaris, buffetjuffrouwen zeven gulden per week. De commissie tot het verschaffen van logies aan de tentoonstellingsbezoekers betaalt van 2,25 tot 9 voor «ene kamer per dag. Vele burgers stellen zich dan ook maar tevreden met zoolang in de ach terkamer te huizen, sommigen zelfs in de keuken om het beste gedeelte hunner woningen te verhuren. Ik besluit dezen eersten brief met een woord omtrent de stiefkinderen onzer maatschappij, de ambtenaren. Tijdens de Parijsche tentoonstelling werd ongevraagd aan gehuwde post- en telegraaf beambten I/5, aan on- gehuwden 1/8 van hun traktement als premie toe gekend, wegens buitengewone werkzaamheden. Naai' ik verneem, moet ons gouvernement daarnaar geen ooren hebben. Opmerking verdient het telegraafkan toor op het tentoonstellingsterrein. In onze eeuw van stoom- en electriciteft heeft men hier met deze nieu wigheden gebroken, en is men als 'tware terugge keerd tot de grijze oudheid, toen deze wetenschappen als toovenarij beschouwd zouden zijn geworden. Geen lijn of draad, geen chemisch proces, geen luchtdruk zelfs, maar verbeeldt u welk eenvoudig middeltje men hier heeft uitgedachtde berichten worden in holle kogels gedaan en door een koker naar het kantoor in de P. C. Hooftstraat gerold. Eenvoudiger kan het niet. Het heeft iets van kinderspel maar toch is het practiscli en secuur De zitting van den Pruisischen Landdag heeft weder het minder verkwikkelijk schouwspel opgeleverd van den strijd tusschen de kerkelijke en niet-kerkelijke partijen, welken men met den weidschen naam van Culturkampf pleegt te bestempelen. Het door den heer Windhorst ingediende voorstel betreffende het lezen der mis en het bedienen der sacramenten maakte een onderwerp van beraadslaging uit. De minister Von Goszler wees op de conciliante houding door de regeering aangenomen. Deze was het met den heer Windhorst eens in beginsel natuurlijk doch hij meende zich tegen de aanneming van het voorstel te moeten verklaren, omdat dit niet de weg is, om het doel, door den voorsteller en door de r geering met hem beoogd, te bereiken en het aan de onderhandelin gen, die nog steeds tusschen het Vaticaan en den Rijks kanselier gevoerd worden, schade zoude kunnen doen. Op de notadie in de vorige week van de Curie was ontvangen, heeft de Rijkskanselier, zoo verklaarde de heer Von Goszler, een antwoord in gereedheid ge bracht, dat thans aan de goedkeuring des Konings is onderworpen. Het bevat positieve voorstellen, die, naar hij hoopt, waarschijnlijk tot een overeenstemming zullen leiden en den grondslag vormen voor verdere voor stéllen tot wijziging. Vooralsnog kon de regeering niet verder gaan. Na een debat van zes uren werd het voorstel van den heer Windhorst met 229 tegen 133 st. verworpen; de regeering had gezegevierd. Doch minder gelukkig was de regeering, wat betreft een voorstel of wil men eene motie waarin de verwachting werd uitge sproken dat de regeering spoedig zou overgaan tot een herziening der Meiwetten in dien zin, dat het bedienen der mis en het toedienen der sacramenten niet meer strafbaar kan worden gesteld, welke motie met 209 tegen 154 stemmen werd aangenomen. Dit voorstel ging uit van de conservatieven doch is de strekking ervan niet veeleer liberaal Men noemt in de parlementaire kringen te Berlijn de aanneming van het voorstel een nederlaag voor den Minister van eeredienst; het zij zoo, wij, die nog niet de zege ningen, die de Culturkampf over Duitschland heeft gebracht, hebben kunnen bespeuren, wij die de Mei- wetten, als in strijd met de vrijheid des gewetens af keuren, begroeten in het votum, in den Landdag ge vallen, een overwinning van het liberalisme. Mocht wellicht de beschuldigiug ons treffen dat wij de toe standen in het land der Cultur te veel naar onze vaderlandsche beoordeelen, dan wijzen wij erop, dat de ideeën nergens, onder welke hemelstreek dan ook, bij geen enkel volk met geweld zijn te onderdrukken of uitteroeien. Hebben die denkbeelden in zich zelve levensvatbaarheid, zij zullen vorderingen maken; be zitten zij die niet, dan sterven zij hun eigen dood. Met de beraadslaging over het wetsontwerp betref fende het pensioenfonds vordert de Duitsche Rijksdag naar wensch. De artikelen 6 tot 12 zijn behandeld zonder dat lange debatten plaatshadden. Alleen de redactie van art. 6, de ziektegevallen bepalende, waarin de werklieden recht op bijstand hebben, heeft eene belangrijke discussie veroorzaakt, doch het artikel is aangenomen, zooals het door de commissie was voor gesteld. De stemming over de overige artikelen viel ook gunstig voor de commissie uit. Alle amende menten werden verworpen. De Rijksdag toont, dat hij, als hij wil, vlug kan werken. Hij heeft nu een krachtigen prikkel om zaken te doen. Worden de sociaal politieke ontwerpen spoedig tot stand gebracht, dan is Bismarck de grond, waarop hij het stelsel van een tweejarige begrooting wilde doen aannemen, onder de voeten weggenomen. Het vroeger door ons medegedeelde bericht omtrent het bezoek van den Koning van Italië aan Berlijn is door verschillende bladen tegengesproken, doch wordt thans door de National Zeitung weder bevestigd. De Fransche senaat heeft gisteren het conversie-plan behandeld. De Minister Tirard verklaarde, dat, schoon de financiëele toestand des lands over het algemeen niet slecht is, de regeering toch moet trachten te be zuinigen, en dat zij dit doel door conversie van schuld en door inkrimping der uitgaven wil trachten te bereiken. De Minister verklaarde, evenals hij bij de discussien in de Kamer gedaan heeft, dat het sluiten van eene nieuwe leening niet anders dan voor openbare werken dus tot dekking van productieve uitgaven, noodig zou den zijn. Dat voor zulk een doeleinde eene schuld vermeerdering kan gewettigd zijn, scheen niet de mee ning van den Senator, Bocher, die de financiëele politiek der regeering gispte en deze verweet, dat de conversie niet beletten zal, dat er een nieuwe leening moet worden aangegaan. Het verwijt der Regeering in de Kamer van Afge vaardigden, bij monde van den heer De Cassagnac ge daan, dat zij door ontijdige onthullingen, beursspecu- latien zoude in de hand gewerkt hebben, trof de Regeering ook in den Senaat. De heer Oscar de la Vallée kwam er mede voor den dag, doch het werd door den heer Tirard nadrukkelijk tegengesproken. Be langrijk is de mededeeling van den heer Tirard, dat de onderhandelingen met de groote spoorwegmaatschap pijen geslaagd zijn Zooals men weet, bestond er vrees, dat zij niet tot een goed einde zouden komen. De Minister van marine heelt bij de Kamer van afge vaardigden een krediet van 4 millioen francs voor de expeditie naar Tonkin aangevraagd. Het ontwerp op de recidivisten is gisteren door de kamer behandeld. De Minister van Birmenlandsche zaken zette doel en strekking van het ontwerp uiteen. Hij deed uitkomen dat men deze wet niet wilde bezigen als middeljom staatkundige vergrijpen te keer te gaan. Yoorts deelde hij het een en ander mede over het ontwerp tot wijziging van 't strafstelsel, waarmede de Regeering zich onledig houdt. De hoofdpunten waarop het be staande gevangenisstelsel zal worden gewijzigd zijn lo. dat de preventief gevangenen afgezonderd zullen worden van de veroordeelden en 2o. uitbreiding van het cellulaire stelsel. Zooals men weet, bestaat in Frankrijk het Ameri- kaansche gevangenisstelsel-Auburn. De gevangenen worden des nachts in cellen afgezonderd; den dag brengen zij gemeenschappelijk werkende door. Bij dezen arbeid wordt echter een onafgebroken zwijgen in acht genomen. Wel is waar heeft Frankrijk dit stelsel in verzachten vorm ingevoerd het geeselen der gevangenen, zelfs van vrouwen, heeft het niet overge nomen doch het is en blijft een wreedaardig stel sel, dat, in plaats van den boosdoener te verbeteren, veeleer zijn rede doodt. De geneesheeren Lélut en Bail- larger hebben in de Revue pénitentiaire betoogd, dat krankzinnigheid een gevolg van dit systeem isMaurice Block deelde in den Dictionnaire de la politique voor beelden van de laatste uit de Vereenigde Staten mede. In de gevangenissen van Clermont, Montpellier, Cadil lac, Doullens, d' Auberive, Rennes vindt o. a. het stelsel van het silence continu toepassing. De vraag, die de Fransche vertegenwoordiging bij de invoering van een nieuw strafstelsel zal hebben te beantwoorden, is, of het geen illusie is om van een voortdurend zwijgen, gedurende een reeks van jaren, zedelijke verbete ring te wachten en of niet veeleer verdierlijking er het gevolg van is. Het bezoek van dr. Jorissen aan Engeland schijnt niet zonder vrucht te zijn geweest. Het Britsche gou vernement is van plan de overeenkomst met Trans vaal te herzien, omdat de tegenwoordige bepalingen niet voldoende zijn. Het prostitutie-vraagstuk is in het Lagerhuis be handeld. De algemeene opinie der leden schijnt voor opheffing van het toezicht op de publieke vrouwen te zijn. Dat vele leden deze denkbeelden toegedaan zijn, was bekend. Dank zij de goede gewoonte in Engeland, dat candidaten voor het Parlement in meetings hunne inzichten omtrent belangrijke vraag stukken ontwikkelen, is deze uiting volstrekt geené verrassing. Te Philadelphia weid Maandag de vergadering geopend van de leden der Iersche Land-league. Het doel schijnt om de Amerikaansehe afdeelingen der Land-league te veranderen in een groote vereeniging, die zich aansluit bij de Iersche National League, welke door Parnell is gesticht. De voorzitter stelde voor, dat men zich bij de partij van Parnell zal aansluiten, om eerst hervormingen te verkrijgen, en later te komen tot de onafhankelijkheid van Ierland. De National league wil niets weten van geweld. Haar programma isverkrijging van een afzonder lijk parlement voor Ierland, van eigen grondbezit voor de boeren en afschaffing van het Onderkoningschap. In Spanje staat een ministeriëele crisis voor de deur tengevolge van een geschil, tusschen den Min. van oorlog en de begrootingscommissie, gerezen. De heer Castelar heeft te Barcelona bij gelegenheid van de begrafenis van een leider der republikeinsche partij voor een menigte van 12000 personen het woord gevoerd. Het is het voornemen van dezen staatsman, om het noordelijk deel des lands door te trekken, redevoerende in het belang der republikeinsche partij. De conservatieven laken de regeering, dat zij geen maatregelen neemt om wat zij noemen »het wekken van agitatie" te verhinderen. Bleef Spanje tot dus verre verschoond van de phylloxera, de gevreesde druifluis schijnt thans in de buurt van Malaga hevige verwoestingen aan te richten. Heinkenszand. Op het hulpkantoor der posterijen alhier werden in 4882 ontvangen: 9944 brieven; 20359 dag- en weekbladen; 3335 dienstbrieven; 2724 briefkaarten; 447 aanget. brieven; 232 postwissels ter uitbetaling, totaal 36678; 277 postpakketten. Verzonden: 9445 brieven; 2824 dienstbrieven; 2703 briefkaarten; 2599 drukwerken; 265 aangeteekende brieven555 gestorte postwissels, totaal 4 8364222 postpakketten. 's-Gravenpolder. Dank zij de aangename weers gesteldheid en de geringe drukte voor den landbou wer, was de verkooping van den inspan des landbou wers Burger alhier druk bezocht. Door de aanwe zigheid van Duitsche muzikanten ontbrak het niet aan aangename ontspanning en vroolijke tonen. De hoogste prijs voor een paard was iets minder dan f 400 en het duurste stuk rundvee bracht f249 op, alles zonder de 40 pet. verhooging. Een veulen van een jaar oud ging voor f 453 van de hand. De ver kooping werd gehouden ten overstaan van den notaris Paardekooper Overman, alhier. Borsele. Door burgemeester en wethouders dezer gemeente zijn alhier tot tegenschatters voor de be lastingschuldige inwoners in de gevallen van herzie ning der personeele belasting benoemd de heeren L. Rottier Jz. Senior en H. A. Hagen, ingezetenen dezer gemeente. Biervliet. Woensdag werd de eerste steen gelegd van de nieuwe le openbare school alhier. In stillen eenvoud had die plechtigheid plaats; het terrein was niet versierd en geene officiëele toespraken werden gewisseld. De wegsverbetering naar de Belgische grenzen zal vooreerst niet plaatshebben. De commissie heeft van het gemeentebestuur bericht ontvangen, dat het voor 't maken van een zandweg geen krediet wenscht toe te staanwel heeft het zijne medewerking toegezegd, zoo men tot afdoende maatregelen, b, v. steenwegen, wilde overgaan. Dientengevolge heeft de commissie zich permanent verklaard. Alle succes wenschen wij haar toe. Geene Nederlandsche gemeente ligt zoo geïsoleerd (slechts éen verbindingsweg) als Biervliet. En waar men haar steeds in den steek laat, dient »self-help" de leuze te zijn. Nader verneemt men dat het blad, 't welk de heer Pot te Tolen voornemens is uit te geven, getiteld zal zijn«Tholensche Courant. Nieuws- en Adverten tieblad voor Tholen en St.-Philipsland." Als het blad totstandkomt, zal het de derde maal zijn, dat de uitgave eener Toolsche Courant beproefd wordt; de beide vorige malen met weinig succes. Er behoort dus moed toe. Daarom en om het belang der zaak is het te hopen, dat vooral de gemeente waar voor het blad in de eerste plaats bestemd is, den heer Pot, in zijn voorgenomen onderneming krachtig steunen zal. Door commissiën uit de dienstdoende schut terijen van Middelburg, Ylissingen, Goes en Zieriksee wordt een provinciale schietwedstrijd georganiseerd, die in de maand Juli te Middelburg zal gehouden worden. Tot de verschilleude dienstdoende en rustende schut terijen, schietvereenigingen en scherpschutterskorpsen in deze provincie zullen uitnoodigingen tot deelneming gericht worden. Het plan bestaat om den wedstrijd te doen plaats hebben op de schietbanen te West-Souburg, naar korps- en personeele prijzen, terwijl ook vrije banen zullen geopend zijn. (M. Ct.) In Maart werd in de Rijkspostspaarbank f 67,407 meer ingelegd dan terugbetaald. De som der inlagen bedroeg op 34 Maart f2,323,370. Te Amsterdam zou Woensdag een weduwnaar zich voor de tweede maal in 't huwelijk begeven. De kinderen uit zijn eersten echt toonden zich weinig ingenomen met dat plan, daar hij aan hun overleden moeder gezworen had, nooit weer te zullen trouwen. De man was zijne belofte vergeten, en de kinderen versierden nu uit verontwaardiging hunne woning met een rouwkleed, waarop in witte letters te lezen stond«moeders eed". Deze ongewone wijze, om een bruidspaar te begroeten, bracht natuurlijk heel wat opschudding in de buurt te weeg. De tentoonstelling te Amsterdam heeft reeds aanleiding gegeven tot een proces, dat voor de recht bank van Kortrijk in behandeling zal komen. De Bel gische Staat eischt van een wagenmaker te Kortrijk de som van 540 francs voor een plaatsruimte van 42 meters, die men voor hem op het tentoonstelling»-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1883 | | pagina 2