een Hoefje, Metselaars! Naamwijzer Confecties. Bruiloftsliederen. m WASCH KRISTAL ZOMERMANTELS, chemische WAssciiEiuj, iïmsciii: stüoiiveiuëbij. cUn gsheelen Inspan, iSÉI een WOONHUIS, contracteeren van BEETWORTELEN. STR00H0EDEN, echte Belgische Lucifers, MUMUIIU k 10ÜES. REGENMANTELS,! H. OPPENHEIMER,Rotterdam, fjHU Mimi iimmmiui Ill* KAMGARENS, OPENBARE VERKOOPINC op Maandag 29 Maart 1880, Meubilaire Goederen, Mangelwortels OPENBARE VERKOOPINC. op Woensdag den 7 April 1880, OPENBARE VERKOOPINC op Woensdag den 7 April 1880, 152.80 TUIN, BOOMGAARD en WEILAND, Door verandering van Woonplaats. op Donderdag 15 April 1880, PUBLIEK VERKOOPEN: UIT DE HAND TE KOOP: op No. 17498 f 1000 13582 - 1000; 8193 - 1000; 17465 - 1000; 13476 - 200; 8165 - 100; Gebr. BANNET. ONTVANGEN voor liet aanslaande seizoen L C. IÏUFKENS, STOOMBOOTDIENST TUSSCHEN Middelburg en Eiarikzse. voor Goes, Zuid- eu Noord-Beveland LAKENS, BUKSKINS en MÉLTONS, P. A. DE LIGNY. Zinkingpleislers, Likdoornpleislers, LikdoomiijlenËxteroogen-pleislers Kiespijn-tinctuur, Mondspirilus, Jacob's Mondwater, Winterhanden-balsem. JP. Fan der Does. TE KOOP: Ontvangen: REUZEL en SPEK, ROODKOP, P. De üi'eu Mz. O Bi i r "u. r g- i j n J. J. BREEMER, NIEUWEHAVEN N.Z., 153, ROTTERDAM, SCHADE IN DE JEUGD 15 Cents per Pakje. UIT DE HAND TE KOOP P. A DE LIGNY. 19. KRUISKADE 19. ORIGINEELESINGER NAAIMACHINES. Het Depot voor de Provincie Zeeland, 94 Langendelfl, Middelburg. Langendelfl, a 5)4. de heer KEERSEMAEER tea overstaan van den Oud-Griffier mr. P. J. A. VAN DAM, des namiddags te ten uur, ten ver zoeke en ten woonhuize van de weduwe P. Kandec, te Wolfaarts- dijk, op het Oude Dorp aldaar van enz.enz. De Notaris L. A. PAARDEKOOPER OVER MAN, gevestigd te 's- Gravenpolder, zal des voormiddags te 10 uren, ten verzoeke en ten woonhuize van Cs. Proos, nabij het dorp Oudelande, in het openbaar verkoopen aldaar aanwezig, als 2 PAARDEN 2 zeer i goede BOERENWAGENS, waarvan een met breede vellingen, 1 DRIE- WIELSKAR, 2 SLEEPERS, 2 PLOEGEN, 4 IJzeren EGGEN, SLEEPBORDi/2 in een MOLBORD en ROLBLOK voorts een RIJTUIG op Veeren, MOESMAKER, WINDMOLEN, STROOSNIJDER, SNIJBAK, 1 GEIT, 16 KIP PEN, STROO, de MEST in den Mestput, be nevens eene groote partij goed gewonnen WKIIIOOI en hetgeen meer zal worden geveild. de» voormiddags te 10 uren, van met de nombre van te veilen in massa en in vier perceelen, alles gelegen onder Yerseke, aankomende de weduwe Jacobse aldaar. Informatiën bij Mr. P. J. A. VAN DAM en den heer Notaris VAN DEN BUSSCHE beiden te Goei. De Notaris H. ROELOF, resideerende te Cortgene, zal, ten verzoeke van den heer H. Schippers, éfófa des avonds te 6 urenin „de Stads- wijnkelder", te Cortgene, (tevens ingericht tot Herberg,) met annex WAGENMAKERSWINKEL en SCHUUR, staande te Geersdijk, gemeente Wis- sskerke, kadastraal bekend N, nommer 342. De Herbergiers- en ook de Wagenmakers- affaire wordt tot heden met goed gevolg uit geoefend. Aankomst bij de betaling der koopsom op 1 Mei 1880. Een gedeelte der koopsom kan, als le hypo theek op het te verkoopen perceel gevestigd blijven. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij genoemden Schippers en ten kantore van voormelden Notaris. een Builezel met tuig, en een wagentje op veeren. Te bevragen bij J. F. VAN DER LEEUW, Langevosstraat, Goes. Bij den ondergeteekende bestaat nog gelegenheid tot het P. DE PREE, Cortgene. a onder de handteekening van den J. H. JANSSEN te Goes. Ellewoutsdijk, 26 Maart 1880. EENE GROOTE SORTEEKING waaronder Sclioollioeden van af 15 cent en hooger, alsmede Eaklioeden van af 25 cent en hooger, benevens overige HODE- A KT Hi EE EN, tot zeer laae prijzen. Einde Koningstraat, Kade, Wijk B no. 12 Wie genegen zijn om 5 a 600 vier kante Meters KNIPYOEttlVEKIi aan nieuw metselwerk aau te nemen, vervoe gen zich bij J. F. MAAS, aannemer van de school te Yerseke. Correspondeerende van en naar ZTE- RIKZES op den Spoorweg te GOES- Maart—April 1880. Zaterdag Zaterdag Zondag V*u Middelburg n. Zierikzee - u. m. 27 'smorg. 6,30 27 'smidd. 3,45 28 3,45 29 'smorg. 11,10 Dinsdag 30 <r 8,ló Woensdag 31 8, L8 Donderdag 1 'smidd. 3,45 Vrijdag 2 r 3,45 Zaterdag 3 1,24 Zondag 4 3,45 Maandag 5 3,45 Dinsdag 6 1,24 Woensdag 7 'smorg. 11,10 Donderdag 8 Vrijdag 9 6,30 6,30 Van Zierikzee n. Middelburg. u. m. Zaterdag 27 'smorg. 10,30 Zondag 28 6,30 Maandag 29 6,30 Maandag 29 'smidd. 4, Dinsdag 30 4, Woensdag 31 4, Donderdag 1 'smorg. 6, 2 6,30 3 6,30 4 10,30 5 6,30 6 6,30 7 v 6,30 7 'smidd. 3,45 3,45 3,45 Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Dondeidag 8 Vrijdag De Omnibus in correspondentie rijdt af van Ooes: Kantoor Van Gend Loos, op het uur van afvaart van Zierikzee en éen uur na afvaart van Middelburg. Lichte goederen i uur te voren te bezorgen bij den Agent C. J. KOOMAN. Voor zware goederen afzon derlijke wagens. Kr zijn nog enkele exemplaren y van den (MET VERBETERBLAD) verkrijgbaar de ingenaaide a f 0,75. de in perkament gebondene a - 1, Ontvangen eene rijke sorteering waarvan desverkiezende in den korst mogelijken tijd Heeren-Kostumes en Demie-Sal- son», keurig en netjes, naar den laatsten smaak tot concurreerende prijzen afgeleverd worden. Ui voor het eerst hier te lande gezaaid, bij J. Van DIJKE, Uoedekenskerke. De COMMISSIE, ingevolge art 56 op de wet op het Middelbaar Onder wijs belast met het afnemen van liet eindexamen op de Burger-avondschool maakt bekend, dat dit examen zal plaats heb ben op ÏO April eu volgende dagen. Zij, die hieraan wensehen deeltenemen, worden uitgenoodigd zich daartoe bij den voorzitter te doen inschrijven. J. J. OCHTMAN, Voorz. J. J. WERNER, Secretarie. De bekende Humorist JAN COURAGE heeft mijne alom gezochte sorteering Bruiloft»» liederen met ruim 30 soorten vermeer derd, die verkrijgbaar zijn bij den boekhan delaar A. A. W. BOLLAND, te Goes. D J. MUUSSES, Formerende. Boekhandelaar. NB.! Voor den verkoop dezer Liederen worden soiiede depothouder» gevraagd. tegen concurreerende prijzenbij P. DE DREIT, Jlz.. Goes. 26 cent liet pak, bij heeft verkrijgbaar gesteld een Prospectus voor lijders aan sleepende ziekten (oogen, huid, aambeien enz.), ook door aan lichaam eu geest toegebracht, bevattende tevens doelmatige wenken omtrent den invloed eener uitmuntend werkende Natliurgenees- liracht, die elk inwendig geneesmiddel vol komen uitsluit. Per post tegen toezending van éen blauw postzegel. Dagelijks consult, Zaterdag en Zondag uit gezonderd. a -s J. P. Van der DOES, te Goes. ALLEEN ECHT ROBERT HOLTZ'S Winkelier» gevraagd voor alle steden van Nederland. Verkrijgbaar te Goes, bij Jac. DOBBELAERE en J. P. Van der DOES. Middelburg, M. T. DRONKERS en A. J.LE NOBEL. ■saoQ a* 'aagviaaaoa Een zeer net in 1878 nieuw gebouwd H"R| Bui'gerwooiihuis, staande te Yer- i selcendam, aan den straatweg. Te bevragen bij den eigenaar M. C. De BRUIJN. isi O 3 CD -D •CJ 2L CD O «c p> Ontvangen rijke keuze zooals: PALETOTS, VISITES, FICHU VISITES, FICHUS en COLLERETTES, alsmede eene groote keuze - 7 cd cd LO cd CJI tot eoucurreerende prijzen. cd S G Q? o> O CC Gebreveteerd door X. 91. den Koning der Belgen. Specialiteit voor het Verven en Wra»»clien van GORDIJNEN, BEHANGSELS, TAFELKLEEDEN, KWASTEN en GARNITUREN, verder alle HEEREN-en DAMESKOSTUMES; alles kan geheel in elkander blijvenhet groen voor Gordijnen wordt onschadelijk voor de gezondheid geverfd. Alle Goederen kunnen in acht dagen afgeleverd worden. VEEREN was- schen en verven volgens nieuwe Stalen. Depot voor Goes en omstreken bij W. KOK, Johannes Anthonides Van der Goeskade, voormalige Tusschen twee poorten, 162. Stalen te bezichtigen en Prijscouranten te bekomen. IN HET STADHUIS TE MIDDELBURG. Geopend Donderdag» en op Zon- en Feestdagen van 11 tot 4 uren; de overige dagen van 1 tot 4 uren. verkocht in 1878 356,432 NrAAIMACHIIVES of ongeveer ÏOOO MACHINES PEB DAG. Deze enorme omzet en de steeds toenemende verkoop, welke geen an dere fabriek zelfs slechts nabijkomend kan aanwijzen, levert het beste en sprekendste bewijs, dat onder alle aangebodene machines niet éen is, die in deugdzaamheid, volmaaktheid, eenvoudigheid in de behandeling en voor treffelijkheid van constructie met de Origineele Singer Naaimachines te ver gelijken is en zoo zeer door het publiek begeerd wordt als deze. Om de aanschaffing dezer zoo voor huishoudelijk als handwerkersgebruik uitmuntende machines een ieder mogelijk te maken, worden zij zonder prijsverhooging op wekelijksclie afbetaling van f 1,geleverd en oude en ondoel matige machines van alle systemen in betaling genomen. Onderricht GRATIS. wanneer de Machine op den arm met vergulden letters de volle firma „THE SINGER. MANUFACTURING Co.", draagt en van eendoor onzen Generaal-Agent voor Noord- en Midden-Europaden Heer G. NEIDLINGER geteekend certificaat vergezeld is; alle andere onder den naam „Singer" aangeboden Naaimachines zijn nagemaakt. u Krabbendijke, C. SNOEP. KruiningenJ WAVERIJN. AGENT, te Goes, n fc'. - -

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1880 | | pagina 3