9 mv&imm HOUTfERKOOPMG. HARMONIE. DE PILLIS ¥AM BOLLOWAY Openbare Verkoopingen. DE it EVA LENTA is geen medicament maar een voed sel; een goedkoop voedsel daar zij zoo geconcentreerd is, dat, één lepel vol een geheel hord soep oplevert, voldoende voor een en maaltijd. Zij is voedend en krachtgevend, ligt verteerbaar en opwekkend zij beeft eene buitengewoon heilzanine strekking, verbetert, de verteringswerktuigen, rei nigt de sappen en ontwikkeldt daardoor eene verwonderlijke geneeskracht. Zij beeft kwalen genezen, die gedurende lange reeksen van jaren alle hulpmiddelen trotseerden zwakke gestellen die lange jaren sukkelden kracht en gezondheid geschonken; zieken die opgegeven waren van den rand des grafs weder tot bet leven geroepen; melancholie, zwaarmoe digheid, miltziekigheid in opgeruimdheid veranderd van zwakke, kwijnende zuigelingen sterke tierige kinderen ge maakt; in één woord, zij beeft wonderen gedaan en daarom weliigt gelooven zij die bet niet van nabij welen, nog niet onvoorwaardelijk aan bare geneeskracht; maar iedereen die in de gelegenheid komt waarin ze hem van dienst kan zijn, kan zich ligt overtuigen; geen doe ter zal bet afraden er de proef mede te nemengeen (locter behoeft zijne toestem- ining daartoe te geven bet is een ligt verteerbaar voedsel; een zieke kan geene betere diëet bonden dan REYALER» TA eten er is dus niets gewaagds in een busje REN A" LENTA te koopen, om de werking er eens van na te gaan. Openbare Verkooping. TAIUlE J. J. SLOOYER. Chocolaad-Fabriek van C. PILAAR ZONEN naar Rusland verzonden. Tot aan 30 October werden uit eerst genoemd land naar Dantzig verscheept 52,000 en naar Koningsbergen 9000 vaten. Het cijfer der ver zending in den zomer van het vorige jaar bedroeg naauwelijks 25,000 vaten. FRANKRIJK. Pakijs. De engelsche schilder Mulready heeft aan de jury der tentoonstelling het volgende briefje geschreven //Mijne heerenik ben 70 jaren oud, dus geen kind meer. Daarom wil ik aan geen wedstrijdmaar wel aan eene tentoonstelling deel nemen. Dit strekt om u te verzoeken, u niet onledig te houden met de vraag om mij eene medaille toe te kennen. Dientengevolge gaf men hem er geendoch benoemde hem tot ridder van het Legioen van Eer. EXTRACT uit de registers van den Burger lijken Stand der gemeente Gors gedurende de maand November 1855. Gehuwd Pieter Johannes van Kruijssen en Calharina Zand- Barend Hendrik Kracht en Johanna Catharina Bar bier. Hendrikus Fait en Johanna Maria van der Does. Geboken Mariadochter van Laurus Rijk en en éden. Cornelis, zoon van Pieter Bodbijl en Neeltje Leenpoel. den 4den. Cornelis Jo hanneszoon van Cornelis Delnaij en Maria Servaas. den 5den. Jan, zoon van J an Beenpoel en Magdalena Blommers. den 8sten.fohannes, zoon van Jacobus Robijn en Flisabeth van Buien, den déden. Apollonia, dochler van Geraard Mange en Cornelia Steenbakker, den dl den. Johannes Cornelis en Jozina Jannetje, tweelingen van Marinus Monhemius en Anna van der Bel. den J8den. Adriana Elizabeth, dochter van Hendrik van der Gus en Maatje Cuduij. den éOsten- Johanna Adrianadoch ter van Stoffel Krijn Moeliker en Cornelia Wilhelmina Boutens. den éésten. Johan Wilhelm Carelzoon van Hendrik Willem Jacob Korff en Johanna Maria Fran ken. den é5sten. Cornelia, dochter van Jan Bal en Anna Catharina Warrels. den él sten. Basliaan C or- zoon van Jan Paulus Maarlense en Adriana en. Mariadochter van Marinus van Zweden en Pieternella Moerland, den é9sten. Wil lem, zoon van Jacobus zintoni van de Velde en Jaco- inina Verhagen. Dus 8 van het mannelijk- en 7 van het vrouwelijk •geslachtin het geheel J5. Overleden Den 4den. Maria Elisabeth van Kalmthoul, oud maan den. den 5. Pieternella van der Putte, oiul 88 jaar, wed. van Jan Lam.mers. den 9den. Jacob Emanuel, oud éj maanden, zoon van Mozes Abraham Emanuel en Klaart]e Cohen. Andries van Tinteloooud 55 jaar. den déden. Oijsbertus Orteleeoud 3d jaar. den dSden. Zeger de Hond, oud 58 jaar. den d8den. Suzanna Dorothea den Hollander, oud 16 jaarweduwe van Francies van Hoef. den J9den. Pieter Ludovicus van Pottelberghe, oud 54 jaar. Helena van Wissen, oud é9 jaar. den Wsten. Maria Wilhelminaoud 7 jaar, dochter van Jan Ilak en Johanna van Poelje, den édslen. Cornelis Kuzee, oud 66 jaar. Elisabeth Frankeoud 41 jaar. den é3sten. oud t'O maandenzoon van Wouter Visser en Maria Lint. Dus 7 van het mannelijk- en 6 van hel vrouwelijk geslachtin het geheel J3. van de volgende artikelen te Goes. van den 16 tot en met den 30 November 1855. inbegrip der rijks- en plaatselijke belastingen. uil) id. Tarwe ([J Rogge .vrg: {'aai de boenen Haver - Groene Kruien Ta.ue •j Rogge Doler (p n. pd) N.-holi Kaas j Slolkselli I.eidsf.be Witte Tarwe I K^fïffe 51 eel i.l id, id. id. id. id. id. d id id. id. id. vroege pin. An'iUpp.^^» Ri nod 18,00 12,45 7,05 7, DO 0.05 5,00 11,40 20,00 14.10 1,10 0,55 0,55 0,55 0,80 0,28 0,19 8,00 8,00 Vleesclt Ossen-(p.n.p)/ Koeijen- id Kali's- id Schapen-id Lams- id GOESSCHE MAATSCHAPPIJ voor STOOM- en ZEILVAART. winterdienst. December 1855. van Goes. van Rotterdam. Vrijdag 7 'smorg. 10. Woensdag 5 'smorg. 5. Maandag 10 7. AGENTEN te Goesde lieer W. de Foüw te Rotterdam de heer C. G. Weidragerte Dordrechtde beer J. Roest, te Zierikzeede heer W. Abels. Het stoomschip legt aan bij het hoofd van den Rijn Spoor weg wanneer het belang der passagiers dit vordert. Bevallen van een' Meerburg Snakenberg. Goes, 1 Dec. 1855. ZOONJ. P. de EOUW.— Op Dingsdag den 4 December e. k. en verder gedurende het wintersaisoen den eersten Dingsdag in elke maand, BUITENG e wone repetitie van het Harmonie gezelschap Concordia, des avonds ten 8 lire in de Prins van Oranjetoe gankelijk voor de honoraire-, gewone leden en beguns tigers. Namens de directie De Secretaris Gons, Dec. 1855.P. A HOCHART Jr. Varkens* 1. Dra ml hout Takkeboss Olie 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,70 0,00 7,00 7,00 met 5 bunders, 78 roeden. 78 ellen 1IOF, BOOM GAARD, WEIDE eh ZAAILANDEN, in 7 onder scheidene perceelen en ook in massazoo als in alom aangeplakte biljetten is omschreven. Met toestemming der verpachters zal hierbij in pacht volgen Omtrent 3 bunders, BOUWLAND en 4 bun ders WEILAND. Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A. Smallegan ge te Goes. Op Maandag den 17 December 1855, zal men publiek presenteren te verkoopen, ruim 50 stuks zeer zware WILGEN BOOMEN op stam bijzonder geschikt voor werkhoutstaande op de hof stede bewoond door ABRAHAM REMIJNSE, te Wol- phaartsdijk, bij wien nadere informatien zijn te bekomen. Goes, 3 Deo. 1855. J. KAKEBEEKE. versch i<l - ge took l i 'I T pen p w - j Wilgen i< I- groote 100 - 14,00 kleine i«l - 7,00 Steenkolen (1500 pel) - 82.50 Turfvanveen p.tjubb.ni.- 0,65 Koolzaad mud. - oo.o<> Raap - 63,00 Lijn - 61,00 mi- 0 80 ZTJN EEN UITMUNTEND IJUISMÏDDEL EN ZEER AANBEVELENSWAARDIG IN ALLE ONGESTELDHEDEN DER MAAG EN LEVER. De verbazende uitwerksels dezer pillen hebben dezelve dan ook tot een zeer geachfc geneesmiddel gemaakt, zoowel in de Nederlanden, als in andere gedeelten des aarbodems, als zeer weldadig werkende ingevallen van lever gal- en maagziekten; liet is ontegensprekelijk en bewezen, dat de zelve nooit gemankeerd hebben eene genezing le bewerken, mits naauwkeunge opvolging der voorschriften. Door bet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes pillen a f 0,80f 1,85, f3.00, f6,75. f 13.85, f 20;50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85 f 3,00 t 7,05 f 13,50, f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen, bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. j. P. Verlinden, te Ber- gen-op-Zoom. Den heer J. Straatman hoofd-depöthouder le s'Bosch, alsmede te LondenStrant 244, HOLLOWAY'S éta blissementen. Op Vrijdag den 14 December 1855, des morgens ten elf urenzullen vrouwe M. ZANDEEweduwe van den Wel Edelen Heer P. Vervenne en kinderen, in de her berg bij P. de Broelcert te 's Gravenpolder, publiek en aan de meestbiedende presenteren te verkoopen: 1°. De nombre van 63 roeden 90 ellen WISSE- BOSCH gelegen in de gemeente van Hoede- kenskerlcein den Slabbokoornpolder sectie A N°. 211. 2°. 2 bunders, 19 roeden, 30 ellen BOUWLAND, in de gemeente van Nissede Zaksectie E N°. 2 en 3, beplant met 108 stuks OLMEN-, ESSEN- en GAAUWGROOTE BOOMEN, tot in 1860 in pacht bij J. P. de Vos ten prijze van f 83 den hoop in het jaar. En des avonds te zes urenin de herberg bij M. van Maris te Kappelle. 1°. 3 bunders, 24 roeden, 30 ellen BOOMGAARD, gelegen in Kappelle in Pankenshoeksectie C N°. 321 en 322, beplant met 184 OLMEN- en een aantal E1UJITBOOMENin 2 percee len en ook in massa. 2°. 1 bunder46 roeden BOSCHgelegen in de gemeente van Wemeldinge, in Hoogenhoek sectie C Nü. 354, 355 en 85tï, beplant met 88 OLMEN-, ESSEN- en ABEELE BOO- M ENbenevens de 2jarige KAP. 3°. 91 stuks extra zware OLMEN BOOMEN, aan komende J. P. MAG I ELSE staande in zijn Bosch in Maalstede van Kappellebij de hof stede van de weduwe Jacob Nijssen. Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A. SM ALLEGAN (1E te Goes. De Heer J. Larsen te Haarlem berijjtte voor eenigeri tijd dat eene dame aldaar, die sedert jaren aan eene maag kwaal leed en jjeene spijzen tot zicli kon nemen, zonder ze dadelijk weder uit te braken, door de inkorten tijd genezen isalsmede dat eene andere dame die REYALENTA gebruikte en zich daarbij goed bovond, zich liet overhalen om de nagemaakte REVALKNTA (Lin zenmeel) te beproeven, waarvan zij echter aldra de schade lijkste gevolgen ondervond. De dochter van den heer S. Zegeors te Maastricht leed sedert een jaar aan de tering, alle middelen der kunst werden vruchteloos aangewenden men bad de hoop op haar behoud reeds opgegeven; de REYALENTA schonk baar binnen twee maanden gezondheid en krachten weder. Elisabeth van der Ven te Middelburg leed aan eene maag kwaal, die baar het genot van bijna alle voedsel ontzegde; de REYALENTA beeft baar volkomen hersteld. P, Fakkeldey, inr. koperslager teZulphen. laboreerde sinds jaren aan kramp en maagpijnen, waarvoor hij geene genees middelen kon vinden die bielpen; maar twee pakjes RE" YALENTA hebben hem weder gezond gemaakt. De beer Klinger te Rotleulnm verhaald dat een zeer ge acht geneesheer die REYALENTA 'dj bein kocht, ver klaarde, dat bij ze aan verschillende zijner patiënten met gunstig gevolg had voorschreven en eene dame. alleen door REYALEKTA, van eene ernstige kwaal bad genezen. De prijs der REVALKNTA is 87>c. 2. f 3.50. f 8/16. Dubbel geconcentreerde f4 f7 f16 f 24. Hoe grooter de bus boe voordeeliger de verhouding tu>- chen prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande dépots. Amsterdam, Verkoophuis. Axel, J. W. Verbeek Vrolijk. Bergen op-Zoom. D. PouwelsenP. F. Appelboom. Goes, Wed. C. VREEKE. Middelburg, dépot van bet Verkoophuis. Oost- burg, Mej. P. J. Geelhoed. Scboondijke, A. J. Bronswijk. Tbolen, T J. Maas. Vlissingen A. M. Kalblleisch. Zierikzee, C. van Schaick Ochtman Bal. En in de bekende depóts in de andere steden. In den loop dezer week wordt hier ter stede verwachtde heer Jf, GAZAN, PORTRET-SCHIL DER te Rotterdam met het voornemen zich gedu rende veertien dagen in Goes op te houden. Tot het erlangen van nadere informatien vervoege men zich bij den heer B. D Cohen in de Lange Vosstraat STOOMBOOT DE SCHELDE. OREN VAN VERTREK IN DE MAAND DECEMBER 1855. (Dagelijks uigenomen des Zondags.) van VLISSINGEN naar BR ES KENS 'smorgens 6| ure en 'savonds 6 ure. Terug: 'smorgens 1~ ure en 'savonds 6r, ure. van VLISSINGEN naar NEUZEN: voormidd. 9 ure. Terug van Neuzen 's namiddags 1 ure. van NEUZEN naar HOEDKKKNSKERKE voormidd. 11 ure. Terug van Hoedekensk- 's midd. 12 ure. van VLISSINGEN naar BB ES KENS: 'snainidd. 4 ure. Terug van Breskens 's nainidd. 4^ ure. Te Vlissingen in de Rammekeospoort is een bord bet- welk aanduidt bet vertrek uil de Wester- of Marinehaven. Op Vrijdag den 21 December 1855. des avonds te 5 uren zal ISAAC in het gemeentehuis te Kloelinge, publiek en aan de meestbiedende presen teren te verkoopen Een K O E M E L K E R S-B E D R IJ F, bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en verderen timmer, staande en gelegen bij het dorp Kloelinge aan den straatweg Te bekomennieuwe SAUCIS de BO- LOGNEgerookt VLEESCHgerookte OSSEN-TONGEN en HOOFDKAAS, bij in de 's Heer Hendrikskinderenstraat te Goes. PRTJS-COURANT, zoo der gepkepareku de on- geprepareerde- als gezondheïd-chocoeaad, p pakje: No. 12,No. 5, ...- 1,80. 6, ...- 1,60. 7, - 1,40 8, Met 10 pakjes 10 percent overwigt. 1, j> 5 3, 4, f 1,20. - 1,— - 0,80. - 0,65. te goes 151,t e. kt.eehwens en zoon

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2