GOFMIK [Ho. 94. 428te Jaargang, 1855.. 'bsstobssimimmwmm, BEKENDMAKING. DONDERDAG 29 NOVEMBER, j De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags a-rondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per l wartaal is .1.7 franco per post f .1.90. De inzer BEKENDMAKING BURGEM EESTER i;n WETHOUDERS van GOES, voldoende aan de uitnoodigingontvangen bij circu laire van den heer Commissaris des Konings in deze Provincie, van den 23 November J. 855, A. N°. 4683, 3de afd, (Provinciaal Blad Nu. 105), brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer gemeentede on derstaande aankondiging van Z E. den Minister van Koloniën In de Nederlandsche Slaats-Cout'&ril van den 6den November 1855, zijn, uit de Javasehe Couranten over genomen de berigten welke bij het gouvernement van Nederlandse//. Indië zijn ontvangen, omtrent de rampen, door welke Banda, Ternate en andere, in den Moluk- schen Archipel, gelegene eilanden, in de maanden Junij en Julij dezes jaars, op nieuw door aardbevingen, brand en andere onheilenzwaar zijn geteisterd geworden. Tot leniging van de door die rampen aan de inge zetenen berokkende aanzienlijke verliezen, heeft de Gou verneur-Generaal eene inzameling van giften in Neder- landsch Indië toegestaanen tevens de tusschenkomst van het Departement van Koloniën ingeroepenom in Nederland, tot hetzelfde einde, eene algemeene inschrij ving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch Bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingeezetenen van Ne derland, dat hij bereid is aan het locaal van het De partement van Koloniën te ,sGravenhage, en aan liet agentschap van dat Departemdnt te Amsterdam te ont vangen en naar Batavia over te maken; alle giften welke tot liet bedoelde einde mogten worden afgezonderd, terwijl ook den Commissarissen des Koningsin de Provinciën (met uitzondering van Zuidhollaüd,) is verzocht de giften te willen in, ontvangst nemen, welke hun, ter voor- schrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Ne derlandse//. Indië, nog onlangs zoo mildclijk hebben bij gedragen ten behoeve van de èlagtoffers van den jongsten watersnood in Nederland, zal het wel geheel overbodig zijn, eenigen aandrang te gebruiken tot opwekking der liefdadigheid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuurgenooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland ver bonden zijn, en van waar zoo dikwerf op de meest on- bekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongelukkigen hier te lande. sGravenha/je den 16den Novembër 1855. De Minister van Kolo/iien (Get.) Chs- P. PAHUD. en dat tot het inzamelen van liefdegaven tot het be doelde eindeter secretarie dezer gemeente feene bus zal geplaatst zijniederen werkdag van des voormid dags negen tot des namiddags twee ure. 'Zij sporen een ieder aan van deze gelegenheid ge bruik te maken, om mildelijk bijtedragen lot leniging der rampen welke de ongelukkigë bewoners der geteis terde streken hebben getroffen. Goesden 28 November 1S55. Burgemeester en Wethouders van Goes M. P. BLAAUBEKN. De Secretaris II. C. PILAAR. BURGEMEESTER kn WETHOUDERS van GOÈS van het bureau van stemopneming aldaarontvangen hebbende de processen-verbaal van inlevering der stem briefjes en het opmaken der gedane stemming ter be noeming van Leden van de Kamer van Koophandel en "Fabrieken te Goes, in plaats van de dit jaar aftredende leden, gehouden, den 28 en 29 dezer; uit welk laatste blijkt dat benoemd zijn, de heeren J. P. BURGER met 13 stemmen. O. VERHAGEN //ll n en A. NORT1ER 8 Brengén overeenkomstig art. 18 van het besluit van heeren gedeputeerde staten van Zeeland, van den SO Augustus en 1 September 1852, no. 36, ter kennis van een ieder die liet aangaat, dat afschriften van genoemde processen- verbaal, ter gewone plaatse in deze gemeente zijn aangeplakt, en dat gelijke afschriften ter inzage >an een ieder ter secretarie dezer gemeente zijn neder ling van adrertentien moet geschieden, vóór drie uren des nana gelegd, waar dezelve dagelijks, uitgenomen des zondags, van des voormiddags negen tot des namiddags twee ure voorhanden zullen zijn. Aldus gedaan ten Raadhuize van Goes, den 29 No vember 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. GOES, 29 November. Bij de opening der stembriefjester verkiezing van drie leden voor de kamer van koophandel en fabrieken alhier, is gebleken, dat de heeren I'. Burger 13, O. Verhagen 11 en A. Norlier 8 stemmen op zich hadden vereenigd. De heeren J. II. C. KakeheekeP. F. de Jonge, K. van Baaien en IV. van Kerkwijk ver kregen ieder ééne stem. Een biljet behield slechts 2 namen, op twee anderen kwam een naam voor van eën niet, aftredend lid. Van de 62 bevoegde kiezers, hadden slechts ruim '/s of i3 aan de stemming deelgenomen. Van goederhand vernemen wijdat door den heer J. Swemer Antz.ontvanger der directe belastingen enz. alhier, deszelfs ontslag uit die betrekking is aangevraagd; alsmede dat Ds. A. O. Thuyti de Lignypredikant te Kapelle, als zoodanig is beroepen naar Schore en Vlake. Ofschoon de laatste dag, dat dit jaar hier veemarkt gehouden wordt, waar men gewoonlijk slechts een luttel restantje ziet aangevoerdwas verleden Dingsdag een 1 groot getal hoornvee aan de lijnhandel en prijzen stonden in evenredigheid van vorigen gelijk. In zake der administratie tegen den heer O. Ver hagen alhier, is door het provinciaal geregtshof in Zee land op nieuw een uitstel verleend tot a. s. Maandag 3 December Eergisteren is door het provinciaal geregtshof in Zeelanduitspraak gedaan in de zaak tegen A. J, II. Bosschart, gewezen oommies bij de postërij te Middelburg, welke zaak den 23 bevorens behandeld wasen heeft hetzelve den beklaagde schuldig verklaard aan bet ver duisteren van eene acte of bescheid, onder bewaring van hem als beambte der hooge regering gestelddoor het ontvreemden en zich toeéigenën van eenen brief met daarin gesloten bankbiljet, welke op het postkantoor te Mid delburg bezorgd wasen hem dientengevolge veroor deeld tot eene tuchthuisstraf van zeven jaren en in de kosten van het geding, welk arrest bij extract te Mid delburg zal worden aangeplakt. Naar men verneemt, is door den veroordeelde onmid- delijk cassatie van dit arrest doen aanteekenen. Bij den kerkeraad der Hervormde Gemeente te Neuzen is het berigt ontvangendat ds. II. IV. A. Verhoeffpredikant te ÏZuid-Beijerland, andermaal voor do beroeping beeft bedankt. Een 8jarige knaap te Bosehkapelledie bij het naderen van eenen met twee paarden bespannen wagen; Jé straat wilde overloopen, is onder de paarden geraakt, door een dezer op den rug getrajit en een half uur daarna overleden. De personen die verzocht hebben als leerling telegrafist in aanmerking te komen, zijn aangeschreven om zich tot het ondergaan van het vergelijkend onder zoek aan het ministerie van binnenlandsche zaken te doen vinden, op 11 December aanstaaudé, des voor middags ten 10 ure. In het begin dezer week werd door een' varkens- slager te 's Hage een tiental varkens geslagtdie ge zamenlijk 3566 ponden wogen en waarvoor 29 cents per pond werd besteed. Op twee schepen na, welke nog verwacht worden, is de gclieele haringvloot behouden te Vlaardingen bin- A, --•r-'v Ay Gewone adrertentien worden u W ets. de regel geplaatst tehoorte-, huwelijks- en doodherigtenvan J 6 regels a f J.20 behalve het. zegelregt. nengekomen, slechts een sehip uitgezonderd, dat in den loop van den zomer op Stromness is achter gebleven en afgekeurd. De uitslag kan over het algemeen vrij gtin- stig worden genoemd, waarvoor jl. zondag de plegtige dankzeggingén aldaar ten heinel zijn opgezonden. Men schrijft uit Gorinchemdat het sedert een paar dagen zoo hard gevrozen heeftdat de binnen vaarten geheel met ijs bezet zijn Waardoor de meeste schuiten uit den Alblasserwaard niet konden aankomen. ïn den avond van den 26 dezer, nadat het vee voor het eerst in dit najaar op stal was gebragt, ont dekte men brand in de hofstede van A. Blaak te.Zuid- Beijerland (gezegd den Hitsert); weinig of geen blusch- middelen voorhanden zijnde vergenoegde men zich met het vee los te snijden en in het aangrenzende woon huis de kinderen en aanzienlijke waarde te bergen. In drie uren tijds lag alles in puin én berekende men dat buis, oogst en vee, 19 runderen en 6 paarden, tezamen eene waarde van f 20,000 was verbrand. Men zegt dat niets voor brandschade verzekerd was. Men meld uit Aalsmeer, dat in den loop dezer vfeek door een jager in den Kalslager poel, een arend is geschoten van ruim 2 Ned. ellen vlngt. In de afgelooperie maand heeft op eene der spoor banen in Noord-Amerika eene verschrikkelijke ramp plaats gegrepen. Toen een pleiziértreinzamengesteld uit 14 wagons en ruim 700 passagiersover de Gas- couade-rivier toog, stortte eensklaps de brug in, waar door bijna geheel die trein, van meer dan dertig voeten hoogtein de rivier als verbrijzeld werd en alleen de laatste wagon op den oever-kant is blijven staan. Men kan denken, welk sehouwtooneel dit ongeval opleverde, terwijl de weinigen, die ongedeerd bleven, naauwelijks iets ter redding van hunne verminkte reisgenooten kon den aanwendenzoodat het mëërendeel is verdronken of bij gemis van dadelijke hulp is omgekomen. RUSLAND. TURKIJE. Uit de Krim berigt men, dat aan de noordzijde van Sebastopol een hevig vuur werd onderhouden. De vestingwerkendokkenhoofdgebouwen en straten van Sebastopol zijn thans nagenoeg geheel on dermijnd, zoodat die op bet eerste bevel ten eenenmale vernield kunnen worden en de vesting die, zoolang de noorderforten bezet zijn geene veilige verblijfplaats biedt, in een' kolossalén puinhoop doen verkeeren. Het beleg van Kars wordt gezegd reeds zoo goed als opgeheven te zijnzoodat ten minste reeds een konvooi met levensmiddelen ongehinderd de vesting is binnengetrokken. Een brief uit Frankfort in den franschèn Moni- teur, spreekt van de hooge mate van misnoegdheid onder alle standen zoo in Polen als in Rusland, veroorzaakt door den oorlog en de daardoor ontètane eindêlóoze el lende door het geheele rijk. Volgens dien brief schijnt het, dat de oproerige bewegingen, die op onderscheidene punten van de Ukraine zich hebben getoond, van' ern stiger aard waren dan in het algetneen is gezegd. Mén moet genoodzaakt zijn geweest troepen met gesehut tegen de muitelingen te laten aanrukken. De opstand was niet gerigt tegen de russische regering, niet tegen de edëlen, maar tegen de priesters, die door de muitelingen van logen worden beschuldigd, omdat zij de fransehen als de vijanden en vernielers van het regtzinnige geloof voorstellen. Zeer velen van die ongelukkige misnoeg den zijn naar Siberië gezonden. //Zal Zweden tot het westerscli verbond toetreden? Wat is er van de in omloop zijnde geruchten .omtrent hét hervatten der vredes-onderhan'delingen Dit zijn gewigtige vragen, met wier beantwoording dë dagbladen zich tegenwoordig in de eerste plaats, en te regt bezig houden. Wat de eerste betreft, zegt de Morning Post andermaal, gemagtigd te zijn,'het beweren van den Times betreffende bet sluiten van eene militaire conventie of van eene alliantie met Zweden tegen te spreken. Ge neraal Canrohert zoude slechts in last hebben om zieh te vefgewissen van de kracht, welke Zweden zoo te land als ter zee, kan on+wL-'-elen.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1