PUBLIEK MOGPING op Donderdag (je)i g December 1855, des voormiddags ten elf uren, in de' herberg bij J. Wai.hout te 11 einkenszandvan DERTIG stuks zware regtstammige OLMEN BOOMEN, staande op eene weide in het Oosterland te Heinkeiiszand. F. KLEEUWEAS ZOON, I1ËRVERWMMARS. Du Barry's Revalènta dsT pïllem ¥an holloway De Press en de Advertiser logenstraffen mede het berigt eener zweedsche alliantie. De fransche bladen bevatten eene andere lezing. Er zou volgens deze wel te Stokholm door generaal Can- robert een verdrag geteekend zijn, maar Zweden zou zich daarbij tot niets meer verbonden hebbendan tot de verpligtingen, welke Oostenrijk in het verdrag van den 2den December op zich genomen heeft. Dit is dus niet zeer veel. Ook hieraan hecht men weinig geloof. Im mers het is bezwaarlijk te gelooven, dat Zweden zulk een halfslachtig standpunt zal kiezen: geen oorlog, maar ook geen vrede. Wat zou Zweden daarbij winnen? Voor zeker niets en de westersche mogendheden evenmin. De dagbladen zijn het tamelijk oneens omtrent het al of niet slagen van de zending van Canrobert. De tijd zal spoedig leeren, wie het best in dezen 011- derrigt is geweest. DUITSCHLAND. Frankfort. Volgens brieven van den lSden en 15den dezer, te Hamburg uit verschillende russische havens van de Both- nische en Finsche golf ontvangen, doet de gestrengheid van het jaargetijde zich reeds levendig gevoelen, en de meeste reeden waren reeds met ijs bedekthetgeen de scheepvaart zeer belemmerde. Te Riga heeft men de schipbruggen op de kanalen moeten wegnemenen de stoombooten kunnen den overtogt slechts bewerkstel ligen door zich eene baan in het ijs te slaan. omringd door de ministers en de groot-officieren aan den voet van den grooten trap werd welkom geheeten. De koning zal ongeveer eene week hier doorbrengen en zich voorts naar Londen begeven om daar mede zes h zeven dagen te vertoeven. Londen verlatende, zal Z. M. over Brussel naar Sardinië terugkeeren. ENGELAND. Londen. Op een amerikaanschen walvischvaarder in de Stille Zuidzee heeft een vreesselijk ongeluk plaats gehad. Na op het eiland Juan Fernando water te hebben ingeno men kreeg het volk verlof zich met de vischvangst bezig te houden. Van de vangst werd een deel tot avondeten bestemd. Slechts weinige uren na het ge bruik werden 44 van de 57 schepelingen door buik pijnen duizeling en braking overvallen. Den volgen den morgen waren reeds 34 hunner bezweken. De andere herstelden zeer langzaam; daar het toeval wilde dat de kapitein, de doctor en eenige stuurlieden eerst den volgenden dag van dien visch zouden nuttigen bleven deze gespaard. Te Merthyr, bij Cardiff, liet een behoeftig hand werker dezer dagen zijn kind bij den doop de hoog dravende namen James Louis Napoleon Malakoff geven. Voor eenige dagen zijn een SOOtal landverhuizers van Amerika te Liverpool terug gekomen, waarvan de meeste Ieren waren. Deze hebben verklaard de terug reis alleen aanvaard te hebben wegens de moeijelijkheid om in de Vereenigde Staten werk te bekomen, hetwelk voor een groot gedeelte toe te schrijven is aan de po gingen der Know-Nothingsdie daardoor zooveel mo gelijk de landverhuizing naar Amerika zoeken tegen te gaan. De eerste ijzeren mortierboot, welke dezer dagen van de werven van dhr. John Laird van stapel liep is in niet meer dan 19 dagen gebouwd. Twee russische officieren zijn onlangs uit de krijgsgevangenis te Lewes ontsnapt; het is hun gelukt Hamburg te bereiken en aldus de reis naar hun vader land ongehinderd soort te zetten. FRANKRIJK. Pabus. Hoewel er bijna acht dagen verloopen zijn, sedert den brand van het meel-magazijn der militaire bakkerij hebben de brandspuitendie dag en nacht werkzaam zijn, het vuur nog niet geheel kunnen blusschen. Het verkalkte meel brand langzaam voort. Den 25 dezer werd aan de parijzenaars op eene affiche van vier vierkante ellen in omvang het grootste muziekfeest aangekondigd, dat ooit in de wereld heeft plaats gehad. 4500 zangers zouden daaraan deelnemen en vier militaire muziekkorpsen dit monsterkoor accom pagneren. De keizer, de koning van Sardinië en prins Napoleon woonden het concert bij. Te Lyon zijn twaalf magazijnen van een wijn- entrepot eene prooi der vlammen geworden. - Te Marseille zijn weder verscheidene schepen met granen aangekomen. De regering heeft aan de fabrijk te Luik 150,000 geweren besteld. Zij moeten in de aanstaande lente worden afgeleverd. De koning van Sardinië is bij zijne komst binnen deze stad met de grootste geestdrift begroet, in weer wil van het mistige, ongunstige weder, waren de open bare en particuliere gebouwen in de straten, door welke de koning moest passeren, op velerhande wijze versierd. Reeds te 11 uur waren die' straten door de troepen afgezet. Ongeveer te 1 uur deed het kanon zich liooren en weldra verscheen de rijk versierde trein, op welken zich de koning van Sardinië bevond. Eenige oogen- blikken later trad de koning de wachtkamer van den spoorweg binnenwaar hij door prins Napoleon werd verwelkomd Aldaar stonden zes hofrijtuigen in gereed heid. l:let rijtuig, wantin de koning met prins Napo leon plaats namwerd voorafgegaan en gevolgd door sterke detachementen van de cent gardes, kurassiers van de garde en guides. De koning werd op zijn' weg tot aan de Tuilleriën met een levendig gejuich begroet, waar 'L M. te 2 uur aankwamen door den keizer BELGIE. Brussei.. De koning heeft aan den heer J. J. Bastien de orde van Leopold verleend. Deze heer, thans 81 jaren oud, vervult sedert 1797 de betrekking van onderwijzer sedert 18 maanden eerst heeft men hem eenen hulp onderwijzer toegevoegd. Behalve zijne onderwijzers betrekking, is de waardige grijsaard ook nog secretaris van twee gemeentenwelke bedieningen hij met den meesten ijver waarneemt. Te Brussel is reeds eene groote hoeveelheid sneeuw gevallen. De minister van binnenl. zaken heeft aan de ka mers medegedeelddat hij reeds vele antwoorden ont vangen had op de door hem uitgeschreven prijsvraag hoe het gebruik van meel in het fabrijkwezen te ver vangen door stoffen die niet voor de volksvoeding die nen kunnen en hij geloofde te mogen hopen, dat men eerlang op weg zou zijn om tot die verbetering te ge raken. Ook hoopte hij dat het gelukken zou, bij de broodbereiding het graan voor een deel door andere stoffen, als maïs, rijst, meel van boonen of van aardap pelen, te vervangen; tot welk einde te Parijs van we- ge het Fransche gouvernement thans proefnemingen ge daan werden, welke door eenen beambte van de Bel gische regering naauwkeurig werden gade-geslagen. ©RAAITMAHZTSIT. TE GOES DEN 27 NOVEMBER 1855. Bij vraag naai* tarwe en rogge voor consumptie, en gerst Voor Belgische rekening, betlong men de navolgende prijzen.- nieuwe tarwe f 17,a 17,50, voor de zaai 18,dito rogge 12,50 a 12.75, voor de zaai 13,winter gerst 7,75 a 8,zomer dito 7,75 a 7,80 blaauwe erw ten f 10,80 a 11,paardeboonen ƒ9,a 9,10; bruine dito 11,a 11,50; witte dito 11,50 a 12,Kool zaad weinig getoondvoor een enkel partijtje zomer 18 a 19,-. TE 'sHEERENHOEK., 28 NOVEMBER. Tarwe f 17,50; rogge/12,75; paardeboonen f 9,05; blaauwe erwten 11,25. TF. K.RIUNINGEN28 NOVEMBER. Nieuwe tarwe 17,a/17,50, winter gerst 7,60 a/7,80, zomer dito 7,50 a f 7,60paardeboonen 9,blaauwe erwten 11,a 11,75, rogge tot den geboden prijs van 13,25 onverkocht. BROODPRIJZEN naar de vroegere Witte brood 41 ct. Tarwen brood 28 Tarwen kropbrood. 24 Masteluin brood Rogge brood 21 ct. 18 mmmmih Yi.issinqen den 27 November 1855. Heden beviel voorspoedig van een' ZOONM. J. van UIJE PIETERSE, Bi aaubebn. VERGADERING van de en kunstlievende leden der Rederijkers-Kamer VONDEL, op Maandag den 3 December a. s., des avonds ten zes ure. H. S. KROL van dek HOEK, Secretaris. Goes, 29 November 1855. jlsllSi Woensdag den 5 December 1855, des jjjjapl» morgens ten elf uren, in de herberg te Kap- pelle, zullen nog verkocht worden, 10 stuks ZWARE OLMEN BOOMEN, staande aan het Kerkeweegtje te Kappellevan den heer G. de GRAAG. Informatien te bekomen bij den Notaris LENSHOEK te Wiolphaarsdijk. Daar de ondergeteekenden zich eene zuiver en goed werkende t tWTTBWf&mWS PtXtWtV hebben aangeschaft, bevelen zij zich aan tot het liniëe- ren van ALLE formaten volgens te geven modellen in de verlangde kleuren. Bij het vroeger gemis van zoodanige hier ter stede, zijn zij in staat thans spoediger aan de orders te kun nen voldoen tegen billijkevaste prijzengerekend naar 't formaat. Boek- en Papierhandelaars. De ondergeteekenden hebben de eer, aan ouders en voogden wier zonen of pupillen aan de loting voor de Nationale Militie in 1856 moeten deel nemen, te berigten dat bij heneven als in vorige jaren gele genheid bestaattot het aangaan van contractenvoor te stellen EN Het kantoor wordt gehouden te Goes, in de Lange Kerkstraat, wijk C. N°. 22. Nadere informatien te bekomen te Goes bij den heer J. TIMMERMANS PIETERSE. Te Middei.hukg, bij den heer R. C. ENGELBERTS. u Oostbueg Mi TIIERI. Thoi.en, H. CORNELISSE. Ouwebkerk, voor Zierikzee en omstreken, bij den heer J. van SPLUNDER, dié wekelijks des Don derdags te Zierikzee ten huize van mejufvrouw de weduwe SWARTdaartoe zal te ontbieden zijn. Goes den 26 November 1855. G. P. BLAAUBEEN Co. heeft mijne Eehtgenoot van een maagkwaal genezn, waaraan zij jammerlijk en sedert langen tijd sukkelde. Zij kon niéts verteren, braakte alles weer uit wat zij tot zich nam, werd onophoudelijk door maagpijnen gekwelden \Vas daardoor zoo verzwakt dat zij zich meermalen daags te bed moest begeven. Eene maand lang heeft zij haar ontbijt met RE* YALENTA 8'edaar» i en is daardoor vólkomen genezen eii thans zeer welvarende. Cachan, gemeente Arcueil,, GAILLET. Dep. Seine, Nov. 1855. Alle maagziekten worden op de eenvoudigste en minst kostbare wijze door DU BARRY'S REYALENTA genezen. Het is een gezond voedzaam en versterkend meel en kan alle andere spijzen vervangen. Men bereidt het op verschil lende wijzen en gebruikt liet voor ontbijt, tussclieriuurtje. middagmaal en avondeten. Een maaltijd daarvan kan 10 a 12 cents kosten. De prijs der REVALENÏ'A is 871c. 2. f 3.50, 8 16: Dubbel geconcentreerde f4 f7 f16 f 24. Hoe grooter de bus hoe voordeeliger de verhoudlhg tus- chen prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande dépots. Amsterdam, Verkoophuis. Axel, J. IV. Verbeek Vrolijk. Bergen op Zoom. D. PduwelsenP. F. Appelboom. Goes, Wed: C. VREEK.E. Middelburg, dépot van het Verkoophuis. Oost burgMej. P. J. Geelhoed. Schoondijke, A. J. Bronswijk. Tholen, T J. Maas. Vlissingen A. M. Kalbfléisch. Zierikzee, C. van Scbaick Ochtmau Bal. En in de bekende dépots in de andere stedéh. Diegenen welke genegen mogteii V zijn de benoodigde PAARDEN flHHBpjy en KNECHT te leveren voor de UnSMfl DILIGENCE-DIENST van SiiBÉfJfel&GGES naar de NOORD-KRAAI- JERT en terugadresseren zich vóór den 15 December 1855 met franco brieven of in persoon bij den ondergeteekenden. Ondernemer der diligence-dienst tusschen Goes en Middei.burg W. de FOUW Wz. Goes 29 November 1855. Jpgjggjj' Door den landbouwer J. van 't HOFF FtEm* Wotphaartsdijkworden VERMIST I4sSiiBÈ twee zwart-bont wpi'rik RUNDERS, beiden oud 2 jaren en met zwarten kop, waarop bij één twee witte strepen. De opvanger of staller derzelve wordt vriendelijk verzocht, daarvan aan bovengenoemden landbouwer be rigt te doen. EEK ZEKER WERKEND GENEESMIDDEL TER GENEZING VAN SCHELE EN ANDERE HOOFDPIJNEN EN GALZIEKTEN. JKte Lutjebroek, was misschien een der grootste lijders aan schele hoofdpijn en galziekte, en er ging geen dag voorbij of hij ondervond de uitwerksels dezer ziekte in een hoogen graad. Uij dedoor geneesheeren hein voorge- chrevene medieijnen vond bij geen baaten zijne ziekte nam zelfs in hevigheid toe, tot dat de pijnen eindelijk on dragelijk werden, en bij bijna er onder bezweek. Eindelijk begon bij de PILLEN van HOLLOWAY te gebruiken, welke spoedig zijne ingewanden zuiverden, zijn gestel ver beterden, en na twee maanden tijds hem volmaekt deden genezen, zoodat hij sedert dien tijd geene de minste pijnen meer heeft gevoeld. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0,80f 1,85, f3.00, f6,75. f 13.85, f 20^50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85 f 3,00 f 7,05 f 13,50, f 20.95. zijn op franco aauvragen a contant te hekomen, bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber- gen-op-Zoom. Den beer J. Straatman Iioofd-depötbouder te s'Bosch, alsmede te Londen Strant 244. HOLLOWAY'S éta blissementen. te goes bij f. ktieeuwens ifcn zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2