No. 93. mwmi Bmm&mAMm®. ""Tpemaiie vergadering _Tiïiïih7iffii¥gT'" 42ste Jaargang. 1855. De uitgave dezer Courant. geschiedt Maandags en Donderdags j Gewone adrertentien worden d 10 cis. de regel, geplaatst avonds, uitgezonderd np feestdagen. UiANIIKÜ Zh NOVIÜURRR. Geboorte-, huwelijks- en doodberigten, van d— 6 regels a f d, 20 De prigs per /.wartaal is f 1,75, franco 'per post f .1,90. j WW lW j behalve l,et zegelregt. De inzending van. adrertentien moet geschieden, vóór drie uren. des namiddags. BURGEMEESTER em WETHOUDERS van GOES, doen te weten: Dat de Gemeente-raad bij besluit van den 3 October jongstleden, heeft goedgevonden met den lsten Januarij 1856, af te schaffen, de ten behoeve van deze Gemeen te gelieven wordende belasting op het gemaal van tarwe, tarwe meel en tarwe gebak volgens raadsbesluit van den 8 Augustus en 22 December 1853, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 35 Febiuarij 1854 dSTo 81. En dat die afschaffing door Z. M. den Koning is goedgekeurdbij hoogstdeszelfs besluit van den 25 October jl. No. 71- En op dat zulks algemeen bekend zijzal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigdaangeplakt en geplaatst in de Goessc/ia Courant. Gedaan ten llaadhuize van Goes, den 21 November 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEBN. De Secretaris, H, 0. PILAAR. De GEMEENTE-RAAD vas GOES in de alge- meene medewerking der ingezetenen, om het nieuwejaar- wenscheti of bedelen der armen aan de huizen der bur gers tegen te gaan en te doen vervangen door eene UITDEELING VAN EETWAREN EN BRAND STOFPEN AAN DE INGEZETENE ARMEN, het overtuigend bewijs gevonden hebbende van den bijval aan dezen maatregel geschonken, voldoet zeker aan aller wenst-,li door hen op nieuw uittenoodigen, op nieuwjaars dag geene handreiking van centen aan hunne huizen te doenmaar tot eene soortgelijke nitdeeling als de drie voorgaande jaren heeft plaats gehad, eene gift be schikbaar te stellen voor den Raadwelks leden zich met het ophalen derzelve, binnen veertien dagen na he den, zullen belasten; waarna de te doerie uitdeeling zal worden geregeld naar mate van de beschikbare som. De aanhoudende duurte van die levensmiddelen welke tot de bedeeling in aanmerking kunnen komen, doet den Raad de vrijheid nemen andermaal tot ruime deel neming optewekken. Gedaan in de openbare vergadering van den gemeen te-raad te Goes, den 22 November L855. M. P. BLAAUBBEN, Voorzitter. II. O. PILAA R, Secretaris. GEMIEENTE-BAJia TE GOES. DEN 22 NOVEMBER 1855. Afwezig de heeren Mr. Saaymans Vader en Smallegange met kennisgeving. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en ge arresteerd. De Voorzitter zegtaan de orde is de benoeming dei- commissie van toezigt over de armen-apotlieek, waaromtrent art. 2 van de verordening bepaalt, dat de commissie, belast inet het toezigt en geldelijk beheer, zal bestaan uit drie per sonen, waarvan de geneesheer of heelmeester der gemeente lid is, terwijl de voorzitter dier commissie gekozen wordt uit den raadalles op aaubeveling van burgemeester en wethouders. Dientengevolge, bevelen burgemeester en wethouders daar toe aan de lieeren R. I» van den Bosch P. A. Hochart Sr. en Ij. C. de Peval, om daarna tot de benoeming van eenen voorzitter overtegaao. Hij benoemt tot stem opnemers de lieeren Soutendam en van de Putte. Dhr van den Boson zegt te vermeenen dat de bedoeling is geweest, dat de commissie zou bestaan uil 3 leden buiten den raad en daarom de bepaling daarbij is gevoegd dat de voorzitter zou gekozen worden uit den raad, hetgeen anders onnoodig zou wezen. De Voorzitter bestrijdt dit en zegt. dat bij de discussie over de verordening dit punt door hem bepaald ter sprake is gebragt en toen door de commissie beantwoord in den geest, zoo als nu door burgemeester en wethouders is voor gesteld. Dhr van Kerkwijk voegt daarbij, dat de commissie op de toen gedane vragen heelt geantwoord, dat men zoowel leden van den raad als daar buiten kon kiezen. Dhr van den Bosch ontkent dit; wanneer er reeds twee 'eden uit den raad gekozen zijn, zou het al heel wonderlijk linken nog een derde tot voorzitter te kiezen. De Voorzitter spreekt dit tegen en zegt, dat men uit de gekozen leden er dan een kiest tot voorzitter. De notulen van 31 Julij ijk, waarin de verordening vast gesteld is, worden voorgelezen, doch behelzen omtrent het punt in questie geene toelichting. Dhr de Knokkevan der Meolen meent zich mei zekerheid te herinneren dat toen besloten is zoo als door den voor zitter wordt voorgesteld. Diensvolgens wordt lot benoeming overgegaan. Bij de stemming voor het le lid bekomen de beeren van den Bosch .8 stemmen P. Johannissen 1 stem. Bij de stemming voor bet 2e lid erlangen de beeren Ho chart Sr. 5, dr. L. C. de Peval 3 stemmen en dr. N. J. F. Ver schoor 1 stem. Bij de stemming voor het 3e lid verkrijgt dr. de Peval al de stemmen. Alsuu overgaande tot de benoeming van een' voorzitter uit de beide eerstbenoemde leden, verkrijgen de beeren van den Bosch 6. Hochart 3 stemmen, zoodat de commissie is zamen- gesteld uit de lieeren dr. R. B. van den Bosch, voorzitter, P. A. Ilocliart Sr. en L. C. de Peval welke beide eerstge noemde!) op uitnoodiging des voorzitters zich die benoeming laten welgevallen. Het 2e punt is de vaststelling eener uitdeeling van eetwaren en brandstoffen op den nieuwejaarsdag, ten einde daardoor het bedelen op dien dag tegen te gaan. De Voorzitter vraagt of de leden goedvinden, daartoe we der denzelfden weg te bewandelen, die bij de burgerij zoo zeer medewerking en goedkeuring heeft gevonden. Dit toestemmend beantwoord zijnde, benoemt de voorzit ter uit dezen raad tot president van de commissie die cle uitdeeling zal doen, den heer J. A. A. Fransen van de Putte, terwijl de verschillende armbesturen tot benoeming van een hunner leden zullen worden uitgenoodigd, om met den grif fier ter secretarie de commissie uit te maken. Wordt gelezen net verzoekschrift van den heer A. J. P- Saaijmans Vader te kennen gevende dat hij heeft aangekocht de gebouwen staande op den grond in der tijd door de gemeente verpacht aan den heer O. Ver hagen die bereid is van die pacht afstand te doen. dat hij zou verlangen die ais erfpacht op zijn naam over te brengen, doch daar liet terrein te klein is, daarbij nog -€75 ellen benoodigd zouden- zijn. Verzoekende dit te willen inwilligen. Nader heeft die beer verzocht de te naamstelling van hem of zijne firma aan te houden. Burgemeester en wethouders geen bezwaar ziende, stellen voor het verzoek in te willigen op de gewone voorwaarden, en tegen het gewone erfpachtgeld van f 1,per vierkante roede. Welk verzoek met algemeene stemmen wordt ingewilligd, onthoudende dhr. Kakebeeke, als schoonvader van den adres sant, zich van medestemming. De Voorzitter herinnert dat bij de vaststelling der gemeente- begrooting besloten is lo. tot. aankoop van het huis van N. Vertregt voor 600. 2o. tot verkoop van 1000 2§ pet. in schrijving werkelijke schuld. 3". tot verkoop van boomen. Om daaraan uitvoering te geven is het noodig daartoe af zonderlijk te besluiten, waartoe dezelve worden voorgelezen. Betrekkelijk het aan te kóopen huis vraagt dhr. van Voorst Vader of dit getaxeerd is? waarop de Voorzitter antwoordt, dat het is opgenomen en bevonden de waarde van de aankoopsom te bezitten. Nopens den verkoop der boomen deelt de Voorzitter mede dat het voornemen is de boomen aan de begraafplaats van den Goesschen polder tot aan de havenpoort te verkoopen zijnde 207 stuks, waarvan omstreeks 50 dood zijn. Welke besluiten met algerneene stemmen worden goedge keurd- Burgemeester en wethouders bieden aan de volgende ont werpen lo. Reglement voor het burgerlijk armbestuur. 2<>. Instructie voor den secretaris penningmeester. 3o. Verorde ning op bet manhuis. 4o. Instructie voor den concierge en 5o. verordening op de weezen en armenschool, j welke ontwerpen zullen worden rondgezonden ter behan- deling in eene volgende vergadering, terwijl van die sub- no. 5 overgelegd, afschrift zal worden gezonden aan lieeren i regenten van het weeshuis, met verzoek hunne bedenkingen daarop te willen mededeelen. i De Voorzitter deelt mede dat na het opmaken der punten van beschrijving nog zijn ingekomen lo. Verzoek van den heer James Davidsonom afschrijving over 4 maanden op zijn verschuldigde in den hoofdelijke» omslag over 1854 daar hij zich den 1 Sept- van dat jaar naar j Engeland heeft terug begeven. I De Voorzitter zegt, dat die beer vo'or de rondzending der biljetten naar Engeland was vertrokken en dus toen de in- 1 cassering onmogelijk was, zoodas dit verzoek burgemeester en wethouders allezins billijk is voorgekomen. met algemeene stemmen wordt liet verzoek toegestaan. 2°. Verzoek van den heer J. Dekker Lz.timmerman en metselaar; dat hij buiten de bleekveldsche poort op erfpacht heeft eene lap grond der gemeente, door hem gebruikt voor steen en kalkplaals. Dat het terrein hem blijkt te klein te wezen en hij uit dien hoofde verzoekt aan de zuidzijde zijner steenplaats tegen liet gewone erfpachtsgeld tien strekkende ellen te mogen uitspringen, waardoor hij omstreeks 200 vierkante ellen zoude winnen; verzoekende wijders aan zijne steenplaats eene kleine losplaats voor de schepen te mogen maken en ten zijnen koste de hayen aldaar te mogeri uitdiepen. Weinige oogenblikken na het inkomen van dit verzoek is te dier zake nog ingekomen een brief van beeren Gebroeders Harinck die wordt voorgelezen en waarbij die beeren be zwaren opperen tegen het inwilligen van dit verzoek, voor namelijk op grond dal het terrein van de zoogenaamde boomkade al zeer klein is en de geringe ruimte, voor het leggen der hoornendikwijls ongerief veroorzaakt en het noodzakelijk maakt de hoornen in eene of andere haven van het platte land tot schade van den handel, te doen laden. Burgemeester en wethouders hebben het verzochte terrein plaatselijk opgenomen en het is hun voorgekomen dat de bezwaren door Gebroeders Harinck ingebragt, niet zoo groot zijn als zij doen voorkomen; als men de boomkade als leg plaats en niet als magazijn bezigt, zal daarvoor nog ruimte genoeg overblijven. Zij zouden mitsdien in de inwilliging van het gedaan ver zoek geen bezwaar zien, doch daar het eerst heden is inge komen kon liet zijn dat'de leden van den raad verlangen zelf het terrein optenernen, waaromtrent zij verzoeken het goedvinden te vernemen. Dhr van Kerkwijk vermeent ook dat de kooplieden in boomen de boomkade meer als magazijn dan als los- en ladingplaats aanmerken, hetgeen evenwel de bestemming der booinkade uiet is. Dhr van den Bosch vraagt of het niet mogelijk zijn zou de plaats der boornkade op de andere zijde der haven te brengen; aan die zijde waar zij hü is, is lifet zeer morsig en smerig en dit zou vervallen en liet avenu van de stad aangenamer maken, als men ze aan de overzijde bragt; hij is er dus voor bet verzoek aantehouden. Dhr van Kerkwijk zegt daarop, dat het niet zeer gemak kelijk zal gaan bet terrein te verplaatsen. Voor het laden van hoornen is een steile kant noodig en eene zware beschoei- jing en de laatste kost veel geld. Dhr. v. d. Putte voegt daarbij dat de boomen dan over de brug zouden moeten vervoerd worden, hetgeen almede een groot bezwaar zou zijn. Mij is er echter voor het verzoek aan te houden. Diensvolgens wordt besloten. De Voorzitter deelt mede, dat burgemeester en wethou ders het wenschelijk en noodzakelijk achten: lo. den cingel langs de begraafplaats te begrinden, omdat die weg ongeschikt is om daar langs lijken te vervoeren en als zandbaan niet kan behouden worden. De kosten daar van zijn geraamd op 350. 2". bij de leenbank een schuurtje te maken tot berging van een en ander, waaraan volstrekte behoefte bestaat, be groot op f 167. 3». de dekzerken aan de oostzijde der kaai over 50 strek kende ellen te vernieuwenheigeen tegen 8,50 bedragen zal 425. en 4o. tengevolge van de toestemming van heeren kerkvoogden om de brandspuiten in het koor der kerk te plaatsen, het geen door het afbreken der poorten en het bouwvallig worden der daartoe bestemde gebouwtjes noodzakelijk was, zou een rasterwerk noodig zijn tot afsluiting der spuiten hetgeen wanneer het koor tot andere doeleinden moet gebruikt worden er uit zou kunnen genomen worden. Daarvan zullen de kosten zijn f 159,70. Burgemeester en wethouders geven daarvan kennis, omdat meermalen bij het doen der rekening rellexien zijn gemaakt, dat men te weinig verschil maakte tusschen vernieuwing en onderhoud; de begroote uitgaven kunnen allen gevonden wor den uit de posten voor gewoon onderhoud, die voor het ras terwerk in de kerk grootendeels uit de kosten der brand weer. Zij verzoeken te mogen weten of tegen de uitvoering dezer werken eenige bedenking bestaat. Dhr. v. d Putte verlangt alleen te weten, of bij de berg plaats voor de spuiten ook gerekend is op bergplaats voor de emmers en verder toe behoeven. Dhr. v. Kerkwijk antwoordt daarop, dat de begrooting al leen liet rasterwerk betreft; doch dat in de overige behoefte grootendeels zal kunnen voorzien worden door voorhanden zijnde geweerrekken- Niemand verder eenige bedenking hebbende wordt totade uitvoering besloten. Nog deelt de Voorzitter mede, dat burgemeester en wet houders na het ontvangen der goedgekeurde begrooting heb ben gevraagd aan den heer Swart, of hij bij zijn plan bleef nopens de oprigtmg eener bewaarschool, waarop door dien heer bezwaren zijn in het midden gebragt die hem doen af zien van zijn voorstel. Burgemeester en wethouders dus aan dat plan geen uitvoering kunnende geven, zullen in eene volgende vergadering een nader voorstel daaromtrent doen. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: u. Missive van heeren gedeputeerde staten dd, 13 Nov. II. met extract uit 'skonings besluit, houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot afschaffing der belasting op bet gemaal. b. gelijke missive van dien dag houdende goedkeuring van de uitgifte van grond op erfpacht aan den heer v. Renterghen». c. extract uil de notulen van den gemeente raad van Kat- tendijke c. a., dat door hem wordt goedgekeurd de begroo ting der kamer van koophandel en fabrieken voor het aan slaande jaar, doch waarhij verzocht wordt in het vervolg afschrift der memorie van toelichting te ontvangen, en d. de staatsbladen 124129, die worden gedeponeerd. Waarna de vergadering wordt gesloten. GOES, 26 November. Verleden Zaturdag werd alhier de gewone jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van vennooten der hier gevestigde maatschappij van verbeterde meekrap-berei ding in Zeeland. Op dezelve vertegenwoordigden 21 vennooten 122 aandeele» en bragten 62 stemmen uit. Door bestuurders werd verslag en rekening gedaan over het afgeloopen dienstjaar van 1 Augustus 1854 tot 31 Julij 1855, welke werd goedgekeurd de heer C

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1