PMMEMMS MlltMISmUllS. Openbare Yerkoopiiig. BOOSS l!Ë ZALF li PILLKS VAK IIOIJMU k. WII.I.Kil S K.IIUIDËN-OLIR mmmmnm PUBLIEKE BESTEDING. Aankondiging. DOIRllAM, koopman, timmerman, metselaar en huis schilder te Kruiningen worden ALLE SCHULDEI- SOHERS van gemelden gefailleerden opgeroepen, om op Vrijdag den 14 December 1855, des voormid dags 10 uren, te verschijnen in het locaal der Arron- dissements-Regtbank van Goes, ten einde overeenkoms tig de bepalingen der wet overtegaan tot de verificatie hunner schuldvorderingen. En worden alsmede allen, die iets aan voornoemden boedel verschuldigd zijn, ver zocht daarvan aan den ondergeteekenden tegen quitan- tie betaling te doen. Op e si bare Ye r koop log Pilaaraftredende commissaris werd herbenoemd en eindelijk eene commissie van 5 leden met even zooveel plaatsvervangers gekozen tot het opnemen van de reke ning over liet volgende jaar. Ten slotte mogten vennooten bij monde van den voorzitter vernemendat sedert 1 Augustus jl.de fabriek in volle werking was gebragt en de vooruitzig- ten aanvankelijk bemoedigend te noemen waren, zoodat de toekomst der voor deze stad zoo belangrijke onder neming, in de tegenwoordige omstandigheden als be vredigend te beschouwen is. STOOMBOOT DK SCHELDE. drek" van vertrek ik be maand NOVEMBER 1855, {Dagelijks uitgenomen des Zondags.) van VLISSINGEN naar BRESKENS 'smorgens (ij ure en 'savonds S ure. Terug: 'smorgens 7- ure en 'savonds 61 ure. van VLISSINGEN naar NEUZEN voormidd. 9 ure. Terug van Neuzen 's namiddags 1 ure. van NEUZEN naar HOEDEKENSK.ERK.E voorinidd. 11 ure. Terug van lloedekensk. 's inidd. 12 ure. van VLISS1NGEN naar RRESK.ENS 's namidd. 4 ure. Terug van Breskens 's namidd. 41 ure. SKS® Te Vlissingen in de Raminekenspoort is een bord het welk aanduidt het vertrek uit de Wester- of Marinehaven. Op Woensdag den 5 Decern- jsPËigf' ber 1855, des morgens ten 11 uren preciesin de herberg bij M. van M aris te Kappelle van 1". 357 stuks zware OLMEN BOOMENstaande in een bosch achter de hofstede van Jacobus Altjs- mekinders, aan den straatweg naar 'sGravenpolder van Mejufvrouw J. K. VERVENNE. 2°. 15 stuks DITO en 12 KERSEN- en FRUIT BOO MEN allen gemerktstaande in een boomgaard in Maalstede van Kappelle van vrouwe weduwe P. VERVENNE. 3°. 42 stuks zware OLMEN BOOMEN, staande op het Hoogelandin een bosch in Vla/revan den armen van Kappelle en Biaselinge 4°. De 4jarige ESSE- en ELZE KAP, van een Wisse Bosch in Bette-Boomgaardshoek van Kappelle van Mejufvrouw J. K. VERVENNE. 5°. DITO KAP van 69 roeden, 70 ellen Bosch in Pankenshoek aldaarvan den heer II. j.e COIN- TRE. 6°. DITO KAP van ruim 1 bunder Boschin de Weelmeet van Kappelle, van B. C. SOMER. 7°. DITO KAP van een Wisse Bosch in het Oost- ambacht van Kappellein den hoek voor Kra nendonk. Informatien zijn te bekomen ten kantore van den. Notaris A. SMALLGANGE te Goes. worden alle huidziekten genezen, hoe veroudeud die ook mogen zijn. Geruit J^in de vrieste Batavia, leed langen tijd aan huidziektenzijn aangezigtarmen en beenen n aren met puis ten bedektvoortspruitende uit scheurbuikziekte: alle door hem aangewende middelen waren vruchteloos. Eindelijk gebruikte hij de ZALF e'i PILLEN ®a«HOLLOWAIt welke spoe dig eene verbetering in zijnen toestand veroorzaakten en hem vervolgens in weinig weken tijds geheel herstelden. Door deze zalf worden wonden genezen van twintig jaren oud. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt; Doosjes pillen a 10.80, f 1,85, f 3.00, 1 6,75i' 13.85, f 20,50. Potjes zalf a' f 0,80, f 1,85 f 3,00 f 7,05 f 13,50, f 20.95. zijn op franco aanvragen a contain te bekomen, bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber ken-op-Zoom. Den beer J. Straatman boofd-depötbouder te s'Boschalsmede te Londen Strant 244, HOLLOWAY'S éta blissementen. De oddergeteekenden hebben de eer, aan ouders eu voogden wier zonen of pupillen aan de loting voor de Nationale Militie in 1856 moeten deel nemente berigten dat bij ben even als in vorige jarengele genheid bestaattot bet aangaan van contractenvoor fp qtoiIAH EN Het kantoor wordt gehouden te Gobs, in de Lange Kerkstraat, wijk O. N°. 22. Nadere informatien te bekomen te Goes bij den heer J. TIMMERMANS PIETERSE. Te Middelburg, bij den lieer R. C. ENGELBERTS. Oostburg M. THERI. Tholen H. CORNELISSE. Ouwerkerk, voor zlemkzeb en omstrekenbij den heer J. van SPLUNDER, die wekelijks des Don derdags te Zierikzee ten huize van mejufvrouw de weduwe SWARTdaartoe zal te ontbieden zijn. Goes den 26 November 1855. G. P. BLAAUBEEN Co. Wordt gevraagdom dadelijk in dienst te tredeneen KINDERMEISJE beneden de 18 jaren, adres bij de uitgevers. heeft een bijzonder weldadujen invloed op het haar en op de baard, die zij beide lenig houdt en voor nitdroogen bewaart, zij is een extract van zekere Alpenkruidendie den groei van het haar zeer bevorderen en het krachtigglanzend en golvend maken. Niet alleen zijdie geen haar meer hebbenmaar ook die vreezen het te zullen verliezen (gemeenlijk begint het dan eerst rossig en stroef te worden) kunnen deze Kruiden Olie met vrucht gebruiken zij bekleedt zekerlijk de eerste plaats onder al de poniaden, en haar oliën die bekend zijn. f d.50 kost de flacon in onderstaande depóts. De Wel Edel Geb. heer V on Meding, Hofraad te Gustrow Mecklenbnrg-Schwerindie dO jaren lang een kaal hoofd had. heejt door het aanwenden van MILLER'S HAAR-OLIE op 50 jarigen leeftijd zijn Haar terug gekregen. Amsterdam. VerkoophuisBergen» op zoomf). PouwelsGoes wed. C. Vreeke. Axel, J. W. Verbeek Vrolijk Middelburg, dépot van bet Verkoophuis. ScboondijkeA. J. Bronswijk. Vlissingen, A. M. Kalblleisch. en in de bekende dépots in de andere steden. te goes bij V. kleeuwens en zoon Wij herinneren aan de kiezers van leden van de kamer van koophandel en fabrieken alhier, dat de in levering hunner stembriefjes, moet plaats hebben ten raadhuize op Woensdag den 28 dezer, en het stem bureau zal vaceren van 's morgens 9 tot 's namiddags 1 uredat de aftredende leden uit deze gemeente zijn, de heeren Otto Verhagen, Johannes Pieter Burger en Adriaan Norlier, en dat de opening der stembriefjes den volgenden dag des voormiddags ten 10 ure, ter zelfder plaatse in het openbaar zal aanvangen. Door den kerkeraad der hervormde gemeente te Wemeldinge is uit het op 16 dezer geformeerd 12tal bestaande uit de heeren predikanten C. D. L. Bcihler te Op- en Neder-Andel, J. J. Knap, te Putten, J. C, Verhoejf, te Sluis, A. P. A. du Cloux, te Oldenbroek. P. Meerburg Snarenberg, te Kruiniiigen, S. Hogerzeïl, te Nieuwe Tonge, J. Boer Knottnerus, te Almkerk, H. van Strien, te Scherpenisse, J. H. A. C. Hanewinckel, te RavesteijnW. Krayenheltte OverschieJ. D. Beman Broxtwer, te Ede, en H. Bresserte Streijen, de beide laatsten met het lot tegen J. C. Eijkmante Nunspeet; 6talBahler, du Cloux, Hanewinckel, Ho- gerzeil, Boer Knottnerus en Knap, de laatste met het lot tegen Verhoeff en Krayenbell; Stal: Bcihler, Hane winckel en Boer Knottnerusmet algemeene stemmen beroepen: C. D. I. Bahler, in plaats van ds. Hogerzeil, vertrokken naar Nieuwe Tonge. Door gelijke kerkeraad te Kloetinge, is, ter voor ziening in de vacature, ontstaan door verleend emeritaat aan ds. G. Kamermanden 17 dezer opgemaakt liet navolgende alphabetisch gestelde 6tal: ds. O. Gillay PAz., te 's Heer Arendskerke en Baarsdorp, H, Z. A. Gutte ling te Oude Tonged. C. Kamermante Fort Bath en Rilland G. de Wildemann van Lakerveld Keller- mantite 's HeerenhoekH. van Striem Cz., te Scher penisse en A. J. Warnsinckte 's Heer Abts- en Sinoutskerkeen den 23 daarna 3talGulieling van Strien en Warnsinck. Uit's Hage worden betrekkelijk de te verwachten wet op de militie, aan de A. Ct. de volgende bijzon- derbeden medegedeeld De dienstpligtige leeftijd, zou een jaar later gesteld worden; er zou eene zee-militie worden ingevoerd, waar toe zeevarendenschippers en visscherlieden zullen ge nomen wordenonder eenen verkorten diensttijd van slechts vier jaren. Vermindering van vrijstellingen onder anderen die aan de buitenlandsche zeevarenden bij de thans vigerende wet verleend. Afschaffing van bet dusgenaamd buitengewoon kontingent. Voorts zou liet nieuwe wets-ontwerp nog bepalen, het gewoon kon tingent om te slaanin stede van gelijk thans over de bevolking, over het getal ingeschrevenen van ieder jaar enz.enz. Men schrijft uit Leijden het volgende: In de stads-sehouwburg had in de vorige week eene kleine opschudding plaats, die een bewijs levert, hoezeer de baud die al wat student is, getrouw aan elkander bindt. Bij de voorstelling door een fransclie troepwaren als naar gewoonte een aantal studenten in de schouwburg zaal. Zoo wat te midden der voorstellingwas er een die eenige vergelijkingen tnsschen de artisten en heeren professoren maakte. De ondercommissaris van policie achtte het zijn pligt dien beer uit de zaal te moeten verwijderen en bewerkstelligde dit met een paar zijner agenten. De andere daar aanwezige heeren studenten zulks bemerkende, was in een oogenblik geheel de politie onder de banken en klonk door den schouwburg' een oorverdoovend gejuich; men kende geen voorbeeld van zoodanige politie-verduistering. Na eenig oponthoud in de voorstelling, moest liet orchest ter eerc der overwin naars het lo Vivat aanheffen en kreeg liet tooneel-per- soneel de vrijheid met deszelfs spel voort te gaan. Onder het verbaasde publiek telde men Z. K. II. de prins van Bij den thesaurier der afdeeling Zuid- en Noord- Beveland van het Ned. Bijbelgenootschap, is met dank zegging ontvangen de som van VIJF GULDEN op gisteren in de kerk-collecte aan den ondergeteekenden geadresseerd. Mogt dit voorbeeld de gegoedendie leden noch begunstigers onzer afdeeling zijntot na volging opwekken, in liet belang der goede zaak, bun onlangs opzettelijk aanbevolen. Gors, 26 November 1855. E. MOLL. GOESSCHE MAATSCHAPPIJ voor STOOM- es ZEILVAART. win te r dl en st. November en Decembeb 1855. van Goes. van Rotterdam. Donderd. 29 'smoi'fp 6. December. Maandag- 3 6—30. AGENTEN: Ie Goes, de heer W. de Eoovv, le Rotterdam, de heer C. G. AVeldrager, te Dordrechtde lieer J. Roest, te Zierikzee de heer AV. Abei.s. Het. stoomschip legt aan hij liet hoofd van den Rijn Spoor weg) wanneer het belang der passagiers dit vorderl. Getrouwd F. W. PRUMERS Dz. Nisse, en 23 Novemb. 1855. B. van HARN. Eenige kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van GOES, zullen ten raadhuize van Goes, in het openbaar trachten aan te besteden, cp Zaturdag den 8 December aanstaande, des namiddags ten een ure 1°, Het maken van eene BERGPLAATS voor de BRANDSPUITEN der gemeente, iu het koor der Hervormde Kerk. 2°. Het herstellen van eenige GEBOUWEN' der gemeente. En op Zatutdag den 15 December daaraanvolgende mede des namiddags ten een ure 1°. Het leveren eu plaatsen van 50 ellen en 80 duim lengte ARDUINE ZERKEN op de mu ren rond de kaai dezer gemeente. 2°. Het leveren van een honderd oubieke ellen GRIND. De bestekken en voorwaarden dezer werken zullen ter gemeente-secretarie ter lezing liggen van den eersten December eerstkomende tot den dag der besteding, van des voormiddags negen tot des namiddags twee uren. Zullende de locale aanwijzing plaats hebben Woensdag den 5 derzelfde maandte beginnen des voormiddags ten tien ure in de hervormde kerk. Gedaan ten raadhuize van Goesden 24 November 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. Dii)|rsdaj; 27 'smorg. 8. Vi'ijiliiif 30 10. Krachtens bevelschrift van den Edel IÉ i&llli6>^ Achtbaren heer Regter-Commissaris in 111® het faillissement van LEMMRT Goes, den 23 November 1855. De Curator in voornoemd faillissement, P. J. A. van DAM. ten' overstaan van den griffier Mr. P. J. A. VAN DAM. Op Donderdag den 29 November ftj| 1.S55, des voormiddags 10 uren en JÉHfe volgende dagenin de societeitszaal te Goesvan de goederen, behoorende tot den gefail leerden boedel van MARINAS KLEMKERiE, bestaan de in MEUBILAIRE en HUISHOUDELIJKE GOEDE REN, diverse KOOPMANS-GOEDEREN, als: KRUI DENIERSWAREN, verschillende soorten van BORS TELWERK MANUFACTUREN in soort, WIN KELGEREEDSCHAPPEN en verdere ROERENDE GOEDEREN.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2