>0. #3. 42slc Jaargang, j DONDERDAG 22 NOVEMBER, j 1855. De uitgave deter Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgezonderd op feestdagen. (ie prijs per kwartaal is f' J.7.Ï. franco per post f J.90. De inzet Deelt Goes met andere kleine plaatsen het gemis aan die uitspanningen, die in grootere steden zoo me- uigen genoegelijkeu avond verschaften, het valt niet te ontkennen dat meer en meer de lust ontslaatom daaraan tegemoet te komen op eene wijze die onze stad tot eer verstrekt. Wij bedoelen de hier bestaande rederijker-kamers Vondel eu Anlonides. Verschillende leden van eerst- gemelde, gaven reeds blijken hunner kunstmin, die zoo zeer tot beschaving en ontwikkeling van den geest strekten traden eenige malen voor het publiek op. Veler verwachting is ook nu weer gespannenbij de aanstaande opvoering der dramatische gedichten Griffu de Saliër en de Profecie der Starrendoor IV Hofdijkwaarvan zeker het genot zal vergroot worden bij eene voorafgaande kennismaking met deze beide stukken. Ook deleden van Anlonides verschaften ons eergisteren een' aangename» avond. Van dit gezelschap sinds ruim een jaar in het leven geroepentiaden nu voor het eerst, .acht leden in het openbaar open wij meenen de tolk te zijn van hen die tegenwoordig waren zij slaagden er ruimschoots in om hunne gasten eenige uren van kunstgenot te doen smakenwaarvoor aan hunne talenten wordt hulde gebvagt. Zoo veel eer wij er in stellen, dat degoessche jongelingen aldus hunne bitspanningen zoeken, zoo veel minder behaagt ons eene openlijke critiek bovendien., wij achten ons onbe voegd als kunstregters op te treden en gelooven even min, dat ome lof iets aan de verdiensten der sprekers zou toebrengen. Voldeed de een welligt meer dan de ander't zij in voordragt, of omdat de inhoud v.n het voorgedrageue meer in den smaak vielvan eene gezette studie bij gestadige oefeningen gaven allen de sprekendste bewijzen. Wij danken deleden van Anlonides voor de genoe- gelijke bijeenkomst, eene uitspanning die opwekt tot werkzaamheid, die zoo zeer de beschaving bevordert, het 4 hart voor het schoone en goede opwekt en ons veredelt. Zij gaan zoo voort in de beoefening der uiterlijke welsprekendheid en volgen het goede spoor dat VondeVs vereeniging hun geeftwaarmede zij steeds als thans blijven harmoniseren GOES, 22 November. Heden avond ten fi ureopenbare vergadering van den gemeente-raad. De te behandelen punten zijn 1 "Benoeming commissie voor de Armen-Apotheek. 2". Benoeming commissie voor de uitdeeling op Nieuwe- jaarsdag. 3°- Verzoek van den heer A. J P. Saaijmans Vader om grond op erfpacht. 4°- Besluiten tot aan koop woonhuis. Verkoop van nationale schuld en boomen. 5° Overlegging ontwerpen reglement voor het algemeen armbestuur. Verordening op het manhuis. Instructie voor den concierge in dat huis. Verordening op de weezen- en armenschool Mededeeling ingekomen stukken. Onder het afdrukken benoemd tot leden der commissie voor de armen apotheek de heeren It. B. van dsn BOSCH voorzitter, F. A. HOCHART en L. C. m PEVAL. Bij besluit van 17 dezer, heeft Zijne Majesteit goedgevonden, het bij H. D. besluit van 5 Dee. 1851 ingesteld eereteeken tot belooning van eervolle langdu rige werkelijke dienst toe te kennen aan dhr. mr. P. A. van Dam, 1ste luitenant bij de dienstdoende schutterij alhier. Bij besluit van 18 dezer no. 52, heeft ZM. goedgevonden te benoemen tot gezworen bij de Ilreede Watering bewesten Yersekc, J. (1 lerum Pz. Tot dijkgraaf van den polder Leendert Abraham, J. de Laoff. Door de commissie uit het provinciaal geregts- hof in Zeeland, zamengesteld volgens de wet op het notaris ambtis gisteren na afgelegd examen tot can- didaat notaris bevorderd, de heer mr. H. C. van Bigge len, advocaat te Axel. din- run iilhertnitieii mort. geschieden vóór drie uren des mtiiii' Op onze tweede veemarkt jl. dingsdag, was nog meerder hoornvee dan in de vorige week aarigebragt waaronder ook meer vette koeijen. Tegen redelijke prij- zen, is er voornamelijk door Brabanders nog al gekocht. Ondervinden wij meermalen bij ijsgang of storm het onaangename van het ongeregeld aankomen der nieuwstijdingen; nu s'uds eenige dagen, dat wij gelukkig j nog van deze bezoekers bevrijd zijnis het weinig j beter, zelfs enkelen die wel eens laat komen, blijven thans meer dan eene post ten achteren. Wat de reden zijn, niemand lost die hier op, maar wenschelijk ware voorzeker hierin eene voorziening. De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft het hoofdstuk der staats-begrooting voor de buitenl. zaken, met 47 tegen 17 stemmen onveranderd aange nomen. Door den heer A. Eoolhaert ie Zierikzee is eene machine uitgevonden om brood te bakken, die hij reeds een geruim jaar met goed succes gebruikt. Deze machine bakt met 4 stuks langen turf 11 ned. of 22 oude ponden broodin den tijd van één uur en kan door hare eenvoudige inrigting door een 12jarig kind bestuurd worden. - Den 21 November is te Hulst door den heer dr. Modderman aan wien, even als het vorige jaar, door Z. M. den koningdie taak is opgedragenonder een vrij talrijk gehoor met de derde of laatste reeks van openbare voorlezingen over den wetenschappelijken land bouw eenen aanvang gemaakt. Dezelve zullen gedurende dit wintersaizoen gewijd zijn aan de veeteeltterwijl het geheel met de behandeling van de inrigting der boerderijen, het landbouw-boekhouden enz. zal besloten worden. Het 6jarig zoontje van den landbonwer J. vA. te Hengstdijk, den 16 dezer een met hagel geladen pis tool op tafel vindende, heeft het ongeluk gehad zich daarmede in den schouder en gedeeltelijk in de borst te schieten. Men is er niet in geslaagd de hagelkorrels uit de wonden te halen. Te Staphorst lijden honderde kinderen aan de mazelendie eeu zeer kwaadaardig karakter aannemeu. De weekbladen der Christelijk Afgescheidene ge meenten deelen thans den inhoud mede eener beschik king van den minister voor de zaken der Hervormde Eeredienst enz., genomen den 27 Januarij 1855 op de adressen van «eene zich kwalificerende synodale verga dering der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde ge meente in Nederlandvergaderd te Zwolle, waarbij zij 1°. kennis geeft, dat zij, gelet op art. 1 der wet, regelende het toezigt op de onderscheiden kerkgenoot schappen van nu aan ook met betrekking tot den staat, zich als Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk betitelten verzoekt om als zoodaning te worden er kend wijders kennis geeft onder anderen, dat zij, wat de kerkregeling aangaat, zich regelt naar het kerkelijk handboekje, in verband met de voorrede, door de sy node van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde ge meente van 1840 gesteld, van welk handboekje een gedrukt exemplaar wordt overgelegd, en eindelijk over leggende een geschreven exemplaar van het. reglement, aangenomen in de voormelde vergadering den 15 Junij 11.; 2°. verzoekt, om, aanvankelijk te rekenen van het jaar 1850 tot het jaar 1860, ter beschikking van de Synodale commissie der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde kerk te stellen de som van ƒ27,026 'sjaars ten behoeve der verschillende leeraren, enz.; 3°. 's Konings tusschenkomst inroept tot het tegengaan van hetgeen daarbij genoemd wordt bloedschande, ontheili ging van den dag des Heeren en de ontheiliging Zijns Naams door het vloeken. De minister voornoemd geeft aan de adressanten te kennen, dat Z. M //gelet op art. 9 der grondwet en in aanmerking nemende, dat bij de regering door geen behoorlijk bewijs gebleken is, dat de Christelijk Afgescheidene gemeenten zieh onder ling tot een kerkgenootschap hebben vereenigd en dit kerkgenootschap onder het bestuur van eene synode heb ben geplaatstde toelating door de regering steeds is verleend tot het toestaan van eene Christelijk Afgeschei- Gewone advertentien worden a 20 ets. de regel geplaatst leboorte-, huwelijks- en doodberigtenvan J6 regels d f J.29 behalve het zegelregt. dene gemeente op deze of gene plaats, weshalve bij haar geen kerkgenootschap bekend is van eene Christelijk Afgescheidene gemeentevee! minder van eene Chtis- lijk Afi escheidene Gereformeerde gemeentede voor melde adressen niet in overweging kan nemen.» Een Amerikaan, House genaamd, heeft een mid del uitgevonden om iemand op eenen bepaalden tijd te wekken 't welk niet kan ontke d worden hoogst prac- t.isch te zijn. De gewone wek-uurwerken hebben het gebrek, dat zij den slaper wel wekken, maar hem echter ook vergunnen weder in te slapen. De Amerikanen hebben nu in plaats van eene klok een bed dat hen wekt. Het laatste riommervan de Scient. Amer. geeft daarvan eene beschrijving Door een zeer eenvoudig mechanisme begint eene stormklokdie zich aan het bed naast, het hoofd des slapers bevindtop het uur dat men verkiest, een helsch alarm, hetwelk eene eerste waa.schuwing is om op te staan. Doet hij dit, dan kan hij het mechanisme laten stilstaan. Mogt het hem evenwel invallen om weder in te slapen, dan loopt het mechanisme voort en na eene korte poos valt het bed op den kant en de slaper wordt er uitgeworpen. Verschrikkelijk zijn de moorderijendoor de Amerikanen op de ingewekenen te Louisville en in an dere steden van den staat Kentucky gepleegd. Ware het niet dat de amerikaansche bladen zeiven daarvan gewaagden dan zouden de ijsselijkheden ongelooflijk voorkomen. In eenen brief van eenen Gentenaaruit .Cincinnati (eene stad in den staat Ohio), den 24 Au gustus jl. geschrevenvindt men de volgende bijzon derheden van de plaats gehad hebbende gruwelen, welke wij hoofdzakelijk hier inededeelen Ik heb Louisville verlaten en wanneer gij (zijneou ders te Gent) mijnen brief zult gelezen hebben zult gij zien dat ik daartoe gegronde redenen had. Het was op den 6 dezer in die stad kiezing voor de leden van het congres. Maar die dag zal lang in mijn ge heugen blijven want het was ïjsselijk, van 's morgeus tot 's avonds niets anders te zien dan moorden en bian- den. Het eerste toeh wat ik 's morgens ten 7 ure zag, was een Ier, wien de keel afgesneden was. Al de win kels bleven gesloten, 's Namiddags ten 3 ure bevond ik mij in de Lafayette-straat; daar stonden aan de eene zijde der straat de duitschers en de ieren en aan den anderen kant de Amerikanen, onophoudelijk op elkander schietende of met steeiien werpende, 's Avonds was er een oploop in de Mainstraat; daar werd het huis van eeneii Ier in brand gestoken de man opgehangen en zijne kinderen levend in het vuur geworpen. Nu hier, dan daar, zag meu Ieren ter dood martelen en op eene ontmenschte wijze, zelfs kinderen, mishandelen. Ook mijn meester is door eeneu kogel gedood, en terwijl zijne vrouw met hare beide kinderen wilde vlugten bekwam zij aan de deur eene wonde in den linker-arm. Door eene list heb ik het leven behouden, 's Morgens had ik een stembriefje gevonden van de amerikaansche partij der Know-Nothings, ik stak het op mijnen hoed, en met den dolk in de handzoo als de booswichten rondloopende, schreeuwde ik met heu Hurrah voor Sam Hurrah voor Marthall Niet minder dan 12 huizen zijn geheel afgebrand, en daaronder ook de winkel mijns meesters; mitsgaders eene brouwerij en een magazijn waarin 8000 tonnen varkens-reuzel lagen. Op andere plaatsen zijn mede vele huizen verbrand. Men rekent, dat er wel 700 menschen bij die onlusten het leven verloren hebben want nog op den 7 Augustus en eenige volgende dagen hadden er bloedstortingen plaats. Gezamenlijk meteenen anderen Gentenaar, ben ik met het stoomschip Jacob Slraïtler naar Cincinnati gevarenwaar wij den 10 aangekomen zijn. Te Louisville was het voor de Eu ropeanen niet meer veilig. De stadwaar ik mij nu bevind is schoon en groot, en heeft meer handel dan Louisville. Men vindt er veel werk en wordt er goed betaald. Het doel der Amerikanen hoewel onder een ander voorwendsel verborgen isde vreemdelingen uit hun land te verdrijven, en daartoe nemen zij de dagen van verkiezingen te baat, wanneer zij allerlei geweld plegen en alzoo de bovenhand zoeken te verkrijgen. Enfin het is niet zuiver in een land, waar zulk mild loopt

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1