V. MiLEEUirEKS 4 ZOOM. A. J. VAN DER AA. RUSLAND. TURAIJE. liet nieuws van het tooneel des oorlogs is schraal, er waren geene latere tijdingen dan wij vroeger mede deelden. Van weerszijden duurde het vuur te Sebastopol voort. De geallieerden hebben bij het fort St. Nico- laas een nieuwe geduchte batterij van SO stukken op- gerigtbestemd om het foit Constantijn tot zwijgen te brengen. Volgens het oordeel der genie-officieren zou dit binnen veertien dagen kunnen geschieden. Blijkens eene dépêche uit Sebastopol van den 16 is het artillerie-park de Molen bij Inkerman door eene ontploffing van drie kruidmagazijnen gedeeltelijk vernield. Niet. minder dan '10,000 kilo's buskruid 90,000 patronen en 300 geladene grenatenbenevens vele andere ontvlambare voorwerpen, waren in die ma gazijnen opgeslagen wier ontploffing ook die van het nabijgelegen engelsch artillerie-park tengevolge had. Van de franschen werden 30 man, waaronder 2 officieren bij deze ramp gedood en 100, waaronder 10 officieren ge kwetst, terwijl het verlies der engelsehen niet minder is. Bij de engelsche admiraliteit is mer'e eene dépêche ontvangen, waarin berigt wordt, dat kapt. Osborn van de britsche vloot, op den 5 en 6 dezer bij Ghesuliman in de zee van Azoff zeer aanzienlijke hoeveelheden graan, meel en andere mondbehoeften heeft verbrand die i.p zes plaatsen over eene uitgestrektheid van twee mijlen, langs de kust zeer opeengepakt waren opgeslagen en bestemd voor de russisehe legers in de Krim en in den Kaukasus. De geallieerden waren op drie punten geland, in het gezigt van 4000 russen. De uitvoering van het plan van den russischen grootvorst Conntantijn om de geheele russisehe vloot van Kronstadt, Reval en Sweaborg iu zee te brengen, met 20,000 man van de beste troepen te wapenen; door de geallieerde vloot heen te slaan; eene landing op de engelsche en schotsche kusten te doen en Engelands hoofdstad te vernielen, is door de tusschenkomst der keizerin tegengehouden. DUITSCHLAND. - Frankfort. Men schrijft uit Kieldat aldaar veel graan voor rekening der westersche mogendheden voor het aan staande voorjaar opgekoopt wordt. Insgelijks werden ook de voorraadschuren der geallieerden met. steenkolen door steeds nieuwe toevoeren voozzien. Wat hieruit op te maken is ligt voor de hand, namelijkdat de oorlog in de oostzee in het aanstaande voorjaar voort gezet zal worden Dezer dagen zijn twee kamerdienaars van een ge neraal, die met den koning (van Pruissen) in naauwe betrekkeng stond in hechtenis genomenten gevolge van het ontvreemden van eeuige aan den generaal toe vertrouwde dépêches en documenten, met het doel om daarvan mededeeling te doen aan een vreemden gezant ENGELAND. Londen. De eerste zware mistwaarin men eergisteren hier gehuld was, heeft naar men eerst later vernam, verschei dene ongelukken na zich gesleept. Enkele spoortreinen zijn tegen elkander geredenschepen in botsing geko men, mensehen verdronken of overreden ook de die ven hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt, om van hun handwerk ruim voordeel te trekken zonder dat de policic hen konde zien of betrappen. Men vreestdat het op 9 Jan. met 500 passa giers van Liverpool naar Melbourne vertrokkeu schip Guiding Star vergaan isdaar men sedert niets van hetzelve heeft vernomen. In het«laatst der vorige week hadden te Man chester reeds omstreeks 1500 werklieden den arbeid in de katoenfabrieken gestaakt, omdat zij niet wilden wer ken voor het verminderde loon hetwelk hun aangebo den werd. Volgens de jongste berigten uit deze fabriekstad ge droeg liet ledig loopende werkvolk zich goed en ont hield het zich van wanordelijkheden of geweld te plegen. -- Men vreest te Manchester en omstreken voor een stilstand in de katoen-fabrieken, waarvan de meeste door daling der prijzen met verlies werken. De fabrikanten willen het loon verminderen, de arbeiders weigeren daar voor te werken. Verscheidene firma's aldaar hebben hare betalingen gestaakt. Intusschen was de gouvernementsstraat opgepropt met fabriekarbeiders, die op het antwoord wachtteden. Nadat de leden hunner depiutatie hen met dit antwoord had den bekend geuiaaktzijn zij in de bes'.e orde naar hunne werkplaatsen teruggekeerd. Het regterlijk ottdetzoek uaat' den moord van Somergem gaat weiing voortnit. De gezelschapsjuf vrouw van wijlen de markiezin h:.udt steeds staande, dat zij geheel vreemd is aan de wreede gebeurtenis. Aan rondloopende geruchten ontbreekt het niet. Dit is zekerdat het drama van Somergem een van de duisterste is welke men in de jaarboeken der justitie zou kunnen aantreffen. De geldkofl'er der markiezin bevatte voor 149,000 fr. titels van obligatiën en 30,000 fr. in speciën en bankbiljetten. Ilaar jaarlyksch inkomen bedroeg 95,000 francs. Woensdag avond lag aan de werf te Antwerpen een schuitje, geladen met 21 zakken rijstrneel, die voor Vlaanderen waren bestemd. Den volgenden morgen was het spoorloos verdwenen. Behendige dieven zi;n zoo stout geweest het weg te halen en tot hiertoe heeft men nog geen spoor van hetzelve kunnen ontdekken O-HAAITMARST. GOK8 20 NOVEMBER. Om gelijke reden als in de vorige week, was lieden de graanbeurs minder dan gewoonlijk bezocht. Men noteeit de oude jarige tarwe a f 19,(zaai tarwe). De nieuwe 17,25 a f 17,60, zaai dito 17,90, rogge/" 12,a 12,25, voor de zaai f 12,50, winter gerst f 8, zomer dito 7,75 a 8,erwten (blaauwe) f 11,25 a 11,75, boonen (bruine) 12,witte dito 12,40 a 12,70, dito paarden 9,— a 9,25. BllOO DPR IJZEN naar de vroegere zetting Witte brood 4 I ct. Mastel ui n brood 21 ct. Tarwen brood 28 //I Rogge brood 18 h Tarwen kropbrood. 24 n August Lamprecht'» lekkere gekristalliseerde' BORST- KOEKJES weder iu onderstaande dépots te verkrij- gen. Onder goedkeuring van liet koninklijk booge medicinaal collegium is hein door het ministerie van hinnenlandsche j zaken iu Beijereii uitsluitend de bereiding daarvan toege- j staan. Zij zijn allen aau te bevelen die aan borst, hals en I longen lijden. Rij hoest,, schorheid, beesclibeid beuaauwd- beid op de borst en au iere verkoudheden brengen zij spoe- I dig hulp, zijn een verzachtiugsmiddeJ bij schot liiscbe ziekten, j als: astluna, kortademigheid, engborstjgheid. die zij ook hel- 1 pen genezen. Zij verdienen de vookeur boven de andere bekende pales, daar zij bij Janger aanhoudend gebruik vol strekt geen maagzuur of verslijming veroorzaken. Het doosje kost 50 cents. ROCHE'S FJBROCtTION. een zeer gunstig bekend uitwendig middel legen kinkhoest, kortademigheid, verouderde hoest. enz. Ondertrouwd Goes, 17 November 1855. J. C. A. VERMANDE van lleiithenszand. en J. M. PILAAR. Algemeene kennisgeving. PimiEKE VERKOOraG op Donderdag H deii 6 December 1.855, des voormiddags ten elf uren, in de herberg bij J Wai.hout te lhinkenszandvan DERTIG stuks zware regtstammige OLMEN BOOM EN, staande op eene weide in het Oosterland te IJeinkenszand. Informatie» te bekomen bij den Notaris LENSHOEK te Wolphaarsdijk. een verzachtend middel bij het tanden krijgen, waarvan men inet zekerheid zeggen kan. dat na twee of drie keeren de pijn verdwijnt, die dikwijls gevaarlijke ziekten' «en ge volge lieel't. HOFFS HALSSNOEREN TEGEN DE STUIPEN. Het zoontje van den lieer THs Scholten, te Rees, dat aanhoudend aan stuipen leed is daardoor oogeuhlikkelijk er van bevrijd en heelt er sedert liet gebruik geen hinder meer van gehad. 20 September 1854. Amsterdam Verkoophuis- Bergen op zoom. I). Poiiwcls en P. F. Appelboom- Goes, wed. C. Vreeke. iWi.ldellnugdépot van het Verkoophuis. Schooudijke, A. J. Bronswijk. Vlissiu geu, A. M. Kalhlleiscli. Zienkzee, C. van Schaick. en iu de bekende dépots iu de andere steden. ZALF li.\ PlhLi;\ VAN HÜLLÜVVAY EEN ZEER AANBEVELENSWAARDIG MIDDEL TEGEN DE KOOS. K.M te Bolsward leed sedert vele jaren aan deze ongesteldheid, en sedert 9 maanden was bij liijtïa blind en doof daai vau. Hij laadplëegde onderscheidene genees heeren des wegens, docli de ziekte verslimnierde van «lag lot dag en hragt eindelijk zijn leven in gevaar. Zijn goede geest echter verliet hem niet een zijner kennissen hragt hein eene groote dosis ZALF PILLFN van HOLLO WAT» hij gebruikte dezelvei», en de uitkomst was voldoen e «lat hij iu twee weken lijds, liet gezigt en gehoor vve«ler ver kreeg. en twee maanden daarna volmaakt lierspeld was. Door hel veriiieer«ler«l debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0.80f 1.85. f8.00. I' Ü.75f 18.85 f 20.50. Potjes zalf a f 0.80. f 1,85 f 8.00 I 7.05 f 18.50, f20.95. zijn op franco aanvragen a contain te hekomen, hij J. W Verheek Vrolijk, te Axel. J. P. Veriinden. to Ber gen op Zoom. Den lieer J. Straalman, hoofd depothouder te s'Bosch. alsmede te Londen Slraut 244, IIOLI.OWAY'S éta blissementen. VOORHANDEN IN DEN WINKEL DER BOEKHANDELAARS AURORA f 4,90. VERGEET MIJ NIET [Muzen Almanab f 3,90 ALMANAK VOOR HET SCHOONE ÉN GOEDE f 2,10. NEDERLANDSCHE VOLKS-ALMAKAK 1,50 KALENDER VOOR DE PROTESTANTEN IN NEDERLANDuitgegeven door de vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, onder de leiding van W. M o 1.1.le jaarg. f 0,90 GEÏLLUSTREERDE ALMANAK, onder redactie van mr. W. van de Pon, le jaarg 0,60. ALMANAK VOOR HOLLAN DSCH E BLIJGEESTIGE A 0,60. TOT GEZELLIG ONDERHOUD f 0,35, VAN ZWAMEN THOMPSON'S, in perkament en gebonden in bruin maroqnin, doorscho ten met wit papier en verguld op snêe. GOESSCHE en meer anderen. TOT EENE BELANGRIJKE BRIJSKERMIN BERIN GBIEDEN ZIJ TE KOOP, HET. BELGIE. Brussel. j .11. znturdag namiddag heeft dezelfde deputatie, welke J over 8 (lagen hij den gouverneur te Gent werd toege- j laten, zich andermaal naar het gouvernements-hötel be- geven, ten einde het antwoord te vernemen, dat de gouverneur uit naam van het gouvernement zou geven. De deputatie is wederom vriendelijk onthaald, de gou verneur heeft haar doen opmerkendat de duurte der eetwaren niet alleen in Belgie bestaat, maar dat zij thans ongelukkiglijk eene wereldkwaal geworden is, ten slotte er bijvoegende, dat het gouvernement alles zal doen wat mogelijk is, om het lijden der werkende klasse te ver zachten. DOOR Compleet in J3 lijvige groot-octavo boekdoelenin linnen banden met vergulden rugsiempefo. De veelvuldige verdiensten van dit zoo algemeen gunstig bekend werk hier uiteen te zetten, is voorzeker overbodig, kon immer eenig werk van dezen aard op volledigheid bogen, 'tis gewis dit woordenboek, waar elke bladzijde getuigt van de naauwlettende zorg waarmede het met behulp van vele vaderlandsche geleerden, door den schrijver bearbe'd is. Miste hetzelve tot hiertoe één verdienste, en wel een belangrijk vereischtewaardoor het nut des veel jarigen avbeidsvoor een goed gedeelte van 't letterlievend publiek, dat niet in de voordeden der uitgaven bij afleveringen had kunnen deelen verloren ging-, namelijk «JOECIitliêSttP'SSr.lB dewijl de 13 deelen te zamen niet minder dan 142,35 kostten; eene bijzondere omstandigheid hief dit bezwaar op, en wij leve ren die 13 lijvige boekdeelen 11,400 bladzijden, of wel 713 vellen druks beslaande, tegen den ongeleenden lagen prijs van f 2®,Xkés.Ook bijzonder voor archieven geschikt. Prospectussen op verzoek verkrijgbaar. Van allerhande SCHOOLBOEKEN, voornamelijk hier in gebruik, zoo Ilollandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche, hebben zij voorraad.WOORDENBOEKEN van dezelve talen, nog sléchts enkele exem plaren van het GOEDKOOPST en VOLLEDIG ZAKWOORDENBOEK der Hollandsche en Fransdhe talen, beide fransch-bollandseh en hollandsch-fransch A f 1,30. W. OOKS bij T. tc!,ekt!wf,ns ZOON,.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2