v te J 12""' Jaargang, ■vSSÊÏÊi- MAANDAG 19 NOVEMBER. mm&m M ■So. 91. 1855, mesmie (oirwt. De uitgave dezer Courant, geschiedt Maandags en Donderdag avonds, uitgezonderd o/i feestdagen. De prijs per kwart aal is i J.75. franco per post. f .1.90. De in :endin* Gewone advertentie a worden d W ets. de regel geplaatst Geboorte-, huwelijks- en doodberigtenvan 6 regels d f behalve het. zegelregt. van advertent ie n moet geschieden vóór drie uren des namiddags. OPENBARE "VERGADERING va v den GESSEENTS-RAAD TE GOES, ten raadhuize aï.daak op donderdag den 22 Noremuf, h J855, des avonds ten 6 ube. PUNTEN VAN BEHANDELING. Benoeming commissie voor de Armen-Apotheek. Z i' uitdeeling op Nieuwe- jaarsdag. 3. Verzoek van den heer A. J. P. Saaijmans Vader om grond op erfpacht. 4. Besluiten tot aankoop woonhuis. Verkoop van nationale schuld en hoornen. 5. Overlegging ontwerpen reglement voor het algemeen armbestuur. Verordening op het manhuis. Instructie voor den concierge in dat huis. Verordening op de weezen- en armenschool. Mededeeling ingekomen stukken. De BURGEMEESTER, AMBTENAAR van den BURGERLIJKEN STAND der gemeente GOES, in ervaring gekomen zijnde, dat. vele ingezetenen heb ben verzuimd de nummering hunner huizen behoor lijk te onderhouden en van de veranderingen van in woning of verblijf ter secretarie kennis te geven. WAARSCHUWT een ieder die zulks mogt, aangaan, dat tot het herstellen van die nalatigheid in den loop der eerstvolgende acht dagen nog gelegenheid wordt gegeven doch dat zonder aanzien des persoons zal wor den geverbaliseerd tegen hen, die daarin verder nalatig raogten blijven. Hij herinnert bij deze aan art. 8 der bestaande ver ordening, luidende: De hoofden der huisgezinnen zorgen, dat de bedoelde j «aangifte voor hunne vrouwen, inwonende kinderen,' bloed of aanverwanten en inwonende dienst- of werk- boden geschiede. En opdat niemand onwetendheid voorwende, zal deze worden geplaatst in de (loessche Courant en in plano i gedrukt worden aangeplakt ter gewoner plaatsen. Gobs, den 17 November 1855. De Burgemeester voornoemd M. P- BLAAUBEEN. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, brengen ter kennis van een ieder die het aangaat Dat debij het plan tot aflossing der gevestigde j «chuld derzelfde gemeentevastgesteld hij besluit van den gemeente-raad van den 11 April 1853 bepaalde, en bij publicatie van den 6 October jl. aangekondigde openbare uitloting, ter bepaling, welke der aangegevene ohligatien, in dit jaar tot de aflossing zullen geregtigd zijn, heden ten raadhuize heeft plaats gehad, en daarbij de volgende nummers zijn uitgeloot N°. 478/108 groot f 500,uitgeg. ad l pCt- 479/109 - 500,—, 1 530/160 - 400,1 613'243 - 100,—, - 1 153 per reste - 1000, - 3 v 23 groot - 800,3 - 216 - 600,2'/a 297 -1400,—, r 3 v 240 - 600,—, 3 ii 100 n - 600,v 3 v a 319 600,—, - 3 140 - 1200,"3 «191 - 600,—, Z'A 122 - 600,2 «87 a 600,2 329 - 600,3 a het laatste gedeeltelijk. Welke uitgelote ohligatientegen overgifte derzelve, in de maand Januarij e. k.ten kantore van den ge meente-ontvanger overeenkomstig art. 3 van genoemd raadsbesluit zullen worden afgelost; waartoe de houders derzelvezich alsdanten voorschreve kantore zullen kunnen vervoegen. En zal deze ter gewoner plaatsen aangeplakt en in de (loessche Courant geïnsereerd worden. Gedaan ten Raadhuize van Goesden 17 Novem ber 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. O. PILAAR. ÜÜ«Sk MMST GOES, 19 November. Verleden Zat.urdag had op de hofstede Welgelegen in deze gemeente een ongeluk plaats. Zekere M. v.d. Heijdearbeider op gemelde hofstede, bezig zijnde met het laden van mangelwortelsgingniettegenstaande gedane waarschuwing, een der voor den wagen staande paarden te digt voorbij, en ontving een slag tegen het been, dat men veronderstelde daardoor gebroken te zijn; na onderzoek schijnt het zeer erg van binnen gekneusd, waardoor de lijder zeker vooreerst buiten staat zal zijn in de behoeften der zijnen te voorzien. Bij koninklijk besluit van 17 November 1855 no. 58isin plaats van den heer J. P. van Mans- velt benoemd tot lid van de algemeene rekenkamer de heer rar, T. W. baron van Zuylen van Nievelt, thans ontvanger der domeinen te Sas van Gent. Naar van goederhand vernomen wordtzal ook Nederland bij de conferentie over de Sondtol-kwestie worden vertegenwoordigd, en is tot afgevaardigde daarbij benoemd de graaf van Bylantnederlandsch minister resident te Stockholm. In de eerste tien maanden van dit jaar hebben de rijksmiddelen 49,800,682 opgebragt. In dezelfde maanden van 1S54 was de opbrengst 48,678,817. Heden over acht dagen is te IJzendijke overle den de rijks-ambtenaar J. Poolmanridder van de mi litaire Willemsorde 4de klasse. Deze persoon was dezelfde die, als tweede zeilmaker geplaatst aan boord van de kanonneerboot no. 2, onder bevel van den luitenant ter zee 2de klasse J. C. J- van Speyk, behoorde onder de vijf geredden bij het in de lucht springen van dien bodem op 5 Eebruarij 1831 voor Antwerpen. Tengevolge van een door onzen leidscheu corres pondent ingezonden berigtaangaande het beroep van ds. van Loon, opgenomen in ons vorig nummer, ont vangen wij heden uit Rotterdam het verzoek, om daarin eene onnaauwkeurigheid te herstellen, waaraan wij gaarne, als daartoe van goederhand in staat gesteld, voldoen. v De geachte zwolsche predikant van Loon (schrijft men ons) heeftwel is waartengevolge van zenuwachtige ongesteldheid, die, met wat in het berigt door godsdiensti ge beginselen schijnt bedoeld te worden, in geenerlei ver band stond, aan het door hem aangenomen beroep te Leij- den binnen den bepaalden tijd geen gevolg gegeven, en ook na het verstrijken van den verleenden termijn van uitstel nog tot geen vereischt besluit kunnen komen weshalve de leijdsche kerkeraad gemeend heeft hem, op grond van art. 44 van het reglement op de vacaturen, van zijn gegeven woord te kunnen ontslaanmaar Z. W. Eerw. is nooit anders dan geheel vrijwillig onder gewone geneeskundige behandeling in verschillende door hem bezochte plaatsen geweesten hoopt eerlang zijn dienstwerk bij de zwolsche gemeentedie hem verlan gend te gemoet zietweder te hervatten. Een heer te Breda had op de markt te Gorinchem dezer dagen twee paaiden aangekocht, waarmede hij zijn knecht belastte om die naar huis te vervoeren. Onderweg vroeg hem een onbekend persoon of hij, uithoofde van vermoeidheid een dier paarden zou mogen bereiden hetgeen hem werd toegestaan. Onder voor geven van even zijdelings van den weg eene commissie te moeten doen, wist, hij met het paard te ontsnappen en had de stoutheid het eenige dagen dasrna op de markt aldaar ten verkoop aan te bieden. Door de ijverige bernoei- jingen van mr. van Dam plaatsvervangend kantonregter, denofficier van justitie en die der marechaussee, is het gelukt, naar aanwijzing van den eigenaar, om dief en paard in handen te kriigen. Woutherus Bekder, zich noemende Evangeliedie naar in het kerkgebouw Nazarethin de Barndesteeg te Armsterdam, die zich als een geharnasd kampvech ter voor de oud-regtzinnige kerkleer, tegenover dr. Meij- boom, berucht heeft gemaakt, is dezer dagen verdwenen, naar men zegt, naar Amerika. Voor geruimen tijd zich in de genegenheid hebbende ingedrongen van eene zeer orthodoxe en tevens zeer bemiddelde dame, op een bui tenverblijf in de nabijheid der hoofdstad woonachtig, die hem de benoodigde fondsen tot het stichten van gezegd kerkgebouw en verder alle mogelijke vertrouwen had ge schonken, heeft hij hypotheek genomen op de goederen zijner regtzinnige vriendin, en is met het daarop ont vangen geld op reis gegaan. De onvermijdelijke haast, waarmede, uit den aard der zaak, de nieuwstijdingen in de couranten vaak worden zamengesteldveroorzaakt nu en dan misstellingen in de plaatsing der berigten die tot koddige quiproquds aanleiding geven. Zoo leest men in den antwerpschen Avenir van den 29sten October Heden nacht zijn eenige dieven op de buitenplaats St. Willebrordus ingebrokenen hebben verschillende voorwerpen, als: huisraad, meubelen en kleedingstukken, medegenomen. De hartelijke gezelligheid die bij dit treffend fa- milifeest voorzat, zal, wij zijn er in gemoede van over tuigd, de aangenaamste herinneringen bij alle aanwezigen achterlaten. De JEcko Universaldie dit mededeeltspreekt in hetzelfde nommer van de hooge school te Rotterdam! BSITHk RUSLAND. TURKIJE. Volgens de laatste tijdingen over Konstantinopel, heeft men in het fort St. Nicolaas groote kelders ontdekt. Het bombardement van de forten ten noorden van Se- bastopol duurt voort. Door deserteurs is bekend ge worden dat vorst Gortschakoff vóór zijn' aftogt eene laatste poging wil wagen en aan de russen bevel heeft gegeven, om zich tot een' aanval gereed te honden. Dit berigt komt vrij ongeloofbaar voor. De herfstveldtogt in de Krim kan intusschen zoo goed als geëindigd beschouwd worden meer en meer worden toebereidselen gemaakt voor de overwintering. De geallieerden hebben hun kamp aan gene zijde van de Tschernaïa en in het Baïdar-dal betrokken, op de zelfde plaats waar zij reeds op den 25sten Mei 11. ver kenningen hebben gedaan. Zoowel ten opzigte der le gerplaatsen als der communicatiemiddelen is de stelling der geallieerden veel beter dan in den winter van 1854 tot 1855. Het leger, dat in eene hout-en waterrijke streek kampeert, is thans niet, even als in het vorige jaar het geval was, toen het op het plateau legerde, aan de hevige winterstormen blootgesteld. De wegen naar Balaklava en Kamiesch zijn thans ook in bruikbaren staat. Se- bastopol zal slechts 4000 man bezetting houden. - Er worden thans ijverige pogingen aangewend om jongelieden van adellijke familien uit Warschau, maar die nog geen fortuin bezitten, als luitenants bij de rus- I sisclie regimenten dienst te doen nemen; men biedt hun eene volledige uitrusting en de vergoeding van hunne reiskosten tot in de dépots aan. Maar denkelijk zullen zeer weinige zonen van dezen adel er 111 toestemmen 1 hun land te verlaten, om vrijwillig in russische dienst j te treden. Den 15 October was Kars nog altijd door de i russen belegerd. De toestand van het garnizoen was echter veel verbeterd en men dachtdat het in staat zou zijn om een nieuwen storm af te slaan Omer- pacha trok nog altijd dieper landwaarts in. Men dacht dat hij weldra Kutaïs zou hebben bereikt. DUITSCHLAND. - Frankfort. De dagbladen van Weenen spreken van eene reorga- I nisatie der telegrafen-bureaux in Oostenrijk, ten einde daardoor het openbaar maken van dépêches door de beambten, gelijk te Berlijn heeft plaats gehad, te voor komen. Onder anderen zal bepaald worden dat geen der beambten, die met den inhoud der dépêches bekend zijn, een enkel oogenblik het locaal zullen mogen ver laten terwijl zij nadat hun diensttijd voor dien dag ten einde is, nog twee a vier uren in een afzonderlijk okaal zullen moeten blijven naar gelang der ontvan-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1