gene dépêches, alvorens zij zich naar hunne woningen mogen begeven. Te Berlijn wil men wetendat de reis van den russischen prins Alexander v. Lieven naar /Brusselin verband staat tot vredes-onderhandelingendie daar onder de bemiddeling van koning Leopoldzullen aan geknoopt worden. Uithoofde van zijne neutrale houding beschouwt men te Berlijn dezen vorst als het best ge schikt om met goed gevolg eene schikking tusschen de oorlogvoerende mogendheden voor te bereiden. In onze politieke kringen twijfelt men echter zeer, dat te Brussel iets van dien aard ondernomenof met het gewenschte gevolg zal bekroond worden. Het verbod van uitvoer van granen uit alle havens van Busland welk verbod onmiddelijk na het bekend worden der keizerlijke ukase overal in kracht treedt wordt in Berlijn algemeen beschouwd als een maatregel, die ten doel heeft de pogingen tot het weder aanknoopen van vredes-onderhandelingen te ondersteunen. Kusland kent de verwachtingen die de geallieerden stellen op de toevoeren uit zijne havens en wil thans door het verbod het verlangen naar den vrede nog dringender maken. Volgens den Times zullen tegen het aanstaande voorjaar niet minder dan 120 kanonneerbooten gereed zijn om tegen den vijand te opereren. De Genua Gazette deelt het berigt uit Alexan dre mede, dat te Rancia eene groote hoeveelheid pen ningen uit de tijden der Ptolomeussen, alsmede andere kostkare egyptische antiquiteiten ontdekt zijn. De expeditie van landverhuizers heeft in Hamburg zeer afgenomen. In het vorige jaar hebben zich aldaar gedurende de eerste 9 maanden ingescheept 46,788 per sonen terwijl gedurende datzelfde tijdsbestek van dit jaar, dat getal slechts 17,542 heeft bedragen. Uit Bremen wordt gemelddat door het dezer dagen door den czaar uitgevaardigde verbod tot uitvoer van graan, de handel dier stad ernstig bedreigd wordt. In het vertrouwen dat het voor Rusland wenschelijk moet zijn van zijne producten zooveel als slechts mogelijk was af te zetten, hadden de bremer kooplieden ten vo- rigen jare schepen naar het noordelijk gedeelte van Noor wegen gezonden, die het vertrek van het blokkade, es kader zouden afwachten en vervolgeus naar Archangel zeilen, om aldaar rogge in te nemen, vóór dat het blok kade-eskader er zich dit jaar weer zou vertoonen. Deze onderneming gelukte, zoodat men dit jaar nog meer schepen dan ten vorigen jare naar Noorwegen zond welk voorbeeld ook door andere handelssteden gevolgd werd. Reeds moeten omstreeks 30 schepen waaronder 22 uit Bremen, Archangel bereikt hebben na het vertrek van het blokkade-eskaderwelke thans alle door dien verbods-maatregel getroffen wordenmet uitzondering van 2, die reeds met eene lading graan uit Archangel vertrokken zijn. Voor de overige schepen blijft thans niets anders overdan zonder lading terug te keeren. Kene geduchte plaag teistert thans onze velden de veeziekte onder de runderen en schapen namelijk waartegen de kunst niets vermag. Blijft dit voort duren dan is de ondergang onzer vee-fokkerij gewis en zal Polen eene der mildste, bronnen van zijnen rijk dom zien nitdroogen, mingrelische en georgische militie. Het gevecht duurde vijf uren. De russen hebben gevoelige verliezen gele- den. De turken zijn op vier verschillende punten de Ingurie overgetrokken. Omer-pacha rukte tegen Kutaïs op, terwijl uit Konstantinopel van den la de volgende dépêche is ontvangenDe troepen onder Omer-pacha hebben den 6 dezer den overtogt over de rivier Ana- kara of Onflour in Georgie, welke door 16000 russen verdedigd werd, geforceerd. De turken vielen de door de russen aldaar opgerigte redoute met de bayonet aan, namen die, in weerwil van eene wanhopige verdediging, in, sloegen den vijand op de vlugt en namen vijf stuk ken geschut en een veertigtal krijgsgevangenen. De russen verloren 400 doodenterwijl de verliezen der turken bestaan uit 68 dooden en 220 gekwetsten. Men verwacht op de markten van het noorden van Frankrijkeene aanmerkelijke daling der graan prijzen. Den 10 dezer zijn ruim vijftig met graan geladen schepen te Marseille binnen gekomen. De aanspraak des keizers, gehouden na de bekroo ning van inzenders ter algemecne tentoonstellingis thans het voornaamste onderwerp der gesprekken van den dag. Over het algemeen wordt hetgeen door Z. M. is gezegd is eenen oorlogzuchtigen geest, uitgelegd. De keizer drukt, wel is waar, bepaaldelijk den weusch naar den vrede uit, doch geeft levens vrij duidelijk te kennen, datzonder de zamen werking der europesche mogendheden, die vrede niet, of ten minste niet spoe dig zal kunnen worden tot stand gebragt. De zinsnede waarbij Z. M. gewaagt van de onverschillige mogend heden waarmede hij de onzijdigeals Oostenrijk en Pruissen, kan hebben bedoeld, heeft overal de aandacht getrokken. Ook is het welligt een belangrijk teeken des tijdsdat de keizer dit maal heeft gezegd, dat de mogendheden zich vóór of tegen Frankrijk moeten j verklaren irai? MI TIIÜ BURGEMEESTER en WETHOU DERS van" GOES roepen bij deze op die genegen zijn te dingen naai de betrekking van ARTSENIJ-MENGER in de ai.-, daar opterigten GEMEENTE- of ARMEN-APO- THEEK, om zich met portvrije brieven of in persoon met overlegging van behoorlijke bewijzen van bevoegd heid en geschiktheid, aan te melden bij den Burge meester dier gemeente, voor den eersten December de zes jaars. Gedaan ten Raadhuize van Goesdon 14 Novem ber 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris, H. G. PILAAR. bij 11. J. SLABBEKOORNboomkweeker tc tiieselmge3000 OLMEX van eene extra kwaliteit, voor 20 cents het/ stuk, vrij te leveren; is ook voorzien van andere soorten. ENGELAND. Londen. In de londensche clubs zijn weddingschappen aangegaan en prijzen uitgeloofd voor de verklaring van de juiste beteekenis van den inhoud der redevoering door lord Palmerston bij de installatie van den lord- mayor uitgesproken. In één club zijn twintig verschil lende uitleggingen daarvan gegeven en de commissie van beoordeelaars, die ze alle onderzocht, aarzelde aan een der antwoorden den uitgeloofden prijs toe te kennen, aangezien de redevoering al die verklaringen gelijkelijk ■wettigde Als een staaltje van engelsche regtspleging deelt men mede, dat voor eenige dagen een kruidenier voor de policie-regtbank van Westminster teregt stond, be schuldigd van bigamie. De beide vrouwen waren tegen woordig. De eerste verscheen als klaagster. De advo caat van den beschuldigde verzette zich tegen hare getuigenisomdat zij als echtgenoot van den man luidens de letter der wetniet inogt worden gehoord. Zij bepaalde er zich mitsdien toe, hare huwelijks-akte te vertoonen, hetgeen de president echter geen voldin gend bewijs achtte, omdat de onder eede afgelegde ver klaring ontbrak. De beschuldigde werd dientengevolge vrijgesproken. "Volgens een amerikaansch blad zijn sedert het invoeren der stoomvaart, 39672 menschen daarbij om gekomen Het materieel verlies bedroeg 381 booten en ladingen en de schade, alles te zamen gerekend 67 millioen dollars. Een amerikaansche walvischvaarder heeft hij Kaap Mercy, in de Straat Davis, ontmoet het schip de Ileso/ule, hetwelk uitgezonden was ter opsporing van sir John Franklin, en van welk schip men in langen tijd geen berigt hacl ontvangen. FRANKRIJK. PARUS. De Monileur behelst de volgende dépêche uit Pera van den 14 dezer. Omer-paella heeft den 5 den over togt, over de rivier Ingurie, Welke Abasie van Min- grelie scheidt, geforceerd. Het. vijandelijke leger bestond uit 8000 man geregelde troepen en 12000 man van de BELG I E. Brussel. Een gentsch blad deelt een' brief mede op den 16den October jl. voor Sebastopol geschreven door eenen gentenaarP. de Casterdienende bij het 1ste rege- ment van het fransche vreemden-legioen. In den brief leest men onder anderen: //Ik zal u vertellen wat wij gedaan hebben in in de stad van Sebastopolde drie dagen dat wij daar geweest hebben. Wij hebben alles kapot geslagen, alles verbrand en alles opgedronken dat wij gevonden hebben. Witten wijnrooden wijn in fleschen en geheele tonnen brandewijn brood boter kaas en veel andere dingen hebben wij daar gevonden, zoo als vrouwenkleederen, raanskleederen goud- en zilverwerkhuisraadenz. Niemand zou willen ge- looven wat goed en geld er in Sebastopel gebleven is. De drie dagen dat wij daar geweest zijn, heeft het le gioen etrangère met de fransche regementen niets anders gedaan dan bras-dessus bras-dessous door de stad ge- loopeu, onder het zingen van liederen van Napoleon en bedronken als de grootste Polonais van de wereld. Ik moet van die stad zwijgen, of ik word er zot van. Te Antwerpen zijn in twee dagen drie groote schepen, van New-York komende en met tarwe, rogge en meel geladen binnen geloopenandere sehepen met graan worden er met eiken dag verwacht. GOESSCHE MAATSCHAPPIJ voor STOOM- rn ZEILVAART. winterdienst. November 1855. vax goes. Honderd. 22 'sinorg. Maandag 26 10. van Rotterdam. Dingsdaj/ 20 'smorg. 5. Zalurdaff 24 6. AGENTEN te Goes, de heer W. de Foüw te Botterdam de heer C. G. AVeldrager, le Dordrechtde lieer .J. Roest, I te Zierikzeede heer AV. ABELS. STOOMBOOT DE SCHELDE. drek van vebtrek in de maand NOVEMBER 1855. (Dagelijks uitgenomen des Zondags.) van VLISSISGEK "aar HRESKENS 'smorgens ure en 'savonds 6 ure. Terug: 'smorgens ure en 'savonds 6', ure. van VL1SSINGEN naar NEUZEN: voormidd. 9 ure. Terug van Neuzen 'snamiddags 1 ure. van NEUZEN naar HOËDEKKNSK.ERKE voormidd. 11 me. Terug van Hoedekensk. 'smidd. 12 ure. van YLISSINGEN naar Bil ES KENS 's nainidd. 4 ure. Terug van Ureskeus 'suamidd. 4) ure. IS" Te Vlissingen in de Ranimekenspoort is eeti hord het welk aanduidt het .vertrek uit de Wester- of Marinehaven. gUDDENPZIHZEN, van de volgende artikelen te Goes. van den I tot en met den i 5 November 1855. Met inbegrip der rijks- en plaatselijke belastingen. Tarwe (p mud) 17,75 üssen-(p.n.p)/ 0,7 llogge id. -■ 11,55 Koeijeu- id - 0,0 Kene oude vrouw, die heden eene bus RBVAIEHTA kwam koopen, verhaalde ons, dat hare dochter, die a! lang gesukkeld had en in den laatsten tijd zoo min geworden was, dat zij niet meer over de kamer loopen kon. van het gebruik der REYALENTA geheel weer heter geworden en nu zoo sterk is, dat zij door weer en wind kan tegen de beste a;.m. BOTTKRDAM, 20 September 18,55. J. A. KjlIaNGEr Co. Do.r OUBARRl'S RET ALEN TA verkrijgt mm eene zekere genezing van de volgende ziekten en kwalenzonder medicamentenalleen dóór verandering van voedsel: Zuurhartwaterkramp in de maag en ingewandenopge zetheid na het eten. oprispingen, brakingen, winderigheid diarr- haea. dyspepsia, verstoppingen en hunne gevaarlijke gevel gen. hoestaamborstigheid hartkloppingenslapeloosheidkolyk zwaktehoofdpijnkeel en k/iertering zenuwziektenbeving loomheid, nachtelijk zweeten lusteloosheid en eene menigte andere ziekteverschijnselengevolgen van slechte spijsvertering en daardoor ontstane verzwakking. Het is zeker, dat DU BARRI'S REVALENTAal deze ziekten geneest zoo vele attesten van genezenen die wij uit alle steden van ons land ontvangen hebben zoo vele genezingen als wij in de gelegenheid geweest zijn met eigen oogeu te aanschouwenmoeten eiken twijfel bannen, en iedereen kan zich deze overtuiging verschaften, die slechts de brochure lezen of de genezenen bezoeken wil, waarvan ze de attesten daarin vinden. Bij DU BARR'YS genezing brengend voedsel heeft men ook de zekerheid dat men niet van kwaad tot erger ver vallen kan; liet is bovendien een aangenaam ontbijt, avond eten en tusschenuurtje, en de lijders genezen als van zet- ven, zonder niet misselijke drankjes of pillen gekweld te worden. Men kaïi het op verschillende wijzen naar zijnen smaak toebereiden met wijn. bouillon of room zoo als de gehruiksaanwijzigen uitvoerig aangeven. De prijs der REVALËNTA is 87iC. 2. 3.50. 8 16 Dubbel geconcentreerde f4 f7 f 18 - f 24. Hoe grooter de bus hoe voordeeliger de verhouding tue- chen prijs en gewigt. DU BABRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is verkrijgen in onderstaande dépots. Amsterdam, Verkoophuis. Axel. .J. W. Verbeek Vrolijk Bergen op Zoom. D. PouwelsenP. F. Appelboom. Goes, Wed. C. VRKKK.E. Middelburg, dépot van Iret Verkoophuis. Oost- burgMej. P. J. Geelhoed. Schoondijke, A. J. Bronswijk. Tholen, T J. Maas. Vlissingen A. M. Kalblleisch. Zierikzee, C. van Schaick. En in de bekende dépots in de andere sleden. BE P1LLEM WAN HOLLOWAY zijn een' probaat middel voor gebrek aan spijsvertering en' leverkwaal. vroege j late Paardehoonen Haver Groene Krwlen TMrwe Rosse n.pd) j IS.-holl •j Sluikse he Leidsebe Wil te rwe Rogge i vi «eg. ")T"" Gerst Meel Bote >d T: 17,75 - 11,55 :J. - 8,07» d. 2 id. - 8,87-t ld - 4,75 d. - 11,10 - 19,75 d. - 13.20 - 1.20 d - 0.50 id. - 0,50 id. - 0,50 id. - 0,39 id. 0,28 id. - 0,i 8 put - 3.00 i'l - 8.00 Vleeseh Kali's- id jSchapen-id J Lams- id t7 i if versch id - v arkensvl. 1 gei ook l ui - lliinclhout l'jTgP w.ligvu l'l- Tnltkebot- HïrootelOO ,60 0,60 0.50 0,50 0,80 0,00 7,00 7,00 14,00 jkleine id - 7,0(1 Steenkolen (1500 pd.") -.35,00 Turf van veen, p.dubb.m. - 0,6;) tadp. mud- oo,óp Kool - oo,oo Raap - ob.oo Kaai sen8# Kon O M Zle Apingadam leed langen tijd sterk aan leverkwaal en gebrek aan spijsvertering. Onderschei dene bekwame geneesheeren verklaarden dat zij de tering had. en hare vrienden wanhoopten aan haar gestel, te meer omdat alle aangewende middelen zonder oenig gevolg hieven. Ten laalsje begon zij de PILLEN van HOLLO WAY te gebruiken welke spoedig haar gestel aanmerke lijk verbeterden, en haar ligebaani zuiverden. Kindelijk was zij volmaakt hersteld, en bevindt' zich thans heter dan ooit. Deze pillen zijn ook zeer heilzaam bij ongesteldheid van de maag en ingewanden. Door hel 'vermeerderd debiel zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0.80f 1.85. f8.00. f6,75, i 13.85, f 20^50. Potjes zalf a f 0.80, f 1.85 f 8,00 f 7,05 f 13,50, ('20.95. ziju op franco aanvragen a contant le hekomen, bij .1. W. Verheek Vrolijk, le Axel. -1. P. Verlinden, te Ber gen-op Zoom. Den lieer .1. Straatman Iioofd-depötlioudor te s'Bosch alsmede te Londen S Irani 244. HOLLOW A Y'S éta blissementen. TE GOES BIJ. P. KLEEtiWENS EN 7. ON.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2