mesmie COURANT. mmm iv\ No. 00. 42slc Jaargang. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags j avonds, uitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f J.l 5franco per posf t .1,90. De inztndinf j Gewone advertentien worden d W ets. de regel geplaatst DONDERDAG ld NOVEMBER. rte-, huwelijksen doodherigtenvan J 6 regels d F J,'*9 behalve het. zegelregt. van advertentien moet geschieden vóór drie aren des namiddags. &mmm mmm BER&NBM&mmG. BURGEMEESTER kn WETHOUDERS van GOES, gezien hebbende het in hunne handen gestelde schrif telijk verzoek aan deheeren Gedeputeerde Staten dezer provincie gedaan door den heer A. J. P. SAAIJMANS VADER, wonende te Goes, om binnen de gemeente eene ALCOHOL FABRIEK, uit BEETWORTELS op te rigten, en wel op de voormalige steenplaats van de heeren Verhagen en van Baaien aan de Oostzijde van de Haven dezer gemeente, sectie D. N°. 1125. Gelet op het koninklijk besluit van den 31 Januarij 1824, (Staatsblad N». 191, mitsgaders op het besluit van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie van den 7 October 1842, N°. 17, (Prov. Blad N°. 98.) Overwegendedat tot het opmaken van proces-ver baal de commodo et incommodogevorderd bij art. 4 van welgemeid koninklijk besluitde eigenaars en be woners der naastgelegene panden in hunne belangen moeten worden gehoord en dat het tevens nuttig kan zijn om een ieder in de gelegenheid 'te stellen zijne bezwaren aan het gemeeute-bestuur kenbaar te maken. Brengen bij deze ter kennis van een ieder die daarbij belang kan hebben, dat de adressant benevens de eige naren, bewoners en gebruikers der nabij gelegene eigen dommen zijn opgeroepen, om op Zaturdag den 24 dezerdes middags ten één ure, voor Burgemeester en Wethouders, in hunne gewone vergaderkamer, ten raad- huize te verschijnenten einde ter zake voorschreve in hun belang te worden gehoord en dat te gelijker tijd, aan een ieder die zrlks mogt verlangen, de ge legenheid zal gegeven worden, om zijne bezwaren daar tegen op te geven, ten einde in het proces-verbaal ver meld te worden. En zal hiervan door insertie in de Goessche Courant publiciteit gegeven worden. Gedaan ten Raadhuize van Goes, den 10 November 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. Door da Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn j tot kandidaten voor het lidmaatschap der algemeene I rekenkamer gekozen: tot lc kandidaat den heer mr. F. W. baron van Zuylen van Hyeveltontvanger der do- meinen te Sas van Genttot 2e kandidaat den heer i J. van den Bosch, militair onder-intendant; tot 3e kan- j didaat den heer T. G. Versfellreferendaris van het j ministerie van financien. Men verzekert, dat de grootste kwestie van den dagmet de oostersche de grootste in Europa, de voe- dings-kwestie, ook door onze regering met de noodige zorg is behandeld. 'tGeen de opbrengst van onzen oogst voor de voeding te weinig leverde, zou, wat tarwe be treft als wij goed onderrigt zijn ongeveeT 1000 last bedragen, en Amsterdam alleen heeft nu reeds meer dan die hoeveelheid. Wat er dus noodig is tot verbruik zal de handel wel aanvoeren, maar de prijs 1 Wij ge- looven echter nietdat de regering tot eenen buiten gewonen maatregel van voorzorg zal overgaan. Zij wil den tijd afwachten en dan naar omstandigheden hande len. Is dat het verstandigste? Ook dat leert de tijd, zoo wij hopen ten gunste der regering. (Zondagsblad.) Op de paardenmarkt te Gorinehem waren ongeveer twee duizend paarden aan de lijn. De handel bepaalde zich uitsluitend tot den verkoop van fokveedaar er weinig frarische kooplieden waren is er weinig in re monte- en beste paarden omgegaan. Zaturdag 11. heeft er op den holl. spoorweg een klein ongeluk plaats gehaddat schromelijke gevolgen had kunnen hebben. De trein die om 6 ure van Rot terdam te Leijden moest aankomen was genaderd tot aan de Vinkjuist aan de brug die over het Galgen water ligttoen de grond inzakte en de locomotief bleef steken. Daar gewoonlijk bij het passeren dei brug de snellevaart wordt gestopt, liep alles met een ligten j schok af en was spoedig de trein op een ander spoor gebragt; had zulks slechts eenige oogenblikken vroe- i ger gebeurd waar slechts één spoor ligt, had dit zeker grooter ongelukken veroorzaakt. Uit Leijden wordt geschreven dat de cholera zoo goed als geweken kan besehouwd worden, de beide laatste 1 patiënten verlieten reeds het hospitaal. jaarsmarkt gezien te hebben, als verl. maandag. Nage noeg van het eene einde der stad tot het andere in eene regte rigtingzag men eene dubbele rei te koop aaigeboden vee. Het getal was nog niet bekend. Ten gevolge van het opschortsen der kermis te Volleuhoven zijn aldaar den 8 dezer bij onderscheidene leden van het bestuur de glasruiten ingeworpen. Het volk, bepaaldelijk de mindere standwilde de kermis behoudenterwijl de regering, zoowel ter bezuimiging voor die klasse van ingezetenenals tot voorbehoed middel tegen de choleraze beter achtte op te geven. GOES, 15 November. Bij den secretaris van de Kamer van Koophandel en .Fabrieken alhierliggen gedurende veertien dagen ter inzage voor belanghebbenden Tabellarisch overzigt van den handel in Hamburg. u fr h u Bremen. Verslag betrekkelijk den handel en de scheepvaart in Groot-Britlannie over de maand Julij J8bö. Reglement voor de Hederl. Consuls met ampliatiën daarop. Stalen van katoenen goederen, ter verzending naar Nederl.-Indiënopgegeven over de maanden Julij en Augustus J855. Op de hier verleden dingsdag gehoudene eerste vee markt waren circa 200 stuks hoornvee aangebragt, meest jong goed de vette golden goede prijzen overigens was er weinig handel. Voor de vernieuwing van den torenspits op de hervormde kerk te Heinkenszand met eenige verdere re- paratien aan denzelven, waren zes inschrijvers opgekomen wier inschrijvingen zeer weinig verschil opleverden, bij mijning is daarvan aannemer geworden A. Postmus van Ellewoulsdijk voor 2400 om met het werk in April e, k. aan te vangen. In de zitting van de tweede kamer der Staten- Generaaljl. dingsdag, zijn twee wets-ontwerpen met daarbij beboerende memorien van toelichting ingekomen, zijnde één betrekkelijk de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie, en één tot vereenvou diging in het beleid der justitie en in het wetboek van burgerlijke regtsvordering. Omtrent dat der reorga nisatie vernemen wij dat voor Zeeland alleen deze ver andering zou ontstaan zijn, dat Kortgcne aan Goes zou worden toegevoegd. De onlangs aldaar beroepen ds. van Loon, zal uit hoofde van verstands-verbijstering (men schrijft de oor zaak aan godsdienstige beginselen toe) niet derwaarts gaan en een nieuw beroep worden gedaan. Reeds eenigen tijd wordt Z.W.Eerw. in het krankzinnigen-gesticht te Utrecht verpleegd. Eergisteren morgen heeft te Rotterdamin de Bierstraat, een hevige brand gewoed, in de woon- en pakhuizen van de heeren C. L. en A. Q. Kolfffirma Tollens 8g Co., kooplieden in verwwaren. Bij het ver plaatsen van vaten terpentijnwerd de lantaren door een der knechts met den voet omgestotenzoodat de brandende kaars er uit viel en de op den grond uit gelekte terpentijn vlam deed vatten. De brand deelde zich daarop snel mede aan de vele in het pakhuis aan wezige ligt ontvlambare goederen. Men had naauwelijks den tijd om de bewoners der bovenhuizing te redden. Eerst ten een ure was men den brand meester. De twee pakhuizen zijn uitgebrand en de nevensstaande panden, alsmede het achtergedeelte der belendende hui zen in de Wij nbrugstraathebben schade bekomen. Door 14 spuiten is de brand gebluscht en men berekent de gansche schade op een halve tonne gouds. Gebou wen en goederen zijn in twee verschillende maatschap pijen te Rotterdam verzekerd. Uit Beest schrijft men dat de handel in aard appelen tengevolge der vele buitenlandsehe soorten die te Rotterdam en Amsterdam aangebragt worden aldaar slap is, voor puike wolkammers betaalt men f 3,50 tot f 4,terwijl voor de ronde soorten 2,50 lot f o,betaald werd. Zes schepen waren ten voor leden week de haven uitgevaren met ladingen nog I0°/0 beneden de genoteerde prijzen. Uit Hoorn schrijft men, dat het weinig ingeze tenen dier stad heugtzoo een menigte vee op dc na- RUSLAND. TURKIJE. Nieuwe berigten van het oorlogstooneel in de Krim zijn er nietuit Kars behelst de Times verschei dene brieven, blijkbaar afkomstig van de hand van een engelsch officier, aan deze wordt het volgende ontleend 5 Oct. Overloopers en andere personendie uit het russische leger komen, geven 'net totale verlies, door de russen in dsn slag van 29 Sept. geledenop als 18000 man dooden en gewonden. Onder de gesneuvel den zouden zich 300 officieren bevinden, wat wel aan te nemen iswijl de russische officieren altijd aan het hoofd hunner troepen streden. Ook de generaal der ar tillerie Baklanoff bevindt zich onder deze. De russen bestormden de batterijen en borstweringen met bewon- derenswaardigen moed, dat trouwens bewezen werd door het groot aantal lijken die men in de grachten en om de werken heen opeengestapeld vond. De turken voch ten eer als duivels dan als menschen en, ik moet het tot mijn leedwezen erkennen, zij gedroegen zich in som mige gevallen als ware satans. De bewoners van Kars, een schoon raenschenras, wier dapperheid van oudsher bekend is, waren steeds in het heetste van het gevecht. Grijsaards en kinderen namen deel aan den slag. Velen hadden een vreesselijken haat tegen de russen ingezogen, wegens de behandeling vroeger van hen on dervonden wijl men hunne huizen geplunderd en hunne familien mishandeld had. Van daar dorsten zij niet weinig naar wraak. Een hunner, nadat hij een rus had doodgeschoten en toen hij zag hoe diens bloed stroomde, viel op hem aanving het bloed met de handen op dronk het sloeg zijne tanden in het lijk, schudde het heen en weer en verscheurde het. De turksehe troepen waren even verwoed en maakten nog menig gewonden rus af. Ik deed wat ik kon om dergelijke gruwelen te voorkomenmaar er was bijna niets aan te doen het bloed der soldaten kookte en zij waren niet te be teugelen. Ik zag er velen die hoofden van russen op hunne bajonetten ronddroegenkortomhet ijsselijk tooneel is niet te beschrijven. Volgens mijne bere kening hadden de russen 30000 man in het vuur, wij slechts 7 a 9000 man en wel gedurende het grootste gedeelte 7000 m3n. De turken namen en gaven geen genade. 150 gewonde russen en 50 gevangenen vielen in onze handen u Blijkens de jongste brieven, uit het engelsche le gerkamp voor Sebastopol ontvangen, maken de britsche troepen van de ruime soldij en den ledigen tijd gebruik om zich in het genot van sterken drank schromelijk te buiten te gaan. De dronkenschap en weêrspannig- heid onzer soldaten (schrijft een correspondent van de Timesis hier een algemeen onderwerp van klagten. De oudste officieren verklaren, nooit dat euvel in zulk eene erge mate gezien te hebben; en het baat hun niet, dat zij dag op dag met zweepslagen, straf-exercitie, steenen- rapen enz. straffen. De soldaten worden te ruim be taald, terwijl sterke drank letterlijk het eenige is waaraan zij hun geld hier besteden kunnen. De Keizer (deelt een telegrafisch berigt uit Pe tersburg mede) heeftNicolaieff den 7 dezer veriatenen zich naar de Krim begeven, om in persoon de armee, onder bevel vau prins Gortschakoff dank te zeggen. Z, M. heeft deze dappere troepen in den besten staat gevonden, en is den 12 weder op reis gegaan, om over Moskou naar de hoofdstad terug te keeren. DUITSCHLAND. Frankfort. Om in het gemis van officieren voor den landstorm te voorzien zullen in Rusland de gewonde officieren

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1