ZEEÜWSCHE MAATSCHAPPIJ M STOOPAAliT, Openbare Verkooping. RE ZALF EK PILLEN VAN HOLLOWAY der linietroepen niet gepensioneerdmaar onmiddelijk na hunne genezing met eene verhooging van rang bij dit corps geplaatst worden. De baskieren en kalmuk- ken welke gewoon zijn alleen te paard den oorlog te voeren, zullen ten getale van 32,000 man als kavallerie bij den landstorm dienen. ENGELAND. Londen. Eene groote afdeeling troepen zal gedurende den winter in het kamp van Aldershott, zich onafgebroken met mi litaire oefeningen bezig houden. Zondag den 4 jl. hebben zich de tooneelen van wanorde in het Hydepark op eene ergelijke wijze her haald; 1500 menschen, met natte aardkluiten enz. ge wapend, door eenige zoogenaamde volksredenaars opge ruid, hebben zich niet ontzien, om elk fatsoenlijk voor bijganger, constabels, mannen, vrouwen en kinderen, te mishandelen. Het is nogthans de overheid gelukt, eenige der belhamels gevangen te nemen. ER AN KEI JK. Parijs. De keizer verlangt, dat koning Victor Emmanuel met geene mindere eereblijken zal worden ontvangen dan koningin Victoria. Iu de eersle plaats stelt hij er prijs op, dat de intogt in Parijs zooveel mogelijk in 'tmidden van den dag zal geschieden. Het is steeds de vraag, welke houding de fransche hooge prelaten zullen aan nemen tegenover eenen katholijken souverein die fei telijk, tengevolge eener pauselijke allocutie, in den ban is gedaan. Al de alhier ter stede gevestigde buitenland- sche gezanten hehben reeds aan den sardinischen ver tegenwoordiger te kennen gegeven, dat zij aan den ko ning van Sardinië wenschen te worden voorgesteld Eene uitzondering maakt de pauselijke nuntius, die tot dusver niets van zich heeft doen hooren. In het dorp Boesigheim is eene vrouw gestorven, die in drie dagen 13 flesschen brandewijn had uitge dronken en de 14e flesch had begonnen. Te Lyon doet de koude zich reeds streng gevoelen. Dezer dagen heeft men reeds duims dik ijs gevonden. Op de Seine is eene proef genomen met de door den ingenieur Arnoux uitgevonden machine, om lek ge worden schepen te redden. De pomp die daarbij ge bruikt werd, wierp per minuut 8000 kan water uit. In de keizerlijke geschutgieterij te Ruelle is een soort van suikerbrood-vormige kogels uitgevonden, voor kanonnen met getrokken loop. Deze kogels steken alle voorwerpen in brand waarmede zij in aanraking komen; zij zijn met kruid en ijzer gevuld en van zoo ontzag gelijke krachtdat ze gebeele muurvleugels kunnen vernielen. Elke kogel weegt p. m. 25 ned. pond. De geregtshoven van Erankrijk gaan voort met talrijke veroordeelingen uit te spreken iegen graankoo- pers bakkers vleeschhouwers en wijnhandelaars die men het heeft kunnen bewijzen dat zij hunne waren vermengden en vervalschten. Men heeft berekenddat de doorgraving van de landengte van Suezwanneer daartoe besloten wordt in den tijd van zes jaren tot stand gebragt. kan worden en eene uitgave van 160 a 180 millioen fr. zal vereischen. Napoleon III wil alles wat tijdens het eerste keizerrijk bestondweder in het aanzijn roepen. Zoo is er thans sprake van de oprigting eener oude garde, afgescheiden van de reeds bestaande u jonge garde. Al de soldaten die veertien jaren dienst tellenzullen tot de oude garde behooren en het dubbel van de soldy der jonge garde genieten. Een dagblad van Brest deelt den volgenden moord medegepleegd in het bagna aldaar op den on der-adjudant Bideau: Vincent Pérucatti, Italiaan van geboorte, werd in 1852 wegens diefstal en moord op den openbaren weg, tot eeuwigdurenden dwangarbeid veroordeelden naar het bagno te Toulon gebragt, van waar hij kort daarna getransporteerd werd naar dat te Brest. Pérucatli on derging zijne straf geduldig en had reeds herhaalde ma len zijn diepen afkeer van bet leven aan den dag ge legd, maar den moed missende de hand aan zijn eigen leven te slaan trachtte hij door een nieuwen moord een einde aan zijn leven te maken, die hij volbragt bij gelegenheid, dat de onder-adjudant Bideaudie verno men haddat hij gewapend was mat een stuk van een sabelwaaraan hij een soort van gevest had weten to maken en dat hij gescherpt had hem voor zich liet komen en hem te kennen gaf, dat hij uit voorzorg hem tot den volgenden dag in een hok zou laten brengen. Pérucatli. zweeg hierop maar op hetzelfde oogenblik greep hij zijn wapen te voorschijn, bragt daarmede den onder-adjudant zulk een hevigen steek toe m de rig- ting van het hart, dat deze doodelijk gewond ter aarde viel en reeds een half uur daarna een lijk wa.. Een ander onder-adjudant, Mathieu genaamd, kwam wel op het gerucht, ten gevolge der worsteling ontstaan, toeschieten, maar te laat. Hij slaagde er echter in Pé rucatli van achteren aan te vallen doch niet zonder dat hij zelf hierbij haast omkwam, want Pérucatti ver dedigde zich hardnekkigen zonder de hulp van een veroordeelde, Leclerc genaamd, die aan de stem der uien- schelijkheid gehoor gevende, toeschoot om Mathieu hulp te verleenen, zou hij hoogstwaarschijnlijk als een ander slagtoffer zijn gevallen. Leclerc ontving bij die gele genheid twee wonden, een in den wang en de ander in de dij, die hem door Pérucatti toegebragt zijnde, zijn leven in gevaar stellen. Onmiddelijk daarna is een onderzoek ingesteld. Pé rucatli heeft verklaarddat gij geenszins door wraak zucht tot den moord gebragt is Hij heeft dien alleen begaan om een einde aan zijn leven te maken, als heb bende den moed niet gehad de hand aan zichzelven te BELGIE. Brussel. Men meldt uit Gent, dat in de vorige week eene vrouw, van honger uitgeput, op de koornmarkt is neer gevallen Eenige liefdadige personen zijn haar ter hulp gekomen en hebben haar voedsel toegediend, door wel ke versterking zij haren weg heeft kunnen voortzetten. Men behoeft zich niet te verwonderen, dat bij de zoo lang aanhoudende duurte van alle levensbehoeften, het lot der geringere klasse hoe langer zoo meer zorgwek kend wordtgelijk de belgische nieuwsbladen onder scheidene bedroevende voorvallen daarvan mededeelen. Men verzekertdat verscheidene noodlijdenden van Brugge naar Gent komen, om zich aldaar wegens bedelarij te doen aanhouden, en alzoo in den bezorgden kost te geraken. Te Vilvoorden heeft men verleden Zaturdag drie personen, man, vrouw en een tienjarig kind, in hunne kamer dood gevonden Door middel van kolenrook waarin zij gestikt zijn hehben zij zich het leven he nomen. De moeder had haar kind krampachtig in de armen gedrukt. In eenen brief, aan eenen hunner bloed verwanten geadresseerdwelken men op tafel vond hebben zij de aanleiding tot hunne wanhopige daad gemeld. Door tegenspoed in achteruitgang geraakt zagen zij niets dan ellende in het verschiet. Evenwel vond men nog löO francs, welke zij voor de begra feniskosten hadden achtergelatennaar luid van den brief, welke door de vrouw geschreven was. De gemeenteraad van Lokeren heeft besloten eenen buurtweg naar Dacknam te doen bestraten, ten einde gedurende dei: naderenden winter werk te verschaffen, en tevens tot den aankoop van aardappelen en kolen, om die tegen verminderden prijs aan deze werklieden af te leveren. De telegraaf heeft waarlijk het beroep van dief geheel bedorven. Twee personen hadden 11. Vrijdag avond eene baal met koopwaren te Braine-le-Comte ge stolen en die naar Doornik gezondenreeds Zaturdag kwam een der dieven de baal in het bureau der mes- sagerie halen die er 's morgens was aangekomen aan het adres van eenen heer Bernard of Benarddoch bij ongeluk had de telegraaf de policie van deze zaak verwittigden na eenige woordenwisselingwerd de dief naar de wacht geleid; hij verhaalde daar, dat zijn voorgewenden schoonbroeder hem in den Petit Ca,fé afwachtteonder het drinken van een glas bierdeze was inderdaad aldaar in gesprek met twee gendarmen die hem op het eerste teeken aanpakten. Aldus in den j strik gevallen, eindigden onze twee koopmans met alles te bekennen. Dr Cummingeen zeer bemind kanselredenaar bij de Puriteinen in Engelandheeft de voorspeliing gedaan, dat het jaar 1865 onfeilbaar dat van het ver- i gaan der wereld wezen zal. Hij heeft daarover een traktaatje in het licht gegeven. GOES, 13 NOVEMBER 1855. De toondag hield heden de landlieden meer bij hunne aan de lijn staande beestendan op de beurswaardoor weinig meer als voor consumptie werd verkocht. De nieuwe tarwe f 16,75 a 17,dito rogge f 11,50 a f 11,90: winter gerst f 8,a f 8,25; zomer dito f 7,75 a f 7,80; Bruine boonen f 11,25 a f 11,65; witte boonen f 12,a f 13,Paarde- booncn f 8,75 a 9,blaauwe erwten 10,75 a 11,25. 'sHEERENHOEK, 14- NOVEMBER. Heden werd alleen in tarwe tegen f 16,62£ a f 17,rogge 11,75 a f 11,80 en paardeboonen f 10,87 a f 10,92± iets ver handeld. ten nutto van het algemeen daarvan openbaar- melding te maken en zendt ons daarbij eene goedkenring van twe# geneesheeren- UTRECHT, 1 October 1855. (Get.) C. Bosch. Het nemen van Kngelsche geprepareerde PEPERMUNT* OLIE (Menth. Pip. Aug. Opt.) 15 a 30 druppeis op suiker, met eenig water, van tijd tot tijd bij aanvallen van kram pen en buikloop, keuren wij goed en bevelen het vooral aan, waar niet dadelijk geneeskundige hulp bij de hand is. UTRECHT, 1 October 1855. (Get.) C. de Moot. Gep. Oific. van Gez. 1ste kl. VREESWIJK, 1 October 1855, Civiel Geneesheer, vak Enst M. C. O. Dr. PEPERMMT-OL1E is een der beste voorbehoedmiddelen tegen aanstekende ziek ten, een paar droppels op broodsuiker eenige malen daag» genomen of hij gelegenheid dat men plaatsen moet bezoeken die eenige bezorgdheid doen ontstaanis voldoende den gebruiker te vrijwaren voor den nadeeligen invloed van infecte lucht. Het zuivert de lucht in de vertrekken, die men mei eenige droppels besprengt. Men kan ook een zuiver en altijd Ir i se It pepermunt water daarvan maken door ze met water, in verhouding van t droppel op 1 eetlepel goed dooreen te schudden. Het Flesdije wordt verkocht voor 40 cents in onderstaande dépots. Amsterdam, Verkoophuis. Middelburg, dépöt van het Ver koophuis. Goes, wed. C. Vreeke. Eu in de bekende dépots in de andere sleden Witte brood 41 ct. Tarwe» brood 2S Tarwe» kropbrood. 24 BKOODP1UJZEN naar de vroegere zetting. Mastelui» brood Rogge brood 21 ct. 18 De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen dankaan allen die hem hunne deelneming hebben betoond bij het overlijden zijner echtgenoote. i heinkenszand, DJ November 1855. A. E. van DISHOECK. De Wel-Edel Gestrenge heer C. A- Bosch, ridder der mi litaire Willemsorde, gepensioneerd Kapitein, residerende te Utrecht, berigt ons, dat hij door het uitdeelen van eenige fleschjes geprepareerde MÉNTH. PIP. ANG. OPT. ver scheideue aan buikpijn, diarhaea en krampen lijdende natuur- genooten goede diensten bewezen heeft, allen zijn door het gebruik dezer geprepareerde PEPERMUNT OLIE van die voor teekenen der heerschende ziekte gelukkig genezen. Zijn Wel Ed. Gestr. verzoekt ons in de'ze tijden van beproeving BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van GOESroepen bij deze opdie genegen zijn te dingen naai de betrekking van ARTSENIJ-MENGER in db al daar om'ebigten GEMEENTE op ARMEN-APO- THEEK, om zich met portvrije brieven of in persoon, met overlegging van behoorlijke bewijzen van bevoegd- heid en geschiktheid, aan te melden bij den Burge- meester dier gemeentevoor den eersten December de- j zes jaars. Gedaan ten Raadbuize van Goes den 1 l Novem ber 1855 Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris, H. C. PILAAR. De Directie adverteert, dat te be ginnen van Maandag den 19 dezer maandde stoomboot de stad v li s sip gen varende van Vlis- singen op Rotterdamin plaats van driemaaltwee maal 's weeks zal varen te weten Van Vlissingen des Maandags en Vrijdags, 'smorg. 8 nr< Rotterdam Dingsdags Zaturdags, 9 en zulks tot nadere advertentie Op Woensdag den 28 No.ember J855 des morgens ten .11 uren precies zal de eerzame P. Y15RLARE, in het gemeente huis te IVemeldingepublick en aan de meestbiedende presenteren te verkoopen 133 stuks extra zware OL1If. Y mOOMEJV, staande in de nabijheid van zijne hofste ie en aan de kaai aldaarhoudende in den omtrek als 5 stuks van 1 el tot 1 el 49 duim. 56 n u 1 el 50 tot 1 el 99 duim. 13 u u 2 u 2 25 u 4 75 d. tot 1 el. 46 n n 1 el tot 1 el 49 duim. 9 '/I el 50 tot 1 el 65 duim. Informatief! zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A. SMALLEGANGE te Goes. zijn een krachtig geneesmiddel voor verouderde wonden en zweren. De bewonderenswaardige genezingen welke dagelijks door middel van deze ZALF«» PILLEN worden bewerkstelligd, hebben hun ook in Nederland de grootste vermaardheid ver- worveu, en het. is eene daadzaak, dat door deze ZALF en PILLLN dikwijls wonden en zweren ziju genezen die twintig jaren waren open geweest, en wanneer elk ander geneesmiddel zouder gevolg was gebleven. Alle soorten van huidziekten, hoe ook genaamd, verdwijnen onder den wel- dadigen en krachtige» invloed dezer ZALF en PILLEU ook zijn dezelve zeer aanbevelenswaardig voor borstziekte. Door liet vermeerderd debiel zijn de prijzen als volgt* Doosjes pillen a f 0.80f 1.85. f3.00. f6,75, f 13.85' f 20^50. Potjes zalf a f 0.80, f l,85f 3.00 1 7,05 f k13,50, f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen, bij J. W Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber gen-op Zoom. Den lieer J. Straatman, hoofd-depötliouder te s'Bosch, alsmede te Londen Strant 24 4. HOLL.OWA Y'S éta blissementen. tb gobs bij f. kleeuwens en zoon,

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 3