TiT Koop couiiaciuaa hanen en mm VAN VVJ.ICR jz winkelier wonende te Neuzen worden alle bekende en onbekende schuld- eiechers in dat faillissement opgeroepen, otn op Vrijdag den 7 December JS55, des morgens ten 10 uren, voor gezegden heer Regter-Commissarister raadkamer der Arrondissements-Regtbank te Goesten stadhuize al daar te verschijnenten einde voor zoo verre dit niet in de eerste vergadering heeft plaats gehadals nog hunne schuldvorderingen te doen of te laten veri fiëren en tevens te beraadslagen over een aan te bie den accoord. DE PILLEN VAN HOLLOWAY DL ISAÜBY'S HËVALEYfA AHABICA beidendat de kleinere staten van Duitschlandbeter ingelicht nopens de ware belangen van Europa, op het punt staan van eene andere gedragslijn aan te nemen sn tot de westersche mogendheden toe te treden. Zoolang echter de feiten deze bewering niet komen staven, verdient zij geen geloof. Voor eenige dagen zijn uit Opper-Silesie 700 landverhuizers, meerendeels tot den boerenstand behoo- rénde, naar Texas vertrokken. ENGELAND. Londen. Üi't St. Domingo wordt geschreven, dat den 26 Au gustus aldaar een verschrikkelijke orkaan het derde gédeelte der woningen in die stad en omstreken had vernield enden oogst verwoest. Verscheidene menschen en dieren zijn mede daarbij omgekomen. Duizends palm- en andere vruchtboomen werden ontworteld; ver schillende koopvaardijschepen hebben veel geleden even als de drie oorlogsvaartuigen der regering, waarvan er twee onbruikbaar gemaakt zijn. Sedert vele jaren had men zulk een geduchten orkaan niet beleefd; de ellende was ten toppunt gestegenwant de geheele oogst is verloren en levensmiddelen van allerlei aard waren schaarsch'. Aan de arsenaal-werf te Woolwich is men thans bezig met het vullen van 200,000 bommen die ver volgens naar de Krim zullen worden gezonden. Eene omstandigheid, welke niet weinig bijdraagt om de tegenwoordige geldkrisis in haren geheelen om vang te begrijpen, is, dat den ganschen tijd door van den oorlogeene som van niet minder dan 100,000 pd. sterl. wekelijks van Londen naar de Krim moest ge zonden worden en dat een gelijke afvoer van goud wekelijks te Parijs plaats had. Het goud, dat in vre destijd aan soldij en arbeidsloon op het einde der week uitbetaald wordt, vloeit in den loop der week weder naar de hoofdaders terug. Het goud echter, dat naar de Krim gezonden werdverloor zich met het bloed in de steppen van de Krim of kwam hoogstens den Grieken Muzelmannen en Joden ten bate. FRANKRIJK. Parijs. Indien het kind des keizers een zoon iszal het den naam ontvangen van graaf vah St. Leuwelken titel 's keizers vader aannam, toen hij afstand deed van de hollandsche kroon is het eene dochter, dan zal zij den naam dragen van gravin de St. Leu. Op de Tuillerien heeft men zich dezer dagen zeer vrolijk gemaakt ten koste van Abd-el-kader. De zoon der woestijn, kan namelijk niet toekomen met de 100,000 fr. 'sjaarsdie men hem te verteren geeft. Te Brrssa o. a. heeft hij 400,000 fr. schulden gemaakt, waaronder alleen 200,000 fr. aan den slavenhandelaardie hem circassische slavinnen bezorgt. De fransche regering heeft evenwel maar besloten om den schuldenlast des emirs te delgen. Eergisteren is bij het afhalen des keizers van het station van den zuidelijken spoorweg, een pistool van een' der bedienden des keizers op den grond gevallen. Het schot is daardoor afgegaan en heeft een' koopman, die er voorbij gmg; even aan den voet. gekwetst. Deze aangelegenheid heeft dadelijk geruchten van een' aanslag op het -leven des keizers doen ontstaan. Aan den ge wonde heeft de keizer, naar men zegt, 200 fr. gezonden. Op de jagt te Eontainebleu door den keizer ge houden, die slechts ééflen dag heeft geduurd, zijn ge dood 775 faizanten, 14 reebokken, 25 hazen en 80 ko nijnen. De keizer alleen heeft 175 stuks wild gedood. Zulk een jagtveld zou menigeen doen watertanden. Eene dépêche van admiraal Bruat dd. 27 October deelt het reshltaat mede van de bewegingen derflotille Van kanonneerbooten. Nadat deze namelijk de kanalen en eilandjes van de zijtakken des Dniepers doorzocht hadden, zijn zij na vijf dagen zoekens er in geslaagd, te vinden en voor Kinburn te brengen een onmetelijk groot vlot, dat met wapenen voorzien, bestemd was tot aan bouw van schepen op de werf te Nikolaïeff en zamen- gesteld was uit eikenhouten balken en eene lengte had van 850 voeten eene breedte van 60 voeten en eene •diepte var. 6 voeten Een en ander kan als eene uit muntende aanwinst voor de geallieerden en als een ernstig verlies voor den vijand beschouwd worden. BELGIE. Brussel. Een der rijkste edelen van het markgraafschap Namen, ten tijcte der regering van Philip den Goedede ridder Legrain, bij het beleg van het stadje Bouvignes (1455) krijgsgevangen van den hertog van Beaufort, geworden zijnde, stemde er in toe, als losgeld aan zijnen over winnaar af te staan de aanzienlijke goederen, welke hij in dat gewest bezatonder voorwaarde echterdat de goederenna verloop van 400 jaren, aan zijne wettige erfgenamen zouden terugkeeren. Daar liet ten einde loopen der vier eeuwen van de overeenkomst, in 1855 plaats heeft, hebben de regtheb- benden op de nalatenschap van den ridder Legrain, die lieden een legio van regtstreeksche en collaterale afstam melingen uitmaken, een regtsgeding ingesteld, ten einde weder in het bezit te worden gesteld van de goederen en bezittingen van hunnen voorzaat, welke in die vier eeuwen God weet in welke handen zijn overgegaan. Wat er van hunne aanspraak wezen moge, thans reeds kun nen wij ais zeker opgeven dat de charterswelke de daad des tijdelijken en bepaalden afstands staven, aan- wézig zijn, ter dagteekening van 1455; dat een afstam meling van Legrain een' geslachtboom bezitwaaruit hij bewijst regtstreeksch erfgenaam te zijn, en eindelijk dat de administratie een aantal verzoeken ontvangen heeftter opvordering der vier eeuwen oude nalaten schap. Men berigt uit Gend, dat het plan tot oprigting van een monument ter nagedachtenis van den beroem den hoogleeraar A. des Amorie van der Hoevenaldaar veel bijval vindt. De maatschappij u De lael is gansch het volk n heeft aan het hoofd der lijst van inteekenaars voor het monument ingeschreven. Ook te Brussel Antwerpen en Leuvenhebben zich ten dien einde com mission gevormd. Eene zaak die evenveel gerucht zal maken als het vermaarde proces Bocarméeis de moord van de mar kiezin d> Ennelières te Somerghem. De veronderstelde moordenares is aangehouden, het is de gezelschapjuffer van het slagtoffer, mevrouw van Tkielen- Duboiswier echtgenoot regter is bij de regtbank te Brussel. GOF.SSCHK MAATSCHAPPIJ voou STOOM- l.A ZKIl.VA.4RT. WINTE UDIENST. November 1855. van Goes. Dondérd. 15 'snioi-fp Maandag 19 6. 7—30 van li otterdam. Dillfjsda» 13 \smul';;. 8. Zalurdatf 17 o 11. AGKNTKN Ie Gors. de lieer 44". de Foüw te li otterdam. de lieer C. G. 44'eldragek, le Dordrecht, de heer J. Roest, te Zierikzeede heer 44'. abels. STOOMBOpT DE SCHELDE, o hen van vertrek in de maand NOVEMBER 1855. (Dadelijks uitgenomen des Zondags.) van VLISSINGKN naar BRESKËNS: 'smorgens Bj ure en 'savonds 6 ure. Terug: 's morgens 7j ure en 'savonds 6i ure. van 4'LISSINGËN naar NKUZKN voormidd. 9 ure. Terug van Neuzen 's namiddags 1 ure. van NEUZEN naar HOEDKKKNSKERKE voormidd. 11 ure. Terug van ïloedekeusk. 'smidd. 12 ure. van VLISSINGKN naar BRESKËNS 's namidtl. 4 ure. Terug van Breskens 's uainidd. 1) ure. Te Vlissingen in de Rammekenspoort is een bord het welk aanduidt liet vertrek uitdeWesler- of Marinehaven. A BÏ MTIM T i I ii T7TEBDB lil mOp bevel van den heer Regter-Com- missaris in het faillissement van DANIËL Goes, den 10 November 1855. De Curator in gemeld faillissement, S. J. HOEFMAN. Diegenendie genegen zijn tot de le- i verantie van het henoodigde VLEESCH voor ijk (ECONOMISCHE SPIJSU1TDEEL1NG te GOES, in den aanstaanden winter, gelieven daarvan met opgave van prijs per nederlandsch pond, schrifte lijke mededeeling te doen vóór of op den 21 Novem ber e. k.ten huize van den ondergeteekenden, lid en secretaris dier inrigting. Goes, 12 November 185). F. J. A. VAN DAM. In ZIJN F.EN UITMUNTEND HUISMIDDEL, F.N ZEER A 4NBKVKLKNS4VAARDIG IN ALLE ONGESTELDHEDEN DER MAAG EN LEVER. De verbazende uitwerksels dezer pillenhebben dezelve dan ook tol een zeer geacht geneesmiddel gemaakt, zoowel in de Nederlanden, als in andere gêdeelten des aarbodems, als zeer weldadige werkend in gevallen van lexer-, gal en maagziekten; het is ontegensprekelijk en bewezen dat dezelve nooit gemankeerd hebben eene genezing te bewer ken. mits naauwkeurige opvolging der voorschriften- Door hel vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt; Doosjes pillen a f 0.80f 1,85. f3.00. f '6,75, f 13.85 i f 20.50. Potjes zalf a f 0.80, f l,85f 3.00 f 7,05 f ,13,50, f 20.05. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen, bij .1. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinde». te Ber gen-op Zoom. Den beer J. Straaljnan. hoofd-depdthoudor te s'Bosch alsmede te Londen Stranl 244. (101.1 .OVVAY'S éta blissementen. JR Op Donderdag 22 November 1855, VERKOOPING van PANDEN uit na W-SE»?"LEENBANK van GOES, beleend in de maan den April, Mei en Junij J854 en vroeger. Daags te voren voor een ieder te bezien. te bevragen bij de uitgevers dezer. hij 11. J. SLABBEKOORN, boomkweeker te Diesel in ge 2000 36 Ia .VI E'j I' l- A .1T BOO tlIj V van eene extra kwaliteit, voor 20 cents het stuk, vrij te leveren; is ook voorzien van andere soorten **-* B'j de boekhandelaars F. HLEEUWENS EN ZOOiVLe (Joesis de inteekening' opengesteld, op twee verschillende stuksgewijze TAFELS DER Pai36CH§-OItI»E bi] geregtelijke uitwinning van onroerende goederen de eene voor panden hebbende een belastbaar inkomen van beneden de 250, De andere voor panden hebbende een belastbaar in komen van f 250,en daarboven. Prijs bij inteekening voor beiden f J, De uitgave zal geschieden in plano voor kantoor- gebruik en in 8T0, zonder prijsverandering. Tevens zijn bij hen reeds voorhanden de volgende J Ia tl f A J K li Ml A alsgeïllustreerde voor kamergebruik voor Holland sche BI ijgeestig en: tot Gezellig Onderhoudvan Zwaa- nens Sf Thompsons', 'loessche met en zonder kluchten, doolhoven watergetijden specieboeken enz. enz. allen voor het schrikkeljaar 1856. Dagelijks worden meerderen alsmede JAARBOEKJES verwacht. Nog berigten zij gaarne bereid te zijn tot, de in ruiling van het bij hunne begunstigers, voornamelijk de gemeente-besturen, van hen nog voorhandene schrijf papier, tegen dezelfde soort en hoeveelheidgeformeerd naar de bepaling voorkomende in de circulaire van den heer Commissaris des Koningsbijaldien zij al aan stonds van de uitnoodiging mogten willen gebruik ma kenom, in het belang van het archiefrvezen hunne, missives en stukken naar de opgegevene grootte in te zenden. Berillen van eenen menschlievenrlen rijksambtenaar, vriend en voorstander van in de provincie Utrecht. 17 April 1855. Roelf Brakgers, een jong mensch van 24 jaren, leed aan bloedspuwing, maar durfde de H KV AI.KNTA om zijnen medi cus niet te gebruiken. Hij is sedert kort aan de REYA~ LENTA begonnen, is meer opgeruimd en geeft geen bloed meer op. Verkerk die met zijne dikke beenen en 18 jarigen uitslag er gelijk ecu lazerus uitzag, is al zelf bij mij ge weest om nog wat RKY'ALKNTA te halen. Ken daggelders zoon. wet name Kosterman, is bij mij ge weest on» wat R KV AMENTA voor zijne 60 jarige moeder te halen. Die sedert meer dan een jaar oud' r docters behan deling is, zonder verbetering en in eene zeer verzwakten toestand. Ik zal u berigten boe het alloopt. Gisteren kwam de vrouw van Willem de Ruiter, met een kind van 5 jaren dateven als een ander dochtertje van 13 jaren doodelijk zwak is. Zij wilde gaarne een beetje van dat meel hebben, waar men zoo gezond en sterk vau wordt. Zij heeft al twee kinderen aan die ziekte (verzwak king, vermagering) verloren. Als Verkerk Brargers en deze twee kinderen er door komen, dan heeft de REVALEHTA eene groote overwin ning behaald. De orginele brieven, waaruit wij deze extracten leveren en nog volgende leveren zullen berusten in hel UER- KOOP11U1Sen zijn wij gemagtigd on aanvrage te vei toonen. DE REVALENTA is een gezond en sterkend voedsel, waaraan duizenden hunne genezing van allerlei ziekteu te, danken hebben. Ken maaltijd daarvan kost slechts 10 a 12 cents. Het geeft een smakelijk ontbijt en wordt als zooda nig door velen gegeten die zonder ziek te zijn soms aai» maag, borst- of hoofdpijn lijden, die bij het opstaan niet friscl» zijn, opgeven, hoesten, een vreemden smaak in den mond hebben en zicli daarvan bevrijden willen. Het geneest slechte spijsvertering, verstoppingen, harllijvigheid. diarrhaea, loop, opgezetheid na den maaltijd, oprispingen, brakingen, misselijkheid, zenuw gal en leverkwalen, asthma, kugchen, beginnende tering, zwakte, lusteloosheid enz.hij mazelen, kinderpokken, waterpokken kinkhoest, neemt het alle bran derigheid weg en geneest zonder verdere medicijnen. De prijs der RKYALKiXTA is 87£c. 2. f 3.50. 8 f 16: Dubbel geconcentreerde f4 f 7 16 - f 24. Hoe grooter de bus hoe voordeeliger de verhouding tus- chen prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is verkrijgen in onderstaande clppóts. Amsterdam, Vei koophuis. Axel. J. W. Verheek Vrolijk Bergen op Zoom. I). Po Uw els en P. F. Appelboom. Goes, Wed. C. VREKKK. Middelburg, dépot van het Verkoophuis. Oost burg, Mej. P. J. Geelhoed. Schoondijke, A. .1. Bronswijk. Tholen, T J. Maas. Vlissingen, A. AI. KalbHeisch. Zierikzee, C. van Schaick. Kn iti de bekende dépots in de andere steden. te goh? rij f. ki'. re-ij \vens rn zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2