mmrni No. 8». 2s,f' Jaargang /MT De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags - j Gewone advertentien worden a W ets. de regel geplaatst avonds, uitgezonderd op feestdagen. i M4AKDA6 1« NOVEMBER^ I Geboorte-, huwelijks- en doodberigten, van 3—6 regels d f J,tÖ De prijs per kwartaal, is l' .1.7.i, franco per pos! f 3,90. U j bekakt het zegelregt. De inzending van. advertentien moet geschieden vóór drie uren des namiddags. GOES, 12 November. Naar wij vernemen zal in het volgende jaar het getal der hier bestaande fabrijken met een vermeerderd worden en wel met eene ter distelering van alcohol, welke dhrn. Saaijmans Fader 8f Co. het voornemen hebben op te rigten buiten de bleekveldsche barrière, ter plaatse, vroeger gebruikt voor steenplaats door dhr. O, Verhagen. In de voorledene week mogt de hervormde gemeente te Ellewoutsdijk zich verheugen in de voltooijing van het kruisbogige, in gothischen stijl aangebragte plafond en van eenige andere herstellingen aan hun bedehuis dat daardoor aanzienlijk verfraaid en verbeterdden bouwmeesters A. Postmus en 11. Visserbeiden inwo ners en leden dier gemeente, allezins tot eer verstrekt. Reeds lang was de wensch geopenbaard om dit statig kerkgebouw verbeterd te zien, en verkregen kerkvoog den ten vorigen jare van het prov. collegie van toezigt vergunning tot het openen eener rentelooze geldleening, in aandeelen van 100,- waarvan telken jare mins tens twee zullen worden afgelost. Vooral den heer oud burgemeester J. Prumersvoormalig kerkvoogd dier gemeente, die door voorgang en ijverige bemoeijingen zulk goed voorbeeld tot medewerking gaf, dankt men de tot standkoining van dit doelmatig werk. Op den toondag te Heinkenszand waren jl. Za- turdag 38 meest vette koeijen aangevoerd, in even redigheid van vorige jaren, een klein getal, er werd dooiecn gerekend een goede prijs bedongen en nog al verkocht. - Verleden Vrijdag zijn de najaars-vergaderingen van de staten der provincie gesloten. De aanhangige onderwerpen zijn afgehandeld en voorts is besloten de koninklijke magtiging aan te vragen tot het houden eerier buitengewone vergadering in de maanden Maart of Mei 1856, tot het in behandeling nemen van het rapport der commissie omtrent de zamenstelling van eei: reglement van administratie der polders in Zeeland. - Met. betrekking tot de wetten bedoeld bij het 5de iler additionele artikelen van de grondwet, is van regeringswege aan de Staten-Generaal medegedeeld, dat de wet op de regterlijke organisatie en die tot vast stelling van het West-Indisch regerings-reglement bin nen kort zullen ingediend worden. Voorts vleit zich de regering in den loop dezer zitting nog te zullen aanbieden de wet houdende regeling van 's rijks-comp- tabiliteit, die regelende de wijze van beheer en verant woording der koloniale geldmiddelen en die op de uil oefening der geneeskunst, terwijl eindelijk ook binnen kort de wet op de militie, die tot regeling van de belangen der zee-visscherijenen die betrekkelijk de maten en gewigten zullen worden aangeboden. Bij de tweede kamer der Staten-Generaal is in gekomen een wets-ontwerp, houdende bepalingen omtrent den tijdelijken opslag van meel in entrepot en andere bergplaatsen. Art. 1 van dit wets-ontwerp bepaalt, dat van het hier te lande gemalen meelhetwelk na den 14 tot en met den 31 December 1855 op den voet dezer wet wordt opgeslagen in publiek entrepot, of daar, waar zulke entrepots niet aanwezig zijn, in bergplaat sen, welke daartoe op verzoek der belanghebbenden door de gemeente-besturen beschikbaar worden gesteld, terug gave verleend wordt var, den rijks-accijns en van de gemeente-opcentendie deswege mogten zijn geheven. Het laatste art. houdt in, dat dc wet den 15 December dezes jaars in werking treedt De afdeelingen van de tweede kamer der Staten- Generaal hebben zich verl. vrijdag bezig gehouden met het onderzoek der ontwerpen van wet: lu. tot goedkeu ring van prov. belastingen en 2°. tot wijziging der wet nopens het binnenlandsch gedisteleerd. Men verwacht nu dat de beraadslagingen over de ontwerpen der staatsbegrooting voor den jare 185ö eer lang, welligt nog in de volgende weekeen aanvang zullen nemen. De dezer dagen in de omstreken van Leijden af gebrande zoogenaamde dikte molenheeft bij de onder zoekers naar oudheden een strijd van gevoelen veroor zaakt. De molen was vermaard en berucht omdat men verzekerde dat onzen grooten Rembrandt daar geboren werd, en evenwel beweren anderen dat hij niet in de dikke molen maar in een' vroeger op den vestwal gestaan hebbenden molen het levenslicht ontving, 'tgeen schijnt bewezen te zijn bij het naslaan der stedelijke registers. Wat nu daarvan waarheid is, zal later blijken, want naar men verneemt, beijveren zich een paar belangstel lenden om de waarde van het feit, de bijzonderheden te onderzoeken, en zal de leijdsche archivarius wel spoedig de onzekerheid kunnen oplossen. Naar wij mede vernemen zalingeval de juiste, plaats van des schilders geboorte bekend is, een blijvend, eenvoudig gedenkteeken worden opgerigt vooral dan wanneer de dikke molenals zoodanig wordt aange wezen, dewijl dat lompe stuk, aan den rijweg tot schrik van vele paarden staandede oorzaak van vele onge lukken was. Te DoesboTgh, hielden jl. maandag de werkbazen eene onderlinge bijeenkomstten einde maatregelen te beramen om, bij de bestaande hooge prijzen der levens behoeften, het lot hunner werklieden te verbeteren, en is alstoen besloten voor bet vervolg de daggelden met een vierde per dag te verhoogeu. Ten gevolge van dezen maatregelhebben zich de werklieden gisteren avond vereenigd, en door een1 feestelijken optogt hunnen dank toegebragt aan allen, welke tot deze gunstige wending in linn lot hebben bijgedragen; na afloop waarvan, zij door hunne meesters op brood en bier zijn onthaald en waarbij vreugde en dankbaarheid zigtbaar waren. Op de laatstgehoudene beestenmarkt te Tiel, waren 1410 stuks vee aangebragtmen herinnert fcich weinig markten, welke zoo druk zijn bezocht Uit Berlijn schrijft men, dat onze koningin-we duwe de reis naar Petersburg heeft voortgezeten volgens sommigen aldaar den winter zou gaan doorbren gen; volgens anderen zou zij niet naar Nederland terug- keeven maar hare laatste levensdagen in de Tussische hoofdstad slijten. i Mede wordt van daar gemeld volgens de Haar- lemscha Courant dat de bevoegde regterlijke over- I heid geene genoegzame aanleiding heeft gevonden om den gewaanden prins van Armenie gevangen te houden en dat die persoon vermoedelijk aan Nederland zal uit- - geleverd worden. Voornamelijk te Leijden, heeft deze i persoon eene algemeene sensatie te weeg gebragt, daar nagenoeg ieder handelaar aan hem is te kort gekomen, men hoopte nog steedsdat zijn papa werkelijk een Armenie's groot-vorst was. Aan het hoofd eener club, de Mahomedauen genaamd, werd door hem eiken vorm i aan dat ligchaam voorgeschreven en trouw in achtge- j nomen Hij dronk b. v. uitheemsche bokalenzijne kast (kamer) was met kabalist.ische teekenen behangen en wilde iemand tot de club worden toegelaten dan was hij genoodzaakt, eerst het voorwerp van allerhande gekheden te zijn, waarna hem uit eenen vrouwenschedel den eerewijn werd toegedronken. En nuvelen zuchten had ik hem nooit gekend. Heden tegen den avond verzamelde zich eene menigte nieuwsgierigen op de groote kaaiop een be- kijkje vaneen flaauw liggend paard dat voor den wagen van den huurkoetsier C. de Vos, van Sloe, was neergestort en na eenig oponthoud, ook voor rij tuigen die passeren moesten eindelijk met inspanning weer op de been werd gebragt. Zijn makker hieldt het met het rijtuig staande, de passagiers mogten ver der gaan. RUSLAND. TURKIJE. Van het tooneel des oorlogs niets nieuws. Al wat men uit de Krim verneemt, bevestigd, dat de veldtogt voor dit jaar afgeloopen is. Volgens de Postz. houden de troepen in de Krim zich bezig, met het gereed maken van wegen voor de gemeenschap tusschen de verschillende legerafdelingen, vooral om de communicatie tusschen de Tschernaïa en de vallei van Baïdar te vergemakke lijken. De generaal Pélissier moet aan de bevelhebbers van de afdeelingen te Eupatoria en Kertsch dezelfde maatregelen aanbevolen hebben.. In fransche bladen vindt men eene telegrafische dépêche uit Warschau, inhoudende, dat in Polen eene nieuwe ligting plaats zal hebben, afgescheiden van die, welke bij het laatste keizerlijk manifest in het geheele rijk is bevolen. Uit het binnenste des rijks zijn dezer dagen weder 40 barmhartige zusters naar de Krim vertrokken ter verzorging van zieken en gekwetstenwaardoor het aantal dezer zusters tot 160 is geklommen waarvan echter 11 zijn bezweken. In weerwil van het groot aantal troepen in liet zuiden van Rusland vereenigdzijn de graanprijzen in die streken 50 pCt. gedaald. De Globe spreekt van twee houtvlotten door de geallieerden in de wateren van den Dnieper buit ge maakt. Deze uitgestrekte vlotten, zaamgesteld uit reus achtige blokken wit eikenhoutmoeten eene waarde hebben van een half millioen guldens. Al wat men verder uit de Krim verneemtis, dat de bondgenooten die niet alleen als slagveld schij nen te beschouwen, maar zich daar ook voor goed wil len vestigen. Te Ballaklava laten de Engelschen reus achtige werken aanleggen, waartoe zij duizenden Turken, en verder Tartaren, Piè'montezen en anderen tegen ruim loon in het werk stellen. Langs den oever der baai is eene kade opgeworpen, aan welke de grootste zeil en stoomschepen de levensmiddelen voor het leger zon der behulp van sloepen aan den wal brengen. De franschen daarentegen exploiteren kamisch dat bijna niet meer op eene oorlogsplaats gelijkt. De soldaten zijn er slechts werkzaam aan vredelievenden arbeid en zij gebruiken er de bijlhouweel en spade even vaardig als het geweer op het slagveld. Behalve de wegendie men maaktworden de grachten en ra vijnen gevuld, maakt men den grond zoo gelijk moge lijk rigt men fonteinen en waschplaatsen aan in één woorder geschiedt alles wat strekken kan om eene geheele nieuwe stad te doen ontstaan. De woningen verrijzen als bij tooverslag, en de levendigheid op weg is bijna zoo grootals of men in de omstreken van Parijs kwam. De hoopdat het leger ook in Sebastopol zelf den winter zou kunnen doorbrengen, is thans geheel teleur gesteld. Zoo lang men toch niet beveiligd is tegen het vuur uit de noorderforten, valt daaraan niet te denken. Een brief op den 25sten October uit Sebastopel ge schreven, berigt ten overvloede, dat de bevelhebbers der geallieerden last hebben ontvangen om al de dokken en militaire établissementen van het zuidelijk Sebastopol te vernielen. DUITSCHLAND. - Pu ankfort. Men schrijft uit Polen «Het ontbreekt ons aan woorden om de ontsteltenis of veeleer de vertwijfeling te schilderen, welke op dezen oogenblik in het geheele koningrijk heersehtten gevolge van de keizerlijke ukase, welke eene nieuwe ligting van 80.000 man voor schrijft. Sedert het begin van den oorlog is dit de achtste ligting in Polen, waar de mannelijke bevolking reeds dermate is afgenomen, dat men aldaar niets dan kinderen en oude lieden ziet. Deze ligting moet reeds in den loop dezer maand bewerkstelligd wordendaar de manschappen in de eerste dagen van April te velde moeten trekken. Een groot aantal vlugtelingen pogen om zich aan die ligting te onttrekken de grenzen te overschrijden maar zij worden zoo naanwkeurig bewaakt, dat het o'nt- vlngten zoo goed als onmogelijk is. Allen die ontvlugten wilden, zijn aangehouden en met ketenen beladen regt- streeks naar militaire dépots gebragt. De jammer en ellende, welke aldaar onder de bevolking heerseht, gaat alle beschrijving te boven. Dit land wordt geheel uit geput zoodat de landerijen onbebouwd zullen blijven. De uitzigten zijn er dan ook zeer treurig. Onder de leiding van den stedelijken vee-arts is te Augsburg de proef genomenom slagtvee door in persing der lucht, op smarteloozer wijze dan tot dus verre geschieddete dooden. Die proef is volkomen gelukt. De daarbij aangewende methode bestaat daarin, dat onmiddellijk na het toebrengen van den doodsteek, de lucht in de borstholte ingeperst wordtwaardoor niet alleen de doodstrijd onmiddellijk ophoudtmaar ook doorliet terughouden desbloeds inde fijnerevatan het vleesoh veel sappiger en voedzamer wordt. De Constüvlionnel en de Pays verzekeren thans

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1