i*K ZALF M PILLKS m HOLLüWAV 8171, een prijs van 8169, een prijs van Sir9 - 5000. - 5000. ZlilD-AIEBIKA en SCHAKKL'S VUUKMAKKRS DE SPEELKAARTEN De Rossen zijn aan den overkant der rivier ge legerd en laten zich tot heden niet tot eeD gevecht uitlokken. DUITSCHLAND. - EKANKTTORT. De thans in hechtenis zijnde jood, waarvan wij vroeger gewaagden en die zoo lang de rol van eenen prins ge speeld heeft en laatstelijk in onderscheidene landen van Europa algemeen voor eenen vorst van Armenie door ging heeft ook voor twee jaren de redactie van den gothaschen almanak zoeken te misleiden. De redactie ontving een schrijven uit Parijs van den 13 October 1853, door Prince Petrosbey onderteekend, waarbij deze zeer zijne bevreemding te kennen gaf, dat in dien almanak de naam van zijnen legitimen souverein, vorst Leo van Armenian, niet werd gevonden. Om de onbe hoorlijke leemte voor 1854 aan te vullen, was gedachte h Prins Petrosbey zoo goed, het volgend berigt in te zenden u Armeniën. Z. K. H. Leo, vorst van Armsniën, prins van Korikos, prins van Lusignan, prins van Georgien, prins van Gapanhertog van Tyrgraaf van Almeric en verdediger van het armenisch geloof, geboren den 13 Augustus 1831, eenige zoon van Leon Joseph, gedood in de persenslag 1838 en de vorstin Helene van Georgien. Deze jonge prins is de laatste spruit van het vorstelijk huis Lusingnan en werd door de bevolkingen van Ar meniën en Georgien in 1846 tot koning uitgeroepen. Tengevolge dezer gebeurtenis werd de vorst door keizer Nikolaas uit zijn vaderland verdreven. Hij resideert tegenwoordig in het jaar 6 maanden te Londen en 6 maanden te Parijs. ENGELAND. Londen. Hier te lande zijn twee Samaritanen aangekomen die door hun volksstam in Syrië zijn afgevaardigd, om in Europa de ondersteuning voor hunne geloofsgenooten te zoeken. Te Robions, eene stad in Syrië, bestaat namelijk eene gemeente van ruim 300 afstammelingen der oude Samaritanen die nog steeds den godsdienst hunner voorvaderen getrouw zijn gebleven. -Onder meer andere bijzonderheden door hen medegedeeld, ver draaiden zij ookdat hun prie-sterstamde stam van Levimet den ondergang bedreigd werddaar de te genwoordige bekleeder dier waardigheid geene zonen bezat en zijn leeftijd reeds ver was gevorderd. Volgens het zeggen dier afgevaardigden, is die stam in het bezit van de vijfhoeken van Mozes, geschreven door Abischaï den zoon van Eleazerden zoon van Aaron. Die boe ken worden slechts tweemaal in het jaar op hooge feest dagen geopend. De sterfte te Londen is thans ver beneden het gemiddelde cijfer. In de vorige week overleden 903 personen, terwijl liet gemiddeld cijfer dier week in de laatste tien jaren 1079 was. Geboren werden in die week 1527 kinderen (737 zoons en 790 dochters); het gemiddeld cijfer dier week in de laatste tien jaren was 1411. Er zullen alhier proeven genomen worden met het beleggen der openbare straat met ijzeren platen voor rijtuig gebruikdat reeds met goed gevolgzoo wel wat goedkoopheid als duurzaamheid -betreft, toepassing heeft gevonden. Uit Ierland wordt weder een afschuwelijke moord gemeld Een rijk grondeigenaar, Btacham genaamd, viel, terwijl hij over het veld ging, door een schot ter neder, dat eigenlijk een agent die naast hem ging, gegolden moet hebben. Voor korten tijd is ook eene dame in Ierland door een moord gevallen. i FRANKRIJK. Pabus. Hier ter stede is thans in grooten getale een werk verspreid, hetwelk te Stokholm in het licht is verschenen en waarin wordt uiteen gezet, dat Zweden niet in staat zal zijn om aan Rusland het hoofd te bieden, zoolang het niet vereenigd is met Finland en Denemarken. Het ontbreekt niet aan personen, die het voor zeer mogelijk houden, dat de zending van den generaal Caurobert met deze aangelegenheid in eenig verband staat. Zondag morgen is te Parijs een weinig sneeuw gevallen; ook in het zuiden des lands had men dit ver schijnsel opgemerkt. Een der dagbladen deelt de volgende karakferis tieke bijzonderheden wegens liet bezoek der hertogin van Eraband te Parijs medetoen H. K. II. het hotel van ('Aimay voor de eerste maal bezocht nam zij alle bijzonderheden daarvan naauwkeurig in oogenschouw, maar het meest werd hare aandacht door de stallen getrokken en zij onderzocht de viervoetige' bewoners daarvan met eene belangstelling die het hart eens Ara- biers'zou verrukt hebben. Tijdens liet tweede bezoek aan dat hotel ging de prinses nog verder. Toen name lijk het rijtuig, dat haar cn de prinses van /i Aimay naar Parijs moest biengen, ingespannen werd, ontwaar de zij dat de koetsier daarbij eenige moeijelijkheid on dervond, ging' in haar met kanten gegarneerd kleed en met de handschoenen aan naar de paarden en hielp hem zijn werk in orde brengen. De avonden ten liove op welke de keizer eu de keizerin met hunne vorstelijke gasten geene openbare vermakelijkheden bijwoonden werden eerst met een of ander gezelschapsspel door- gebragtmaar later leerde de jeugdige en luchthartige hertogin hare keizerlijke vrienden een kaartspel, dat te St. Cloud nog lang in herinnering blijven zal, namelijk dat wat in üuitschland en Holland onder den naam van Zwarte Piet bekend is, en waarbij de aangezigten der verliezers met een stuk houtskool worden zwart gemaakt, zoodat, naardien ieder zijne beurt krijgt, het eindelijk, onder groot gelach, eene soort van maskerade wordt, Op de beurs te Parijs is het gerucht verspreid dat de keizer Napoleon een uitstapje naar België zal doenom kening Leopold een bezoek te brengen tot versterking der vriendschap tusschen de beide regerende vorstenhuizen. Alhier is eene petitie in omloop en reeds van eenige duizende onderteekeningen voorzien houdende het verzoek om de heropening der tentoonstelling in 1856, LI. vrijdag is er te Montrieul-sur-Mer een zonder linge diefstal gepleegd. Zekere Leblond uit Valenciennes, was wegens diefstal met inbraak, in heëfateuis genomen: hij wist den regter van instructie door levendige blijken van berouw voor zich in te nemen. Hij stelde dezen op zijn bureau horlogies, juweelen en eenige gelden ter hand, die hij u>t eigen beweging scheen af Ie geven, en gaf daarbij den levendigsten wensch te kennen om voortaan een beter leven te leiden. Na zijn verhoor en in weerwil van al zijne verzekeringen dat hij berouw over zijne misdrijven gevoelde werd Leblond gedurende den nacht bij wijze van voorzorg in het cachot opge sloten. Die maatregel was niet nutteloos, hij was zelfs niet voldoende. Gedurende den nacht boorde de onbe schaamde dief, met behulp van een ijzeren haak, die hij boven het behoud der juweelen verkozen had, een gat in den muur zijner gevangenis eu geraakte daardoor in eenen gang van het bij zijne cel gelegen tribunaal; hij sloop voorts naar het kabinet van den regter van in structie met wien hij kennis had gemaakt, nam de hor logies juweelen en de gelden die den vorigen avond als bewijsstukken aldaar gedeponeerd waren weder in bezit; maakte zich meester van eenige andere voorwerpen naar zijne gading, verscheurde de bladen van het register dat de tegen hem ingestelde beschuldiging bevatte; ei gende zich twee paspoorten toedie liij onder de pro cesstukken vond, en nam vervolgens, met zijn' buit be laden en goede papieren voorzien de vlugt. De gendarmerie heeft vergeefsche nasporingen in het werk gesteld om dezen slimmen en gevaarlijken boos doener te achterhalen. "Volgens de jongste officieele telling heeft Frank rijk thans 97663 personen, die van het gezigt. beroofd zijn. Gedurende de maand October, heeft de regtbank van koophandel der Seine 75 faillissementen uitgespro ken. - ZIJN KEN 'AKKER WERKEND MiDDKI. TEGEN ZINKINGEN EK JICHTPIJNEN. GUIe Veeniiam, was lijdende aan heiijjc zinkingen, beproefde een aantal zeer vermaarde hulpmiddè len, in hoop daardoor verligting in zijne smarten le erlan gen doch de ziekte nam veel meer en zoo zeer toe. dat hij het lied niet meer kon verlaten, en handen noch voeten kón bewegen. In dezen treurigen toestand werd hem door een' vriend eene zekere hoeveelheid ZALF eu FILLEJi van HOLLOWAY 'er hand gesteld. Hij begon onmidde- lijk daarvan gebruik le maken, en altlra eene verbetering i» zijnen toestand gevoelende, ging hij gedurende elf weken j daarmede voort, eu geniet thans eene volmaakte gezondheid. I Door hel. vermeerderd debiet zijn de prijzen als volei- Doosjes pillen a I'0.(10. I' 1,85, I'3.00I' 6,75I 18.85 j f 20.5(1. Potjes zalf il f 0.80, I' 1,85f 8.00 I 7,05 I' .13,518 t' 20.05. zijn op franm aanvragen a coulant le bekomen, bij .1. W Verheek Vrolijk, te Axel. .1. I'. Vertinden, tb Iter gen-op'Zoom. Den lieer I. Straalman, hoof'd-depdlhoudor le s'Bosch alsmede te I,noden Stram 2di. IIOM.OWAV'S éta blissementen. 227ste I Bij BAA AE Tgeadmitteerd debitant te JCl/e- woutsdijkzijn in bovengenoemde loterij, onder de handteekeiiing van J. F. Buk gek, getrokken de na volgende kapitale PRIJZEN en PREMIEN op No. en premie van f 100 - mm. a cc - 1000. cc «">0418 en 8<ill ieder - Tevens zijn bij hem voorhanden voor de 338ste Lo- f terp HEELK eti' GEDEELTEN van LOTEN, volgens I prijscourant. De trekking begint den 3 December.) Lam dverh itinera naar BELG! E. Brussel De burgemeester van Bruggede heer M. Royaval die zich gedurende de drie laatste maandenwegens; ziekelijkeri toestandniet met de zaken der gemeente had kunnen bezig houden, heeft eene edelmoedige daad verrigt; hij heeft n. 1. het vierde deel zijner jaarwedde, als burgemeester op het budget der stad hem toege wezen ten voordeele van de armen afgestaan en die som, ten bedrage van 1050 francs, Vrijdag 11. aan bet bureau van weldadigheid gezonden. "Voor de liefhebbers van het wisth-spel is gepas- seerden Zondag, bij gelegenheid der St. Jacobs-kermis te Gent, in den P rins- Kar din ael, op de beestenmarkt aldaar, eene ham te winnen geweest, terwijl de bemin naars van konijnenbout eiken Zondag en Maandag, in St. Antonius aldaar, voor garingen prijs, zich daaraan kunnen te goed doen. 3I00RD- AUSTRAUE, vinden steeds de pe- sehikiste scheepsgelegenheden dooi de kantoren van de hoeren VJNESBBRG C°.u«- vestigd te Rottcrua.m en Livmtpoot. Informatie» omtrent vertrekkende schepen en prijzen die door het vergevorderd, saisoen aanmerkelijk zijn vet minder!., zijn mede te verkrijgen bij den Agent 1'. VËRTREGT te Rotterdam Kaasmarktwijk 9»n. 350 en te Goes aan het kanfoor in de 's lieer Hcn- drikskinderenstraat GRAAFMARZTE1T. GOES, 6 NOVEMBER 1855. Bij eenige vraag naar Tarwe en Kogge voor consumptie, alsmede Gerst en Boonen voor 't buitenlandwas de prijs der oude en jarige tarwe 18,25 a 18,50, voor de zaai tot f 18,75; nieuwe dito 17 a 17,25, voor de zaai 17,50. Rogge 11,75 a 12,voor de zaai f 12,15. Winter gerst f 8,25 a 8,50; zomer dito 7,75 a ƒ8,10. Blaauwe erwten/ 11,20 a 11,35. Paardeboonen f 8,50 a 9,—. Bruine dito f 11,30 a 11,75. Witte dito 11,50 a f 12,Haver f 4,75 a f 4,90. Koolzaad niet getoond. De aardappels naar deugd van 2,50 tot 3,60. s HEERENHOEK, 7 NOVEMBER. Uithoofde men lieden hier den jaarlijkschen feestdag van den patroon der kerk dezer gemeente viert, is nagenoeg niets in granen verhandeld, slechts een partijtje tarwe werd a f 16,87§ omgezet. KRUININGEN 7 NOVEMBER. De handel was heden geringin oude tarweroggewinter gerst bruine boonen en koolzaad ging niets om; voor nieuwe tarwe ƒ16,25. zomer gerst f 7,50. Haver 4,50. Erwten 11,25 en paardeboo nen f 9, Witte brood Tarwe» brood Tarwe» kvopbrood. BROODPRIJZEN naar de vroegere zetting. 41 ct. 38 24 Masteluin brood Rogge brood 31 ct- 18 om kagchel en haard aan te maken zijn geriefelijk, bezui nigend en zindelijk, veroorzaken geene rooklucht in de ver trekken en doen bet vuur gaauwer branden. van het VERKOOPHUIS kosten: 17, cent Piket, 20 Omber. 25 Whist; ze zijn de fijnste en best schuivende Kaarten die bekend zijn. TAROK-KAARTEN boekjes en reglementen van Ta rok en Boston. J. LOB KT IIAVS ESSENCE voor Borstlijden en Borst te ring welke daardoor gemakkelijk genezen 4 gulden bet fleschje met gebruiksaanwijzing. Br. PINTER'S OORPILLEtf tegen de; Doofheid kleine in watjes gewikkelde Pillen 2,50 het doosje van 60 stuks. WITE'S OOGWATER, dat oog ontstekingen zeker en spoedig geneest en ook voor gezonde, maar zwakke oogen zeer wordt aanbevolen 90 cents liet fleschje. KUMMEBFKLD'S >VASCH"VTATER tegenSprouw, Daauw- wvnni, Sproeten, Puisten, Huiduitslag en meer andere Huid ziekten, en dat tevens als schoonheidsmiddel gunstig bekend is, f 4,50 de flescli. ÊNGELSCHE PEPERMLTNT-OLIE, een. zuiverings middel liij bed or voire lucht: cên paar druppels, die men in een vertrek laat verdampenverdrijven alle schadelijke dampen. In verhouding van een druppel tol een eetlepel met water vermengd, geeft bet een zuiver, verwarmend eu altijd friscb Pepermunt water; 40 cents bet fleschje. HOPF'S COLLIERS tegen de Stuipen de genezing is oogenblikkelij zoo hebben zij nog onlangs het Zoontje van den lieer Ths. Scholten te Rees, dat aanhoudend aan Stui pen leed, oogenblikkelijk geholpen en geheel daarvan bevrijd; als voorbehoedmiddel doet men hei aan kleine kinderen om en is het zeer aan te bevelen. Amsterdam, Verkoophuis. Bergen op Zoom, D. Pouwels en P. F. Appelboom. Middelburgdepót van bet Ve>* koopbuis. Goes, wed. C. Vreeke. Schoondijke, A. J. Bronswijk. Tholen, T. J. Maas. Oostburg, wed. P. J. Geelhoed. VlissingenA. N. M. Kalbfïeisch. Zierikzee, C. van Schaick. En in de bekende dépots in de andere steden te goes bij f. kta5euwf/ns en zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2