-No. 88. largaitg. 1855 DONDERDAG 8 NOVEMBER. D* uitgave dexer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgezonderd op f eestdagen. De prijs per kwartaal is t .1.75jrttnco per post F J.90. De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des nuwtt Den 27 October jl. is te Neuzen op de post be zorgd een brief aan het adfes van Schuurman Sf Comp. te Utrecht, bevattende 3 assïghatien: 1°. op gebr. van Stolk te Rotterdam, ad f 471,25, 1 dito ad f 400 en 1 op P. de Koekte Rotterdam, f 160, welke brief door de geadresseerden niet is ontvangen. Gewone advertentien worden d 20 ets. de regel geplaatst Geboorte-, huwelijks- en doodberigtenvan J6 regels d f J,2 behalve het zegelregt. iddags. GOES, 8 November. In ons vorig nummer gaven wij ons genoegen te kennen over de aanbieding van het lidmaatschap der Académie nationale angricole manufacturière ét com mercials te Parijsaan den heer O. Verhagenals hoofd-directeur der maatschappij van verbeterde meekrap bereiding in Zeelandten blijke van erkenning zijner verdienste in de bereiding van dat fabricaatop de wereld-tentoonstelling geëxposeerd. Wij verklaarden ons daarin nog meer te verheugen, omdat het eene tak van industrie betreftwaarin wij ten achteren waren en zagen in die onderscheiding eene meerdere concurrentie met de franschen. Of evenwel tegen de wezenlijke waarde en beteekenis van die onderscheiding geene bedenkingen bestaan, be twijfelen wij, indien het navolgende in het Handelsblad voorkomende artikel waarheid behelstluidende Velen onzer lezers zullen welligt met verwonde ring hebben opgemerkt, dat het Handelsblad niet, ge lijk alle andere nederlandsche bladenmelding heeft gemaakt van de benoeming van vele hollandsche inzen ders ter tentoonstelling van Parijs, tot leden der Aca démie nationale agricolemanuf acturière et aiale. Ter verklaring daarvan dientdat die scheiding is te beurt gevallen aan alle inzenders uit het buitenland, met het eenige kennelijk doel om abon- nós voor het tijdschrift dier vereeniging te werven en de 0 frs. voor het diploma te ontvangen. Eene specu latie alzoo op de ijdelheid der menschen. Voor hen, die aan de waarde dezer onderscheiding nog mogten twijfelen, voegen wij er bij, dat een onzer stadgenooten, wiens naam als inzender in den catalogus vermeld staatdoch wiens ingezonden voorwerpen op reis waren zoek geraakt, desniettegenstaande een soort gelijken brief van de genoemde Akademie had ontvan gen met betuigingdat het schoone dier ingezonden voorwerpen hem de onderscheiding van het lidmaatschap dier Akademie had verworven en dat zij bereid was «ene naauwkenrige beschrijving dier voorwerpen in haar tijdschrift te geven Deze speculatie herinnert aan eene opligterij die voor twee of drie jaren plaats had. Men ontving toen een groo ten brief uit Londen met een groot zegel en een grooten «tempel, door een adellijk persoon onderteekend, waarin men zich gelukkig achtte N. N. te kunnen benoemen tot lid van zeker engelsch genootschap. Een agent hier te lande kwam dan eenige dagen daarna den be noemde een fraai diploma vertoonen benevens niets- beduidende nummers van een maandwerk door dat ge nootschap uitgegeven. De agent wenschte den benoemde geluk met de hem te beurt gevallen onderscheiding doch liet voor het fraaije diploma en andere onkosten zich eene goede som betalenp. m 20. En dit alles was louter bedrog, het gansche genootschap werd door twee opligters vertegenwoordigd, die ook hier te lande eenige personen in hunne netten hebben gevangen. Welligt kan deze mededeeling thans voor schade vrij waren. Aan nog onderscheidene andere inzenders van voor werpen op de parijssche wereldtentoonstelling uit ons land, is de eer te beurt gevallen tot lid van genoemde Akademie te worden benoemd. Wij noemen den heer Mouton te 'sGravenhage, wegens de voortreffelijkheid der door zijne firma tentoongestelde pharmaceutische et che mische prseparatenden heer Hermans, rijtuig-fabrikant en Spanier, lithograaf, beide mede te 'sHage; den heer Gre- ving, te Amsterdam, wegens ingezonden zilverwerk; den heer Hrkelens, te Bloemendaal, wegens de door hem ver vaardigde monsters van kunstmarmerden heer Pitlo, te Arnhem, de heeren H. Beekhuis Damstéen W. Schut ter, voor de monsters loodwit, vervaardigd door de firma Beekhuis, Dam.sté Sp Co:, de firma Oomkens, van Bakke- nes Sf Damstévoor de letterproeven en wat den laat- aten aangaat, voor eene door hem ingezondene zilveren sabel. De eerw. kerkeraad der gereformeerde gemeente te Neuzen heeft jl. Maandag op nieuw met eenparige stemmen tot herder en leeraar beroepen de weleerw. zeer gel. heer II. W. A. Verhoeff, predikant te Zuid- Beijerlaud, gezegd den Hitzert. til no. 98 van het provinciaal blad van Zeeland vindt men eene circulaire van den commissaris des ko- nings in Zeeland houdende uitnoodiging aan de ge meente-besturen, oin, naar aanleiding eener opmerking van den minister var. bimienlandsche zaken, inhetbe- lang van het archiefwezen geregeld voor alle missives en stukken afgesneden schrijfpapier te gebruiken ter lengte van 33 en ter breedte van 20 lied. duimen, en deze bij verzending niet meer in vieren maar in drieën te vouwen. Aan de leden van de tweede kamer der staten- generaal is berigt gegeven dat de werkzaamheden dezer vergadering op gisteren zouden worden hervat. Men verneemt dat de antwoorden der regering op de bedenkingen in de afdeelingen van de tweede kamer der Staten-Generaal gemaaktten aanzien van de ont werpen der staats-begrooting voor den jare 1856 in gereedheid zijn en in den loop der aanstaande week bij de hervatting van de werkzaamheden der tweede kamerzullen rondgedeeld worden. Alsmede dat het ontwerp van wet, houdende de nieuwe zamenstelling der regtelijke magt en het beleid der justitie, door den raad van state is overwogen en aan de regering met het ad vies van dat collegie is onderworpen. Eerlang wordt dus de aanbieding van dat ontwerp te gemoet gezien. Uit 's Hage wordt nogthans gemelddat men er volstrekt geene rekening op moet maken het gerucht bewaarheid te ziendat dadelijk bij de hervatting der zitting de antwoorden der regering op de verslagen over de begrooting zullen inkomen. Integendeel, men ver wacht over eenige hoofdstukken althans, nog een lang durig uitstel. De N. R. Ct. vermeld een gerucht, volgens het welk de heer mr. P. Meijer zon benoemd zijntot minister van koloniën en de tegenwoordige minister van koloniënde heer Pahud, tot gouverneur-generaal van Ned.-Indie. Terwijl de heer van Hall zijn ontslag zou nemen als minister van buitenlandsche zaken en in die betrekking zou vervangen worden door den minister van binnenlandsche zakenden heer van Reenen die op zijne beurt zal geremplaceerd worden door dhr. van der Heimcommissaris des konings voor Zuid-holland. Uit 's Hage schrijft men nog, dat de vermeende prins van Armenie, waaromtrent wij vroeger iets mede deelden, in 1838 aldaar uit Indie gezonden was, om zich te bekwamen tot het aanvangen van zijne studiën te Leijden dat hij daar een paar jaren heeft doorgebragt en werkelijk naar de Leijdsche hoogeschool vertrokken isalwaar hij den graad van candidaat in de regten moet verkregen hebben. Zijn vader was opium-pachter te Samarang Wegens zijn oostersch uitzigt gaf men hem den naam van Arabier. Hij onderscheidde zich vroeg door vlugheid van geest, die hij ongelukkig spoe dig verkeerdelijk schijnt te hebben aangewend, daar hij zich aldra in schulden stak en slinksche wegen insloeg, om zich geld te verschaffen. Van jongs af gaf hij zich gaarne als van hooge geboorte uit en liet zich bij voor keur Emir van Armenië noemen. Weinige jaren ge leden bezocht hijhoewel slechts doorreizendedeze stad. Naar men verneemt wordt door eenige aanzien lijke ingezetenen van 's Gravenhage het plan gevormd om eene meel-fabriek onder Voorburg op te rigten, ten einde goedkooper brood aan de minvermogende klasse te bezorgen. Onder het opschrift Alles kan n vindt men in de Zierikzeesche Nieuwsbode een ingezonden stuk be trekkelijk de aanstaande verlichting met gaz te Zierik- zee welke voor rekening der stad zal plaats hebben. Ten einde die verlichting zoo onkostbaar mogelijk te maken geeft de inzender het denkbeeld aanmet het oog op den met Januarij a. s. afgeschaften accijns op het gemaal (wanneer ieder naar verkiezingvoor het op- of na het ondergaan der zon zijn graan kan malen of laten malen) bij die gaz-fabriek een stoom-korenmolen te brengen, die welligt met eene machine van 10 paarden kracht, al het graan zou kunnen malen wat thans door 5 windkorenmolens geschiedtde geheele stoommolen be- grootende als half zooveel te kosten als één wind koren molen en het onderhoud misschien gelijkstaande. Volgens zijne berekening zou het maalloon, dat thans 70 cents per mud wordt opgegeven, dan slechts 25 ets. bedragen en alzoo (berekend h 2V2 mnd per hoofd) eene belang rijke vermindering daarstellen;bovendien zou bet gaz nog goedkooper geleverd kunnen worden, dan wanneer de kolen moeten verbranden zonder eenig nut te doen. Zonder zijn denkbeeld als zóó juist te willen aangeven, dat het voor tegenspraak onvatbaar zou zijn twijfelt inzender niet aan de uitvoerbaarheid, en, wordt het tot stand gebragt, aan het algemeen nut daardoor gesticht. Zondag had in het dorp Wauneperveen een regt treffend voorval plaats. Zekere A. R. ging met zijne vrouw naar de kerk om hun kind te doen doopen; doch op vrij grooten afstand van de kerk wonendehad de moeder het kind zeer zorgvuldig in haren schoot gewik keld ten einde het voor de guurheid des weders te beveiligen; deze zorg en liefde voor het kind, hetwelk het eerste van dit nog jeugdig echtpaar was, schijnen te ver gegaan te zijn, althans dit veimoedt men, want in de kerkekair.er komende, bemerkten de ouders en de aldaar meer aanwezigendat de moeder geen gezond en sterk kind in haren schoot had maar een lijkje. Het is waarschijnlijk gesmoord. RUSLAND. TURKIJE. Volgens de laatste berigten uit de Krim20 Oct., werden groote toebereidselen voor de overwintering ge maakt. De maarschalk Pélissier had eenige wijzigingen in de stelling der verschillende division gebragt en de gezondheidstoestand was uitmuntend. Het vuur te Sebastopol hield aan; de projectielen der geal lieerden hadden verschillende russische magazijnen in brand gestoken. De duurte der levensmiddelen en brandstoffen te Kon- stantinopel was zeer groot. Te Trebizonde waren de graanprijzen bijna verdubbeld. Het bekende dagblad le Nord gaat voort met tegen de voortzetting van den oorlog met kracht te strijden. Na de vernieling van SebastopoTs prachti ge arsenalen en heerlijke dokken en van Jtuslands ge heele vloot, moestenvolgens dat bladRuslands hef tigste vijanden bevredigd zijn. „Zulke voordeelen moes ten gevolgd worden door woorden van vrede en ver zoening. Rusland, dat aangevallen en beoorloogd werd, kan den eersten stap niet doen. En toch is die oor log eene misdaad van gekwetste menschheid, eene groote staatkundige misslag te noemen." De Times geeft aan de geallieerden den raad om den wintertijd in de Krim niet verloTen te laten gaan, maar de aanstalten die de vijand ongetwijfeld maken zal, zooveel mogelijk te belemmeren. //Zoo wij niets van dien aard beproeven (zegt het genoemde blad), dan zullen de moeijelijkheden van den volgenden veldtogt door ons verzuim vergroot worden. De Russen zullen al hunne troepen te werk stellen om leeftogt en krijgs behoeften in voorraad bijeen te brengen, om gewigtige positiën te verschansen, en om de landstreek die de onzen zullen moeten doortrekkentot eene woestijn zonder hulpbronnen te maken. Dat de Krim in de inagt der geallieerden zal komen, is zeker, maar van onze krachtinspanning in den aanstaanden winter zal het waarschijnlijk afhangenhoe lang de strijd zal duren en hoe veel opofferingen de zege ons zal kosten." Kinburn, zoo berigt men, zal gedurende den win ter bezet blijven, maar het grootste deel der landings troepen gaat naar de Krim terug. (Deze hebben dan ook, volgens telegrafisch berigt, den lsten dezer weder zee gekozen.) Tegen Nikolaïeff zal men dit jaar niets meer kunnen ondernemen. De nieuwe operatiën zijn, even als in de Oostzee, ook in de Zwarte Zee geëin digd. Admiraal Bruat gaat naar Konstantinopel en vervolgens naar Parijs. De groote schepen verlaten de Zwarte Zee, en de stoomvaartuigen zullen onder den schout-bij-nacht Pellion de wacht houden en de ge meenschap handhaven.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1