der brandmeesters, zoowel als liet bier voor de spuitgasten was uitgetrokken, die als nuttelooze uitgaven kunnen ach terwege blijven. Dhr. van Voorst Vader vraagt verlof een voorstel temogen doen. Dit verleend zijnde, stelt ZEd. als motie van orde voor, uithoofde van het ver gevorderde uur, (elf uur) de vergadering te verdagen. De Voorzitter wenscht dit hooldstuk af te doen en zal daarna de motie van den heer Vader in omvraag te brengen. Waarmede die heer genoegen neemt. Art. 4 voor kosten der kamer van koophandel f 160. Art. 5 schrijfbehoeften voor de geneeskundige commissie f50. Dhr. van Kerkwijk merkt hierop aan, dat ofschoon geen voorstel deswegens door de finantiëele commissie is gedaan hij evenwel geloof t dat f25 daarvoor toereikende zullen zijn. Hij vraagt aan den heer llochartlid der commissieof dit niet het geval is? Waarop dhr. Hochart zegt dat hij vermeent dat die toelage meer dan voldoende is. Dien ten gevolge wordt dit art. met f 25 verminderd. Art. 6 afkoop van tollen f 118.12. Art. 7 kosten van regtsgedingen, memorie; bij welk hoofdstuk op voorstel der finantiëele commissie een nieuw art. 8 wordt gevoegd t. w. ter voorziening in de kosten van hen die hunne dienst bij de brandweer afkoopen, memorie. In omvraag gebragtof de leden zich met de inotie van orde van dhr. rar. van Voorst Vader vereenigen, verklaren allen er zich tegen, met uitzondering van dhr. van der Medlen die de inotie appuijeert, zoodat met de beraadslagingen wordt voortgegaan. De heeren mrs. van Voorst Vader en de Knokke van der Meulen, verlaten de vergadering. Hoofdstuk 8. afd. 1 art 1 verbouwing der jongejufvrouwen- school f 3000 onderhoud schoolgebouwen300 huishuur bewaarschoolhouderes'100 school behoeften 400 prijsuitdeeling «100 Totaal3900 Dhr. van den Bosch zegtdat toen hij de vrijheid nam nopens den aanleg der wallen eenige opmerkingen in het midden te brengen, hij het doel niet had, aanmerkingen te maken die onaangenaam zijn, maar om bij de uitvoering van dergelijke werken de meest mogelijke voorzigtigheid aan te bevelen. Dit is toch zeker dat men meende in 1853 aan de som van f 1200 genoeg te hebhen tot verbetering van de wallen en later is gebleken dat men met het dubbelde dei- som niet kon toekomen; wat het verlengen der heul, waarover dhr. van Kerkwijk zoo straks sprak, aangaatdit was niet noodig en lag niet in het plan men had zeer goed dien hoek waar de heul uit kwam kunnen inasqueren; Ditzelfde had met meer verbouwingen plaats; de school van minver mogenden zou volgens het primitiefplan f400 kosten, intusschen heeft dit bijna f 2000 beloopen de bewaarschool in plaats van f 300 ruim f 550. De nu voorgedragene verbouwing van de jonge jufvrouwen school is weder eene dergelijke onderneming, die, als ze niet met de meeste omzichtigheid gedaan wordt, f 5000 zal kosten in plaats van de voorgedragen f 3000. Hij herhaalt, dat die opmerkingen niet als een verwijt aan het dagelijksch bestuur worden tegengeworpenmaar om vooral aan te sporen dat men met alle ten dienste staande middelen, het surpasseren van dergelijke begrootingen tracht voor te komen. De Voorzitter antwoordt daarop, dat de heeren voorstellers dezer verbouwing, zoo beleefd zijn geweest een plan en be grooting door den heer de Lannée opgemaakt, bij hun voorstel fe voegen en daarop de som van J 3000 is gebaseerd; burg. en weth- hebben hel voornemen aan dien heer, als deskun dige. de uitvoering van het werk optedragen; mogt dus het plan niet goed zijn, dan zou dit te betreuren zijn, maar burg. en weth. hebben geen bezwaar gevonden, de berekening an een' deskundige te volgen. Dhr v. d. Bosch herinnert, dat vroeger ook dergelijke be stekken tot grondslag der begrooting werden gelegd; intus schen blijkt dan onder het werk dat dit wenschelijk zou zijn of dat zoo fraai zou staan en daardoor wordt dan van het bestek afgeweken en gaat men veel verder dan in het plan lag zoo v. lag het niet in het plan, om bij de ver betering der school voor minvermogenden eene nieuwe ver- diepingop het woonhuis te zetten en den' vloer grootendeels te vernieuwen; de voorname voorzorg, die spreker bedoelt, is, dat wanneer het werk eenmaal onder handen is, van liet bestek niet worde afgeweken. De Voorzitter zegt, dat burg. en weth. bij het brengen van de f 3000 in dezen, alleen zijn afgegaan op het bestek en de begrooting door de voorstellers overgelegd maar dit geenszins voor hunne rekening nemen en zelf betwijfelen of hel mogelijk isde voorgenomene verbouwing daarvoor uiltevoeren; hij wenscht dit vooral te doen uitkomen om aantetoonendat het niet de schuld van het dagelijksch bestuur zijn zal, wanneer de som wordt overschreden. Dhr v. Kerkwijk zegt, dat de opgaaf van den deskundige geheel is gevolgd en daarvan zelf niet is afgetrokken hetgeen afgebi oken of niet uitgevoerd zal worden; hij gelooft evenwel dat ook dan nog het werk eerder f5000 dan f3000 kosten zal. Dhr v. d. Bosch zegt, dat in zoodanig geval het bestek eerst nagezien moet worden en zoo noodig verbeterd en veranderd opdat de som niet overschreden worde. Dhr v. Kerkwijk voegt er nog bij, dat wat de aanmerking van dhr v. d. Bosch nopens de bewaarschool betreft, de overschlijding toen is veroorzaakt door het maken eener overdekte speelplaats, die verlangd werden in de begrooting niet begrepen was; het zal blijken in hoever de f 3000 toereikend zullen zijn, wanneer het uitgewerkt bestek en begrooting van den deskundige zal ontvangen worden. Daarna wordt het art. goedgekeurd. Afd. 2, art. 1, subsidie aan't algemeen armbestuur f1025. Deze post wordt verhoogd met het bedrag der posten op de begrooting van het armbestuur bijgevoegd en mitsdien vastgesteld op f 2125. Art. 2, aan het armbestuur het zuiver overschot van de revenuen der voormalige gildenfondsen f 562. Art. 3, kosten van krankzinnigen f 320. Art. 4, alimentatie in de koloniën van weldadigheid f1000. Art. 5, onderstand van elders domicilie van onderstand bezittende armen f 600, is overgebragt op de begrooting van liet armbestuur en vervalt dus. Art- 6, voor 27 bestedelingen in het gasthuis f 3370. Dhr v. d. Putte vraagt, of er onder die 27 bestedelingen geene R. K. zijn, die aan de zorg van het nu bestaand armbestuur van die gezindte, behoorden overgelaten te worden? De commissie voor 'l financie wezen zegt daarop, dat zij verlangen zoude, dat burg. en weth. een onderzoek deden, in hoever alle besledelingen wegens ouderdom of onher stelbare gebreken in dat gesticht geplaatst zijn. Dhr v. d. Putte zou er bezwaar in zieu de 11. K. voor reke ning der gemeente in het geslicht te laten, terwijl de diaconie der hervormden hare gelool'sgenoolen voor hare rekening heeft. De voorzitter antwoordt daarop, dat de betaling door de gemeente contractueel geschiedt; van daar het besluit om die personen te laten uitsterven- Dhr v. i). Putte wil aannemen dal zoodanig contract be staat maar vermeent dat door de afscheiding van de arm besturen daarin verandering wordt te weeg gebragt. De Voorzitter werpt daaiop legen, dat een latere toestand, geen terugwerkende kracht kan hebben. I)hr. van dt Potte zegt, dat het dan toch subsidie is. De Voorzitter is dit niet eens regenten van het gasthuis zouden niet de armbesturen maar de gemeente tot betaling aanspreken. Hij geeft bet argument van den heer v. d. Putte toe, wan neer men later op die wijze te werk ging. Het art. wordt goedgekeurd. Art. 7, begrafenis-kosten van armen f 200. Art. 8, ali mentatie van armen in andere gemeenten 800, is overgebrao-t op de begrooting van het armbestuur en vervalt dus. Art. 9, aankoop geneesmiddelen armen-apotheek 660. Afd. 3, art. 1, pensioen J. S. Loobeek 100. Art. 2, ontslagen ambtenaren belastingen 500. en volgens het besluit van heden avond wordt daarbij gevoegd. Art 3, aan den eervol ontslagen commissaris van policie ƒ200. Afd. 4, art.l, assurantie-penningen 163; deze post wordt met 2 verhoogd voor het aantekoopen huis. Art. 2, straat verlichting/1740. Art. 3, kleeding policie-dienaars437,50. Art. 4, voorschotten voor liet rijk enz. 40 Art. 5, restitu tie van belastingen 1400. Art. 6, vervolgingkoslen belastin gen 50- Art. 7 schadevergoeding voor aangehaalde goe deren, memorie. Art. 8 begeleidingskosten militie 20. Art. 9, voeder der zwanen 50. Art. 10, kosten van gijzeling van onvermogenden /50. Art. 11. uitkeering aan de hervormde kerk ICO. Art. 12. idem aan 't weeshuis voor de opbrengst der privaatputten 200. Deze laatste post, wordt op voorstel der finantiéle commissie op de begrooting gelaten doch ter nadere beschikking van den raad. De onvoorziene uitgaven worden aangehouden tot na de vaststelling der ontvangsten waartoe wordt overgegaan. Hoofdst 1, art. 1, goed slot 1853 8426,49. Hoofdst. 2, art. 1, pachten J 1618,74; «ut. 2, grondrenten 868,02* art. 3, jagt en visscherij 1 113; art. 4, houtgewas memorie; art. 5, intressen 722; art. 6, revenu leenbank 300. Hoofdst. 3. art. 1, 15 opcenten van de grondlasten van ge bouwde eigeudommen 1246 «irt. 2 10 dito van de onge bouwde 304; art. 3, 5 - 25 van de personele belasting 3684. Afd 2. art. 1, hoofdelijke omslag 18000. De Voorzitter zegt, dat daar het vroeger besluit slechts eene helling van 13000 toestond dit mitsdien zal moeten gewijzigd worden waartoe hij zich voorstelt binnen weinige dagen vergadering te beleggen. Dhr. van den Bosch vraagt of' bet niet mogelijk zijn zou vooraf van de voorlestelien wijzigingen kennis te dragen; hij acht het goed en overeenkomstig de wet, dat het bedrag en de grondslagen der belasting jaarlijks herzien worden. Dhr v Kerkwijk zou het beter achten de grondslagen te behouden, althans met wijziging nog een jaar le wachten. Waarna liet art. wordt goedgekeurd. Afd. 3, belasting op den wijn a 16,871 per vat f 2210 op gedisteleercl «i J 18 - 8402 10612 De commissie van iinantien op bel in der tijd ingediend verzoekschrift van de wijnhaudelaren, toï afschaffing der be lasting op den wijn gelet hebbende, adviseert, die althans vooreerst nog te behouden, omdat die belasting opeen artikel van weelde drukt. Dhr. v.n.Boscn stemt toe dat de belasting op een artikel van weelde drukt doch vermeent dat ineu dat denkbeeld uiet te veel voedsel moet geven en voorzichtig moet zijn dit was ook met andere nu afgeschafte accijnsen het geval en men mag niet vergeten, dat wijn ook een artikel van handel is nog onlangs is breedvoerig in dezen raad gesproken over de nadeelen van de accijnsheffing en deze ook als voor de nijverheid belemmerend, afgekeurd; waar een zoo bepaald bewijs geleverd wordt van den invloed eener belasting op het verbruik zoo als met den wijn het geval is daar mag vooral afschaffing of afihans vermindering als wenschelijk op den voorgrond worden gesteld. Bij het vaststellen der tegenwoordige hooge belasting op den wijn werd de vrees geopperd, dat dit van invloed zou zijn op den invoer en met genoegen zag spreker bij de begrooting in 1854, dat dit het gevel niet was en de vroegere toestand was blijven beslaan; in 1853 toch is de opbrengst begroot op 178, in 1854 op 230 en nu slechts op 131 vaten, dus een verschil van 100 vaten. Dit is duidelijker dan alle redeneringen en naar het inzien van den spreker, zijn adressanten teregt bezwaard. Hij vraagt of dit niet gematigd zou kunnen worden, want met voorbijzien der hooge prijzen van den wijn, is de belasting nergens zoo hoog als hier. Dhr. v. Kerkwijk voert daarop aan, dat bij alle verhooging van belasting, deze in het eerst niet zoo veel opbrengt als men verwachten zou dit evenwel komt later terug. De V oorzittkr is het met den heer van den Bosch eens, zonder dit nu evenwel bepaald voortestellen hij meent dat het best was het over 1856 te laten en dit aan de adressanten als beschikking op hun adres ter kennis te brengen met tekennengeving dat men het volgend jaar zal trachten aan hun bezwaar tegemoet te komen. Hetgeen wordt goedgekeurd. Afd. 4' art. 1, hondenbelasting ƒ320; art. 2, schoolgelden 250 A'd. 5. art. 1, sas- en havengeld 2600; art. 2, waaggeld 100 ,-irt. 3, staan- en leggeld 500 art. 4 begrafenis- regten 425art. 5 leges 50. Hoofdst. 4. art. 1, pacht asch en mestspecien 1050; art. 2, policie boeten 45. art- 3, dito overtreding belasting ƒ5; art, 4, opbrengst verbeurdverklaarde voorwerpen 5 art. 5, verkoop van onbruikbare voorwerpen, memorie; art. 6. afkoop persoonlijke diensten memorie art 7 teruggaaf van voor schotten voor het rijk 40; «art. 8, van 3 gemeenten voorde kamer van koophandel 60, van het rijk en de provincie voor verpleging van krankzinnigen 160, restitutie van bedeeling 600, Deze post op de annbegiooting gebragt vervalt hier. Ontvang van de gemeente-apotheek t 1060. Bij dezen laatsten postin beraadslaging gebragt zijnde het verzoek van den lieer B. v. Asteren Vrrvenne om voor 50 minder dan de jaarlijksche begrooting, met de levering der geueesmiddelen begunstigd te worden wordt dit als niet vatbaar voor inwilligging, afgewezen en de post goedgekeurd. Hoofdstuk5, afd. 2, art.l, verkoop van 1000 kap. 2§pCt. inschrijvingen op het grootboek 630. Art 2, verkoop van boomen 300. De ontvangsten alzoo vastgesteld zijnde op 53494,251 worden de onvoorziene uitgaven bepaald op 2436,09£ en magtiging verleend tot «af- en overschrijving op sommige artikelen mils de som van 1000 niet te bovengaande. Ten slotte verklaart de raad aan burg. en weth. optedragen het vaststellen der voorwaarden en plans van aanbesteding Daarna sluit de Voorzitter te middernacht de vergadering. ZITTING VAN DONDERDAG 1 NOVEMBER. Afwezig dhr rnr. van Voorst Vader. De notulen der vorige vergadering zijn gelezen en gearresteerd De Voorzitter zegt: aan de orde is de wijziging in het besluit tot beffing van den hoofdelijken omslag, waarvan aan ieder der leden een exemplaar is gezonden. Die wijzigingen bestaan alleen daarin, dat het cijfer tot het bedrag waarvan de hoofdelijke omslag kan geheven worden, gesteld worde op f 24000, in plaats van f 13000, en dat het onzuiver inkomen van de personen die aangeslagen kunnen worden verlaagd worde en veranderd van f 300 op f 200. Dele wijziging steunt op den normalen fi nancielen toesta nd der gemeente door dhr v. d. Bosch ter vorige vergadering, bij de behandeling der begrooting, met cijfers uiteengezet en welke berekeping geheel overeenstemt met die van burge meester en wethouders. De 2e wijziging stellen burg, en weth. voor, uithoofde door de afschaffing van de belasting op het gemaal een aan tal personen gebaat zullen zijn die vroeger niet konden aangeslagen worden doch die in billijkheid nu ook hnn aandeel zullen kunnen betalen in den hoofdelijken omslag; dit strekt tevens om tegemoet te komen aan de bedenkingen door een lid van dezen raad vroeger gemaakt, dat men den ruinderen man niet geheel van belasting-betaling moet vrij stellen en hem daardoor als liet ware van de burgerman'- schappij afsnijden. De oeraadslagingen over dit voorstel worden geopend. Dhr Saaijmans Vader vraagt of bet de bedoeling is de bestaande {pondslagen alzoo te behouden Hetgeen de Voorzitter toestemmend beantwoordt. Dhr 5. Vader zegt daarop dat hij het wenschelijk had geacht, dat de grondslag waarnaar de belasting gelieven wordt, meer vast en bepaald kon worden en minder overgelaten aan willekeurige schatting. Als er een vaste maatstaf is, zou de belasting misschien aan velen minder onaangenaam zijn. Spreker heeft vroeger voorgesteld als zoodanigen maatstaf aantenemen b. v. de huurwaarde in verband tol het getal kinderen der bewoners en bij komt daarop terug. De Voorzitter antwoordt dien lieer, dat het er verre af is dat burg. en weth. zoo zeer ingenomen zijn met hun eigen werk, dat zij niet gaarne willen toegeven dat andere grond slagen beter en welligt doelmatiger kunnen zijn. Door dhr Vader is weder herhaald de willekeurige schat ting, doch welke grondslagen men ook aanneme altijd zal die schatting eenigzins willekeurig moeten zijn. In het gemoedelijk wikken en wegen bij de voorloopige vaststelling door burg. en weth. in het naauwgezet nagaan en verbeteren van dit moeijelijk werk door den raad, is een waarborg voorde burgerij dal die aanslagen niet op willekeur berusten ofschoon veel onder de burgerij verkeerende er. daarmede dagelijks in aanraking komende, is hem dan ook geene enkele klagte over willekeur ter oore gekomen. Bovendien bet behoud der bestaande grondslagen is om redenen door burg. en weth. voorgesteld in deze gemeente is men met het regelen van het belasting-stelsel vroeg gereed geweest; men meende daarmede wel te doen, ofschoon liet van de zijde van sommigen niet goed is opgenomen. Nu is men op andere plaatsen verpligt te doen wat in deze gemeente spontaneel was geschied; hij herhaalt, dat hel zeer mogelijk is, dat in die gemeenten, andere grondslagen, die veel beter zijn, worden uitgedacht; doch burg. eu weth. zou den verlangen de hier bestaande grondslagen niet te schokken, voor men zicli door de uitvoering op andere plaatsen over tuigd beeft dat andere werkelijk beter zijn hij verzoekt derhalve, zelfs beleefdelijk van dezen raad, voor bet volgend jaar daarin geene verandering te brengen eu aftewachten hoe het in andere gemeenten gaan zal. Dhr. S. Vader wil gelooven dat bij den burgemeester geene klagt over den hoofdelijken omslag is ingekomen want het ligt niet in den aard der burgerij zich te adresseren, maar er wordt toch geklaagd de man zelf, die in de gemeentewet het denk beeld van hoofdelijke belasting bragt erkende het hoogst moeijelijke aan die beffing verbonden en dat zij niet zonder willekeur kan geheven worden; neemt men dus een vasten maatstaf aan dan kan die maatstaf welligt tijdelijk ongelijk drnkkei doch wanneer hij vast is, kan hij, die er zich door gedrukt gevoelt zich daarvan ontdoen door b. v. van een ruimere maar eene kleine.-e woning fe verhuizen. In een woord, hij acht liet wenschelijk dat een vaste grond slag aangenomen worde. Spreker heeft deswegens geen bepaald voorstel kunnen doen, omdat hij uit de stad avss, doch hij komt terug op zijn vroeger voorstel om de huurwaarde en het getal kinderen aan te nemen. Hij heeft een tegenzin in eene belasting die alleen op schat ting berust en die zeer billijk kan zijn maar die toch bij sommigen het denkbeeld van verongelijking nietkan wegnemen. Dhr. van den Bosch brengt eene bedenking in het midden op hetgeen door den heer Vader wordt voorgesteld, namelijk, dat in de pinatsen, waar de grondslagen door den heer Vader verlangd, zijn aangenomen, nog nergens de besluiten of ver ordeningen duor den koning zijn goedgekeurd er zijn ook nog in andere gemeenten andere plannen ontworpen maar vaa geene is de goedkeuring der hooge regering tot nog toe bekend geworden; spreker zou het dan ook betwijfelen of de verordeningen in die gemeenten wel zijn overeen te brengen met de gemeentewet. De huurwaarde toch ais grondslag aangenomen, kan men niet ontkennen dat zeer onregelmatig drukken zal; de gegoede, roet een klein gezin, heeft het dan in zijne keus zich in te krimpen en eene kleine woning te betrekken en daardoor zal men hem slechts tot een gering bedrag kunnen aanslaan; de minder gegoede daarentegen kan uithoofde van zijn gezin lot de bewoning van eeu grooter huis verpligt zijn en zal daar naar betalen; maar voor een oogenblik de huurwaarde als grondslag aangenomen, zal men daardoor voldoen aan de ge meentewet Immers neen, want die wet bepaalt dat hoofde lijke omslagen zullen geheven worden naar grondslagen die voor eenen redelijken maatstaf van het inkomen der belas tingschuldigen zijn te houdeu en die thesis kan ten opzigte van de huurwaarde niet verdedigd worden; bovendien al keurde de Koning dien grondslag goed dan zou men altijd een middel van controle moeten hebben om te beletten, dat de rijken niet gaan wonen in huizen waarvan de huurwaarde gering is en omgekeerd. Deze bedenking vermeent spreker minstens even gegrond te zijn als de bedenking van den heer Vader tegen den nu bestaauden hoofdelijken omslag. Hij vraagt wijders aan den Voorzitter of de bepaling van liet bedrag waarop de hoofdelijke omslag geheven zal worden niet telken jare bij een besluit moet bepaald worden en aan de goedkeuring des Konings onderworpen en dus in dit geval slechts voor f 18000 magtiging moet worden verzocht? De Voorzitter beantwoordt dit ontkennend; dc Koning be paalt het maximum doch dit is doorloopend en wanneer door onvoorziene omstandigheden boven dat maximum be hoefte was, dan zou er weder een nieuw besluit noodig zijn. Dhr Vader zegt dat in art. 243 der gemeentewet gelezen wordt eenen redelijken, niet eenen zekeren maatstaf; de huur waarde uitsluitend tot grondslag te nemen gelooft ook hij niet met de gemeentewet bestaanbaar te zijn, maar die grond slag moet gecontiabalanceerd worden door iets anders en van daar het voorstel om het aantal kinderen in aanmerking te nemen en daardoor wegtenemen het bezwarende voor groote huisgezinnen; heeft men eenen vasten maatstaf, de belasting zal met meer bereidwilligheid betaald worden en daardoor zal de gedurige verandering in de aanslagen, naarmate der tinan- tiele veranderingen waaraan ieder bloot staat en die soms geheel onbekend blijven vervallen. Als er eeu zekere maatstaf is en men wil zich daaraan niet onbei werpen, dan onttrekt men zich er aan; ook te Haarlem en Breda heeft men die grondslagen aangenomen want overal gevoelt men het moeijelijke eener persoonlijke schatting. De Voorzitter avü nog eene enkele bedenking in het midden brengen, Men zal zich herinneren dat het eerste jaar toen hier de hoofdelijke omslag geheven werd, dit geschiedde naar vaste grondslagen, te weten de sterkte van het gezinde personele belasting en het inkomen; in tusschen had dit het zonderling gevolg dat sommigen op f 30 waren aangeslagen terwijl anderen in dezelfde klasse geplaatst slechts f 5 betaaldenvan daar dat gedeputeerde staten bij de goedkeuring van dat kohier schreven, dat zij die in dezelfde klasse zijn geplaatst tot hetzelfde bedrag moeten aangeslagen Avorden en de naleving van dit voorschrift is onbereikbaar, wanneer men aan eenen vasten maatstaf houdt; dan kan men niet de personen die in dezelfde klasse zijn ge plaatst tot hetzelfde bedrag aanslaan of men zou evenveel klassen als aanslagen moeten maken; men zou dus altijd iets onbillijks moeten doen om de verschillende aanslagen, die men in dezelfde klasse col- loqueert, tot een gelijk bedrag te brengen. Dhr Vader voert nog aan, dat men b. v. voor personen zonder kinderen zou kunnen stellen 50, 60 of 70 percent van de huurwaarde, naar mate van de behoefte en met een zeker getal afdalende, naar mate van het aantal kinderen. Pc Voorzitter voert daartegen aan dat men dan evenveel Jassen zou moeten maken als er perceelen zijn van verschillende huurvraL 1 1 l)hrVacler zegt oog dat het aantal kinderen dan de huurwaard!? contrabalanceert en hoe grooter getal kinderen hoe grooter vermindering. Het voorstel van burg. en weth. daarna in omvraag gebragt, wordt met algemeene stemmen aangenomenuitgezonderd die van den heer mr. Vader. In behandeling komt, het ter vorige vergadering aangehouden ver zoek van den heer van Renlergheniom eenige roeden grond aan de zuidzijde zijner fabriek, gelegen aan de haven, in erfpacht te erlangen tot het maken eener bergplaats De Voorzitter vraagt of de leden zich met het voorstel tot inwilli ging kunnen vereenigen zoo als door burg. cu weth is voorgestel^. Hetgeen met algemeene stemmen wordt toegestaan en bepaalddat de grond zal opgemeten wordendat de erfpacht aangegaan worde voor 96 jaren, om tegelijk met dien van den reeds in gebruik zijn den grond te eindigendat dc erfpachter f 1 per vierkante roede voor erfpachtsom betale en den grond behoorlijk af hei tie in eene regte rig- ting van den buitenmuur der nu afgebroken poortdat de erfpachter daar ter plaatse een privaat doe maken voor zijne werklieden en in geen geval de waterspiegel van de haven worde verbreed of versmald. Het suppletoir kohier der honden-belastingen, dat gedurende 1-4 dagen ter visie heeft gelegen en voorloopig Avas opgemaakt tot een bedrag van f 13,50 Avordt door eene nog ingekomeue aangifte met f 1,50 ver hoogd en vastgesteld op een bedrag van f 15. De punten van behandeliug afgeloopen zijnde en niemand iets voor testellen hebbende, sluit de Voorzitter de vergadering. GOES, F. k LEE U HENS ZOON. corn ,i.v Ti Ens.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 3