No. 87. "e Jaargang. 1855. PUBLICATIE. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avonds, uitgezonderd op feestdagen. j De prijs per kwartaal is f .1.75 franco per post f J.90. I De in zen dim I Gewone advertentien worden d '20 ets. de regel geplaatst r' eboortehuwelijks- en doodberigtenvan d6 regels d f d,20 behalve het zegelregt. van advertentie» moet geschieden vóór drie uren des namiddags. Bij dit nummer verzenden wij 1°. liet laatste gedeelte van het verslag van het verhandelde in den gemeente-raaddato 25 Octoberhoudende de discussien over de ge- meente-begrooting. 2°. Verslag der behandelde punten in den raad van jl. Donderdag. ill BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES brengen bij deze ter kennis van derzelver ingezetenen Dat de commissie tot de (Economische Spijsuitdee- ling, bestaande uit de heeren: J. W. van KERKWIJK, President. E. S. A. KNITGL. Voor wijk A. I N VERVENNE Pz. Dr. Jj. C. de PEVAL. J. H. C. KAKEBEEKE. B. C. D. J. van RENTERGEM de EOUW. J. KOOMAN. P. JOHANNISSEN. M. J. HARINCK. Mr. P. J. A. van DAM, Secretaris 8f Thesaurier. hare hoogst nuttige werkzaamheden, tegen den volgen den winter weder zal aanvangen en dat dezelveaan de huizen der ingezetenen biljetten heeft doen rond brengen, óp welke de inschrijvingen tot instandhouding van deze weldadige inrigting worden verzocht. De heilzame strekking van deze instellingvoorna melijk door de ruime deelneming en ondersteuning der ingezetenen opgerigt en gedurende vele jaren staande gehouden, is te algemeen bekend en in vorige winters gebleken, om, in de steeds bezwarende omstandigheden voor de armen, vooral bij de ongemeene duurte van de onontbeerlijkste levensmiddelen niet op dezelve als een krachtig middel van voorziening tegen nijpend ge brek het oog te vestigen. Een ieder zal toch overtuigd zijn dat de uitdeeling van eene verwarmende en voed zame SOEPgedurende den ophanden zijnden winter, voor de armen, weder eene onmisbare behoefte is. Burgemeester en Wethouders gevoelen zich daarom gedrongen de ingezetenen op nieuw tot ruime giften op te wekken ten einde der commissie de uitvoering van hare menschlievende taak gemakkelijk te maken zij doen dit met te meer aandrang, vermits sedert de invoering der armenwetde bedeeling voor rekening der gemeente-kas moet ophouden. En opdat deze algemeen bekend worde, zal daaraan op de gewone wijze publiciteit gegeven worden. Gedaan ten raadhnize van Goes, den 3 November 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd M- P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. STADGENOOTEN Wederom staat de winter met zijne bezwaren voor de deur, doet zich reeds gevoelen en zal voor onze armen meer en meer de weldadigheid worden ingeroepen. De COMMISSIE tot de OECONOMISCHE SPIJS-UITDEELING wendde zich reeds tot U ter verkrijging dier middelen welke hun voor nemen, om wederom gezonde en voedzame spijs uit te reiken, kunnen verwezenlijken. De bekende wettelijke bepaling, waardoor eene vroegere bedeeling vervalt, die eenmaal 's weeks voor rekening der gemeente-kas plaats had, doet haar tot eene ruime bijdrage uitnoodigen het bestuur wekt in vorenstaande publicatie tot menschlievenheid opbeiden herinneren aan de heilzame strekking dier instelling verhoor ook onze bede, en stelt de commissie in staat om gehoor gevende aan die roepstemmenons later de tolk te doen zijn harer erkentelijkheid voor uwe onbekrompene liefdadigheid, waardoor ruimschoots in den bekenden nood zal kunnen voorzien worden. GOES, 5 November. In de vorige week ontstond er brand in de meestoof genaamd Nederland f in den Nieuwen West-Craaijert, gemeente 's Heer Arendskerke; zij bepaalde zich tot den eestdie met de zich daarin bevindende mee is uitgebrand en gelukkig weinig schade veroorzaakte; is zonder hulp van spuiten door de daar in den omtrek wonende personen gebluscht, en in de zierikzeesche maatschappij geassureerd. Bij Zr. Ms. besluit van den 31 October 1855 N°. 45is benoemd tot plaatsvervangend kantonregter te Cortgene J. H. Bibau, burgemeester der gemeenten CortgeneCats en Colijnsplaat. Wij verheugen ons te kunnen mededeelen dat door de Académie Nationale agricole manufactnrière et commerciale te Parijsaan onzen stadgenoot den heer O. Vet hagen, als hoofd-directeur der maatschappij van verbeterde meekrap-bereiding in Zeeland, ten blijke van erkenning zijner verdienste in de meekrap-bereiding het lidmaatschap dier vereeniging is aangeboden, op grond der eervolle onderscheidingwelke men van wege die academie, aan het door ZEd. op de wereld-tentoonstelling geëxposeerde fabricaat heeft toegekend. Wij verheugen ons daarin bijzonder, omdat bet eene tak van industrie betreft, waarin de franschen ons verre vooruit waren en als wiet concurenten wij alzoo te beschouwen zijn, iedere erkenning van verdiensten dus, van hunne zijde, moet in ons oog, afgescheiden van den persoon wien die eer te beurt valt, eene dubbele waarde hebben voor alle belangstellenden in deze rijke bron van Zeelands vroegere welvaart. Van de uitspraken der jury zijn ons nog geene op gaven geworden- Het voorloopig verslag wegens de inkomsten van den oogst in Zeeland over 1855 wordt medegedeeld in de Staals-couranl van eergisteren, plaatsgebrek belet ons dit op te nemen, zoowel als de te behandelen punten in de provinciale staten van Zeeland die op morgen vergaderen. Men zal zieh herinneren, dat eenigen tijd geleden, nog al opspraak gemaakt heeft, een request der leidsche studenten aan Z. M. onzen koning, ten einde het do ceren en promoveren in de latijnsche taal af te schaffen. Dat verzoek is gunstig verhoord. De studenten ver heugen er zich over, doch het verdriet de heeren pro fessoren Reeds aanstonds is van de koninklijke ver gunning gebruik gemaakt en promoveerden jl. woensdag twee heeren studenten in de geneeskunde op dissertatie en op thesesdie den volgenden dag gevolgd werden door een in de regten op dissertatie; en werden alle drie tot doctoren bevorderd op hunne in de hollandsche taal geschrevene verdedigingen. Op de te Gorinchem gehouden toonmarist, waren circa 5000 stuks runderen aan de lijn. Er was veel handel in fokveeechter tot veel verminderden prijs in vette koeijen ging weinig om. De Arnhemsche Courant meldt, dat in een huis op de Keizersgracht bij de Weesperstraateene gaz- ontploffing heelt pfaats gehad zoo hevig, dat de ven sterramen uit de kozijnen vlogen en in de gracht stort ten. Op vrij grooten afstand hoorde men den slag die de ontploffing te weeg bragt, ontstaan bij het zoe ken met een brandenden lucifer naar een lek in de gazpijp. Gelukkig heeft niemand der zich in en buiten het gebouw bevindende personen eenig letsel bekomen en heeft de ontvlamming van het gaz zich niet aan het gebouw medegedeeld. NOORü-AMERIKA. De zalen der geregtigheid te New-York zijn zoo vol van zondaars, dat de overheid met de bijkomenden in verlegenheid geraakt. Ue talrijkste klasse is die der tiendaagsche logeergasten (overtreders van de drankwet) en zij leveren onder allenofschoon hunne gevangen schap slechts van zeer korten duur ishet droevigste gezigt op, alsof de misdaden loodzwaar op hun geweten lagen l)e plaats, waarin de van moord beschuldigden verwijlen is ook sterk bezeten bevat ongeveer een dozijn personen, die vol bezorgdheid en angst het oo- genblik te gemoet zien, waarop zij voor de vierschaar zullen moeten verschijnen. Verschillende natiën zoo schrijft een Noord- amerikaansch blad hebben verschillende soorten van straatslijpers De italiaansche straatslijpers dooden den tijd met slapen, de turksche met droomen, de franscbe met lagchen de spaansche met biddende russische met spelende hongaarsche met rookende duitsche met drinkende engelsche met gapen en de ameri- kaanschen doen alles bij elkander, vloeken, moorden, brandstichten en daarbij onophoudelijk over staatkunde en vrijheid snappen. Het pakketschip Daniel Webster, dat onlangs van Boston naar Liverpool uitzeilde, had het grootste getal passagiers aan boord, dat ooit op een schip naar Europa afvoer. Er waren er 490 en bijna allen terug- keerende landverhuizers Hoe veel teleurgestelde hoop, hoe vele gebrokene harten bevatte de kleine ruimte van dit vaartuig Een kastelein te Rutland klaagt dat de overheden, met hare bemoeijingen de zaak der matigheid jaren heb ben achteruit gezet. Hij zegt dat de lieden reeds zoo goed op den weg waren, daar zij drank van hem dron ken die wel voor twee derden uit water bestonden datals zij hem zijnen gang hadden laten gaanhij hen zoo ver gebragt zou hebbendat zij in den tijd van zes maanden klaar water zouden hebben gedronken. Onlangs werd te Alexandria in Louisiana een jongen oud 10 jaren, opgehangen, wegens het plegen van moord. RUSLAND. TURKIJE. De herigten van het oorlogstooneel in de Krirn zijn zeer schaarsch, en bepalen zich tot onbelangrijke mede- deelingen betreffende het heen en weder trekken van sommige leger-afdeelingen. Zoo isdoor den slechten toestand der wegen en het moeijelijke der transporten, de divisie van den generaal et Autemarre, die de Bel bek reeds overgetrokken wasweder aan de Tschernaïa te rug gekomen. Hieruit werd opgemaakt, dat er dit jaar, althans van dien kant, niets tegen het russische leger ondernomen zoude worden. Mogt er vóór den winter nog eene krijgsoperatie van belang plaats hebben, dan zou ze van Eupatoria uit ondernomen worden. Zoo al thans berigt de Indépendauce. Volgens den Constitutionel, zullen de geallieerden zieh dezen winter bepalen tot het krachtdadig aantasten van de forten welke ten noorden van Sebastopol zijn gelegen ten einde die zoo mogelijk te vernielen en de russen daaruit te verdrijven, en worden daartoe groote toebereidselen gemaakt, niettegenstaande de vijand alle mogelijke krachten inspant om die tegen te houden en dagelijks een meer levendig vuur onderhoudt tegen de zuidzijde van de stad. Het Journal de Constantinople daarentegen beweert, dat de inneming der noordelijke forten is uitgesteld en dat men zich tot een veldtogt in het binnenste gedeelte der Krim tegen het russische leger zal bepalen. Wat van al die berigten het ware zij is moeijeiijk uit te maken. Uit Varna eindelijk meldt men, dat de geallieerde troepen, welke in de zuidelijke Krim staan, inderdaad toebereidselen maken om de voortzetting van de offensive bewegingen op te geven en maatregelen nemen alsof zij zoo spoedig mogelijk de win terkwartieren willen betrekken. De franscneu betrekken hunne barakken, de engelschen hunne dubbele tenten de sardiniërs schijnen, even als de turken, de voorkeur te gsven aan aardholen. Rusland gordt zich bij den dag tot een' meer uitgebreiden en hardnekkigen oorlog aan. Bij keizer lijke ukase van den 30 October wordt wederom eene nieuwe ligting van 10 man op de 1000 zielen en wel over de geheele uitgestrektheid des keizerrijks bevolen. Van dien maatregel zijn alleen uitgezonderd de gou vernementen Pskow, Pultawa, Czernigow, Ekaterinoslaw, Cherson en Taurie (de Krim.) Uit Warschau wordt gemeld, dat men aldaar toe bereidselen maakt voor de ontvangst van den keizer Alexander II, die waarschijnlijk een gedeelte van den win ter er zal doorbrengen. Men verwachtte hem tegen het einde van den veldtogt van dit jaar. Men zegt verder, dat de keizer, indien de vrede in den loop des winters niet wordt hersteld, voornemens is zich met de groot vorsten aan het hoofd des legers te plaatsen.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1