227s Dans-Cursus. F. LIESOY. DE PILLEN VAN HOLLOWAY. gevangenis door de stad werd geleidwaar men hem steeds als een braaf man had gekend. De indruk daar van drong zoo diepdat de man op straat nederzeeg en na in een huis gedragen te zijn een lijk was. Op de beestenmarkt te Arnhem, waren 37 S stuks vee aangebragt. Br was weinig verkoopen de prijs minder. Op den rijnspoorweg is een arbeiderdoor het, niettegenstaande gedane waarschuwing onvoorzigtiglijk gaan zitten op den rand van een der zandwagens, daar afgevallen met het hoofd op de railszoodat hetzelve onder de raderen der wagens kwam en verbrijzeld werd, de ongelukkige laat vrouw en 3 kinderen na. Naar men verneemt, moet er Woensdag nacht te Koewachtin den manufactuurwinkel van zekeren Kertvriend, op eene stoutmoedige wijze zijn ingebroken. Men heeft met graverswerktuigen het fondement van den buitenmuur ondermijnd en is alzoo door de opening den winkel binnengedrongen, alwaar men eenige stuk ken wollen stoffen, zoomede eenig geld, heeft ontvreemd. Door het passeren aldaar van iemandwelke bij eene zieke waaktezijn de daders, welke nog al talrijk sche nen te zijn, men spreekt althans van 10 a 13, op de vlugt gegaan en tot heden nog onbekend. Als iets bijzonders meldt men, dat het merrie- paard van IJ. Schipper, te Helium, dezen zomer haar 13de veulen ter wereld gebragt heeft en thans, schoon 25 jaren oud, weder dragtig is. Men schrijft uit TermunterzijlOnlangs vond een meisje te Ddes avonds in den donker in een' buitengang eene portefeuille en bragt die aan hare weinig bemiddelde moeder, die ze openende bevond, dat zich daarin eene groote som aan bank- en muntbiljetten bevond. Zij spoedde zich dadelijk met den gevonden schat naar den persoon, dien zij oordeelde dat de eigenaar kon zijn en die dit, zoo als bleek, ook werkelijk was. Deze, na tuurlijk met den teruggevonden schat, die zoo ligt voor hem verloren had kunnen zijnniet weinig verheugd beloonde de eerlijke weduwe dadelijk met een der ge vondene papiertjesgroot tien gulden! Den 26 dezer heeft er op het zoogenaamd vrij dags-boelhuis, te 'sHage, eene verkooping van afbraak plaats gehad, afkomstig van een stal in het Noordeinde. Daaronder bevonden zich twee bindten, die voor 1,36 werden verkocht aan Smit. Toen deze bezig was eene dier bindten te verwerken, viel er een vreemd goudstuk uit en ook daarna nog eeu tweede, welke door hem voor f 19 zijn verkocht. Onder de rubriek Berlijn bevat de Allgemeine Zeitung van 7 Augustus jl. een artikel betrekkelijk de ontmaskering van een' bedrieger en zwendelaar, die reeds sedert eene reeis van jaren bijna in al de hoofdsteden van Europamet name Londen ParijsKonstantino- pel, Turijn, Prankfort a M. en Brussel onder den naam eene vormelijk histori sche rol heeft gespeeld. Bij zijne in hechtenisneming bleek de voorgewende prins een hollandsche jood te zijn, genaamd Joseph Joannius die reeds sedert 1846 vervolgd wordten zich nu voor vorst van Korikos dan voor prins van Armenië, dan weder voor russisch officier van Korikos, en eindelijk voor tartaarsoh offi cier Amuschan, heeft uitgegeven. Geruimen tijd heeft hij te Constantinopel gewoonden lang in de neder- landsche bezittingen verblijf gehouden, weshalve hij met de oostersche aangelegenheden zeer goed bekend en van waar ook zijne uitgebreide spraakkennis afkomstig is. Ook heeft hij op de leijdsche Hoogeschool gestudeerd. Sinds 24 October zit de ontmaskerde prins, die steeds in de hoogste kringen converseerde en met vorstelijke perso nen briefwisseling en omgang hadin arresttot dat zijne persoonlijke omstandigheden en geheel zijn avon tuurlijk leven volkomen zullen zijn opgehelderd. De bekende zwitsersche uurwerkmakersPater en Philippehebben een nieuw stelsel uitgevonden namelijk, om de horologien zonder sleutel op te winden. FRANKRIJK. Ter gelegenheid van de kermis te Lyon, is het een leeuw gelukt uit zijn hok te ontsnappen. Hij wan delde te midden der volksmenigte bedaard langs eenige stratentot dat hij een ezel ontmoettedien hij ver slond en zich daarna nedervleide, om door de wachters gevangen te worden. Uit Athene wordt gemeld, dat de wreedheden der grieksche roovers hand over hand toenemen. Het dorp Merali werd dezer dagen overvallen door 40 roovers die alles vernielden en voorts de inwoners op de wreed ste wijze vermoordden. Een hunner werden de beide ooren afgehouwen en een oog uitgestoken en verder vreesselijk verminkteen ander werd geheel verbrand een ander werd een gloeijende laadstok het eene oor in en het andere oor uit gestoken, alle anderen werden voor hun geheele leven onherstelbaar gemarteld en ver minkt. Dezer dagen werd te Montreuil een zeer gevaar lijk boosdoener gearresteerd. Voor den regter van in structie gebragt, maakte hij van de gelegenheid gebruik, dat de regter zich een oogeiiblik verwijderdeom in zijn kabinet binnen te dringen, de horologiendie als bewijsstukken tegen hem moesten dienen, twee reispassen en alle tegen hem opgemaakte stukken terug te nemen en de vlugt te kiezen. Een engelsch-fransche maatschappij heeft aange boden de stad Sebastopol weder bewoonbaar te maken. Zij zou met de geallieerden de opbrengst der belastingen deelen. Sebastopol zou een fransch-engelsch-sardinisehe stad worden. In Californië werden gedurende het le halfjaar 1855 niet minder dan 322 personen vermoord. RUSLAND. TURKIJE. Geen nieuws uit de Krim. Men beweertdat de maarschalk Pélissier zal trachten de forten op de noord zijde van de golf van Sebastopol door een heftig bom bardement weerloos te maken en in zijne tegenwoordige positie den winter door te brengenzonder pogingen aan te wenden om de russen, door een' ernstige» aanval, uit de nabijheid van Sebastopol te verdrijven. Volgens berigten uit Azie te Weenen ontvangen, hadden de russen thans inderdaad de belegering van Kars opgebroken en zijn zij den 10 October over de Arpa-Tschayde grensrivier tusschen de russische en turlcsche bezittingen naar Gumri afgetrokken. Dien tengevolge zou dus liet turksche gebied geheel door de russische troepen ontruimd zijn. De Cunstitutionnel bevat een brief van zijn' cor respondent te Weenen. waarin gemeld wordt, dat keizer Alexanderop wien de keizerin, zijne echtgenoot, veel invloed schijnt te hebben, thans meer dan vroeger ge neigd is aan vredes-voorsfellen het oor fe leenen. De Gzaar zou concessiën willen doen, en tusschen het hof van Petersburg en dat van Berlijn zouden op dezen oogenblik onderhandelingen gevoerd worden om aan de westersche mogendheden eene schikking voor te stellen. BELGTE Brussel. Te Wanfercée-Baulet stierf eensklaps aan een beroerte eene orgeldraaijer in een bierhuis. Hij had zijne vrouw en drie kinderen bij zich. Men vond bij hem eene obligatie van 340 fr.180 fr. in goud en 10 fr. in zilver. Het Belgische gouvernement looft een prijs uit van 10,000 francs aan hem, die eene niet eetbare zelfstandigheid zal uitvinden, welke de meelstoffen kan vervangen, tot dusverre voor het maken van stijfsel gebezigd. In Oost-Vlaanderen is wederom eene schrikke lijke misdaad gepleegd. Te Somergem2 uren van Gent, is 11. zondag avond mevrouw de markiezin $Kn- netières, geboren baronnes de Draeck, op haar kasteel vermoord geworden. De markiezin bewoonde alleen met eene gezelschapsjufvrouw, zonder dienstboden, het kas teel en heeft de moordenaar van het oogenblik ge bruik gemaakt, dat deze jufrouw aan de honden hun eten was gaan brengen. Bij het terugkeeren daarvan was hij bezig het slagtoffer af te maken, en heeft toon, op het noodgeschreeuw van de jufvrouw, de vlugt genomen. Twee wachters, die met de bewaking van het kasteel belast waren, zijn dadelijk toegesneld, doch vonden niets meer dan een verminkt lijk. (Volgens een nader berigt omtrent dezen moord begint men daarvan gansch andere gedachten te koes teren; de gezelschapsjufrouw lag jl. donderdag nog in een pachthof ziekten gevolge der schrikkelijke ge beurtenis zij is reeds verscheidene malen door den regter van instructie ondervraagd. Vrijdag was zij naar het kasteel overgebragt. Eenige inwoners van So mergem verzekeren, zonder glimlagchen, dat alle onder zoek noodeloos is, aangezien de markiezin (door den duivel doodgesmeten is.) Te Charleroy is in eene kamer, waar twee kinderen van een mijnwerker zich alleen bevondenbrand ont staan, tijdens de vader was gaan werken en de moeder kolen raapte. De beide kinderen zijn in de vlammen omgekomen. ©HAAHMAR.KTEÏir. GOES, 30 OCTOBER 1855. De aanvoer van Granen, was in evenredigheid der vroegere, met uitzondering van boonen erwten en gerstaan onze markt van heden iets beter. Vooral was tarwe en rogge meer ter veil, de laatste evenwel met niet veel vraag. Voor de goede tarwe werd goeden prijs bedongen; voor de jarige ƒ18,50 a 19,00; de nieuwe jarige ƒ17,00 a 17,50 met 25 ct. verbooging voor de zaainieuwe rogge 11,50 a 11,80, voor de zaal 12,00; winter gerst/* 8,25 a 8,50; zomer dito 7,50 a 8,00; Paardcboonen 9,00 a 9,25; blaauwe erw ten 11,50 a 12,00; haver 4,75 koolzaad zonder vraag. Aardappelen staande; boter 1,25 a 1,30. KRUININGEN31 October. Van de winter gerst, erwten, haver en koolzaad, heden ter markt aangevoerd, had geen omzet plaats. Voor de oude jarige tarwe werd besteed 17,80, nieuwe dito 16,25, rogge 12,zomer gerst 7,90, paardeboonen 8,75, bruine dito 11,90. De aardappelen gaan (puike soort) a 3,50de mindere of goede a 2,80 van de hand. Bevallen van eene POCHT/171, Vrouwe P. F. van der BILT SE BACKER. Ziekikzee, deu 29 October 1855. De bekende en onbekende schuld- eischers van de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nala tenschap van wijlen A I) Pi IA A i\ HUZEE, in leven schipper te Borsselen, worden ingevolge art. 1082 van het Burgerlijk Wetboek, opgeroepen, om, hetzij in per soon, hetzij bij gemagtigde, te verschijnen op i rijdag den J6 November J855 des morgens ten elf uren ten kantore van den Notaris A. SMA L LE(1ANOI] te Goesten einde aantehooren en optenemen de REKENING en VERANTWOORDING van gemelde nalatenschap, en indien er geen verzet plaats heeft, be taling te erlangen hunner vorderingen voor zooverre het bedrag dier rekening toereikende zal zijn. TBKOOP^iSjt te Wolphaarsdijkin de volgende week, BEST RU NDYLEESCH tegen 50 cent het Ned. pond. Hij verzoekt een ieders gunst. AVij hebben aan de rnenschlievendheid van een conipta beien rijks ambtenaar in de Provincie Utrecht eene reeks van mededeeliugen te danken ten gunste der REYAREN- TA, waarvan wij hier eenige uittreksels geven: Ik heb van dit heerlijk product nu eens aan dezen dan aan genen zieke iets gegeven en er altijd de grootste zelf voldoening van gehad; net heeft overal gunstig gewerkt. Berigt van 3 April, Hannes Jacobs, een man van 50 jaren was sedert lang lijdende. Hij heeft mij dezer dagen verhaald, dat zijne benaauwdheid op de borst over is, dat zijne dikke beenen geslonken zijn en de looze brakingeu opgehouden hebben. Hij is thans weêr aan het werk. Gerrit Verkerk daggeldereen man van ongeveer 40 jaren, leed geweldig aan uitslag en dikke beenen; hij heeft 5 dagen REYALENTA gegeten en bevindt zich veel beter. Gerritje van Schaaik eene daggelders vrouw, is water zuchtig, benaauwd op de borst en heeft dikke beenen zij bevindt zich bij een kortstondig gebruik der REYALEN- TA veel beter en heeft goeden moed. Bij verschillenden heb ik opgemerkt, dat de REYALEYTA eene zeer voor- deelige uitwerking op de urinewegen uitoefent; wat mij aangaat, ze smaakt mij zoo goed en heeft zulk een gunstig effect op mij, dat ik er niet ligt van af zal stappen." De orginele brieven, waaruit wij deze extracten leveren en nog volgende leveren znllen berusten in het JTJEJRr KOOPHUISen zijn wij gemagtigd ze op aanvrage te vertoonen. STAATSLOTERIJ Bij L. BANKET, geadmitteerd debitant te Klle- woutsdijkzijn in bovengenoemde loterij, onder de handteekening van J. P. Burger, getrokken de na volgende kapitale PRIJZEN en PREMIENop No. 8177, een prijs van 100 en premie van ƒ5000 op N°. 8169, een prijs van f 5000, op N°. 8153 en 19657, ieder een prijs van 1000, op N°. 5648 en 8217, ieder een prijs van 400. j Tevens zijn bij hem voorhanden voor de 2 288te Lo- terij HEELE en GEDEELTEN van LOTEN, volgens prijscourant. (De trekking begint den 3 December De ondergeteekende heeft de eer te be rigten dat hij in den aanstaanden win ter zich wekelijksdes DINGSDAGSalhier zal be vinden tot het geven van ÖAWfiMLïSÖ. Tot bekoming van nadere informatien is hij dien dag te spreken of te ontbieden in het logement den Groenen Jager, bij H. Werri. VERBAZENDE GENEZING V4N GAL- SN LEVERZIEKTE. BROODPRIJZEN vaar de vroegere zetting. Witte brood Tarwe» brood Tanven kropbrood. 41 ct. 28 Masteluin brood 21 ct- 18 De heer B te Leeuwardenwas sedert drie jaren lijdende aan zware hoofdpijnen, bedorvene maag;, leverziekte en zwakke zenuwen; bij raadpleegde onderscheidene bekwa me geneesheeren, doch zijne ongesteldheid nam telkens toe. Eindelijk ziende dat de aangewende middelen allen vruch teloos warenbegon hij gebruik le maken van de PIL LEN van HOLLO WAT, en na dezelven gedurende wei nig weken tijds genomen te hebben, werd hij volmaakt hersteld, en heeft sedert geen den minsten aanval van ziekte meer gevoeld. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0,80f 1,85, f3,00, f6,75, I 13.85, f 20^50. Potjes zalf a f 0.80, f l,85f 3.00 f 7,05 f ,13,50, f 20.95. zijn op franco aanvragen a contain te bekomen, hij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Berg gen-op Zoom. Den heer J. Straatman hoofd-deptVlhoudiT te s'Bosch, alsmede te honden Strunt 244. ÜOhhOWA Y'S éta blissementen. tb goes bij V. kt.eeitwens en zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2