No. 86. 1855. DONDERDAG 1 NOVEMBER. BEKENDMABIMG. BEKENDSI AKSiïï OPENBARE VERGADERING GEHEEmTl^-RAAD TE GOES. s Ie ïllllg. goessche courant. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is 1 franco per post f 0,90. Gewone advertentieu worden d 20 ets. de regel g Geboorte-, huwelijks- en doodberigtenvan d6 regels d f J,20 behalve het zegelregt. De inzending van advertentieu moet geschieden vóór drie uren des namiddags. De COMMISSARIS des KONINGS in de pro- vincie ZEELAND, maakt bekend, dat de najaars ver gadering der Staten van dit gewest zal geopend wor den op Dingsclag den 6 November aanstaandedes avonds ten half acht uur, in de daarvoor bestemde zaal in de Abdij te Middelburg, en dat de toegang tot die zaal voor het publiek zal wezen de deur ter zijde van het gebouw der concertzaalop de groenmarkt aldaar. Middelburg den 30 Ooiober 1855. De Commissaris des Konings voornoemd. VAN TETS. BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van GOES brengen bij deze ter kennis van een ieder die het aangaat Dat volgens Art. 1 van het Reglement op liet houden van openbare Veemarkten, tot han del in P aarden Runderen Schapen en Varkens binnen dezelfde Stad, gearresteerd den 7 April 1845 en gepubliceerd den 26 dier maandop iederen Dingsdag (behalve den eersten) in de maand November, zijnde dit jaar den 13, 20 en 27 dier maand, aldaar zoodanige Veemarkt zal gehouden worden, en dat dezelve zal onderworpen zijn aan de bepalingen in dat Reglement vervat. En zal zulks door afkondigingaanplakking en in sertie in de Goessche Courant worden bekend gemaakt. Gedaan ten Raadhuize van Goes, den 27 October 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES brengen bij deze ter kennis van een ieder die het aan gaat Dat de gemeente-raad in zijne openbare vergadering van beden, overeenkomstig het bepaalde bij art. 265 der gemeentewet, heeft vastgesteld het suppletoir kohier van BELASTING op de HONDENvoor deze ge meente over den jare 1855, hetwelk ter secretarie de zer gemeente ter lezing gelegen heeft van den 13 Oc tober jl. Dat genoemd kohier andermaal ter lezing is neder- gelegd ter secretarie dezer gemeente, van heden af tot Zaturdag den 9 dezervan des voormiddags negen tot des namiddags twee ure. En dat ieder aangeslagene binnen dien tijd tegen zijnen aanslag bij heeren gedeputeerde staten in beroep kan komen. En opdat zulks algemeen bekend zijzal deze wor den afgekondigd on geplaaist in de Goessche Courant. Gedaan ten raadhuize van Goes, den 1 November 1855 Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN, De Secretaris, H. C. PILAAR. van den DEN 25 OCTOBER 1855. Vervolg van ons vorig nommer- Zijn ingekomen en worden medegedeeld a. Missives van den kerkenraad der hervormde gemeente en het lt K. parochiaal armbestuur, dat zij voor hunne administratie wenschen deel te nemen aan de armen-apotheek. h. Missive van den heer commissaris des konings van 4 Oct. mededeelende dat de minister geene bedenkingen heeft, om te gelijk met den houw eener nieuwe gevangenis de.noodige localen voor de regtbanU daarbij te doen maken, welker kosten berekend worden op 10,000 docb door den burgemeester zijn geraamd op 8000 en dat ZE. bereid is daartoe eene bijdra ge van het rijk voor te dragen. c. Missive van gedeputeerde'stalen houdende 1°. goedkeuring van het kohier van den hoofdelijken omslag en goedkeuring van de uitgifte van grond op erfpacht aan Duivewaarut en de wed. Dekker. d. Van de besturen van Rruiningen en 'slleer Arendskerke berigl, dat zij geene bedenking hebben tegen de begrooting der /kamer van koophandel. e. Het proces-verbaal van kasopueming bij den gemeente ontvanger, sluitende met een in kas van 4335,37s. f. Missive van heeren diakenen der hervormde gemeente van 12 dezer, verzoekende het gratis gebruik van 7 kamertjes in het manhuis, even als vroeger, evenwel zonder daardoor geacht te willen worden gesubsidieerd te zijn- en dergelijke missive van liet R. K. armbestuur, mede ver zoekende om bet gebruik van eenige kamertjes en om voor hunne gealimenleerden gratis gebruik te mogen maken van de diensten van den geneesheer, heelmeester en vroedvrouw der gemeente, ten einde de in het vervolg onvermijdelijk benoodig de subsidie zoo weinig bezwarend als mogelijk te maken. Op uitnoodiging des voorzitters doet dhr. v. Kerkwijk, als voorzitter van het armbestuur daarop rapport, en berigt, dat de verzochte 7 kamertjes kunnen worden ingewilligd en aan het R. K- armbestuur 8 kamertjes kunnen worden toe gestaan, in evenredigheid tot het getal bedeelden, terwijl de overigen voorloopig aan het algemeen armbestuur kunnen verblijven, en mits de armbesturen ieder voor zich in de be deeling van stroo voorzien, voor zooveel hen aangaat, zullende dan ook op het manhuis eene verordening moeten gemaakt worden alsmede eene instructie voor den concierge. Naar aanleiding van dit rapport zijn burgemeester en wet houders gestemd het verzoek in te willigen, doch zien zwa righeid dit buiten de goedkeuring van den raad te doen waarom zij dit alsnu voorstellen. Dhr van de Putte kan zich zeer goed vereenigen met het voorstel, maar vraagt of het niet als subsidie zou zijn aan- temerken? De Voorzitter ontkent dit en zegt dat de gemeente gelijk moet gesteld worden met een particulier en hare woning gratis in gebruik kan geven aan wien zij wil. Dhr van den Bosch kan dit niet zoo gaaf toestemmen en houdt het voor subsidie al is het dan ook indirect: in vroeger tijd betaalde de diaconie huur voor die kamertjes en was die onder de subsidie begrepen; Gedeputeerde Staten zullen bet dus misschien wel als subsidie aanmerken hij zal er gaarne voor stemmen doch acht het beter de zaak bij den waren naam te noemen; bij meent, dat het verzoek van het R. K. armbestuur om de diensten van den geneesheer en chirurgijn eveneens subsidie is. De Voorzitter is dit met dhr van den Bosch niet eens men kan een huis huren of verhuren maar men kan het eveneens gratis in gebruik geven daartoe laat de wet de bevoegdheid; het raag, ja, het armbestuur eenigzins tegemoet komen maar het heeft geen tint van subsidie: het regt dat ieder particulier heeft, bezit de gemeente insgelijks en hij de burg. wet is een titel die dit bepaald veroorlooft. Dhr van den Bosch zal zich met den Voorzitter niet op het regtskundig terrein wagenmaar meent dat hier de armen- en gemeente-wet van toepassing zijn; daarin wordt het verschaffen van woning als onderstand genoemd, zoodat hij, ofschoon niet legen de zaak zelf zijnde, bij zijne opinie moet blijven, In omvraag gebragt stemmen allen er voor. Het verzoek van bet R. K. armbestuur tot erlanging van de diensten van doctor en chirurgijn wordt op voorstel van dhr van den Bosch tot de behandeling van hoofdstuk 1 afd. 2 van de uitgaven der gemeente begrooting aangehouden. Nog legt de Voorzitter over staatsblad No. 122. In behandeling wordt gebragt de rekening van het alge meen armbestuur over 8854waarbij de heeren van den Bosch en van Kerkwijk als gewezen en tegenwoordig Voor zitter van het armbestuur zich verwijderen. De commissie van finantien berigtdie rekening in orde bevonden te hebben en adviseert tot goedkeuring. De rekening bestaat uit de volgende ontvangsten: Goed slot 10,33^ van drie chijnsen 18, van de week- collecten f 475,56, de drie maandelijksche 178,96, die inde roomsche kerk f 278.671 die in de bus op het raadhuis 8,26, van eene verloting 0,76 en van een onbekende 50. voor restitutie van gedane bedeelingen 661,98voor subsidie 13000 en baten van vroegere jaren 61,57. Totale ontvang f 14744,11- De uitgaven bestaan uit verpleging in 'tgast- en weeshuis5752,50 besteding van krankzinnigen193;24 van weezen in de koloniën100' Bedeeling in geld3922,80 c< soep42,95 brood151,55 rc turfa 212, reisgeld a 10,95 voor kleeding en legstroo 266,211 medicijnencc 708,80 cc begrafeniskosten. 195,30 cc het onderwijs op de armenschool cc 494,59^ onderhoud van 't manhuiscc 46,27 cc jaarwedde rentmeestercc 300, cc schrijfbehoeften cc 95,65 cc beloouingen cc 113, cc verpleging elderscc 462,04f en cc proceskosten cc 137,95 Totale uitgaaf. f 13205,81 Wordende de rekening alzoo meteen goed slot van 1538,29 a zonder discussien met algemeene stemmen vastgesteld. De heeren van Kerkwijk en van den Bosch weder ter vergadering verschenen zijnde, wordtin behandeling genomen de begrooling voor dal armbestuur voor 1856; daarop komen voor de volgende uitgaven bedeeliugen f 3544, kleeding en legging 140, medicijnen 400,3831^611^6 rentmeester 300, Daaromtrent merkt de beer van de Putte op, dat door bet vestigen van een R. K. parochiaal armbestuur de werk zaamheden merkelijk verminderd moeten zijn; in de memorie van toelichting wordt gezegd, dat. hij levens heiast is om te adsisteren den wethouder met de armenzaken belast; hij vraagt of die bezoldiging van amanuensis niet te hoog worclt geacht en voor vermindering vatbaar zou zijn? Dhr. van Kerkwijk antwoordt daarop dat die jaarwedde van 300, vroeger bepaald is en .dat uit het bij burgemeester en wethouders aanhangig onderzoek nopens de fondsen van het armbestuur eerst zal kunnen blijken, welke de werk zaamheden zullen zijn aan de betrekking verbonden; het is waar, dat door de vestiging van het R. K. armbestuur de werkzaamheden verligt zijn; maar zeker is het evenzeer waar, dat door de armenwet en liet over- en wederschrijven be trekkelijk de bedeel in^en in andere plaatsen, de werkzaam heden niet zijn verminderdhij zou daarom in bedenking geven om het voor dit jaar althans, zoo te laten. Dhr. v: d. Putte kan zich daarmede voor dit jaar wel ver eenigen omdat het niet stationair is. Alzoo wordt besloten. Verdere posten: schrijfbehoeften ƒ50, belooningen 20, restitutien 800. Totaal der uitgaven 5254. Waartegen in ontvang: goed slot 1544,38s cijnsen 18, collecten 408. Intrest van de gildefondsen 562, subsidie 2125- Restitutien 600. Totaal der ontvangsten 5257,38| wordende de begrooting alzoo vastgesteld met een goed slot van 3,38^. Vervolg nader.) GOES, 1 November. Heden avond vergadering van den gemeenteraad, de te behandelen punten zijn 1wijziging van het besluit tot heffing van eenen hoofdelijken omslag, 2. uitgifte grond op erfpacht, aan den heer van Renlerghem3. vast stelling suppletoir kohier belasting honden, In de gemeente Heinkenszand hebben zich ge vallen van kinderziekte vertoond. Op het 12tal, gemaakt ter vervulling van eene 8ste predikants-plaats bij de ned. herv. gemeente te Mid delburg komt voords. R. A. Soetbrood Riccardtpre dikant alhier. Bij arrest van het provinciaal geregtshof in Zee land van den 26 October 1855 zijnnaar men ver neemt de personen van 1. Theodorus Baart2. Jo- sephus Vonkarbeiders te Stoppeldijk3. Johannes Magnus4, Jan Francies ffeijmanarbeiders te Hon- tenisse, 5. Cornells Baart en 6. Jan Babiist Vonk arbeiders te Stoppeldijkveroordeeldwegens het ge welddadig geld afpersen bij de wed. Fraudes Scheers landbouweresse te Hontenisse, met buiten braak en ge weldpleging jegens hare dienstmaagd Johanna Schelf- houd in den nacht van 11 op 12 April 1855, tot tuchthuisstraf de eerste en tweede ieder van vijftien jaren de derde en vierde ieder van tien jarende vijfde van zeven jaren en de zesde van vijf jaren. Men schrijft ons uit Hulst30 October Gisteren heeft alhier eene tentoonstelling van vee landbouw-werktuigen en voortbrengselen van den land bouw plaats gehad. Behalve eene aanmerkelijke hoe veelheid landbouw-werktuigen en gewassenis er van onderscheidene streken dezer provincie, waaronder mede door J. A. Huijge van Ovezande, vee aangevoerd, zijnde er 231 stuks hoornvee en 88 paarden aanwezig geweekt, waarvan een gedeelte tot hooge prijzen is verkocht. Eene groote menigte vreemdelingen heeft deze tentoon stelling bezochtterwijl na de uitreiking der premiën de WelEd. HeerDr. E. Vogelvangerten voordeeleder armen te Hulst 10 cochinchina hanen en 10 dito hen nen heeft laten verlotendie gezamenlijk f 99, hebben opgebragt. Te Vlissingen heeft zich een bejaarde schilders knecht door ophanging van het leven beroofd. Korte uren nadat men hem nog op straat ontmoet had, vond men hem hangende aan eene kapstoknaast zijne bed stede- Dezer dagen is bij de tweede kamer der Staten- Generaal ingekomen de voordragt eener wet, strekkende ter aanvulling van de wettelijke bepalingen van den jare 1822 op liet binnenlandsch gedisteleerd. De voordragt is vervat in 49 artikelen en de wet is bestemd om met den 1 Januarij 1856 in werking treden. De geliefkoosde dichter mr. A. 11. Spandawis den 27 October in 80jarigen ouderdom te Groningen overleden. Verleden Maandag werd te Breda een vijf-en- zeventigjarige man door de marechaussee naar deregt- bank geleidter zake dat hij door gebrek gedreven aan de woning van een' landbouwer, brood had gevraagd. De grijsaard was zigtbaar diep geroerd, door het denk beeld, dat hij, die nimmer voor den regter verscheen, nu om het vragen van eene bete broodswaartoe de armoede hem gedrongen had, als een misdadiger uit de

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1