STÖIJ,1III(IIJT IIE OTLÏliT PUBLIEKE BESTEDING. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT INDIJKING OP EN AANWASSEN Ooster-Schelde. muuuiii middag den 3 junij isös, te STIJFSEL GL&NS. Landverhuizers NOORD- en ZUID-AMERIRA e» AUSTRALIË, vinden steeds de ge- schiktste scheepsgelegenheden door de kantoren van de heeren VINESBERG C°.ge vestigd te Rotterdam en Liverpool. mm* ben de geallieerde troepen de geavanceerde werken onder de wallen van Sebastopol ingenomen. De geheele be zetting was uitgevallen om die te hernemendoch is door de franschen met groot verlies aan weerszijden tefug geslagen. Men verwachtte den volgenden dag de verovering van de Malakoff-toren. Eene andere dépêche meldtdat de russentusschen het centraal-bastion en de zee eene groote versterkte plaats hadden opgerigt na een' bloedigen strijd is ook deze door de geallieerde troepen ingenomen. Yolgens de dezer dagen door lord Lansdowne in het Engelsche huis der lords gedane verklaring, hebben de russen sedert het begin van den oorlogdoor ver schillende oorzaken 247,000 man verloren. In de maand Januarij 11. werd aan keizer Nicolaas een rapport voor gelegd houdende, dat tot op dien tijd het verlies 187,000 man bedroeg. In April werd aan keizer Jlexander een nieuw rapport aangeboden waarin het verlies der russen tot den 31 Maart op 250,000 man werd gesteld. Ziektenoverhaaste marschen en ruw weder hebben het meerendeei dezer manschap doen be zwijken; zoo waren tusschen Odessa en Perekop en ook tusschen Petersburg en de zuidelijke grenzen verschei dene detachementen onder sneeuwstormen bedolven ge worden. De kampements-goederen van keizer Napoleon zijn te Konstantinopel aangekomen. Faud-pacha, minister van buitenlandsche zaken, was in persoon tegenwoordig bij de ontvangst en plaatsing dier voorwerpen wier aanblikvolgens de konstantinopelsche bladen, toover- achtig schoon is. Reschid-pacha heeft zijn vertrek naar Weer.en uitgesteld. DUITSCHLAND. Dezer dagen is van hier een 9SjaTige schoenmakers baas met zijne hoogbejaarde vrouw en zijne geheele na komelingschap naar Adelaide in Australië vertrokken. Eene vrouw te Silderberg, heeft haar zes weken oud kind op een hakblok het hoofd afgehouwen, het geen haar eerst bij den zesden slag met de bijl gelukte. Reeds vroeger had zij een kind laten stikken en twee jaren in het tuchthuis gezeten. ENGELAND. Londen. Het bewind slaat nog aanhoudend aan verschillende aanvallen bloot. De uitgebreide club die zich hervor- mingsvereeniging noemt, heeft een adres uitgevaardigd, waarbij zoowel het bestuur van het leger als van het land ten scherpste worden gegispt. Wat het eerste be treft, wordt beweerd dat Engelaud in den strijd 5000, maar door slecht beheer 15,000 man verloren heeft en van de uitgaven voor hst transport naar het oorlogs- tooneel, (bedragende 72 millioen) een derde deel vol strekt verkwist is. Daarna worden de verschillende mi- nisteriën heftig aangevallen en veroordeeld. Den 23, den zoogenaamden Derbij-dag, heeft bij de wedrennen te Epsom het paard Wild Dayrell van den heer F. L. Tophamde overwinning behaald, waar door het zijnen meester eene winst van 4925 pd. st. verschafte. De Bedford Chronicle deelt eene aankondiging mede van een jong mensch uit het engelsch graafschap Elfort. van goeden huize en een redelijk vermogen die de weduwe wil huwen van een te Alma of te In- kermau gedood onderofficier, mits de weduwe geene te groote gebreken en niet meer dan een kind hebbe. Hij wenscht dit voorstel beschouwd te hebben als zij ne bijdrage tot het vaderlandsch fonds ter ondersteu ning van weduwen en weezen des legers', en verzoekt dat reflecterenden zich zooveel doenlijk in persoon aan een opgegeven adres zullen rigten. De britsche consul te Elsenehr, heeft het offici- eele berigt ontvangendat de russische regèring bovel gegeven heeftalle oorlogsbodems te Kroonstadt, op 8 linieschepen na te doen zinkeu. De gunstige bevigten van het oorlogs tooneel werkten eergisteren gunstig op de beurs te Londen. Kertsch te verlaten, 3 stoomschepen en 30 andere vaar tuigen den bondgenooten in handen zijn gevallen. LI. zondag is te Parijs door een jeugdig duitseher eene weddingschap van 500 fr. gewonnen; hij had aan genomen geheel Parijs buiten den octrooi-muur stap voets, zonder te dravenin den tijd van vier uren om te loopenzonder onder weg eten of drinken te nut tigen alleen stond het hem vrij te rooken. De duit seher vervulde zijne taak in zeven minuten minder dan vier uren. Twee belanghebbenden waren hem te paard gezeten gevolgd, om na te gaan of hij aan de gestelde voorwaarden voldeed. Witte brood Tarwen brood Tarwen kropbrood. BROODPRIJZEN naar de vroegere 38 ct. 25 21 Masteluin brood Rogge brood 18 ct. 14 fsimiiL Voorspoedig bevallen van een ZOONJ. M. GUEQU1ERREgeliefde echtgenoote van Goes, 31 Mei 1855. P. A. HOCHART. Goes den 28 Mei 1855. Heden overleed te dezer stede de Wel Edele Zeer Geleerde Heer ANTHONIE JACOBUS BURGER, in leven Doctor in de Genees- en Verloskunde te Zaam.slag. Mede uit naam mijner broeders en zusters, 'J. P. BURGER. FRANKRIJK. Parus. Een later bsu'gt uit Parijs zegtdat de voor- deelendoor de fransclie troepen nu laatstelijk voor Sebastopol behaald, niet van dat belang waren als men eerst gezegd heeft. Met dat al schijnt het er hevig te zijn toegegaan, want de franschen zeiven begrooten hun verlies op circa 1200 man, waaronder 22 offi cieren. Dertig kisten bijlenvoor de Zouaven bestemd bij den aanstaanden stormloop tegen Sebastopol zijn te Marseille ingescheept Men verzekert dat generaal Felissier het com mando óver het fransche leger heeft aanvaard, op voor waarde, van, naar tijd en gelegenheid, zijne eigene in- zigten te mogen volgen. De Moniteur meldt, dat van dê russen, alvorens De DIJ KS-DIllECTlE der Breede Watering bewesten Yerseke, zal op Woensdag deu 13 Junij 1855, des voormiddags ten elf urein het logement de Prins van Oranjete Goes, in het openbaar trachten aan te besteden Het maken van 2500 vierkante Ellen. GLOOI- J1NG van VILVOORDSCHE STEEN op PUINte leggen aan de noordzijde der ge noemde wateringmet leverantie van alle daar bij behoorendc materialen, roet uilzondering van de voorhanden zijnde bij de genoemde watering. Het bestek en voorwaarden zal 8 dagen vóór en op den dag der aanbesteding ter lezing liggen ten kantore van den Ontvanger en Griffier dier watering te Goes mitsgaders inlichtingen te bekomen zijn bij den heer Dijkgraaf dier watering mede te Goes, en den heer Opzigter F. EERDINANDUSSE aan het Sas van Goes Namens de Directie voornoemd, De Ontvanger-Griffier KAKEBEEKE. df,r in de Hierbij wordt kennis gegevendat de jaarlijksche algemeene vergadering dezer maatschappij, gehouden zal worden op Maandag 2 Jgi.ij e. k. ten 12 ure, in het hotel de Oude DoelenTournooiveld te 's Graven- hagein welke door Commissarissen rapport zal wor den uitgebragt over de balans en deze aan de goedkeu ring der vergadering onderworpen en door deu Raad van Bestuur verslag van den toestand der Maatschappij zal worden gedaan. Voorts zal in die vergadering in stemming worden gebragt 1°. Een voorstel tot wijziging van art. 17 der sta tuten en 2°. In verband daarmede een voorstel omtrent de wijze en voorwaarden der vervanging van de vervallen verklaarde aandeelen door anderen. Men kan zich door gemagtigden doen vervangen bij volmagt, in den vorm verkrijgbaar bij den Secretaris en aan hem vóór 24 Junij in te zenden. De voorgestelde Statuuts-wijziging zal 14 dagen vóór de vergadering en de Balans met het Rapport van Commissarissen S dagen daarvoor overeenkomstig de statutenaan de zetel der maatschappij te Bath en aan het kantoor te Londen, Adelaide-Place London-Bridge, voor de aandeelhouders ter lezing liggen. Namens den Raad van Bestuur, GEORGE EASSON, Secretaris. in den tuin der Sociëteit van Onge- iïlll7IFK ''luchten Vrij te Gors, op ZONDAG geven door de harmonie Concordia te Goes. Een deel van dit poedel' met acht deelen stijfsel vermengd, geeft aan het goed een mooijen glans en inaakt het strijken veel gemakkelijker. Het pakje kost 13 cent. CAÜLIEB'S ZhEP voor het wasschen vau zijden en ge kleurde goederen en het weguemen vau vlekken; 25 cents het stuk. SCHUMACHIER'S POETS POEDER voor het poetsen van zilver, nieuw zilver, kristal, militaire wapens etc. 17)cent het pakje. LANDSBERG'S VLEKKENWATERwaarmede men oogen- blikkelijk alle vlekken en smeer uit alle stolTen wegneemt, zonder dat de kleuren er in het minste door lijden, b'O cent het tleschje. Met een weinig vau dit water op een katoe nen watje kunnen Glacé Handschoenen gemakkelijk en spoe- dig geieinigd worden Amsterdam Verkoophuis. Ilergen op £ouinI). louwels Middelburg, déjöt van hel Verkoophuis. Goes, wed- C. Vree- ke- Oostburg, P. .1. Geelhoed. SchcoudijkeA. J. Bronswijk. Vlissingen, A. M. Kalhlleisch. Zierikzee, Ocklman Bal. En in de bekende depóts in de andere steden. Sinds verleden Woensdag (23 dezer) wor sen door Cdrnf.i.is Zander landman on der Krahimgen, VERMIST, TWEE VARE KOETJEN, waarvan één zwart bont en de andere een rood wit-rik, beide met zoogenaamde kromme kreukel- hoorns, geweid hebbende in den Yersekenmoer. Diegene welke gemelde beesten teregt brengt of des wege informatie tot opsporing geeft, zal beloond worden. DIENST OP BRE^-KENS. De ondernemers adverteren dat, te begin nen met den 15 Junij, de uren van afvaart worden veranderd als volgt: vlissiivcrv naar bbemkgün 's morgens 6 '/a ure en 's avonds ten 6 ure. liitknkknm naar vlissiviua 's morgens 7 ure en 's avonds ten 6 '/2 ure. Geschiedende deze verandering om deza dienst in onmiddelijk verband te brengen met de dienst van Vlis singen op Rotterdam. De afvaart naar en van Neuzen en ILoedekenskerke blijft als vroeger geannonceerd. New-York, deu 2 Mei 1855. Wij ondergeteekendenpassagiers van het schip Garreckhoogst voldaan over de behandeling door het kantoor der heeren VINESBERG Co. gedurende onze reis van Rotterdam naar Liverpool en verder naar New-York, bevelen gezegd kantoor gunstig onzen na volgers aan; ook hunnen agent P. VERTREGT, kunnen wij tot sluiting van contracten recommanderen en aan zijne leiding zich vertrouwen. jPassagiers uit Zuid-Beveland A. van 't LEVEN,) M. DEK, L J. WELLEMAM, Nrabbendijke P. A. GRAS. Van Van De Kastelein J. KOOPMAN. naar Informatien omtrent vertrekkende schepen en prijzen, die door het vergevorderd, saisoen aanmerkelijk zijn ver minderd zijn mede te verkrijgen bij den Agent P. VERTREGT, te Rotterdam Kaasmarkt, wijk 9, no. 520 en té Goes aan het kantoor in de 'sHeer Hen- drikskindereustraat. Door de zalf en pillen van HOL LOW A Y worden alle.- huidziekten genezen, hoe ver ouderd dieook mogen zijn. Gir- rit Jan de Vries, te Batavialeed langen tijd aan huidziekte; zijn aaugezigt, armen en beenen waren met puis ten bedekt, voortspruitende uit scheurbuikziekte; alle door hem aangewende middelen waren vruchteloos. Eindelijk gebruikte bij de zalf en pillen van HOLLOW AY welke spoe dig eene verbetering in zijnen toestand veroorzaakte, en hem vervolgens in weinig weken tijds geheel herstelde. Door deze zalf worden wonden genezen van twintig jaren oud» Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt, Doosjes pillen a f 0.80f 1,85, f3.00. f6,75, f 13,85, f 20.50. Potjes zalf a' f 0.80, f l,85f 3.00 f 7,05 f 13,50. f 20.95. zijn op franco aanvragen b coutant te bekomen: bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber gen-op-Zootn. Den heer ,J. Straatman hoofd-depÓthoudur te s'Bosch almede te Londen Strant 244, HOLLOW AY'S éta blissementen. En in de bekende dépdts in de andere steden. te goes, bï,t F. kt.eeitwens en züon,

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2