«OMM No, 42. l)ONI)ËKI).4(ü 3! MEI. ADVERTENTIE. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. 'Vi BilTHL 42"k' Jaargang s f{Iz. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avonds, uitgezonderd vjt feestdagen. Z)p jtrijs per kwartaal is f J.75, franco per post 1 J,90. j De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des uanudda Gewone adverteulieu worden d 20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-huwelijks- en doodbevigtcn, van .1— 0 regels ei I'd,20. behalve het. zegélregl. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, verwittigen, ingevolge publicatie van de heeien gede puteerde staten dezer provincie, van den 13 October J820, alle gebruikers van Janden, boomgaarden, plan- tagien, tuinen, huizen enz., hetzij dezelve eigenaars, pach ters, baauders of huurders dier goederen zijn alsmede alle directien over kerken, torens en andere dergelijke gebouwen, dat zij in de laatste tien dagen van de maan den AprilMeiJunij en Julij van elk jaar alle de in dezelve aanwezige vogelnesten van reigerseksters kraaijen kaauwen vlaamscke gaaijen wonrl- of val- duiven en mussekenmoeten verstoren en uithalen, en zulks of dezelve gevonden worden in boomen hagen struiken en dergelijkenof wel onder de daken der gebouwen. Hebbende deswegens gelegd schouwing op Woensdag den 6 Junij 1855, zullende iedere overtreding worden gestraft ingevolge de wet. Goes, den 26 Mei 18Ö5. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. in het algemeen bestaande door tusschenkomst van den controleur der divisie kunnen ffieklageu. Eli opdat niemand hieromtrent onwetendheid voor wende, zal deze worden afgekondigd en in de Goesscke Courant geplaatst. 1 Gedaan te Goes, den 30 Mei 1855. De Burgemeester voornoemd M. P. BLAAUBEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente Dat de PATENTEN over bet dienstjaar 1854, (loopende van 1 Mei 1854 tot ultimo April 1855,) aangevraagd gedurende het vierde kwartaal van dat jaar, ingevuld gereed liggen en tot derzelver afgifteter secretarie zal gevaceerd wordenvan heden af tot den ii» Junij e k., uitgenomen des Zondags, dagelijks van des voonniddags 'negen tot des namiddags twee ure. Wordende de belanghebbenden vermaand, om die afhaling in persoon te verrigten en zich den bepaalden tijd ten nutte te maken, ten einde van alle kosten be vrijd te blijven vermitsvolgens art. 2 van Zijner Majesteits besluit van den 17 October 1820, de onaf gehaalde patenten of de afschriften van dezelvedoor eenen deurwaarder der directe belastingen, onverwijld aan de patentpligtigen moeten worden uitgereikt, tegen betaling van tien cent; waartoe dan ook den 16 dier maand en volgende dagen zal worden overgegaan. Gedaan ten raadhuize van Goes, den 31 Mei 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. De BURGEMEESTER van GOES brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat het supletoir kohierover het vierde kwartaal van het dienstjaar 18541855, wegens het PATENT- REGT, voor deze gemeente, door den heer commissaris des konings in deze provincie, den 25 dezer executoir verklaardheden aan den ontvanger van 'srijks belas tingen, ter invordering volgens de wet toegezonden is. Wordende ieder belastingschuldige mitsdien vermaand en gelast, om, na bekomeue kennisgeving van gemelden 'ontvanger, zijn verschuldigde overeenkomstig de bepa lingen der wet te voldoen, op straffe van daartoe an derzins te zullen worden gedwongen. Terwijl diegenen, welke hun aanslag-biljet niet zullen ontvangen of verloren hebbenzieh van een dubbeld van hetzelve, ten kantore van den ontvanger zullen kunnen voorzien en zij die zouden vermeenen dat hun aanslag té hoog, of niet overeenkomstig is met hunne opgave, zich deswegens, met inachtneming van de voor schriften te dien aanzien wegens de directe belastingen IIMIÏT GOES, 31 Mei. Verleden Zaturdag is bij openbare aanbesteding, fh. j de Jonge als minsten inschrijver, alhier aannemer ge- j worden der inrigting van liet telegraaf-bureau voor f 520,waartoe de beide gebouwtjes aan de 's Heer Hendnkskiiideren-barrière zullen gebruikt worden. Den 28 Julij moet dit gereed zijn, zoodat men eerlang de opening tegemoet ziet. Eergisteren had hier een kinderconcerteven als ten voorleden jare plaats; algemeen gaven de jeug dige dilettanten, ten genoege der ouders, bewijzen van vooruitgang, waarvoor de onderwijzer den dank oogste. Heden namiddag vernam men hier een dof ge rommel van dondermet een donkere luchthoewel de laatste opklaart verheft zich het onweder nu en dan gepaard met weerlicht Te Nisse is uit het vroeger gemaakt drietal, be roepen de WelEerw. Zeer Gel. Heer Ds. J. A. van Tricht te Hnrwenen. Op de laatstgehoudene jaarlijksche koningschie- ting door het gilde Soranus te Heinkenszaiid, zijn de meeste punten behaald door den heer O. A. her mande, keizer der koninklijke schutterij Altijd in Hoe ren te Goes,' tevens lid van eerstgenoemd gezelschap van welk hij alzoo tot koning is geproclameerd. Het bouwen van een grenskantoor voor de in- en uitgaande regten te Bath, is bij de op den 26 dezer aan het lokaal van het provinciaal bestuur te Middel burg gehoudene openbare aanbestedingaangenomen door P. lllenbaas te Kruiningen, als minste inschrijver voor 11120, Door de commissie uit het provinciaal geregtshof in Zeeland is in hare vergadering van 23 dezer geëxa mineerd de heer Hendrik Roelofaan wien de graad van caudidaat-notaris is toegekend. Te Wijk, bij Heusdën, is tot predikant beroepen, ds. L. Tin/ioll, thans te Wissenkerke Noord-Beveland. Naar men uit Hulst meldt, zou men opgemerkt hebben, dat een groot gedeelte van den onlangs inge- dijkten Alsteinspolder door eene kwaaddoende hand met onkruid, in die streek heering genoemd, bezaaid is. Aanvankelijk meende meii dat het mostaardzaad was. In de kantons van Hulst en Axel circuleren adressen ter teekeningten einde op zekere voorwaar den van de thans bezwarende tolheffing op de wegen in 'L.-Vlaanderen bevrijd te worden. Te Zierikzee is bij herstemming tot lid van den gemeenteraad verkozen jhr, R. Sc/iuurbeque Boeije. Z. M. heeft dezer dagen een fraai kunst-voort brengsel'als prijs geschonken voor de loterij, uit welker opbrengst de verdere kosten moeten gevonden worden, voor het standbeeld dat te Haarlem voor Laurens Koster zal worden opgerigt. Het aantal landbouwers-woningen, zonder de zoo genaamde keeten of tijdelijke verblijven van werklieden daaronder begrepen welke thans reeds in den Haar lemmermeerpolder zijn of nog worden gebouwd, wordt op omstreeks 200 begroot. Volgens de 12e opgave, bedraagt het ontvangene voor de noodlijdenden bij den jongsten watersnood bij de algemeene'commissie te Amsterdam 122,136,535. Men verneemt, dat een inwoner van Assenpo gingen tot het vergiftigen zijner vrouw heeft aange wend, en dat hij zijn kind, dat van de voor de moe der bestemde vergiftigde spijs zou hebben gegeten, door het ingeven van een braakmiddel weder zou hebben gered. Door de justitie wordt ijveTig onderzoek ge- daan. Men voegt er bij, dat de man afwezig en zijn verblijf aan zijne vrouw onbekend is. De maatschappij van den Antwerpsehen Rotterdam- sollen spoorwegheeft een nieuw bewijs gegeven van haren ijver en begeerte om de belangen van den handel te dienen en het reizend publiek te gemoet te komen. Ten gevolge van eene belangrijke concessie, welke het haar gelukt is van den straatspoorweg in Belgie te ver krijgen kan men nu van Parijs ten 7 ure 'smorgens vertrekkendete 2,35 te Brussel aankomendie stad ten 3 ure verlatende; om ten 4,30 en ten 8,30 te Rot terdam te zijn, vanwaar men vervolgens met den laat stee trein van den hollandschen spoorweg van 9,30 des avonds over Schiedam en Delft naar 'sllage kan gaan Een sneltreinin correspondentie met den trein die ten 8 ure van Parijs vertrekt, stelt de. reizigers in staat om ten 11,25 in plaats van ten 11,45 te Rotterdam aan te komer, en met den beurstrein van 11,4-5 naar Am sterdam te vertrekken. In de diergaarde te Antwerpen heeft men door machinale kunstwarmte een casuaris eivan Nieuw- Hollanduitgebroeid. Te St. Laurent, bij Antwerpen, is een kind ge boren met één arm en drie beenen het derde been is met den voet goed gevormd en zit op de plaats van den tweeden arm. Het kind is nog in leven. In de vorige week werd ook te dezer stede een kind zoo on gelukkig geboren, dat dit alle beschrijving te hoven gaat. Men schrijft uit Capelle (Langstraat). Het is bekend dat sommige streken van ons land van tijd tot tijd door de zoogenaamde meikevers bezocht wor den. Dit jaar zou, volgens zekere waarnemingen, een goed meikever-jaar zijn en dit heeft zich volkomen bevestigd. Sedert vier dagen hebben zij zich in de Langstraat en in het land van Altena in zulk eerie menigte vertoond, dat sommige beplante wegen bij den avond ontoegankelijk waTen. De schade welke zij aan- gerigt hebben en nog aanrigtenis grootalles wat groeit en bloeit is van hunne gading. Wilgen, linden, en beukenboomen zijn echter bijzonder aan hunne vraatzucht blootgesteld. Enkele landlieden schudden ze des morgens, als wanneer zij in een' slaperigen toestand verkeerenals pruimenuit de boomen en voeden er hunne varkens mededie bijzonder op dit hatelijk insect verlekkerd zijn. Te Nordhorn (graafschap Benthem) en omstreken heeft eene wolkbreuk, 24 uren achtereen zulk en ge weldigen regen veroorzaakt dat men vreesde voor den terugkeer der tijden van Noach. Eene ontzettende massa water was gevallen. De belgische Moniteur behelst officiëele opgaven omtrent den staat der veldgewassen in Belgie, waarvan de slotsom isdat er geen grond bestaat voor de be duchtheden die dezer dagen daar te lande de graan prijzen weder hebben doen rijzen. Beloitin Wisconsinwas onlangs het tooneel van een verschrikkelijk treurspel. De vrouw van een ingezeten dier plaats ontwaakte midden in den nacht, zag een man met een dievenlantaren in de slaapkamer en wekte haren man. Toen deze uit het bed sprong lostte de indringer een pistool op hem, maar gelukkig mistte de kogel zijn hoofden drong in het beadekussen door. Nu greep de aangevallene een geweer met dub belen loop van den wand, schoot liet af en trof zijnen belager in het hoofd en in de borst, zoodat deze dood ter aarde stortte. De man en vrouw lieten het lijk op de plaats liggensnelden naar hunnen naasten buurmanverhaalden hem het gebeurde en noopten hem met hen naar hunne woning terug te keeren. Maar wie beschrijft den schrik des nabuurs, een zeer braaf en algemeen geacht man toen hij in den ver slagenen booswicht zijn eigen zoon herkende. RUSLAND TURKIJE. Volgens eene dépêche van den generaal Pelissier heb-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1