JÉ» LOGEMENT GRAANMARKT TE GOES. Openbare Ferkoopingen 6J. HEWDEUMKSE. ONROERENDE GOEDEREN, De verschillende graansoorten in deze streken hebben na den gevallenen malschen regen een geheel ander en gunstiger aanzien gekregen, ook de aardap pelen beginnen zich te vertoonenhet zaad staat in bloei en belooft meer dan verwacht was. Bij den graaf van Ranzow is in werking gebragt eene, in Engeland vervaardigde Hydro Incubatorwelke dagelijks 10, 15, 20, 25 of 30 kuikens uit de eijeren in het leven brengt, üe capaciteit dezer machine is verdeeld in 4 nesten ieder nest van 100 eijeren er kunnen dus, des verkiezende, op één dag 400 kuikens ter wereld komen. Naar men verneemtzal het zangergezelschap Ccecilia uit Gend, den 5 der volgende maand in de residentie aankomen. Tegen dien tijd zijn reeds in de voornaamste hotels appartementen besproken. Het doel dier heeren is om in den Haag een concert te geven ten behoeve der noodlijdenden door de jongs ten water snood. Den 19. Mei jl. is te Hardenberg zekere E. van V.oud 38 jaarondertrouwden zal zich daar na ten vijfden male in den echt begeven. Te Dreumel zijn twee beenderen van een ontzag- chelijk groot dier uitgespoeld welligt tot de anti- di- luviaansche voorwereld behoorende, het is een linker schouder-, borst- of sleutelbeen, met het bovenste stuk van een linker voorpoot van bijzonderen omvang en zwaarte en de aandacht van deskundigen overwaardig. Te Mtppel hadt een zonderling schouwspel plaats onder eenige voor het eerst in de weide gebragte koei- jen Een dezer werd door de overigen met hevige woede plotseling aangevallen en de horens zoo lang in het ligchaam gestooten, dat zij overal als met wonden bedekt en eindelijk als leveloos ter aarde storte. De woede der aanvallers was zoo groot, dat, ware het be- leedigde beest niet eindelijk te hulp gekomen het gewis hunne prooi zou geworden zijn. De koe is echter zoo gehavend dat er geen hoop op herstel is. RUSLAND-TURK! JE. Berigten van prins Gortschakoffmelden onder dag- teekening van den 12, dat het vuur der geallieerden gematigd was. Van de 100,000 Eranschen die sedert het begin des oorlogs naar de Krim gezonden zijn, werden ruim 60,000 door dood en ziekte buiten gevecht gesteld. Door de perzen is eene schitterende overwin ning behaald op den dhan van khiwadie de perzi- sche stad Mervi belegerde. Hij werd in den nacht door de turkomannen overvallen en gedoodhet kamp werd geplunderdde troepen verspreid en niet minder dan 20,000 man benevens 2500 kameelen gevangen genomen. DUITSCHLAND. De Oostenrijksche regering overlegt steeds en be denkt terwijl het van de verlegen positie der wester- sche mogendheden gebruik maaktuitvlugten en ont wijkende voorstellenwaaraan de verschillende geruch ten allerlei bedoelingen toeschrijven. De meeste waarde wordt gehecht aan het uitzigt dat Oostenrijk zich vereenigen zal met een ultimatum van de geallieerden aan Rusland, en het antwoord daarop den weg wijzen, dien Oostenrijk wil volgen. Volgens duitsche dagbladen hebben de russen in alle straten van Sebastopol steeuen barricaden opge- rigt en van geschut voorzien, op alle markten en rui me plaatsen zijn batterijen aangelegdterwijl ook de voornaamste gebouwen in blokhuizen zijn veranderd. ERANKRTJK. Parijs. Aangaande het gevecht voor Sebastopol op 2 Mei deelt, het regeringsblad een verhaal medewaarin ge zegd wordt dat de twee compagniën voltigeurs der kei zerlijke garde bij die gelegenheid in het vuur geweest, door hare dapperheid de bewondering van geheel het leger hebben weggedragen. Het parijssche dagblad Conxtitutionnel vangt een vertoog over den tegenwoordigen oorlog met de vol gende zinsnede aan: De oorlog welken wij tegen Rus land voeren, is tot hiertoe geen groote oorlog. De groote oorlog zal eerst op den dag aanvangen welken wij nadat de onderhandelingen geheel zijn opgegeven, in gemeenschap met Oostenrijk handelen zullen. Onze aanval tegen Rusland, zal zich dan niet tot de uiteinden zijner bezittingen bepalen het is het middelpunt van dat rijkdat is te zeggen deszelfs kwetsbaarst punt hetwelk wij zullen aanvallen. Het tooneel des krijgs zal naar Polen worden overgebragt. Niet eene enkele stadmaar het lot des geheelen russischen rijkszal de inzet zijn waarom gespeeld zal worden." Het besluit des sultans, waarbij de christenen in Turkije tot de verpligte krijgsdienst worden opgeroepen, wordt thans in zijn geheel door de dagbladen mede gedeeld. De sultan geeft in dat besluit te kennen, dat hij tot dien maatregel is overgegaan eensdeels om de last der krijgsdienst niet uitsluitend op de schouderen der muzelmannen te doen rusten, maar ook eensdeels om zijne overige onderdanen te doen deelen, in de eer van den staat en hun vaderland te dienen. De sultan verklaart inmiddels, dat christenen, die zich bijzonder onderscheiden, tot hoogere rangen, naar gelang van de door hen bewezen dienstel) zullen kunnen worden be vorderd. BELGIE. Brussbi.. Op jl. zondag, 'snamiddags van 3 tot 6 ure, heeft de omgang van de groote processie, bij gelegenheid der uitroeping van de geloofsleer der onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd, te Gend plaats gehad. Sedert den praalstoet van den H. Macharius, in de vorige eeuw, is er te Gend niet zooveel pracht ten toon gespreid bij ge legenheid van een godsdienstig feestals thans. Volgens de berekenipg vaneen belgisch dagblad, hetwelk zich over de aanipatigingen van zekere partij en den nadeeligen invloed daarvan ook op het lager onderwijs beklaagt, zouden van de 4,426,202 bewoners van Belgiebehalve 615,371 die nog te jong zijn om ter school te gaan, 316,490 alleen kunnen lezen, 892,677 alleen kunnen lezen en schrijven en 990,270 het lezen, schrijven en rekenen verstaan, zoodat er dan 1,610,294 zouden overblijven, die van alle kennis in een of meer dezer grondslagen van alle onderwijs verstoken zijn. DTNGSDAG 22 MEI 1855. Ook heden was de aanvoer niet groot. Tarwe ge noot veel vraag tot hooger prijzen, doch de landlieden waren nog hooger gestemd en daarin ondersteund door de rijzing van de hollandsche markten, bleef de omzet weder zeer beperkt. De late tarwe werd op f 14,75 a 15,gehouden, mindere naar evenredigheid en er is besteed, van,/14,25 14,65 naar deugd. Rogge moeiielijk beneden de10,75 10,65 los te maken. Gerst en paardeboonen zeer schaarsch en om te koopen zoude men voor de gerst 5,40 /5,50 hebben moeten inwilligen, terwijl de paar deboonen tot f 8,75 zijn genomen. Witte brood Tarwen brood Tarwen kropbrood. BROODPRIJZEN naar de vroegere 38 ct. 25 21 Masteluin brood Rogge brood 18 ct. 14 AifliWITHIo Tweede Perceel. 127 stuks extra zware en roeibare OLMEN BOO- MEN, staande op het voorgaande perceel eu zullen ook met. den GROND te zamen gevoegd worden op- geveild. Berde Perceel In 't Oost-ambacht aan den zandweg naar Wemel- dingeBOOMGAARD, beplant met 122 OLMEN-, 20 KANADA- en 146 ERU1TBOOMENsectie C no. 771 b. 09 r. 50 e. Pierde Perceel. Aldaar BOOMGAARD, beplant met 72 OLMEN-, 19 KANADA- en 90 ERU1T1100MENsectie C. ns. 76 en 781 b. 13 r. 10 e, Lijfde Perceel. Aldaar in den hoek benoorden Maalstede, WEIDE, beplant met 504 OLMEN- en 160 TRONKBOOMEN, sectie C. ns. 133 en 301 3 b 40 r. 44 e. Zesde Perceel. Li 't "West-ambachtbenoorden de straat, KAP- en WISSE-BOSCH, beplant met 204 OLMEN BOOMEN, sectie C. ns. 43, 68 en 33bis 1 b. 25 r 05 e. Zevende Perceel Aldaar in MaalstedeKAP-BOSCHbeplant met 91 OLMEN-, 14 ESSEN- en ongeveer 90 stuks KA NADA BOOMEN, sectie E no. 370 b. 72 r. 50 e. Achtste Perceel. In 't Oost ambacht, benoorden de Maalstede en Weel- meet, KAP-BOSCH, sectie C. ns. 122, 251 en 317 2 b. 77 r. 43 e. Negende Perceel. Aldaar in de Wcelmeet, KAP-BOSCH, beplant met 185 OLMEN BOOMEN, C. no. 1471 b. 05 r. 70 e. Ini'ormatien zijn te bekomen bij den heer P. M. M aki ei.se en ten kantore van den notaris A. Si ma l.legaage te Goes. Op Dingsdag den 29 Mei 1855, des avonds ten 7 ure precies, zul len de kinderen en erfgenamen van wijlen WILLEM du CLAUX in leven beurtschipper te Goes in het logement de Korenbeurs aan de meestbiedende presenteren aldaarpubliek en te verkoopen le. Een hecht, sterk en welbetimmerd WOONHUIS en ERE, staande en gelegen op de Groote Kaai te Goes, wijk B. no. 28, sectie D. no. 475. 2e. Een BOEIJERSCHUITgenaamd de Vrouw Wit.i.emika groot 19 tonnen, met deszelfs staand en loopend wand en verderen inventaris, dienende in het veer tusschen Goes en Zierik- zeevice versa. En op Donderdag den 31 Mei 1855, des morgens ten 10 ure, aan voor meld woonhuis, eenen zeer zindelijken INBOEDELbestaande in BEDDEN en toebehooren KABINET. BUREAU, LADE- en andere TAEELS, een fraai HUIS-ORGEL, SPIEGELS, SCHILDE RIJEN PORCELEINGLAS en AARDEWERK en wat er meerder zal worden opgeveild. Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A. Sm alle u an GE te Goes, alwaar ook die gene welke iets van genoemden WILLEM du CLAUX te vorderen hebben, verzocht worden ten spoedigsten opgaaf te doen. Op Dingsdag 8 dezer, heeft men in den winkel bij de boekhandelaars E. Kueeuwens Zoon eene PARAPLl'lE laten staan, waarvan zij tot heden te vergeefs de regt- hebbende gezocht hébben. J)e eigenaar of eigenares ver voege zich ter verkrijging derzei ve aan gezegden winkel. BRKDA, 19 November 1854, De ondergeteekende verklaartdat hijten gevolge van bloed- braking aan hevige pijnen in de borst heeft geleden welke door een voornaam geneesheer als de voorteekenen van long- teering beschouwd werden en waartegen hij Pr. lobethal's Essence aanwendde volgaarne erkent hij dat deze eene heil zame werking op zijn gestel uitgeoefend en hem van zijne pijnen verlost heeftzooaat hij op zijne volkomene herstelling durft hopen. P. M. VERMEüLE. Eene kleine hollandsche brochurevan Dr. lobethaldie wij den lijder of zijne betrekkingen dringend ter lezing aan bevelen.wordt voor JÖ cents afgegeven in onderstaande dépots waar ook het in zijne aanwending zeer eenvoudige middel te ontbieden is voor 4 gulden het Jlesclije. Amsterdam, Verkoophuis. Bergen op Zoom D. I'ouwels en P- F- Appelboom Middelburg, dépot van het Verkoophuis. Axel, J. W* Verbeek Vrolijk. Zierikz.eeOchlman Bal. Kn in de bekende dé,pots i.n de audere steden. in het Koffijhuis DE BELLEVUE, op de Groote Markt te Goes bij OPENBARE VERKOOPÏNG agists. Op Woensdag den 6 Junij 1855, jjlpljglg'. des morgens ten 10 ure, in de 2epflgfe herberg bij M. r an Ma nis te Kappelle, van de navolgende allen gelegen in de gemeente ya n Kappelle Eerste Perceel. In 'tWest-ambachtbenoorden de straat, een rijk beplanten BOOMGAARDsectie B. no. 61groot 1 b. 64 r. 80 c. Een ligt TENT-WAGENTJE, geschikt gtj. voor een en twee paardente bevragen bij de uitgevers dezer. De pillen van HOLLOWAY zijn onwaardeerbaar voor borstkwalen en longziekte. Jar Meijer, te Para* maribobevond zich voor ruim 7 maanden in eenen beklagenswaardigen toestand, zijne longen warenvolgens verklaring der genees heeren bijna geheel verteerden hij was zoo uitgeteerddat als het ware geen zweem van vleesch meer aan hem te zien wasen zijn hoest was onlijdelijk. Thans heeft hij aan den professor HOLLOW AY geschrevendat hij na deszelfs pillen gedurende bijna twee maanden te hebben gebruiktzich volmaakt gezond bevindt. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volpt Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85 f 3,00 f 6,75f 13.85' f 20,50. Potjes zalf a f 0,80, f l,85f 3,00 f 7,05 f 13,5o! f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen: bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, tt* Bel- gen-op-Zoom. Den heer .1. Straatman hoofd-depöthouder te s' Bosch almede te bonden Stranl 244. HOM.OWAy'S éta- eblissement. TE SOES, BIJ E. Kl.EEUWENS EN ZOON.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2