No. 41. 42sU Jaargang. ■A#Hy sidfe 1 DONDERDAG 24 MEI. KENNISGE¥ÏMG. ÜMUIAHE VERGADERING QSaiEEïiTE-RAA» TE GOES. ,~t— De uitgave ilezvr Courant, geschiedt Maandags en Donderdags j avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f J.75franco per post 1 d,90. De inzending van advertentie» moet geschieden vóór drie uren des namiddags. Gewone advertentie» worden d 20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-, huwelijks- en doodberigten. ra» —6- regels d T .1.20 behalve, hét zegelregt. AANSTAANDE MAANDAG ZAL UITHOOFDE VAN HET PrNKSTÜZËEEST GKBNE GOESSCHE COURANT WORDEN UITGEGETEN De BURGEMEESTER van GOES, maakt bij de ze aan de ingezetenen bekend; Dat het kohier no 8, der PERSONELE BELAS TING, over het dienstjaar 185f, op den J 7 dezer door den heer commissaris des konings in deze provincie executoir verklaard op heden ter invordering aan den ontvanger van 's Rijks belastingen gezonden z n. Zul lende dus een eigelijk na bekomene kennisgeving van zijnen aanslag, verpligt zijndien overeenkomstig de bepalingen der wet te voldoen op strafte van ander zins daartoe te zullen worden gedwongen terwijl die genenwelke hun aanslag-biljet niet zullen ontvangen hebbenzich van een dubbeld van hetzelve ten kanto re des ontvangers zullen kunnen voorzien en zij die zonden vermeenen, dat de aanslag niet overeenkomstig is inet hunne opgave of met de plaats gehad hebbende tauxatie, opneming en telling, zich deswege schriftelijk, naet inachtneming der voorschriften ten dien aanzien, wegens de directe belastingen in het algemeen bestaan de, door tusschenkornst van den controleur der divisie kunnen beklagen. En opdat niemand hieromtrent onwetendheid voor wende, zal deze worden afgekondigd op de gebruikelij ke wijze. Gedaan te Goes, den 24 Mei 1855. De Burgemeester voornoemd, M. P. BLAAUBEEN, VAN DEN DEM 22 MEI 1855. Ajlen tegenwoordig. De notulen der vorige vergadering zijn gelezen en gear resteerd De Voorzitter zegt, dat het doel was geweest eerst inde volgende week de vergadering te houden doch dat eergis teren is ingekomen een schrijven van heeren Gedeputeerde Staten van den 11/18 Mei, waarhij die heeren verklaren hunne goedkeuring te moeten onthouden aan de laatst ge wijzigde begvooting waarom burgemeester en wethouders het wenschelijk hebben geacht dit onmiddehjk ter kennis van den gemeenteraad te brengen. De brief van Gedeputeerde Stateu houdt hoofdzakelijk in: dat zij aan de posten uitgetrokken onder hoofdstuk 8 afd. 2, art. 1 en 2, (ter beschikking van burgemeester en wet houders voor de armen, die geen onderstand kunneu erlan gen vau kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadig heid ƒ13500,hunne goedkeuring moeten oulhouden, daar dit, ofschoon onder eene andere benaming, hetzelfde zou zijn als de vroeger geweigerde subsidieterwijl daarmede ook hetzelfde doel schijnt beoogd le zijn; dat die weigering zich o. a. daarop grondt, dat men in strijd met art. 20 der armenwet geheel de verzorging der roornsch katholijke armen op zich zou nemen hetgeen niet geoorloofd is en alleen mag geschieden zoo ver eene goede policiezorg dit ganscli onvermijdelijk maakt. Burgemeester en wethouders stellen voor, daar eene ver dere ^correspondentie met heeren Gedeputeerden tot niets leiden zal, om op grond van art. 209 der gemeentewet, bij den Koning voorziening le vragen, daar liet hun voorkomt volstrekt noodzakelijk te wezen, dat de begrootiug gearres teerd worde. De beraadslagingen over dit voorstel worden geopend. Dhr S, Vader zegt dat liet hem is voorgekomen ook bij eene nadere lezing der missive van heeren Gedeputeerde Stalen, dat Zijl. bepaaldelijk hebben bedoeld bet. gebrek aan een' zekeren \orm, aan eene zekere handeling; op het ge meentebestuur rnslte de verpligting de armen te verwijzen tot de kerkgenootschappen waartoe zij behooren; daarop heeft ZKd. reeds vroeger het denkbeeld geopperddat ook ten opzigte der roornsch katbolijken dezelfde maatregel moest genomen worden als voor de hervormden toen heeft men geantwoord, dat er aan die zijde geen diaconie armbestuur bestond, doch al bestond het niet, dan toch moest zoo iets geacht worden te bestaan, daar anders eene christen instel ling niet denkbaar is; het niet verzenden naar dat kerkge nootschap beschouwde spreker dus als eene onregelmatigheid, waarop Gedeputeerde Staten zich gronden en hij persisteert alzoo bij het gevoelen ter vorige vergadering geuit, dat die verzending moet plaats hebben, waarom hij vermeent dat alsnog vooraf dient te gaan eene verwijzing naar de roornsch katholijke diaconie. De Voorzitter antwoordt dien heer, dat men een blik moet slaan op het armwezen zoo als dit voor het in werking treden der armenwet bestond; toen was er een contract met de diaconie der hervormde gemeente, ten gevolge waarvan de gemeente jaarlijks bijdroeg voor het onderhoud van hare armen p. rir. 25Ö0,.eveneens bestond er een contract mei de roornsch katholijke gemeente, dal het algemeen armbestuur de verzorging op zich nam van hare behoeftigentegen uitkeering der collecten: die toestand is gebleven lol den 1 Januari) 11. Middelerwijl heeft de bisschop het bekende mandement uitgevaardigd en is een parochiaal roornsch katholijk armbestuur benoemd, dat ook naar aanleiding van het besprokene in dezen raad, het wenschelijk achtte, een gecombineerd armbestuur, bestaande uit cdmniissien van liet roornsch katholijk en algemeen armbestuur zamen le stellen, om te voorzien, in den nood vau de rooinsch katholijke en algemeene armen, tegen voortdurende uitkeering' der collecte. Hoe meer men nu de armenwet nagaat, boe minder ook de mogelijkheid is. dat de roornsch katholijke gemeente in de daarstelling eener afzonderlijke diaconie, volgens art. 20 zou kunnen slagen te meer daar zij bestendiging van den toestand verzocht had en dit dezerzijds niet geweigerd is. Gedeputeerde Staten vergissen zich door te zeggen, dat het algemeen armbestuur de gelieele zorg op zich zou nemen dit is onjuist, daar de collecten in de eerste plaats daarvoor geütiliseerd worden het bedrag dier collecten is gering en de armen die daatuit zouden kunnen onderhouden worden zouden evenzeer gering in getal zijn. liet wenschelijkst 1 komt ZKd. dus voor, dat de zaak in statu quo blijve. j Dhr. Vader stemt toe dat in. de zaak zelve weinig ver- I schil zal zijn; alleen zal er een toestand geboren worden i meer overeenkomstig' de wet en dus de aanmerking verval- len die heeren Gedeputeerde Staten, tot afkeuiing der be- grodtjng hebben geleid. Dhr. van den Rosea zal stemmen voor het voorstelzon- j der daardoor geacht te willen worden van denkwijs veran derd te zijn daar hij nog steeds overtuigd is dal de aan i schrijving van Gedeputeerde Staten overeenkomstig de wet j is: liet is hem een raadsel, hoe Gedeputeerde Staten, zoo j geheel strijdig niet vroegere aanschrijvingen zich nu uitslui- tend beroepen op de rooms,eh katholijke armenbij ge- looit niet dat Gedeputeerden zoo zeer aan den vorm hechten, i daar zij vooruit weten datwanneer de rooinsch katholijke armen tot hun kerkgenootschap worden verwezen ze bijna j allen zullen worden terug gezonden met de verklaring dat i ze bun niet helpen kunnen: wel is waar is dit nog niet geschied doch dit doet minder af. daar hij vermeent dat Gedeputeerde Staten hunne aanschrijvingen gronden op den feest der wetniet op een gebrek aan vormen; die geest wil erkelijke armenzorg en het is daarheen dat Gedeputeerde Staten verwijzen evenwel is spreker er niet tegen zich tot den koning te wenden, als de hoogste inagt en ook om van daar de zienswijze uitlelokken: te meer daar hij het hoo- ger bestuur zal blijken op welk onhoudbaar fundament de avmewét gebouwd is. Dhr. Vader wenschl eerst den \ormte voldoen; aflewach- ten wat het parochiaal armbestuur doen zal en dan te zien. j Ka nog eenige discussie» wortfl met negen tégen eene j stem (die vau dhr. Vader) besloten bij den koning voorzie- 1 ning le vrageu. Het daartoe strekkend adres, door burgemeester en wet- 1 houders bereids ontworpen; wordt voorgelezen en goedge- keurd eti lot verzending besloten j De Voorzitter stelt voor, om aan het herhaald verzoek van dhr. van den Bosch om ontslag als voorzitter van het armbestuur te voldoen en aan ZKd. liet verzocht ontslag eervol te verleenenonder dankbetuiging voor zoo veel zorg en moeite als door ZKd, in het belang der gemeente en der armen, aan die aangelegenheid zijn besteed. Waartoe zonder hoofdelijke stemming besloten wordt. De Voorzitter zegt wij zouden mitsdien behooren le voorzien in de vervulling der vacerende voorzittersplaats met hel oog op de armewet en wat deze bedoelt door bur gerlijk armbestuur en hoe zij die als 't ware onder dadelijk toezigt van het dagelijksch bestuur plaatst, geloof ik dat dat doel best bereikt zou worden, wanneer een der heeren wethouders tot die betrekking werd benoemd, mogtderaad dit denkbeeld deelendan stelt hij voor daartoe over te gaan. Dhr. van den Bosch heeft met genoegen dit voorstel ver nomen ook bij hem was de. bedenking opgekomen in hoe ver hetgeen eertijds bepaald was, nopens de onvereénig- baarheid van het wethouderschap met de betrekking van voorzitter van het algemeen armbestuur, nog kracht heeft; hij had zich voorgenomen daaromtrent het gevoelen van den raad te vragen en zijne meeping is, dat men daarvan behoorde aftewijkenook hem komt het voor dat het arm bestuur meer overkomstig de armenwet zijn zal en het hem dus aangenaam wezen zalde heeren wethouders binnen het bereik van de stemming te zien. Dhr. van Kerkwijk herinnert, dat hij in der tijd lot de weinigen heeft behoord die er geen bezwaar in zagen om aan de wethouders het voorzitterschap van bet armbestuur optedragen; hij wil niet ontveinzen, dat het burgerlijk armbestuur een ander karakter heeft verkregen, doch het komt hem voor hetzelfde te zijn of een raadslid of een der wethouders aan het hoofd staat. Dhr. van den Bosch voert als voorbeelden van dergelijke armbesturen aan de gémeenten Botterdams'HageAmster dam enz. waar zij mitsdien thans geacht worden aan de bedoeling der wet te voldoen. Tot de stemming overgaande, benoemt de Voorzitter tot stemopnemers de heeren Sjhallegange en Soutendam en wor den daarbij uitgebragt; op de heeren van Kerkwijk 8 Ka- Kebeeki 2 stemmen, zoodat eerstgenoemde is benoemd, die door den Voorzitter uigenoodigd wordt die .betrekking op zich te nemen. De benoemde, ofschoon door andere werkzaamheden reeds veel van hem gevorderd wordt verklaart van meëning të zijn, dat een wethouder door den raad als zoodanig geko zen in die betrekking er zich niet aan onttrekken mag en ofschoon dit een niet geringe lastpost is, hij zich dien zal laten welgevallen. Wordt overgegaaau tot de benoeming van een regent over ile godshuizen in de plaats van den heer Vehvenne. ovei leden. Daartoe zijn voorgedragen de heeren J. de Foüw Wz.en S. de Jonge Mujlock Houwer. Uit de ingekomene stembriefjes blijkt dal de heeren Mir- iock Houwer 5 en de Fouw 2 stemmen hebben bekomen, en drie briefjes in blanco gelaten zijn, zoodal de heer Müiock Houwer is benoemd. Aan de orde is liet rapport en voorstel betrekkelijk het verzoek van de heeren van Benterghem en Co., betrekkelijk de uitloozing van garanciue-water, ter vorige ingekomen. Burgemeester en wethouders beriglen dat zij geen .bezwaar zien in de inwilliging, onder voorwaarde, dat indien blijken mogt. dat de te graven sloot hel water niet kon bevatten en zulks nadeelig is voer de landen de verzoekers de te maken sloot wederom laten digt werpen en zich verstaan, niet den pachter van de stoofweide. Waartoe met algemeene stemmen besloten wordt, uitge zonderd de beer Soutendam, die builen stemming blijft. Burgemeester en wethouders deelen mede, dat zij hebben ontworpen de voorwaarden van verpachting der nsch en vuilnis en van het nachtwerk en ofschoon dit in den regel aan burgemeester en wethouders is opgedragen zij daarin belangrijke wijzigingen hebben gebragt die zij wenschen aan den raad mede te deelen- Dientengevolge worden die voorwaarden voorgelezen en met algemeene stemmen goedgekeurd- De voornaamste wijzigingen zijn: dat aan den pachter geene verpligting meer wordt opgelegd, tol het vervoeren van zand, puin schelpen enz., voor de gemeente: dat de asebbakken worden afgebroken, doch de karreman, dagelijks moet rijden waardoor de dienst verzwaard woidt; dat de overname van paarden niet verpligtend is; dat de pachter van het nachtwerk hel ruimen om niet moet laten doen, waarvoor nu 50 cent per ton betaald wordt; dat het laden van het schip bij voorkeur des zaturdags avonds moet geschieden: en dal de betaling ten kantore des gemeente ontvangers moet plaats hebben welk laatste thans aan het weeshuis betaald wordt; burgemeester en wethouders houden zich met het onderzoek onledig, in hoever de privaatputten eene bezitting van 'twreeshuis zijn; waaromtrent in de no tulen van 1762 bereids een en ander gevonden is. Worden medegedeeld dat zijn ingekomen lo. de verklaring van den heer F. de Meulmeester, dat hij de voorwaarden aanneemt voor het behoud zijner lichtramen gesteld. 2<>. Missive van Gedeputeerde Staten met goedgekeurd be sluit en verordening op den hoofdelijken omslag die bereids afgekondigd zijn. 3o. de rekening der oeconomische spijsuitdeeling, opgenomen door eene commissie uit deu raad. Uit de rekening blijkt dal de outvangsten hebben bedragen2154.77 de uitgaven - 2135,51 en alzoo een goed slot in kas is van 19,25| dat van den 25 December 1853 tot 31 Maart 1854 vier malen 'sweeks de gewone en nog eenige buitengewone be- deelingen zijn gedaan, te zamen ten bedrage van 37366 portieu aan 348 huisgezinnen. De raads commissie bij de opneming geadsisteerd hebbende adviseert, de ontvang te accuseren en het bestuur den dank van dezen raad le betuigen waartoe besloten wordt. 4o. Kenige staatsbladen. Burgemeester en wethouders berigten verder dat de be steding van de sasdeuren heeft plaats gehad voor 1943, aan G. Klemkerk en de inrigting van het telegraaf kantoor, aanstaande zaturdag zal worden aanbesteed. Daarna is de vergadering gesloten. GOES, 24 Mei'. Bij beschikking van den minister, is op zijn daartoe gedaan verzoekingetrokken de benoeming van Soutendam, tot opzigter van den waterstaat 4e klasse. Benoemd tot kantonregter te Tholen inr. J. van der thans officier bij hot kantongeregt te Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1