G. HENDERIKSE. ZKEÜWSCHE HAAT SCHAPPIJ VA.\ STOOMVAART. Du Barry's Revalenta Landverhuizers NOORD- en ZIJID-AMER1KA e» AUSTRALIË, vinden steeds de ge- scbiktste scheepsgelegenheden door de kantoren van de heeren V1NESBERG O., ge vestigd te Rotterdam en Liverpool. Te Boston heeft een hevige brand gewoedde vlammen hebben zich over eene uitgestrektheid van verscheidene bunders verspreiddrieduizend balen ka toen en onnoemelijke hoeveelheden andere koopwaren zijn tot asch vernield. Van het schip Pharsaliage reed met zijne lading zee te kiezenis niets overge bleven. De Dianapas van New-Orleans aangekomen, is tot op de oppervlakte des waters afgebrand. Zeer veel andere bodems hebben schade geleden. Het ver lies wordt op een mill, dollars geschat. RUSLAND TURKIJE. De berigten uit de krim doen vermoeden dat men vooreerst van daar nog niets beslissends te wachten heeft. Russen, zoowel als bondgenooten, zijn voor en bij Sebastopol sterk verschanst. De vesting zelve schijnt nog geen gevaar te loopen. Men rekent dat het laatste bombardement van Sebas topol ongerekend de schade aan het geschut toege- bragt, aan de bondgenooten zes milioen franken heeft gekost, alleen aan buskruid, kogels, bommen en gra naten. Een der Weener dagbladen, 't welk voor half offi cieel doorgaat, heeft den lilden een betoog medege deeld, waarin wordt verzekerd, dat de onderhandelin gen, in Weenen gestaakt, in Frankfort moeten wor den voortgezetdat het hoog tijd wordt voor Duitschland om zich bij Oostenrijk aan te sluiten; dat het dreigend gevaar voor Konstantinopel geweken is, maar voor Duitschland en Polen kan ontstaan dat Duitschland nog bij magte is om der wereld den vrede te hergeven.Men vindt lieden, die het betoog aanmerken als een bewijs, dat men op het punt is om het zwaard tegen Rusland te trekkendoch ook ande ren, die het aanmerken als een blijk, dat, als Duitsch land nu nog draaltde Oostenrijksche regering daarin eene aanleiding kan vinden om zich tot eene gewapende onzijdigheid te bepalen. Niettegenstaande de talrijke tentoonstellingen in den laatsten tijd, gelooft men op grond van het gerucht, dat Engeland en Frankrijk nieuwe vredesvoorstellen hebben ontworpen, die door Oostenrijk ter kennis van Rusland zullen gebragt wordenaan de mogelijkheid van het sluiten van den vrede. Men kent den inhoud van die voorstellen nog nietmaar bestaan dezelve werkelijk dan zal spoedig de ware stand der zaak uitlekken. De Moniteur deelt een rapport van generaal Can- robert mede, aangaande het treffen op den lsten en 3den dezer, bij welke gelegenheid eenige russische werken genomen werden en een uitval der russen werd afge slagen. De franschen verloren daarbij aan dooden 11 officieren, waaronder de kolonel Vienot en 158 soldaten en aan gekwetsten '22 officieren en 600 soldaten. Berigten uit Petersburg en Warschau behelzen de tijding eener nieuwe ligting van 12 man van de 1000 hoofden. Ten aanzien der israëliten zijn eenige uit zonderingen gemaakt. De engelschen rigten nieuwe batterijen in de Krim op, welke op 50 schreden van de russische schild wachten staan. 6000 man sardinische troepen zijn voor Sebastopol aangekomen. DUITSCHLAND. De Oest. Zeil. Ziet in de mededeeling van het adres der polen aan Napoleon III, door de Moniteureene bedreiging tegen Rusland. Geheime wervingen voor het britsche vreemde legioen hebben thansnaar men verneemtin onder scheidene kantons plaats en zij moeten echter gunstiger voortgang hebben dan die voor het tweede fransche legioen, omdat de gestelde voorwaarden voornamelijk het handgeld en de soldij voordeeliger zijn. Daarbij heeft de britsche gezant tot deelneming een aardig middeltje bedacht. Te Bern leefde sedert verscheidene jaren een arme graauwbunderlander als muzikant; hij was in 1803 bij de britsche marine in dienst getreden en in 1813 ontslagen, omdat hij voor de dienst ongeschikt was ge worden nadat hij zich bij verschillende gelegenheden zeer had onderscheiden de zilveren medaille was zijn eenig loon en sedert won hij zijn sober kostje met de muzijk. Onlangs kwam hij op het denkbeeld, een ver zoek om Ondersteuning aan de engelsche regering te rigten en dadelijk ontving hij liet genadig antwoord dat hij in het hospitaal van invalide matrozen kon op genomen worden, tegelijk met eene som van 100 fr. voor de reiskosten naar Engeland. Deze historie is met de gepaste kleuren en op roerende wijze in de bernsche dagbladen verhaald tot lof van britsche groot moedigheid. zoodat thans de engelsche wervers geen uit hangbord meer hebben. ENGELAND. Londen. In het Southwark zijn tengevolge van het barsten van den stoomketel in eene fabriek van kogels en bom men met. de geheele vernieling van het gebouw, meer dan 50 personen ernstig gewond. In de vorige week zijn binnen Londen 1183 per sonen overleden 'tgeen nog altijd meer is, dan het ge middeld cijfer in de zomermaanden. Het is zonderling, dat binnen een zeer kort tijds verloop binnen de hoofdstad drie groote werkplaatsen ter vervaardiging van krijgsmateriëel door brand zijn ver nield. Uit een officiëelen staat blijkt dat van 1 Junij 1854 tot 31 Maart 1855 de opbrengst der verkochte prijsgemaakte russische schepen is geweest pd. st. 62,557 (ruim 750,000.) FRANKRIJK. Parus. Een telegrafisch berigt uit Parijs meldt, dat generaal Caurobert verlangt, dat het opperbevel over het legpr aan den generaal Pelissier worde overgedragen, die op veel .kunde en ondervinding mag aanspraak maken. De zwakke gezondheid laten generaal Canrobert, wiens ont slag is aangekomen, niet langer toe die gewigtig-e be trekking te vervullen. Meer en meer begint men te Parijs tot de over tuiging te komen, dat men op den feitelijken bijstand van Oostenrijk niet alleen volstrekt geen staat meer moet maken, maar dat die mogendheid, door het handhaven eener strikte onzijdigheid, voortaan zal moeten worden aangemerkt, veeleer als een bondgenoot van Rusland, dan van de westelijke geallieerden. Te Marseille zijn twee egyptische prinsen aan gekomen die de wereld-tentoonstslling te Parijs gaan bezoeken. -Een eerste detachement van 128 polen, behoo- rende tot de russische krijgsgevangenen te Aix, is den 15 naar de Levant ingescheept, alwaar zij zullen in gelijfd worden, deels bij de ottomanische troepen, deels bij het engelscb-turksch legioen. Deze soldaten zullen als instructeurs gebruikt worden, daar de meesten hunner minstens 8 jaren dienst tellen. De veertig israëliten die zich onder genoemd detachement bevinden, hebben vergunning gevraagd en bekomen, om in het. vreemden legioen te deelen. MIDDELEN VAN VERVOER. GOKSSCIIF. MAATSCHAPPIJ voon STOOM- en ZEILVAART. mei 1855. van Rotterdam. van Goes. Woensdag 23 's tnorg. Vrijdag 25 Maandag 28 Woensdag 50 cc «Iuny 1855. Vrijdag 1 's'morg. Maandag 4 cc 10- 12. 2- 4. 5- 30. 11- 8. 9. Dingsdag 22 'sinorg. Honderd. 24 's midd. Zaturdag 26 'smorg. Dingsdag 29 Donderd. 31 cc Jony 1855. •30. Zaturdag 2 'smorg. Dingsdag 5 cc AGUNTEN te Goes, de heer W. de Foow, te Rotterdam de heer G. C. Weldrager, te Dordrechtde heer J. Roest. Aanlegplaats te Rotterdam aan het Oude llool'd te Dor drecht aan het Groote Hool'd. Pe goederen moeten uiterlijk een half uur voor het vertrek van het stoomschip worden bezorgd, later bezorgd wordende blijven dezelve liggen lot de volgende reis. Aan het Zijpe zal steeds gelegenheid zijn tot het vervoer van reizigers naar Zierikzee. Er bestaat directe gelegenheid om met het stoomschip goederen van en naar Amsterdam te verzendentot zeer billijke prijzen en zonder extra onkosten te Rotterdam. STOOMBOOT DE SCHELDE. dren van vertrek in de maand MEI 1855. (Dagelijks uilgenomen des Zondags.) van VLISSINGKN naar BRESKENS: voormidd. 7! ure Terug: voorin: 8 ure van VLISS1NGEN naar KEUZEN voormidd. 9 ure. Terug van Neuzen 's namiddags 1 ure. van NEUZEN naar HOKDEKENSKERKK voormidd. 11 ure. Terug van Hoedekensk. 's midd. 12 ure- van VLISSINGFN naar BRESKENS: 'snamidd. 4 ure. Terug van Breskens 'snamidd. 41 ure. Te Vlissingen in de Raminekenspoort is een bord het welk aanduidt bet vertrek uit de Wester- of Marinehaven. DIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM- mei 1855. van Middelburg. Dingsdag 22 'smorg. Woensd. Donderd. Vrijdag Zaturdag Zondag 23 24 25 26 27 u. m. 3. 4- 4-30- 6. t 8. van Rotterdam. u. •Dingsdag 22 'smorg. 9. •Wóensd. 23 9. Donderd- 24 's midd. 12- Vrijdag 25 r 12. •Zaturdag 26 12. •Zóndag 27 12. Op de dus gemerkte dagen kan men vo'ór de afvaart te Rotterdam met den spoortrein aankomen. In correspondentie niet diligence diensten tusschen Mid delburg en VlissingenGoes en het Veer van fFo lp haart sdijk, Zierikzee en het Veer te Zijpe. Mijne geliefde eehtgenoote G. J. MUSQUE- TIER, sinds lang lijdende aan eene smartelijke ziekte, bezweek op Zaturdag den 19 dezer, circa acht uren des morgens te Middelburgin den ouderdom van ruim 44 jaren. Waren hare laatste oogenblikken vooral pijnlijk, zij j onderwierp zich geduldig, en naar wij vertrouwen thans van alle smart bevrijd, staar ik haar, met mijne kin- deren weenend na. Goes, 21 Mei 1855. G. de JONGE Hz. De zalf en pR. len van HOLLO- WAY zijn uitmun tende middelen voor klierziekte. F.. Dte Oostei wold was, in een' zeer be- denkelijken toe stand. Sedert ja ren was hij onderhevig aan klierziekte,en eindelijk waszijn geheel ligchaam bedekt met zweren, hetwelk hem tot een voorwerp van afschrik voor een ieder maakte. Hij beproef de alle bedenkelijke geneesmiddelen doch te veigeefs, eindelijk werd hem door iemand aangeraden het gebruik der zalf en pillen van HOLLOW AY- Hij volgde dien raad op, en na dezelven gedurende eeuigen tijd gebezigd te heb ben werd hij volmaakt hersteld. Door liet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes pillen ;i f 0,80 f 1,85 i' 3.00 f 6,75 f 13.85 f 20,50. Potjes zalf a f 0.80, f 1 ,85f 3,00 f 7,05 f 13,50. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te hekomen: hij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. 1'. Verlinden, te Ber- gen-op Zooip. Den heer J. Straatman hoofd-depóthouder te s' Bosch almede te Londen Strant 244. HOLLOW AY'S dla- eblissement. |2L Eene gebruikte zes octaaf PIANO, te bevragen aan het bureau dezer courant. Op Donderdag J4 Junij J855verkooping der beleende en niet geloste PANDEN in - - dè' Bank van Leening te Goes, over de maan den October November en December 1853 daags te voren voor een ieder te bezien. De ondergeteekendeovergenomen hebbende; het KOFFIJHUIS RE BELLEVLE van J. p. J. Dronkeks, beveelt zich zijne stad- en landgenooten minzaatnaaii en belooft eene prompte en civiele bediening. Goes 21 Mei 1855. De directie zal op Dingsdag den 24 dezer SA des avonds ten zeven tjre, ten huize van den heer J. G. MEIJER in de Noordslraal te Middelburg, Rekening doen over hare administratie over 1854, waartoe de Aandeelhouders op naam wor den uitgenoodigd. heeft reeds vele namakers en dagelijks komen er nog meer bij; wij zijn genoodzaakt het publiek bij herhaling opmerk* zaam op hunne praktijken te inakendaar onderscheidene gevallen hekend geworden zijn waarin de nagemaakte Re- valenta-soorten zeer schadelijk voor de gebruikers waren 9 bijzonderlijk die in de gele papieren pakjes en de thans uit Engeland ingevoerde soorten, onder de namen van NEV1LL, BLAD c. s.REVALK, VAM WIJK en hoe de verdere kom- en-eisch mannen heeten. Een heer die door de KVAIjK!%TA zijne gezondheid terug gekregen had en voortging ze als ontbijt te gebrui ken nam in plaats daarvan gedurende eenige dagen een nagemaakte soort (dit ware zoo wij ons niet vergissen, de gele pakjes, doch de eene soort is even slecht als de ande re), kreeg verstoppingen en gevoelde dat zijne oude kwaal, misselijkheid en oprispingen, terugkeerde; hij ging toen da delijk weder tot DfJ BARRY'i ItEVALEXTA over en spoedig keerde de gezondheid terug, alle fuoctien Wer ken weder geregeld. Ill RKVAIilïATA is vol8ens geachte en beroemde ge- neeskundigen een voedzaam en in wikkelend middel, dat in vele ziektegevallen alle andere artsenijen overbodig maakt. Zij werkt gunstig op de spijs- Verterings-organen, op de ingewanden op de geregelde func- tiën en oefent ontegenzeggelijk den meest weldadige» in vloed uit op den gezondheidstoestand van den mensch. De prijs der REVALENTA is 87£c. 2. f 3.50, 8. 16* Dubbel geconcentreerde 4 7 f 16 24. Hoe grooter de bus hoe voordeeliger de verhouding tus schen prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande depóts. AmsterdamVerkoophuis. AxelJ. W. Verbeek Vrolijk. Bergen op Zoom. D. Pouwels en P. F. Appelboom. Goes, C. VREEKE Wed. Middelburg, depót van het Verkoophuis' Oostburg, Mej. P. J. Geelhoed. Schoondijke, A. Bronswijk, Tholen, T J. Maas. Vlissingen, A. M. Kalbfleiscb. Zierikzee- C. van Schaick. En in de bekende depóts in de andere steden- Informatien omtrent vertrekkende schepen, prijzen, enz. zijn mede te verkrijgen bij den Agent P. V£R- TREGTis Rotterdam Kaasmarkt, wijk 9, no. 520 en te Goes aan het kantoor in de 's fleer Hendriks- kinderenstraat. te goes, bij f. ki.ïetlwbns en zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2