«OESSCHE No. 40. 42K,e Jaargang. 1 GEMEENTE-RAAD TE GOES, PUBLIEKE VERPACHTING. 0e uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f .1.75franco per post f óf90. De inzending tuin. adverte.iiti.eii moet geschiedeh vóór drie uren des namiddags. MAANDAG 21 MEI. Gewone advertentien ivorden d 'SO ets. de regel geplaatst. Geboortehuwelijks- en doodberigtcn, 'v(tit J —6 regels d d.W: behalve het. zegekreet. OPENBARK VERGA DE li I N G van okn ten raadhuize aldaar OP DINGSDAO DEN 22 MEI J855 DES AVONDS TEN 8 URE. PUNTEN VAN BEHANDELING. V. "Voorstel omtrent de niet goedgekeurdegewijzigde gemeente begrooting voor 1855. •2. Benoeming president van het algemeen armbestuur. 8. Idem regent der godshuizen 4. Rapport en- voorstel omtrent het verzoek van de heercn van Ren terg hem Cie.' 5. Pacht-conditiën haardaschvuilnis en nachtwerk. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOES, zullen op - /rabtrdag den 9 Jmij J855des namiddags ten een ureten raadhuize aldaar, in het openbaar en aan den meestbiedende trachten te verpachten. Ie De VUILNIS en ASCIIBAKKDN"; en 2e Hel NA (Hl '1'IVER Kin die gemeentebeide voor den tijd van zes jaar, ingaande den eersten Julij 8855 en zullende eindigen den laatslen Junij J86J. Waarvan de conditiën ter secretarie der gemeente dagelijks ter lezing zullen liggenvan Maandag den 28 dezer maand,- tot den dag der verpachting, van des voormiddags negen tot des namiddags twee ure. Gedaan ten raadhuize van Goes den 19 Mei 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M- P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. GOES, 21 Mei. Gisteren had de, in ons vorig nummer vermelde wedstrijd met den handboog op den Doeldoor het boogschutters gezelschap de Eensgezindheid van Mid delburg, alhier plaats. Van de daarvan aanwezige twintig leden, namen 12 aan den wedstrijd deel. De boogschutterijen Altijd in roeren en Jacoba van lieije- ren waren vertegenwoordigdde eerste door twee le den (de Hoofdman en een rustend lid), de tweede door 13 leden mét den presidentdie allen aan denwed strijd deel namen. De eerste prijs werd behaald door den president hoofdman, de tweede met de meeste vieren door een lid, de derde, (eeue medaille door de konink lijke handbtiogschutterij Altijd in roeren bij die gele genheid gegeven) door den koning, en de vierde prijs, mede eene medaillegegeven door de handboog schutterij Jacoba van Beijerenmet de meeste punten door een lid, allen', van dé schutterij «de Eensgezind- ét, e te Middelburg, Jereerd met het, bezoek van het gezelschap de Eensgezindheidis dit door de schutterij Jacoba van Beijeren ingehaald en uitgeleide gedaan en mén is verzekerd dat de ongekunstelde gulheid der boogschut terijen alhier, aan die van Middelburg het bewijs heeft geleverd van broederschap, zijnde'de heeren Hoofdmans zoo van de koninklijke schutterij Altijd in roeren als die van Jacoba van Beijeren na afloop der schieting, beiden als Eereleden van het schutters-gezelschap Eens gezindheid benoemd, en is daarvan aan hun het deploma uitgereikt Den 8 dezer ontvingen diakenen tevens alge- meene armverzorgers te Cortgene, daartoe bij koninklijk besluit geauthoriseerd uit de nalatenschap van wijlen den heer Abraham Vaderin leven oud-burgemeester aldaareene som van f 500,door gemelden erflater bij. uiterste-wil aan den gecombineerden armen dier ge meente vrij van successie-regten bemaakt. Mogt zoo- anig voorbeeld van weldadigheid bij velen navolging vinden, opdat de armbesturen 'zoo hier als elders, in j staat gesteld worden onbekrothpener in de behoeften der armen "te voorzien. Bij beschikking van den minister van binnenl. zaken van 16 dezer is bepaald, dat de na voorafgaand examen benoemde opzigters van den waterstaat in de tiagenoemde districtenter standplaats hun door de betrokken hoofd-ingenieurs aan te. wijzen zullen dienst doen, als: Soutendam in het 4e district provincie OverijsselO. van Niftrïk en J. Kouwenberg enz. ih het 1 le district provincie Zeeland Jn de zitting van den gemeenteraad te Middel burg van den 16 ia o. a. ingekomen, om later behan deld te worden, een voorstel van burgemeester en wet houders tot reorganisatie van de armenverzorging binnen die gemeente met 1 Juhj aanstaande, strekkende »om niet dan in buitengewone omstandigheden, geneesmiddelen ten koste van het burgerlijk armbestuur te verstrekken; in tetrekken de bevoegdheid van het algemeen armbestuur tot het collecteren aan de huizen; te bepalen dat de medi cijnen tegen vijl tien cents per recept kunnen worden ver kregen in de stads-apotheek, en eindelijk geene bedeeling meer te doen plaats hebben, door het burgerlijk armbe stuur, aan lidmaten van éenige godsdienstige gezindheid, dan in die gevallen waarin bij art. 21 der wet van 28 Junij 1851 is voorzien.» Aangaande de verdeeling van het rijk in kies districten, om de vertegenwoordiging in overeenstemming met de toeneménde bevolking te brengen, verneemt men, dat bij de regering, in het te maken ontwerp, ii, strijd met de thans bestaande verdeelingten grondslag zak liggen om kiesdistricten van 45,(100 zielen ieder te maken. Algemeen houdt men het er voor, dat het wets ontwerp op het lager en middelbaar onderwijs in deze zitting niet afgedaan zal kiinnen worden. Het on derzoek in de afdeelingen, van hetwelk men liet verslag lederen dag tegemoet ziet, moet tot zeer uiteenloopende gevoelens aanleiding hebben gegeven. Drie der afdee- iingen moeten zich hoofdzakelijk hebben bezig gehou den, om het geheele ontwerp af te keuren, zonder eenige verbeteringen te hebben voorgesteld. De afdeelingen van de tweede kamer der Staten- Generaal hebben zich verleden Vrijdag bezig gehouden met het tweede onderzoek van het wets-ontwerp tot afschaffing van den accijns op het gemaal. De leden van de tweede kamer der Staten-Gene- raal, gaan tegen pinksteren niet uiteen, maar zullen de werkzaamheden voortzetten, om later drie weken vacantie te nemen. Te Deventer verliet op den 16 dezer een geacht man en vader uit den gegoeden burgerstand zijne woning en werd des nachts daaraanvolgende als drenkeling daarin teruggebragt. Men vermoedt, dat geldelijk be zwaar hem de handen aan zich zeiven heeft doen slaan. In de tweede helft der vorige maand, zijn in de kunstmatige vischfokkerij van Z. M. den Koning, eenige kuiters en hommers van baars aangebragt; door gedeel telijk de voorschriften nopens de voortteling te hebben gevolgd, is men er in geslaagd, sedert een paar dagen, duizende visschen te zien zwemmeri. Zoo men verneemt heeft de weleerw. heer Adri- anipredikant bij de hervormde gemeente te Haarlem, voor de onlangs op hem nitgebragte beroeping in de hoofdstad bedankt. Onlangs is aan Z. M. den Koning een adres in gezonden van ingezetenen te 's Hagewaarbij aan de regering het nemen van beperkende maatregelen gevraagd wordt tegen den vrijen verkoop van sterken drank. Dit adres is met ruim 700 namen voorzien waaronder 14 van regterlijke ambtenaren 12 van genees- en heel kundigen 10 van godsdienstleeraars en 16 van arm verzorgers der verschillende armbesturen. Ter aanbeveling van naauwkeurigheid in de op- schrifteu van brieven, voor Londen bestemd, dient, dat aldaar 50 straten zijn die King-street heeten, 50 Queen- street, 60 John-street en 60 "William-street; zoodat eene nadere omschrijving van ligging vereischt wordt. Te 's Hertogenbosch heeft een verschrikkelijk Ongeluk eene geachte familie in verslagenheid gebragt. Vier jaren geleden had de heerP. S.zich een doosje arsenicum aangeschaft tot. het vergiftigen van ratten.: Dat doosje steeds zorgvuldig bewaard; geraakte ein- tlelijk met het schoonmaken onder "de voet en (ih hau- j den der kinderen. Door het likken uit hetzelve, werd. een zoontje van de heer S.. vergiftigdtwee anderen verkeerden in doodsgevaardoch het aanwenden van i een doelmatig braakmiddel schijnt eene gelukkige uit- werking gehad te hebben, een vierde had weinig, let* sel ondervonden. De tentoonstelling van photographie en heliogru-, phie door de vereeniging voor volksvlijt te Amster-i dam geopend in de zaal der Maatschappij Arti et Amicitiae. j waartoe zij welwillend hare zaal afstondlevert een treffend bewijs op van de groote vorderingen in die 1 kunsten gemaakt. De wanden dier zaal prijken roet een groot getal van keurige afbeeldingen welke niet door de hand des raenschen, maar door,het licht zelf zijn voortgebragt of afgeteekend. De voornaamste k-tm- stenaars uit vele landen van Europa hebben proeven ingezonden van hunne bekwaamheiddié allervoortref felijkst mogen genoemd worden. En wat vooral de belangstelling en de verbazing, der bezoekers in de hoogste mate moet opwekken zijn de stereoscopische voorwerpen aldaar ter bezigtiging gesteld. Onwille keurig wordt men daardoor zoodanig? begoocheld dat men waant geene platte afbeeldingen als portretten enz. maar waarlijk personen en ook voorwerpen lig- chamelijk voor ziek te zien. De haringvloot waarvan het vertrek door de.ge- zamenlijke reeders is bepaald op 15 Junij bestaat uit 75 schepen, die allen, met uitzondering van een.enkele; aan de haringjaging zullen deelnemen. Tot geruststelling voor hendie immer gereed zijn tot voorbarige onheilspellingen, vooral in dit zoo langdurige gure saisoenontleenen wij i het volgende aan eene oude kronijk In 't jaar onzes Heeren doen men schreefJ 435 was de wind omtrent half februarij veel oostofte noord-oostende des nachts was 't klaar weder tot ses of seven uuren (toeende des daags was 1t donker graauw weder tot 's avonds toezeer koud tot ses of seven uuren ende éii regende niet', noch het en daauwde niet, in de maend Maert'noch in April, noch in Mei. En op St. Pankras dag den 12den Mei, oude stijl, had het hard ijs gemaakt, dat er een kraa.y op staen konde, ende daer en wies lover, noch gras, noch koren noch pruimeboomen bloeiden niet, noch kersen, nocli appelennoch peereunoch geen wijngaerd en was ontlaten. Ende daer waren menschen die geen betrouwen op God en hadden ende keerden haer land om ende en hadden geene vruchten, en andere luiden zeiden met Job: God gaf, God namende daer zij een hoedt tarwe af plegen te hebben daer kregen zij vier hoed af in dien zomerende op St Jan Baptist dag den 24sten Junij, zaten de oude vrouwen met groote. koolpotten voor de kerken, ende de menschen en koude haar niet verwarmen die hij de sttaet gingen. Ende het begon te warmen des daags na St. Pieteren Paulus, den SOsten Juni) in die octave van St. Jan, ende des daags zoo scheen de zonne schoon ende kiaer. ende dés nachts regende 't zoetelijk, zoo dat alle de vruchten op het veld wiesgen; ende daar was zulk een overvloed, dat alle granen ooft en vee, zeer goedkoop verkocht werden.11 Den 15 dezer is door de districts-commissie te "sllage, voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden /-1012$*) gecollecteerd. 1 NOORD-AMERIKA. Door het congres zijn dertigduizend dollars ver strekt tot eene proefneming om kameelcu en dromme- darissen in te voeren tot mi'Hair gebruik.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1