DE TUINBOUW. GRAANMARKT TE GOES REKENING en VERANTWOORDING ENGELAND. Londen. De partij van den vrede verheft in Engeland al meer en meer hét hoofd in de beide parlementshuizeu. Het getal der vrouwen die in Engeland onder steund worden uit het fonds voor weduwen en weezen van gesneuvelde soldatenbedraagt 5000, dat der kin deren 8000. Van wel onderrigte zijde wordt verzekerddat in de eerste dagen van Junij Rusland geheel slagvaar dig zal staan. Alleen in Polen, Koerland, Lithauwen en 111 Petersburg beschikt de regering over 400,000 man geregelde troependie door den landstorm wel tot op het, dubbele zullen kunnen gebragt worden. Het is on betwistbaar, dat Rusland thans tweemaal'zoo sterk is, dan. op hetzelfde tijdstip in het vorige jaar. Jongstleden Zondag zijn te Spithead eenige in valide officieren en manschappen uit de Krim aange komen benevens 12 russische officieren en 250 man -als krijgsgevangenen. In het jaar 1845 waren in den amerikaansclien staat Maine de gevangenissen en bedelaars-gestichten •zoo voldat er sprake was van het vergrooten dier gebouwen. In dat jaar is door de wetgevende magt van dien staat eene wet gemaakt, die onder bedreiging niet strenge .straffen verbood alcohol- houdende dranken in kleine hoeveelheden te verkoopen. Tengevolge van dezen heilzamen maatregel zijn het aantal gepleegde misdaden en wanbedrijven, alsmede de armoede, in den staat Maine allengs verminderden thansnaauwelijks drie jaren na het sluiten der slijterijen, zijn de gevangenis sen en bedelaars-gestichten van die staat bijna ledig en heeft de regering besloten liet getal derzelve te ver minderen. Reeds is dezer dagen te Portland de open bare veiling van twee zoodanige gestichten aangekon digd. Het voorbeeld van Maine is achtereenvolgens door andere staten der unie gevolgden er zijn nu dertien staten waarin het slijten van sterke dranken verboden is. Eene verschrikkelijke ramp heeft te Londen plaats gehad. Een fabriek van kogels en jbommen, in het South- wark kwartier, is tengevolge van de ontploffing van een ketelmet een verschrikkelijk geraas in de lucht ge sprongen. Meer dan vijftig personen zijn daardoor ern stig gewond, waarvan vijf niet eenige hoop op genezing overlaten. FRANKRIJK. Pabus. J3 Mei. Naar men zegt, is men er in geslaagd zich van de identiteit van Pianori fe verzekeren. Hij is wel degelijk 'te Faenza geboren, heeft vrouw en kin deren verlaten en is reeds eenmaal wegens moord ver oordeeld. Pianori legt een levendig berouw over zijne daad aan den dag, maar heeft geene bekentenissen afgelegd. J4 Mei. Pianori is beden morgen ten vijf ure op de Place de la Roquette ter dood gebragt. Dat het vonnis zoude worden ten uitvoer gelegd, is deu veroordeelde weinig tijds vóór de executie aange zegd en door hem met kalmte en zelfs, naar het schijnt eenigermate met onverschilligheid vernomen. Pianori heeft zich onthouden van alleswat de schijn kon hebben van onbeschoftheidof aanleiding kan geven tot het denkbeeld, dat hij de algemeene denkwijze trot seren wilde. Aanvankelijk heeft hij geweigerdzich het hoofd met een zwart kleed te doen bedekken. Na dat men hem echter had te kennen gegeven, dat die bedekking behoorde tot de straf, waartoe hij was ver wezen, heeft hij zich met bedaardheid ook aan dien vorm onderworpen. Gedurende de vermaningen van den geestelijke heeft hij van tijd tot tijd eeuig ongeduld aan den dag gelegd. Het schavot heeft hij zeer kalm betreden op hetzelve heeft hij den kreet aangeheven van leve de republiekDien kreet heeft hij her haald een oogenblik vóór dat de valbijl het hoofd van zijn ligchaam scheidde. J6 Mei. Gisteren is de algemeene tentoonstelling alhier plegtig geopeud door den keizer der franschen. Zoo gemeld wordt, is de plegtigheid binnen den tijd van een uur afgeloopen en heeft de aanspraak van Z. M. geene betrekking gehad op de staatkundige aange legenheden van den dag. Men wil met zekerheid weten, dat koningin Vic toria aan het parijssche hof in de maand Augustus een bezoek zal brengen, hetwelk twaalf dagen zal duren. Met inbrgrip der korpsen in de Krim, Turkije, Algiers en den Kerke!ijken Staatbedraagt de sterkte der Fransche krijgsmagt tegenwoordig 700,000 man. De navolgende beschouwingen over den vroegeren tuinbouw op Moufenschans bij ter Neuzen, zullen welligt de aandacht onzer lezers trekken, het wekte de onze: lo. Omdat Zeeland in den tuinbouw schijnt voorgegaan te zijn; 2o- Omdat die aanvang bij ter Neuzen moet gezocht worden en dus 3o. Voor den zeeuw in het algemeen en voor ter Neuzen in het hijzonder, zulk eene korte aanstipping niet onver schillig kan zijn. a. Van ai Ie geschriften, ie over den tuinbouw ons bekend zijn, kan geen ons heter doen kennen, wat er al in eenen hollandschen en zeeuwschen tuin omstreeks 1600 gekweekt werd dan de weinig bekende Dapes inemptae of de Mou- ferschansdut is de Soeticheijdt des Buijtenlevensenz., door Petrus Hondiüs, a». 1621.» De Moufenschansook wel Moffenschanswas een uilge- stiekte tuin in de nabijheid van ter fleuze. Wij willen er onze lezers binnen leiden, om hen den ver gevorderden tuinbouw van die dagen aanschouwelijk voor te stellen. lu een ander Hofkwsirtier. V^rsch v^d||ri ondevind'ik hier «Al de kruiden, die de vrouwen Dienstig voor de keuken houwen. «Geen van allen en ontbreken, Malsch en weeldig 'talier stond, Kik haar hoofd om hooge steken Of haar wortel in den grond. Zoo mildadig is de Heer, Overal en „immermeer Die van onder en van boven Geeft zijn vruchten in de hoven. Hij liet binnentreden van den hof ziet men al dadelijk de bedden met salade, waarvan de smaak, volgens G. van Hasselt uit Frankrijk tot ons gekomen was. Vorenaan zijn met saladen En latouen groot en kleen Vele bedden overladen Meestendeëls nog ongemeen. Roode kroppen vind ik daar Als een koolken dik en zwaar In hel midden toegesloten, Met veel blaren overgoten. Ook de andijvie, hier iudivie genaamd ontbrak er niet; men kreeg hiervan het zaad uit Italië. De eigenaar was er niet weinig mede ingenomen. Ander kroppen min genegen Tot het sluiten in een hoofd Wijd gespreid aan alle wegen Vind ik hier, die in een bond, Toegebond^n in het rond. Hoven alle de saladen Kn latouen aan te raden. Wille en roode werd niet gemist, ook had men er roode en wilte hielen waarvan de bladeren genuttigd weiden. De spinazie daarentegen stond in geene groote gunst. Uit mijn hoi' ik jaarlijks ban, Al zooveel ik bannen kan «Smalle blaren van spenagie «Klein profijt voor de rnenagie. Wortels en peren, rooden en gelen werden mede gekweekt: Wonder dienstig alle gangen Om den huspot te verlangen. Zij schijnen ook als salade te zijn gebruikt Na de witte zal men vinden Roo pestace-wortels groot, Die wij zeiven meest verslinden «Voor salade in winternood, Daarvoor diende ook de suikerij of chicorei. Men had er: Velden vol van beide ajuinen Witten zamen ende rood. bovendien allerhande kool, waarvan de losse bladen voor veevoeder dienden. De savoijen maar alleen Met een koolken rood en kleen Kn de bloemkool op der trouwen Werd voor onzen disch gehouwen. Turksche en indiaansche boonen kon men op Moufenschans zien Van coleuren zeer verscheiden «Witte, paarsch of zwart of rood, Of gespikkeld en van beiden Haar coleuren door geschoot En gemarmerd. 6. Niet onaardig is, wat hier van de maïs of turksche tarwe gezegd wordt, als mén hierbij denkt, hoe de cultuur van maïs en het gebruik van maïsbrood in onze dagen weder aanbevolen wordt. Hondius schijnt de maïs het eerst bij ons aangekweekt te hebben. Fcrvolg later.) DINGSDAG 15 MEI 1855. l Behalve van tarwe, wordt dé aanroer van alle artikelóu beduidend minderhetgeen do^r de sterke opruiming zal aanhouden tot op den nieuwen oogst. Van hier de aanhoudende geretireerdheid en hoogereeischen der houders waaraan gebruikers gedrongen worden althans ten deele toe te geven. Tarwe met goede vraag tot 13,50/13,75 tegenover «vraag prijzen van 14. k f 14,25 en alzoo met weinig handel. Rogge gold 10,40 10,60. Winter Gerst 6,15, zomer d«. 6,Paardeboonen 9,9,25 alles per mud. Witte brood 37 ct. Tarwen brood 24 Tarwen kropbrood. 20 BROODPRIJZEN naar cle vroegere zetting. Masteluin brood Rogge brood 17 ct. 13 CORRESPONDENTIE, Wij voldoen bij deze aan het verzoek namens den heer Valentin Lorenz Meijer gedaan, en herstellen het abuis, in ons berigt van jl. maandag, waarin wij omtrent de veron gelukte landverhuizers mededeelden, dat die door genoem den beer voor de reis zouden geëngageerd zijn, 'Igeen door een ander kantoor heeft plaats gehad. U1I muumi f van <le volgende artikelen te Goes, van den 1 tot en met den 15 Mei 1855. Met inbegrip der rijks- en plaatselijke belastingen. Tarwe (p. mud) Rogge id. Gerst "f'G* j late Haver Paardeboonen Groene Erwten Tarwe el id id. id id. ld. id. j Rogge id. Doler (p. n. pd) j N.-hoIl. id Knas Stolksehe id. Leidsehe id. I Wilte id. Brood Tarwe id. j Rogge id. 13,73 - 10.35 - 6,17 - 6,02 - 4?, 30 - 3,55 - 10,67 - 15,78 - 12,00 - 1,07 - 0,50 - 0,50 .0,50 - 0,36 - 0,24 - 0,13 (Ossen-(p.n.p)/ Koeijen- id - Kail's- .id Schapen-id - Lams- id - A'BffiRTXBTil». Getrouwd A. J. P. SAAIJMANS VADER en H. C. KAKEBEEKE. Goes, den 16 Mei 1855. De COMMISSIE tot de (ECONQ- M1SCHE SPIJSUITDEELING aan djs ARMEN binnen deze stad, verwittigt een ieder die daarin belangstelt, dat zij op Maandag den 21 Mei 1855, des namiddags één ure in haar gewoon locaal op de Kleine Kaai alhier, in het openbaar zal doen van hare gehondene administratie gedurende het win- ter-saisoen van 1854 op 1855. Goes, J. W. van KERKWIJK, Voorz. IS Mei 1855. P. J. A. van DAM, Secretaris. Door ophanden zijnde vertrek, zullen eerlang vacant worden, de betrekkingen van «VADER en MOEDER in «et WEESHUIS TE GOES.» Echtelieden, den ouderdom bereikt hebbende van tus- schen de 35 en 50 jaren en niet belast met kinderen, die genegen zijn daarnaar te solliciteren worden uit- genoodigd zich met eigenhandig geschrevene portvrije brieven aan te melden bij den eerst-ondergeteekende vóór den eersten Junij aanstaande. De jaarwedde aan die betrekkingen verbonden bedraagt /'\300, Goes, den 12 Mei 1855. Regenten der Godshuizen te Goee, "VAN YOORST VADER, President. H. C. PILAAR, Amanuensis. De pillen vin HOLLOWAY zin een zeker middel voor waterzuclt. D... K e Zaandam, was st dert 15 maande zoo sterk lijdend aan waterzucht dat het water doo. de poriën der huid drong en hij drie maal daags zich vai schoone windels moest voorzien. Telkens wanneer zijn ge neesheer hem bezocht, dacht hij hein misschien dood te vin den, en alle zijne viienden wanhoopten op zijn herstel. Zij ne zuster echter welke zelve bevorens veel baat bij de pillet van HOLLOWAY had ondervonden, raadde hem, ook dezel- ven te beproeven. Tot zijn geluk volgde hij dien raad, wanl in weinig weken tijds begon zijn toestand zich te verbete ren en thaus geniet hij weder de beste gezondheid. Dez pillen werken uitmuntend in gevallen van leverkwalen e galziekte. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt. Doosjes pillen a f 0.80f 1,85, f3,00, f6,75, f 13,85, f 20^0. Po Ij es zalf a f 0.80, f 1,85 f 3,00 f 7,05 f 13,50. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen: bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber- gen-op-Zoom. Den lieer .J. Straatman hoofd-depöthouder te s' Bosch, alinede te Londen S trant 244, HOLLOW AY'S éta- eblissernem. 0,70 0,65 0,65 0,50 0,45 Varkens,]. versch i.J - 0,70 1 gerookt ld- 0,80 Anrdnpp. 'r0e8e P"'- - 'r jiite ld - 0,00 Brandhout JDpenp w- 7,00 Essen id - 00 Takkeboss.|j?™ole (kleine id - 7,00 Steenkolen (1500 pd.) - 32,50 Turf v.in reeu. p. in. - 0,60 Kaarsen- 0.75 Ken dienstmeisje heeft dezer dagen haar adres in h Verkoophuis gebragt met het volgende attest «Jaren achtereen heb ik ban aangezigtspijn geleden, zoo erg dat het er scheef van getrokken wasen had dikwijls rheumatische pijnen door alle leden ik heb daartegen al het mogelijke gedaan en het wou niet helpen ik wou een K K T T I N G hebben en het werd mij afgeraden zij zeiden dat het gekheid wasop het laatste nam ik toch een ket ting eu die heeft mij geheel weêr hersteld." Zij kocht nu weder een ketting voor eene zuster die in Haarlem woont, bij een' docter die «heel knap is en de kettingen zelf aanraadt." GOLDRERGER'S KETTINGEN. genezen hooldpijn, aangezigts tand- en oorpijn, krampkolijk, maagkramp, borstkramp, hartkloppen, zenuwzwakte, heving, pijn in de leden, gewrichtspijn, pootje, handjicht, vliegen de jichtzwakte der oogen hardhoorigheid en alle andere rheumatische en zenuwziekten. Zij worden voor 1,80 2,70 3,60 5,40 in onder staande dépots, verkocht. AmsterdamVerkoophuis. Bergen op-ZoomD. ['ouwels en C. H. Veraart. Goes, Wed. C« Vreeke. Middelburg, dépdt van het Verkoophuis. Schoondijke.A. J. Bronswijk. Tholen, T. J, Maas Vlissingen A- M. Kalbfleisch. Zierikzee, C. van Schaik! En in de bekende dépots in de andere steden. té goes, bij p. kleéuwens en zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2