Nagelatene Leerredenen, STRANDVONDERIJ. DE HEER HEEFT MEER M DIT OM II TE REVEN, jannetje vlijting, maria brand. fïeter brand. BOEK- EN PLAATWERKEN, SLAGTOFFERS DOOR DEN WATERSNOOD. DERDE OPROEPING. «YADER bn MOEDER in het WEESHUIS te GOES.» heid geschonken; zieken die opgegeven waren, van den rand des grafs weder tot het leven geroepen; melancholie, zwaar moedigheid, miltziekigheid in opgeruimdheid veranderd; van zwakkekwijnende zuigelingen sterke tierige kinderen ge maakt; in één woord, zij heeft wonderen gedaanen daar om welligt gelooven zij die het niet van nabij weten, nog niet onvoorwaardelijk aan hare geneeskracht; maar iedereen die in de gelegenheid komt waarin ze hein van dieust kan zijn, kan zich ligt overtuigen; geen doctor zal het afraden er de proef mede te nemen; geen doctor behoefd zijne toe stemming daartoe te geven, het is een ligt verteerbaar voed seleen zieke kan geene betere dieet houden dan HE* VALEftTA eten; er is dus niets gewaagds in-een busje fit VA li KAT A te koopen, om dé werking er eens van na te gaan. De prijs der REVALENTA is 87^c. 2. f 3,50, ƒ8./ 16. Dubbel geconcentreerde 4 7 /ƒ6 24. Hot* grootër de bus hoe voordeeligèi* de verhouding tus- schen prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande dépots. Amsterdam, Verkoophuis. AxelJ. W. Verbeek Vrolijk. Bergen op-Zoom. D. Pouwels en l\ F. Appelboom. Goes, C. VREEKE AVed. Middelburg, dépot van het Verkoophuis- Oostburg. Mej. P. J. Geelhoed. Schooüdijkè, A. J. Bronswijk. Tholeii, T J. Maas. Vlissingen, A. M. Ralbfleisch. Zierikzee, C. van Schaick. En in de bekende dépots in de andere steden. Bij D. I. COUVÉE te Leijdeny wordt uitgegeven Leerrede over 11 Chron. 25: vers. 95, gehouden, na het afsterven van A. NIERMEYERHoogleeraar te Leijden, door N. C. KIST. Prijs 30 cents. Mede is bij hemen verder bij alle boekhandelaren, eene inteekening geopend, op eenen bundel van Dr. A. NIERMEYER, in leven Hoogleeraar te jLeijden Met PORTRET en EACSIMTLÉ. "De prijs bij inteekening, die tot .15 Junij e. k. is opengesteld, is bepaald op 2,00. Na dien tijd wordt de prijs verhoogd. Eene lijst van inteekenaren zal aan het werk worden toegevoegd. De zalf en pil len van HOLLO- AVAY hebben we der eene wonder baarlijke genezing bewerkt van open beenen. K.D., te Buiksloot, had sedert acht en twintig jaren open beenengeheel bedekt met wonden en wild vleeich. Zijne vrienden gaven de hoop op, hem ooit te zien genezen, te meer daar de géneesheeren verklaarden dat het in zijn gestel lag. Daar hij de uitwerking vernomen had die de zalf en pilieu van HOLLOAFAY in zulke gevallen voortbren gen, besloot hij dezeiven eens te beproeven, en ziet in wei nig weken tijds begon hij reeds veel verbetering in zijnen toestand te ondervinden; voorts omtrent drie maanden daar in volhard hebbende, is hij hu volmaakt genezen, na 28 ja ren kreupel te zijn geweest eu onherstelbaar te bebben ge schenen. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0.80, f 1,85, f3,00, f6,75, f 13.85, f 20i50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05. f 13,50- f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber- gen-op-Zoom. Den heer J. Straatman hoofd-depóthouder te s' Bosch, almede te Londen Strant 244, HOLLOWAY'S éta- eblissemeni. Eveu als oiize vroegere landslieden die ons naar het nieuw gekozen We relddeel vóórgingenbetuigen wij dei hartelijken dank aan de heeren VINESBERG A COM P. zoomede aan hunnen agent P. YERTREGT, voor hun V zorg en goede behandelingook voor de hulpvaardig heid bij het afsterven van der eerstondergeteeken^e echtgenoot en anderer schoonvader A. WAGENAA1 in het gasthuis te Antwerpen. Wij kunnen gerns- telijk onze navolgers genoemd kantoor aanbevelen. Antwerpen den 29 April 1855 Per schip Caslon, kapt. Blaac. wed. W4genaak. J jan brand. BLAZIENA vermeulen PIET ER WISSE. PIETERNELLA WISSE. MARINUS WISSE. D1NGENUS WISSE. GERARD WISSE. MARIA WISSE, tg" Nog in deze en in de volgende maanden bestaan er scheeps-gelegenheden aan het kantoor dek heeren VINESBERG C°.tot vertrek naar Noórd-Amerika Aijstkjclie, enz. te boes, bij r. kt.eeuwens en eoow. lezen, dat de belegeraars, die digt tot de verschansingen van den Malakofstoren waren genaderddaarop zeer duidelijk de volgende woorden in de fransche taal konden lezen: De franschen zullen Sebastopol nemen in vijf jaren, de engelschen in vijftien jaren, de turken nooit.'/ De depêches uit de Krim worden thans gewoonlijk binnen zes of zeven uren te Parijs ontvangen. De kortste tijd van overbrengen van een berigt was tot dus verre vijf en een half uur. Voor een paar dagen werd eene depêche afgezonden aan generaal Canroberl en binnen dertien uren na het oogenblik der afzending had men het antwoord. In den morgen van donderdag 10 dezer, hadden de russische troepen in aanzienlijk getal twee hevige uitvallen gedaanmaar waren met kracht van wapens terng geslagen. Het verlies aan beide zijden, was nog met geene ze kerheid opgegeven. Men is voornemens de Krim te cultiveren. Een zaadhandelaar heeft eene aanzienlijke bestelling van al lerlei zaad ontvangen, van wege de admiraliteit. De generaal de la Marmore is aan 't hoofd van 4000 man piemontesche troepen in de Krim aan gekomen. ENGELAND. Londen. Eene vereeniging van amerikaansche kapitalisten heeft in de maand December jl. een schip met een volledigen reddingstoestel naar de kust van Venezuela gezonden, alwaar in het jaar 1815 nabij liet eiland Margariete, het fregat San Pedro door buskruid-ontploffing gedeel telijk is verbrijzeld en gezonkenonder anderen met eenen schat van 2 a 3,000,000 dollars aan boord. Thans verneemt men dat door middel van duiker klokken reeds eenig geld, kanonnen enz naar boven is gebragtbinnen een paar maanden hoopte men al het geld, benevens nog 50,000 en 15,000 dollars van twee andere schepen te zullen hebben gered. Londen 8 Mei. Alhier is berigt ontvangen dat het schip John den 4 dezer met landverhuizers van Plijmouth naar Queebec vertrokken, des avonds van den 5 op de klippen van Manacla heeft gestooten en bijna onmiddelijk op 200 ellen van het strand is gezonken. Van de 200 zich aan boord bevindende personen zijn slechts 70 gered. ERANKR1JK. Parijs. Men beweert dat Pianori gewigtige verklaringen heeft afgelegd en dat hij er het leven af zal brengen. Een industriëel alhier heeft kleine hutten doen vervaardigen, welke op vier wielen geplaatst zijn en door hem rollende huizen genoemd worden, die men kan huren of koopen met een stukje grond om het daarop te plaatsen, waardoor men tijdens de algemeene tentoon stelling een goedkoop hotel bewonen kan. VERLOTING van bijeeng&bragt ten voordeele der Reeds op den 19 Maart jl., Goessche Courant n° 23, maakten wij onze lezers met het plan van zoodanige verloting bekend en kunnen thans mededeelen, dat de roepstem aan den geheelen nederlandschen boekhandel gedaan, om zijne bijdragen op het altaar der weldadig heid te stortennagenoeg overal weerklank vond. Circa 4000 nommers (boeken en platen) meestal in netten en smaakvollen vorm, werden bij de commissie ontvangenterwijl behalve die boekgeschenkenvan papierfabriekanten en papierhandelaars belangrijke bij dragen zijn ingezondenen een paar amsterdamsche boekdrukkers voor de gratis levering van drukwerk hunne pers vqil hadden. Uit het programma voor die verloting opgemaakt blijktdat het getal loten voorloopig geraamd is op 3000, zonder nieten a f 1,het lot, en de waarde van den minsten prijs is bepaald op 60 cent, terwijl voor werken van bijzondere waarde, premiën voor het eerste en laatste en verder voor elk I000ste getrokken n°. worden gesteld. Zal ook het menschlievend doel reeds velen bewegen o» aan die verloting deel te nemen, waartoe wij onze lezers gaarne opwekken, ook de premiën mogen daartoe uitlokken; de vele c fiers toch die reeds gebragt zijn blij verf verre van in de behoeften te voorzien. Voorshands zijn tot premiën gesteld: 1°. Eene moderne palissanderhouten étagère, met keu rige, rijk gebonden werken van klassieke neder- landsche schrijvers, ter waarde van ongeveer 60, 2°. Eene kapitale gravure, naar Rembrandt, in moderne lijstter waarde van 30, 3°. Duizend en een Nacht, Arabische Vertellingen, ge- illustreerd en rijk gebonden, ter waarde van f 25, 4°. Vie de-Notre Seigneur, Jesus Christmet 130 fraaije staalplatenin 2 deelen, rijk gebondenter waarde vac 80,—-. 5°. Woordenboek in vier talen, door eenige nederland- sche letterkundigenin linnen bandter waarde van f 22, De catalogus van het bijeengebragtezoowel als de loten zullen verkrijgbaar gesteld worden bij de boek handelaren terwijl de houder van een lot op vertoon toegang heeft tot eene tentoonstelling, later te bepalen. Het doel waarmede een en ander is daargesteld vin- de ondersteuning en een gewenscht debiet van loten werke mede ter gemoetkoming der ongelukkigen MIDDELEN VAN VERVOER. GOESSCHE MAATSCHAPPIJ voor STOOM- en ZEILVAART. mei 1855. van Rotterdam. Dinjfsdag 15 'smorg. 5. van Goes. Woensdag 16 'saiórg. 10-30. Vrijdag 18 's midd. 12. Maandag 21 'smorg. 3. Honderd. 17 Zaterdag 19 7. 8. AGENTEN: te Goes, de heer AV. de Foow, te Rotterdam, de 'neer G. C. Weidxagek, te Dordrecht, de beer J. Roest. Aanlegplaats te Rotterdam aan het Oude Hoofd, te Dor. dreclit aan het Groote Hoofd. Te Goes in het pakhuis der maatschappij en te Rotterdam in een ligtèr der maatschappij worden koopmans-goederen kosteloos geborgen. STOOMBOOT DE SCHELDE. deen van veeteer is db maand MEI 1855. (Dagelijks uitgenomen des Zondags.) van VLISSINGEN naar BRESKENS: voovmidd. 7) ure Terug: voorm: 8 ure. van VLISSINGEN naar NEUZEN voormidd. 9 ure. Terug van Neuzen 's namiddags 1 ure. van NEUZEN naar HOEDERENSKERKE voormidd. 11 ure. Terug van Hoedekensk. 's midd. 12 ure. van VLISSINGEN naar BRESKENS: 's namidd. 4 ure. Terug van Breskens 's namidd. 41 ure. Te Vlissingen in <Je Rammekenspoort is een bord het welk aanduidt liet vertrek uitdeWesler- of Marinehaven. DIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTER DA M» mei 1855. van middelburg. u. it). van rotterdam. u. Dingsdag AVoensd. Donderd. Vrijdag Zaturdag Zondag 15 1 16 17 18 19 20 u. m. morg. 1030. 11. 11—30. midd. 12. <t 1. 5 morg. 2. Dingsdag AVoensd. Donderd- 17 Vrijdag 18 *Zaturdag 19 *Zondag 20 15 'smerg. 16 Op de dus gemerkte dagen kan men voor de afvaart te Rotterdam met den spoortrein aankomen. In correspondentie met diligence diensten tusschen Mid delburg en VlissingenGoes en het Veer van Wolphaartsdijk Zierikzee en het Veer te Zijpe. 226ste STAATS LOTERIJ. Prijzen van 1000 en daar boven Re klassi 4de Lijst. No. 7712, 5000. Regthebbenden op 7 stuks EIKEN- en GRIJN- HOUTEN BALKEN, lang van 8 tot 10 el, waarvan 4 aan elkander verbonden door ijzeren bouten en beu gels, aangespoeld aan den zeedijk der gemeente Baar land, vervoegen zich tot reclame bij den burgemeester aldaar. Door ophanden zijnde vertrek, zullen eerlang vacant worden, de betrekkingen van Echtelieden, den ouderdom bereikt hebbende van tus schen de 35 en 50 jaren en niet belast met kinderen, die genegen zijn daarnaar te solliciteren worden uit- genoodigd zich met eigenhandig geschrevene portvrije brieven aan te melden bij den eerst-ondergeteekende vóór den eersten Junij aanstaande. De jaarwedde aan die betrekkingen verbonden bedraagt f 300, Goes, den 12 Mei 1855. Regenten der Godshuizen te Goes, VAN VOORST VADER, President. H. C. PILAAR, Amanuensis. Mejufvrouw Fondry, geb. Roos, te 'sHagezend ons door tusschenkomst van een onzer correspondenten het berigt, dat zij door de liK V/t I,KNT/k van eene zware maag kwaal, waaraan zij vele jaren leed, hersteld is, en is gaarne bereid belangstellendendie nadere inlichtingen verlangen te ontvangen. De heeren Sack Co.te 's Hage, kunnen ten dien einde het adres mededeelen. RP IWVAÏMTA IS Reen medicament maar een voed- IIË IlL t flLlJii l /l sel^ een j,0edkü0p VOedsel, daar zij zoo geconcentreerd is, dat één lepel vol (representerende eene waarde van 7 tot 10 c. naar gelang men eene kleine of groote bus heeft) een geheel bord soep oplevert, voldoen de voor eene maaltijd. Zij is voedend en krachtgevend, ligt verteerbaar en opwekkendzij heeft eene buitengewoon heilzame strekkingvebetert de verteringswerktuigen, rei nigt de sappen en ontwikkelt daardoor eene verwonderlijke geneeskracht. Zij heeft kwalen genezen die gedurende lan ge reeksen van jaren, alle hulpmiddelen trotseerden; zwak ke gestellen die lange jaren sukkelden kracht en gezond-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2