as. MAANDAG 14 MEI» PUBLICATIE. PUBLIEKE BESTEDING. BilWIk IIIWCTyMKffl» (.oinmiii: 42ste Jaargang. TT&r-r*.#%ip. wmfif&Kfti; De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgezonderd op feestdagen. 1 De prijs per kwartaal is f Óf15franco per post f J,90. De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie t Gewone advertentïen worden d 20 ets. de regel geplaatst Geboortehuwelijks- eu doodberigtenvan .16 regels a 1 Ó.10- behalve het zegelregt. reu des namiddags. De uitgave van het volgend nummer, zal een dag later al» gewoonlijk en dus.op aanstaanden Vrijdag plaats hebben, zulks uithoofde van het Hemelvaarts feest. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, doen te weten Dat door deii raad dier gemeente, in zijne vergade ring van den 16 Maart 1855, met intrekking van dat van den 8 Augustus 1853, is genomen het navolgend besluit Er zal te beginnen met het jaar 1855, ten behoeve dezer gemeente geheven wordeneenen gewonen hoof delijke» omslag ten bedrage van hoogstens /'13000, Tot grondslagen van dien omslag zullen strekken a. De aanslag van de belastingschuldigen in 'srijks personele belasting. Wat de vier eerste grondslagen dier belasting betreft de aanslag in zijn geheel. Wat de 5e en 6e grondslagen betreft, de aanslag al leen voor zooveel de personen en paarden aangaat, die niet uitsluitend gebezigd worden tot het uitoefenen van beroepen, bedrijven of ambachten. b. De uiterlijke staat dien de belastingschuldigen voeren en hunne vertering, met uitzondering van die betrekkelijk tot voorwerpen, weswege zij in de perso nele belasting zijn Aangeslagen. c. De bezoldiging of voordeelen genoten voor het be- kleeden van ambten en bedieningende pensioenen en de zuivere inkomsten van bedrijven en ambachten. d. De zuivere inkomsten van vaste goederen en za kelijke regten, na aftrek der Tenten verschuldigd, voor daarop gelegde bezwaren en die van schuldbrieven en uitstaande kapitalen. Daarentegen zullen in aanmerking genomen en in mindering berekend worden. A. De noodzakelijke kosten voor de opvoeding van kindeien boven den leeftijd van tien jaar. B.. Huisselijke omstandighedenwelke de belasting schuldigen bijzonder drukkeneu G. De geldelijke ondersteuning die aan hulpbehoe vende naastbestaanden wordt verleend. Diegenen die geacht worden jaarlijks geen onzuiver inkomen van 300,—- te hebben, worden vau den aanslag vrijgesteld. Dat dit besluit door Z. M. den koning bij hoogst- deszelfs besluit van den 18 April 1855, no. 66. is goedgekeurd. D^t opden 16'Maart 1855 (loot den genoemden gemeente-raad mede ter vervanging der vroegere, is vast- gesteld de volgende Herordening VOOR DE heffing VAN EENEN HOOÏDELIJKEN OMSLAG in de gemeente GOES. Art. .1. Binnen eene maand na de ontvangst van de door hèeren gedeputeerde staten goedgekeurde begroo- ting van inkomsten en uitgaven der gemeente, wordt door burgemeester, en wethouders het kohier ontworpen, en voorioopig vastgesteldmet inachtneming van het bepaalde in art. 264 der gemeente-wet. Art. 2. De aanslagen worden gesteld ten name van het hoofd des gezinswaar dit niet met zekerheid te bepalen is ten name van een der leden; bij hunne ouders inwonende meerderjarige kinderen of bij andere inwo nende personen, een eigen bestaanmiddel bezittende, wor den ten huniien éigen name aangeslagen. Art. 3, De ingezetenen, welke na de opmaking van het in art. 1 bedoelde kohier en vóór den 2 October in de gemeente zijn komen inwonenzullen door bur gemeester eu Wethouders op suppletoire kohieren worden gebragt, waarmede op gelijke wijze als met het pri mitief kohier zal gehandeld worden. Art. 4. De belastingschuldigen worden in klassen verdeeld, dié.zooveel mogelijk in eene evenredige ver houding tot elkander staan. Die in dezelfde klasse zijn geplaatst worden tot een gelijk bedrag aangeslagen. Art. 5. Na de ontvangst van het door heeren ge deputeerde staten goedgekeurd kohier van den omslag, wordt hetzelve dadelijk gesteld in handen van den ge meente-ontvanger ter invordering. Art. 6. De gemeente-ontvanger zal zoo spoedig mo gelijk bij een kosteloos uit te reiken biljetingerigt volgens een door burgemeester en wethouders voor te schrijven model, de belastingschuldigen met het bedrag van hunnen aanslag bekend maken. Art. 7. De aanslagen worden bij twaalfde gedeelten ingevorderd, onder bepaling nogthans, dat in de maand waarin het kohier aan den ontvanger zal worden ter hand gesteld, de reeds verschenen termijnen vorderbaar zullen zijn. Art, 8. De aanslagen op de suppletoire kohieren ge bragtzullen in twee termijnen invorderbaar zijn, de eerste binnen de maand na de kennisgeving door den gemeente-ontvanger te doen, de andere binnen de tweede maand na dien. Art. 9. De kosten van liet zegel der kwitantie wor den, casu quo, te gelijk met den eersten termijn betaald. Art. 1 0. De aanslagen van personen welke op het kohier zijn gebragt en voor het einde der drie eerste maanden van liet jaar overleden zijn of de gemeente.met er woon verlaten hebben zullen als oninbaar worden beschouwd en op de staten van onwaarde gebragt. De aanslag van een overledene die een huisgezin nalaat, hetwelk in de gemeente blijft wonen moet door dat huisgezin nogthans voldaan wórden. Art. 11. Aan hen die de gemeente meter woon ver- verlaten of die sleehts een ged. elte van het jaar iu de zelve verblijf hebben gehad of daarin hebben vertoefd, zal op derzelver te doeue aanvrage teruggave of kwijtschel ding worden verleendvan zoo vele twaalfde gedeelten van derzelver aanslagen, als er maanden van het jaar, na dat zij do gemeente verlaten hebben, zullen yerloopen zijn. Art. 12. Onverminderd de regten van het rijk en van anderen bij algemeene wetten bepaald, heeft de gemeente, wat den aanslag der ingezetenen in den hoofdelijken omslag aaDgaatvoorrang op de in de gemeente zich bevindende roerende en onroerende goederen van den belasti ngsehul d ige. Art. 13. De art- 258 tot en met 262 der wet, rege lende de zamenstelling'inrigting en bevoegdheid der gemeen te-besturen, worden gehouden alhier geïnsereerd te zijn en op de invordering toepasselijk verklaard. Welke verordening bij afschrift is medegedeeld aan heeren gedeputeerde staten dezer provincie. En zal deze worden geplaatst in de Goessche Couratil en daarvan op de gebruikelijke wijze afkondiging en aanplakking geschieden waar het behoort. Gedaan ten raadhuize van Goes, den 12 Mei 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris, H. C. PILAAR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, zullen op Zaturdag den 26 Mei eerstkomende, des na middags ten een ure, ten raadhnize aldaar, publiek en aan den minstaannemende trachten aan te besteden Het inrigten der twee geboywtjes staande lij het ijzeren hek aan het einde van de 'j lieer Hen- drikskinderenstraat.tot KANTOOR van den RIJKS- TULE (IRA AFmet bijleveriug der daartoe vereischte benoodigdheden waarvan bestek en voorwaarden, dagelijks ter secreta rie der gemeente ter lezing zullen leggenterwijl de lokale aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag den 23 dezerdes voormiddags ten negen ure. Gedaan te Goesden 12 Mei 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. GOES, 14 Mei. Naar men verhaalt is hier en te Rotterdam tijding ge komen van het verongelukken van een schip met landver huizers, eenige dagen na hun vertrek van Liverpool, Onder de verongelukten zouden zich vroegere inwoners van Baar land, Biezelinge, Kruinirigen eii'sGravenpolder bevinden, men noemt de namen van lluijzerDuinkèrke, Nagel- kerke en Lampersewelke door het kautoor van den heer Valentin Lor enz Meijer geëngageerd, met eéii Amerikaansch schip hunne reis hadden aangénbmén Niettegenstaande deze en andere treurmaren, zoo op reis als uit Amerika zelveschijnen de gunstige be- rigten de overhand te behouden.Heden morgen vér- trokken altans wederom van hier per goessche boot naar Rotterdam 13 persoueu, waaronder zes kinderen, allen laatst woonachtig in de gemeente 's Heer Arendskerke. Omtrent het ongeval, den beurtman van Kriiinin'gen op Rotterdam op den 4 dezer, overkomen, medegedeeld in ons nummer van den 7den, vernemen wij nog bader, dat tot jl. donderdag al het mogelijke vruchteloos be proefd is om van de lading en schip iets verder te be houden. Reeds was dit zoo diep in het zand geschuurd," dat zelfs bij laag tij, meer clan 2 voet water er over heen liepmen heeft dit toen verder móeten verlaten en ziet thans slechts een klein gedeelte der mast Het geleden verlies door dhr. V., voornamelijk bestaande in koffijboonen, suiker, enz overtreft nog de, som die wij vroeger opgaventerwijl nog onder meerderen dhr. D. aan teloor gegane wijn groote schade leed. De Commissaris des Konings heeft bij eirculaire van den 11 Mei bekend gemaakt, dat door Z. M. den Koningbij besluit van den 22 April 11.onder de gewone voorzorgen van kruisband en contreseign, vrijr dom van port is verleeud aan de briefwisseling ov® dienstzaken tusschen de ontvangers der directe belas tingen en de burgemeesters der gemeenten, die tot het. ressort van ontvangst van eerstgenoemden béhooren. De antwoorden en wijzigingen der regering, be trekkelijk het onderwerp tot afschaffing van den accijns op liet. gemaalworden spoedig te gemoet gezien. 'Uit Groningen berigt men dat onmiddelijk na de benoeming van Z. K. H. prins Frederik der Neder landen tot lid van de eerste kamer der Staten-Gene- raal, in plaats van wijlen den heer de Sitterde vlaggen werden uitgestoken van het hotel van den heer com missaris des konings en van het provincie-huis.. Van de 43 uitgebragte stemmen waren 2 blanco en veree- nigden zich 40 op Z. K. H. Volgens de Ulrechtsche Courant heeft Z. K, H. Prins Frederik voor dit mandaat bedankt. Te Amsterdam is (lezer dagen een schuitenjager zijn 104(Ie jaar ingetreden. Reeds eenige jaren geleden vormde zich aldaar eene commissie om den grijsaard zijne laatste levensdagen onbezorgd te doen genieten. In den nacht van 7 op 8 dezer is in de ge meente Barneveld eene bouwhoeve met 16 stuks rund vee 6 paarden4 varkenshet opgelegde graan van een vorig jaar en de gansche inboedel verbrand. Bijna naakt zijn de bewoners het gevaar ter naanwer- nood ontvlugt. Het bijgeloof dat men te Heemse verdwenen waande, schijnt op nieuw wedergekeerdalthans men verdenkt eene oude vrouw van tooverei en als de oor zaak zoo van den dood eens kinds, dat aan eene zon derlinge ziekte leedt en zonder spraak was, als van de ongesteldheid van meer andere jeugdige personen. Een koopman te Culenborg, is in het bezit geko men van een spaansch gouden muntstuk en van eene belangrijke partij zilveren spaansche muntspeciën, waar van enkele drie en zestig jaren na de geboorte van Christus zijn geslagen. RUSLAND TURKIJE. Tn een brief uit het kamp der geallieerden wordt ge-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1