GIBARIA SALUBERRIMA graanmarkt tfi goes REVALENTA ARABICA j a van wijk, Openbare Ferkooping. Openbare Ferkoopingen ut BH: MSAXO TE KOOP F. W. G00SSEN Landverhuizers NOORD- en ZUID AMERIKA en AUSTRALIË vinden steeds de ge- schiktste scheepsgelegenheden door de kantoren van de heeren V1NESBERG C°., ge vestigd te Rotterdam en Livf.kpooi.. BRABANDER'S CHOCOLADE-KOEKJES Sfog in den loop van dit jaar tal het nieuwe hospitaal St. Eugenie voltooid zijn; men zal zich her inneren dat dit gebouw voor rekening der stad daar- gesteld wordt van de gelden, die bestemd waren voor een halssieraad, dat der keizerin bij haar huwelijk zou worden aangebodendoch door H. M. beleefdelijk ge weigerd is. In den loop der laatste acht] maanden van 1854 werden uit Engeland, over Frankrijk, 282,000 brieven naar het tooneel des oorlogs afgezonden 325,000 langs "denzelfden weg van daar ontvangen. In de Krim vindt men een engelschen postmeester, 3 hulp-postmeesters en 7 brievenbestellers, terwijl 18 paarden en muilezels aldaar voor de dienst der posterij gebezigd worden. De kogel, waardoor de generaal Bizot sneuvelde, is naar deze stad gezonden, zij is naar een model ge gotenhetwelk een fransch officier uitgevonden heeft en als een geheim beschouwd werd. De russen schij nen dit geheim dus gekocht-'te hebben. De officier van justitie bij de arrondissements-regt- bank alhier, brengt ter kennis: dat ontvreemd zijn, de navolgende voorwerpen: (Arrond. Amsterdam) Op 1 Mei jl., te Amsterdam, door middel van opensluiting en binnenbraak. 1 zwarte gewaste katoenen reiszak, waaraan 2 hand vatsels, van binnen met witte voering en gesloten met 1 knipslootje, waarin 1 koornzakje met gebroken touwtje, bevattende8 stuks 20dollarsstukken a f 50, f 400, aan rijksdaalders f 100; 1 wit palmhouten koffertje met rood zijden voering waarin: 1 muntbiljet a ƒ100, 1 dito f 50, 1 dito f 25, 1 dito 200, op het laatst genoemde;' de woorden Notaris K. Hoog1 engelseh gouden horologie, dubbele kast, porceleinen wijzerplaat, waarop de woorden John Woudnerromeinscbe cijfers en vergalde wijzers; 1 gouden vierdraads tonketting op de ton blaadjes; I gouden haarsleutel, vierkant fat soen met gekrulde lijst, waarop aan de eene zijde was bewerkt een veer met pareltjesen op de andere zijde eene graftombe met twee hartenalles bevestigd met een zwart zijden lint; 1 diamanten doekspeld, met een middensteen (tafelbrillanten 7 of 8 kleinere steenen, voorzien van een gouden stift met haakje, waarop een diamanten steentje, waaraan bevestigd een glad gouden kettingje met gouden speld en ronden knop; 1 gekar telde gouden pinkring met diamanten steen; 1 gouden chevalier-ring mei kleppen2 gladde gouden ringen 1 gouden cigarenpijpjegeschulpt met schildpadden mondstukje; I glad gouden vierkant slot met blaadjes, waaraan 3 snoeren zwarte koralen; 2 paar gouden oor bellen, zijnde een paar langwerpig met halve maantjes, en het andere paar langwerpig met 3 schelletjes1 gouden léontine met platten ketting; 1 zilveren ciga renpijpje met ronden bal; I zilveren platte gevlamde naaldenkoker J zilveren pepermuntdoosje, rond fatsoen met schroef, waarin 2 dollars elk van 2,50; 1 blaauwe glazen flacon met zilveren dop1 rond ouderwetsch zilveren knipbeugeltje met koralen beursje1 stalen schaar met zilveren ketting en haak. De hoofd commissaris van politie te Amsterdam ver zoekt opsporingaanhouding en berigt. De hoofdcommissaris van policie te Rotterdam berigt, dat op den 8 Mei door hem is aangehouden het bank biljet ad f 1000, no. 356 dd. 16 Mei 1850, (ver nield als vermist in het buitengewoon no. van het al gemeen Politie-blad op 5 Mei jl. verzouden,) hetwelk te Rotterdam was gewisseld door eenen ambtenaar van het postkantoor te Middelburgdie als de vermoede lijke dader der ontvreemding is gearresteerd. db KNOKKE van- db» MEULEN, Officier. VERKOOP1NG VAN KIPPEN TE LONDEN Op den 14' April heeft er te Londen eene verkoo- ping van-kippen-plaats gehad', waarbij zoo hooge prij zen besteed' zijn-, dat zij gewis fle verwondering van vele- onzer lèzers zullen opwekken. Immers wanneer eene hen voor 124,— n t> v - 189,- n - 210, e - 220,— u r 'V' - 227,— een haan - 320, h n - 510, en dus 7 stuks voor f 1800,verkocht worden wie in Nederland staat dan niet verbaasd P Natuurlijk waren deze 7 de fraaiste van den gehee- len voorraadzij waren van Cochincbina rasmaar toch heeft de gemiddelde .prijs van al de verkochten door elkander f 54,50 per stuk bedragen. Drie maanden vroege? had er te Londen insgelijks eene dergelijke verkooping plaatsten tóen hebben 135 stuks 629 pd. st. opgebragt, (f 56,— per stnk bijna.) Welligt denken sommigen., dat'deze zoo bijzonder hóoge prijzen nitsluitend door liefhebbers besteed wor den doch dit is in geenen deele het gevalhet zijn vooral Se heenderboijderswelke bij dezen tak van industrie hün bestaan vindendie dusdanige prijzen besteden omdat zij in de voortreffelijkheid der teeldie- ren de verbetering der geslachten zoeken en er voort brengselen uit bekomen, die hen de zoo hooge inkoop prijs ruimschoots vergoeden. (zie Nijverh. Cour. No. 25, 5e jaarg. J853.) DINGSDAG 8 MEI 1855. Bij eenen redelijken aanvoer van Tarwe waren houders echter ongenegen tot lagere prijzen af te zetten. Enkele gegadigden om en bij vorige weekprijzen biedendedrong dit verbruikers om die vraagprijzen in te willigen, doch het belette de uitvoering van alle orders daar beneden gelimi teerd, waardoor de omzet hoogst onbeduidend bleef. Wij noteren tarwe van 13,SO tot 14,rogge van 10,lot ƒ10,30, winler gerst ƒ6.ƒ6,25, zomer gerst 6,6,10, groene erwten 10,50. f 10,60, paardehoo- nen f 8,8,15. 2® Een BOEIJERSCHUITgenaamd de "Vrouw Wii.ee min a groot 19 tonnen met deszelfs staand en loopend wand en verderen inventaris, dienende in het veer t.usschen Goes en Zierik- Witté brood Tarwen brood Tanven kropbrood. BROODPRIJZEN naar d/t vroegere zelling. 37 ct. 24 ,fi 20 "I Mastelnin brood Rogge brood 17 et. 13 226ste STAATS-LOTERIJ. Prijzen van f 1000 en daar boven 3® klasse. le Lijst. No. 18308,/ 25,000. No. 13553, 3963, 17192,' ieder f 1000. 2® Lijst. No. 19669 1250. No. 4081, 1812, ieder f 1000. 3de Lijst. No. 11734, f 2500. No. 10468, 1250. No. 12377, 3031, 19562, 1894 en 6005, ieder /1000. ix plaats vax Is een onontbeerlijk voedsel voor alle kleine kinde ren daar liet zeer ligt verteert en ben bevrijd van het zoo lastige als schadelijke zoogenaamde zuur, door hare heilzame bekleeding van het darmkanaal, alle wer kingen der natuur behoorlijk bevordert en het ligchaam op eene gewenschte wijze versterkt. Zooals de Revaeenta Ahabica van du Bakk is zij aan te bevelen aan alle zwakker, en verzwakten; daar zelfs een gebruik gedurende korten tijd reeds heil zame uitkomsten oplevert, en aan de verbruikers het voordeel schenkt van meerder voedsel te genieten voor minder geld. De CIBARÏA wordt afgeleverd in Gewoon. Prima. blikken bussen, inhoudende 12! N. L. voor 0,45 f 0,75. e 25 u - 0,80 - 1,40. h 50 n -1,50 - 2,50. en is le bekomen in de provincie Zeeland, te Goes bij den heer C. PILAAR, te Middelburg bij den heer A. MAGIELSEte Zierikzeo bij den heer J. BAL en verder in de bekende depóts. 5EÓ5?» Voor die steden waar nog geen depót gevestigd iskunnen op franco aanvragen de voorwaar den vernomen worden aan het magazijn te Gra- venhagebij den fabriekant Prinsengracht. W. 98. IQ Op Vrijdag den 18 Mei 1855, des ~~tgj||& jBSh morgens ten 10 uren precies, zullen de weduwe en erfgenamen van wijlen 11EN- eN«A BRIK DANIËL van ëI'TINGER, aan het woon huis wijk C. numero 240in de Lange Vosstraat te Goes, publiek en aan de meestbiedende presenteren te verkoopen Eenen zeer zuidelijken. INBOEDEL, bestaande in BEDDEN met hun toebehoorenKABINETTEN, BUREAU, LADE- en andere TAFELS, LEDIKAN TEN, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, PORCELEINGLAS en AARDEWERK en wat er meerder zal worden opgeveild. Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris a. Smali.egange te Goes. Op Dingsdag den 29 Mei 1855, des avonds ten 7 ure precies, zul len de kinderen en erfgenamen van ■wijlen WILLEM du CLAUX in leven beurtschipper te Goes in het logement de Korenbeurs aldaarpubliek ert' aan de Meestbiedende presenteren te verkoopen R. Een hecht, sterk en welbetimmerd WOONHUIS en ERF, staande en gelegen op de Groote Kaai te Goeswijk B. no, 28, sectie D. no. 475. zeevice versa. En op Donderdag den 31 Mei 1855, I Mg des morgens ten 10'ure, asm yoor- j meld woonhuiseenen zeer zindelij- j ken INBOEDEL. bestaande in BEDDEN en toebe- hooren, KABINET, BUREAU, LADE- en andere TAFELS, een fraai HUIS-ORGEL, SPIEGELS SCHILDERIJEN, PORCELEIN, GLAS en AAR DEWERK en wat er meerder zal worden opgeveild. Informatien zijn te bekomen teil kantore van den Notaris A. Sm allegan ge te Goes, alwaar ook die gene welke iets van genoemden WILLEM ou CL/lUX te vorderen hebbenverzocht worden ten spoedigsten opgaaf te doen. Een hecht, sterk en nagenoeg ge heel nieuw vertimmerd woon huis, tuin en mtvc, voorzien van vijf behangene vertrek ken kookkeuken schuur tot berg plaats en alle, verdere gemakken; staande en gelegen op de Kleine Kaairegt tegenover de aanlegplaats der stoombootte bevragen bij mr. Timmerman in de Lange Vosstraat. naar Informatien omtrent vertrekkende schepen, prijzen, enz. zijn mede te verkrijgen bij den Agent P. VKR- TREGT te Rotterdam. Kaasmarkt, wijk 9, no. 520 en te Goes aan liet kanfoor in de 'sHeer Hendriks- kinderenstraat. De zalf en pillen van HOLLOW AY zijn het uitmuntend ste middel voor ongesteldheid aan maag en lever. K .T. te Purmerend was gedurende negen tien jaren in een ellendigen toestand en een ware last voor zijne vrienden. Hij leed zoo sterk aan lever en maagziektedat hij dikwijls weken lang het bed niet kon verlaten. Alle geneeskundige hulp was ver geefsen hij hield eindelijk op dezelve in te roepen. Ne gen weken geledenbegon de pillen van HOLLOWAY te gebruiken en thans heeft hij aan den professor HOLLO WAY geschreven, onder uitdrukking van zijn dankbaar ge voel, dat hij volmaakt hersteld is. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0.80, fl,85, f3,00, f6,75 f 13.85 f 20.50. Potjes zalf a f/0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05 f 13,50- f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te hekomen bij J. W. Verheek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber- geti-op-Zootn. Den heer J. Straatman hoofd-depölhouder te s' Bosch almede te Londen Strant 244, HOLLOW AY'S éta- eblissemeni. COCOS-ZEEP. Deze zeep schuimt sterk, reinigt oogenblikkelijk, is bevor derlijk voorde gezondheid, heelt schrampen en schaivingen zeer spoedig, zuivert en ontneemt alle scherpte aan de huid, maakt haar zacht en blank en geeft haar een jeugdig frisschen tint. Men koopt een groot stuk voor 15 cent. Zij is ook verkieslijk boven andere zeepen voor het Was- schen van gekleurde goederen en zijden en wollen stoffen, daar zij, van eene zuiverder en minder scherpe loog bereid, de kleuren minder aandoet en de wol niet hard maakt. De goede echte soort, die in onderstaande dépots te ver krijgen is, heeft den naam H. Kerkhoff zoowel 'op de zeep als op het etiquet. Zij onderscheidt zich bovendien van de nagemaakte soorten door hare kleur, die wit en doorschij- nend is, door droogte en hartheid in het aanvoelen. De nagemaakte zijn smerig in het aanvoelen even als eene vet kaars eD hebben ook ongeveer die kleur. Wij verzoeken de Dépothouders instanielijk hunne kalanten op deze bijzonderheden opmerkzaam te maken. met worm afdrijvende zelfstandigheden zijn uitmuutend in hunne werking en worden gaarne door de kinderen genomen. De geneesheeren Beijer, Geeriing, Hopman en Fahrmeister hebben ze met het beste gevolg aangewend en spreken er met veel lof van. Zij kosten 40 cents het doosje. AmsterdamVerkoophuis, liergen op-ZoomD. I'ouwels. en C. H. Veraart. Goes. Wed. C- Vreeke. Middelburg, dépót van het Verkoophuis. Oostburg, wed. P. J. Geelhoed. Schoondijke, a. J. Bronswijk. Tholen, T. J. Maas Vlissingen, a. M. Kalb- fleisch. Zierikzee, C. van Schaik. En in de bekende depóts in de andere steden. te goes, bt.t f. kt/eeuwens en zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2