v.. 87. 1 I DONDER»AG to MEI. 42'" Jaargang, i i'ti ij-1 30'i Oe uitgave dezer Courant genchiedt Maandags en Donderdags j avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f óf75franco per post f J.90. De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie v run des namiddags Gewone advertentien worden d W cis. de. vegel. gcplaMst^ Geboorte-, huwelijks- en doodberigten, van .16 regels ra f f illt. behalve het zegelregt. MM3SU GOB-MO Mei. Door da. Balleké te Breskens, is voor het beroep near Nisse bedekt. Bij besluit van 3 Mei jl. uo. 78, heeft Z. M. onder meerderen goedgekeurd, het beroep, door den ker- keraad der hervormde gemeente te Borsselen uitgebragt op W. Canaenburg van Ingen kandidaat bij het prov. kerkbestuur van Noord-Braband. Gisteren viel het 3 of 4jarig kind van den her bergier te Wilhelminadorpal spelende, in de haven. Op het geschreeuw der andere kinderen, snelde de moe der toe, die zelve in het water sprong en het geluk had-, het kind behouden aan wal te brengen Ver! maandag hield voor de herberg van P. de Broekerl, Ie 's Gravenpolder, een van Hoedekenskerke komende vu met twee paarden bespannen wagen stil. De knecht onvoorzigtig genoeg de strengen niet af te steken, gingen de paarden door. Op den hoek van het kerkhof haalde het eene paard links liet- andere regts uitwaardoor een derzelve in de glazen bij den hor- logiemaker l'r«mers sprong, voor welke een aantal hor- lógien en -lióilogie-makers gereedschappen hingen De schade daardoor veroorzaakt schat men op ongeveer 260, waarvoordeboer z.ich onmiddelijk aansprakelijk heeft gesteld. Beide paarden zoo doende losgeraakt, was het eene spoedig gevat terwijl het andere tot in zijn stal te Hoedekenskerke voortholde. Het maken der aarden baan en begriuden van den weg van af de kaai te Borssele tot aan den Monster- weg 38 heden in publieke besteding aangenomen door 8. Lamsue voör f 3000. Gisteren had de gewone jaarlijksche vergadering van Ingelanden rler Breede Watering bewesten Yerseke plaats. 130 personen vertegenwoordigden 213 van de 246 Ingelanden. Onder de behandelde punten kwamen voornamentlijk voor: 1°. De opmaking der voordragt ter vervulling der- vacature van gezworenontstaan door het overlijden van Johannes Zuijdmeg, zijndfe bij de stemming voor drie candidaten als zoodanig gekozen 1°. Jan Zngdxoeg njet 110, 2°. Jan ij Ier am Ba. met 120 en 3°. Hen drik van Koeoetinga roet 130 stemmen alle landbou wers te Schore. 2°. Het doen van'rekening en verantwoording over 1854 in ontvang op 79156,22, in uitgaaf op f 71378,58 en alzoo met een batig slot van/"7777,64. 3°. Het vaststellen der begrooting 1855 na dat vooraf door de vergadering op voorstel der directie, bij gropte meerderheid van stemmen is begrepen, het doel matige eeuer jaarlijksehe vernieuwing der bestaande rijs- werken om die gedeeltelijk door steenglooijing op puin te vervangen, welke verbetering eerst in verloop van 64 jaren zal volbragt worden en waardoor de. eigenaren zich de eerste 17 jaren eenige opoffering zullen moeten ge troosten. 4°. De uitlotirig eener obligatie der negotiatie van ,J852 hp. l) 3, groot500. t -rrr, Men verneemt dat te Rotterdam is aangehouden en voorloopig in verzekerde bewaring gesteld, de heer B., commies op het postkantoor te Middelburgver dacht van ontvreemding van met de - post verzondene brieven welke geldswaarde bevatteden. Zijne arrestatie zou geschied zijn bij- de uitgifte van een bank-biljet van f 1000, waarvan het nummer overeen kwam met het dezer dagen in een uit Domburg verzonden brief als vermist opgegeven. Uit Hulst wordt medegedeeld, dat aldaar den 5 twee op heeterdaad betrapte dieven zijn binnen gebragt. In den naeht van vrijdag op zaturdag waren die bij den landbouwer Kromteen ingebroken en hadden reeds een paar zakken met tarwe gevuld, toen zij door de ont waakte boerenknechts na eenige worsteling werden aan gehouden. Het vinden van eene knoop, eenige weken thans ook de daders van dezen diefstal doen ontdekken, dat de russen in den vroegen morgen van, dipn' djg, de. dewijl blaauw pluis aan gezegde knoop was geblevenj uiterste loopgraaf van de engelschê regterlinié.irtm aanval een der aangehoudenen een blaauw lakens buis draagt hebben aangetast, doch, door de geallieerdenzijn terug- waaraan twee knoopen ontbraken en de gevondene juist gedreven. met de daaraan nog aanwezige overeen kwam. Hij is Eene ofiiciëele depêche van voor Sebastopol van. dan ook tot bekentenis gekomen en heeft zijne vier j 6 Mei, meldt, dat des nachts de geay^nceerde.loqpiv andere medepligtigen genoemd die mede gearresteerd zijn j graven der engelsehen door de russen zijn aangetast, en bekend hebben. Men verheugt zich over de arres- De vijand was teruggeslagen. tatie dezer zes gevaarlijke, personen, dewijl in den laatsfeu tijd vele burgers gedurig door diefstal, braak, het eischen van geld en plegen van geweld verontrust werden, waar van men de daders thans opliet spoor hoopt te komen. Gezegde personen zijn gisteren gevankelijk in het huis van arrest alhier overgebragt. Ten gevolge van de gewone jaarlijksche garni zoensverwisseling, zijn in de al'geloopene «eek van "Venlo, Eoit Bath en Bergen-op-Zoom te Neuzen én Breskens aangekomen de kompagnien van het 2de en 1ste bataillon van het 3de regiment infanterie, om al daar en in de detachementen de dienst te vervangen, welke sinds Mei des vorigen jaars door die van het 4de regiment is vervuld geworden. Ten gevolge van dp schaarste en duurte van liet veevoeder wordt sedert eenige dagen op de voornaamste markten eene aanmerkelijke daling van liet rundvee opgemerkt. Het provinciaal geregtshof in Noord-Holland heeft bij arrest J. Biasesals weesmeisje te Hoorn opgenomen en beschuldigd van kindermoord, veroor deeld tot eene gevangenisstraf van vijf jaren (het mini mum) in e?n tuchthuis te ondergaan. In den nacht van jl. Zaturdag op Zondag, heeft het zoo sterk gevroren dat in een tuin bij het sche- venigsche kanaal de snijboonen, die gedekt waren door een raam en twee lagen viete matten sterk door de vorst geleden hebben terwijl iu een gieter met water, die in eene loods stond, ijs wan een drie gulden dikte is gevonden. Men meldt van het Hëxel onder de gemeente Wierden provincie Overijsseldat de landlieden daar ontzettend geplaagd worden door de schrikbarende me nigte kraaijen, die alles vernielen. In de verloopene week was bij een landbouwer eenschaap des nachts buitengebleven en vastgeraakt, men vond het des mor gens door de vraatzuchtige kraaijen zoo deerlijk ver minkt, dat men het op slaanuen voet heeft moeten af maken en een-groot gedeelte wegwerpen. Te 's Hage heeft eene jufvrouw, in waanzinnigen toestand verkeevende, getracht uit het raam te springen, zij werd daarin verhinderd maar is naar den zolder gesneld en toen uit het dakvenster gesprongen, zoodat men voor het behoud van haar leven vreest. Te Ootmarsum heeft zich nagenoeg een delver levend begravenaan het keisteenen delven bezig had hij de grond mijnsgewijze uitgehold; op eens zakte de ondermijnde aarde in en met moeite gelukte het eenige zijner makkers na eenigen tijd gravens, hem te verlossen. Hij kwam nogtans niet met den schrik yrij daar vele zijner leden hem hunne dienst nog weigeren. RUSLAND - TUR.vIJE. Berigten uit Konstantinopel melden, dat Omer-paoha reeds weder naar Eupatoria was teruggekeerd en eene verkenning had gedaan, naar de zijde van Sack, doeh dat de russen het gevecht ontweken hadden. Een engelsch fransch flotille heeft zich van de vloot verwijderdom Kertsch te bombarderen. Men verzekert, dat in Rusland de partij van den oorlog weder veld wint. Te Petersburg is eene com missie ingesteld door keizer Alexander, voor alle quaes- tien betrekkelijk de oostersche aangelegenheden; in die commissie schijnt werkelijk de partij van den oorlog de meerderheid te hebben. Uit een door den minister van oorlog openbaar DUITSCHLAND, :-X De houding van Oostenrijk blijft allezins twijfel achtig. Ofschoon de dagbladen vorderen en verwachten dat ihe mogendheid thans een offensief verbond met de Westersche mogendheden zal sluiten blijkt uit geene toebereidselen als anderzins dat dit voor alsnog in het plan ligt In Engeland gelooft men om die reden niet, l dat de ontwijkende handelwijze van Oostenrijk de re- gering mag bewegen om op grond van het uitzigt op i vrede, de voorbereidselen tot een krachtigen strijd te s blijven staken. Ook in Frankrijk blijft men van meeuingdat het '.waard de zaak zal moeten beslissen. In sommige streken van het kanton Bern (Zwit- j seriandheerscht volslagen hongersnood; vaders van j huisgezinnen moeten door stelen de hunnen, van het noodige voorzien. Te Pesth hebben agenten van 2 engelsche huizen, [eene levering van 10,000 zwijnen aangenomen, i Weenen. Den 26 April is tusselien. Oostenrijk j en Frankrijk eene militaire overeenkomst gesloten. Men j verwacht hier eene nieuwe ligting van 100,000 man. geleden, bij het opnemen van de braak en diefstal, op i gemaakte depêche van lord Raglan, gedagteekend uit de hofstede der weduwe Seiner* onder Hontcnisse, heeft, het kamp voor Sebastopol van zondag 6 Mei, blijkt, ENGELAND. Londen-. De geschenken van snuifdoozen door keizer R'dpo,- leon zijn zeer vermeerderd. Behalve de burgemeèsters van Londen, Liverpool en Windsor, hebben de spoor weg-intendant van Dover en een directeur van policie te Londen insgelijks een goudëii doos ontvangen met de letter N~. Spotvogels beweren, dat de fransche kei zer een goeden reuk wenscht achter te laten. De hoofd directeur van policie te Londen ontving het grootkruis van het legioen van eer en zijne manschappen 500 pd. st. 6000) ter onderlinge verdeeling. De Times behelst de volgende bijzonderheden nopens den opperbevelhebber der russische geniedie thans de verdediging van Sebastopol leidtTodleben, de ingenieur en chef van Sebastopol, is van 32jarigéft ouderdom. Zijne ouders zijn arme winkeliers te Riga. Toén liét beleg van Sebastopol aanvingvroeg 'pfi'ns Mentschïkoff, naar men'verhaalt, aan deugeen, die toen maals ingenieur en chef was, hoe-veel tijd hij behoefde om de plaats in staat var. verdediging 'te stéllen; deze antwoordde twee maanden. Todlebenkapitein bij de genie, trad daarop voovwaatts ,en vqrklaardé, dat hij aannam om.de plaats binnen veertien dagen in Staar van verdediging te stellen, wanneer men hem slechts het benoodigd aantal arbeiders gaf. Werkelijk Voltooide hij zijne taak in twaalf dagen en werd, als belonning, tot kolonel benoemd. Sedert dien tijd bestuurt hij het aanleggen der batterijen, der verdediging»-werken, enz. De beide grootvorsten gingen persoonlijk zijne te 8t- Petersburg wonende vrouw met de bévnrdering van haren echtgenoot geluk wenscheti, want Todleben is ap dezen oogenblik generaal en adjudant des keizers, - FRANKRIJK. Parijs. Maandag voormiddag je half elf ure nam de behan deling der zaak van Pïanori een aanvang voor het hof van assises der Seineonder toeloop van een talrijk publiek. De aangeklaagde is van middelmatige lengte, zeer bruin van kleur, met sterksprekende trekken, zijne kleine te zaam gedrukte lippen geven hem een eenig- zins strak en duister aanzien. Pianori is veroordeeld tot de straf des doods» welke tegen vadermoorders is bedreigd. Dë beklaagde bleef bij dé' uitspraak van het' dood vonnis onverschillig.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1