ét^kb 42rte Jaargang, BEKENDMAKING. J .No. 36. ■f mJM Mm Be uitgave dezer Courant geschiedt Maandags eh Donderdags fos - I Gewone udvertentien worden d 20 ets. de regel geplaatst, avonds, uitgezonderd op feestdagen. M-AANDAiï MEI. Geboorte*, huwelijks- en doodberigten, van J—6regch d fJjO. De prijs per kwartaal is f franco per post f J,90. j J behalve het- zegelregt. De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des naviuldags. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden in deze gemeente, dat de blanco verzoek-biljetten, om acten éir vergunningen voor de JAGT en V1SSCHERIJ, ver meld in art. 5 der wet van den 6 Maart 1852, (Staats blad 110. 47,) van heden af, op de gemeente-secretarie, kosteloos verkrijgbaar zullen- zijn en dat die verzoek schriften, behoorlijk ingevuld en onderteekend, in den loop iiezcr maand móeten worden ingediend bij den bur gemeester, ter opzending aan den heer commissaris des konings in deze provincie. En opdat zulks algemeen bekend zij, zal deze worden afgekondigd aangeplakt 'eii geplaatst in de Ooessche Courant. Gedaan ten raadhuize van Goes, den 5 Mei 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEÈN. De Secretaris -H. C PILAAR. GOES, 7 Mei. Het provinciaal kerkbestuur van Zeeland, heeft in deszelfs vergadering van den 8 Mei 11 tot deszelfs president herkozen Dr W. L van Ooslerzee, predikant te Goes en ook denzelfden weder benoemd, als afgevaar digde dezer provinciè ter Synode dezes jaarsgelijk daartoe mede benoemd is Mr. de Jonge van Ellemeet al,s ouderling, Door kerkvoogden der Hervormde gemeente te Oudelande, is jl. Zaturdag aanbesteed, het bouwen eener nieuwe en afbreken der oude pastorij aldaar, en hebben ondernadere goedkeuring, dit werk toegewezen aan F. C. llijnbergtimmerman en metselaar te Oudelande, voor f 2050. In den morgen van jl. Zaturdag, beeft zich A. Lampet te Heinkenszand, dopr ophanging van bet leven beroofd. Omstreeks 9 ure vond men hem in zijn schuurtje, waar bij de zelfm.oórd pleegde. Men gist naar de iran.leidende oorzaak; zijne middelen voor zagen genoegzaam in bet noodige voor den 76jarigen man, eii schrijft de rede grdoténdeels aan een' lijdende zièl toestand toe. VIn dén. avond, van den 4 Mei, circa 8 ure, ia 4,o-beurtman van Kruiniugen op Rotterdam J. Griep, op zijne terugreis, met zijne'poonschuit tüsschen Bath eb, Waarde op' eene plaat gezeild. Geladen met koop- mans-goedere»(waaronder naar wij vernemen alleen voor den heer Baarens ter waarde van f 5Qj0O,ge raakte het schip door het zware lek spoedig in zinken den staatZoodat het pómpen ook vruchteloos werd. Eerst ten twee ure des nachts zagen de schipper, zoons enknecht, welke aan boord waren, éenige redding op- Ragen, 't was eeue brabandsche knots welke kwam aan zeilen om garnalen te gaan korren, die op hun roepen en seinen bijdraaide. De mensc/tlievende belgische schip perdie alleen tegen genot van twintig gulden, ge noemde personen met een weinig goederen en geldswaarde geliefde.in te nemen, heeft hen vervolgens aan wal gezet, waarop onmiddelijk hnlp zoo te Ilausweerd als Wal- zoórden is ingeroepen. Den volgenden dag zijn dan ook ïbet 'eenige Schuifjes enkele goederen die vooraan en bovenop lagen, van het schip gehaald, doch men vreest dat de lading voor het grootste gedeelte zal verloren zijn; het schip zelf is reeds diep in het zand geschuurd. De goederen voor den heer Baarens bestemd vreest men meest allen verloren. De gelden der landbouwers vóór verkochte granen zijn gelukkig gered Nog gisteren heeft men alles beproefd om van het schip erf lading zooveel mogelijk in veiligheid te brengen, doch vergeefshet schip was niet geassureerd. De oorzaak vau dit voor velen groot, zoo niet on herstelbaar verlies, schrijft men toe aan het verleggen der bakens, waardóór"de 'schipperVan 'zijn'k'oersia geraakt. Van regerings-wége is bij de Tweede Kamer een ontwerp ingediendter verheuging vau hef minimum van de opbrengst der belasting van de -suiker. Men verzekert dat de'begrooting van het depar tement van Marine bij den raad van state aanhangig iszoodat men weldra de indiening bij de Tweede Kamer van die wets- voordragt tegemoet ziet. Ook ver neemt men, dat het totaal cijfer dier begrooting onge veer zeven en een half tnillioeu4 bedraagt. Volgens de tiende opgave, is voor de lijdenden bij den watersnood, door de algemeene commissie te Am sterdam ontvangen 120,050,68 De te Haarlem gehoudene verkooping van Haar lemmermeer-gronden, zijnde 601 bunders, 70 roeden, hebben opgebragt248,000zijnde gemiddeld ruim f 411,-— per bunder. Het Xe nederlandseh landhuis'ioudkundig congres belooft in de volgende maand zeer luisterrijk te zullen zijn en .aan de bewoners van 's Hertogenbosch en der waarts komende vreemdelingen eenige genoegelijke dagen te verschaften. Uit de f 1500,door de provincie aan het bestuur ter beschikking gesteld, zijn ƒ1000, j bestemd tot premiën voor de tentoonstelling van vee j en 500,voor die vau landbouw-werktuigen en producten. Ook door het bestuur dier stad is 1400, tot het' uitschrijven van premiën tentoonstelling, enz. disponibel gesteld. Te Leeuwarden is een persoon gearresteerd, be schuldigd van niet minder dan diefstal, brandstichting en vergiftiging' zijner vrouw. -Eenige dagen geleden vierden té Oude Pekel-A hunne gouden bruiloft E. K. II'. en li. S. Als eene zeldzaamheid wordt daarbij vermelddat van de vier zusters van de bruid, die daarbij aanwezig waren, twee reeds eenige jaren het geluk mogten genieten het zelfde feest te vieren. Ook cïe ouders van deze hadden den 1 Jannarij 1816, hunne gouden bruiloft gevierd. Den 2 Mei heeft zekere v. d. ff. te Maastricht, zijne verloofde met een pistoolschot het leven willen benemen. Hij heeft haar echter slechts ligt gekwetst. Men vermoed dat minnenijd er de oorzaak van is; v. d. H., in hechtenis genomen, heeft van een onbewaakt obgenblik gebruik gemaakt om zich van liet leven te beroovon. Als een blijk van vertrouwen, hetwelk de chinezen in de wester-afdeeliug van Horneo in de kracht van ons bestuur stellen, kan thans als een vervolg van een vroeger berigt worden medegedeeld, dat de verpachting van de goudmijnen en de gewone middelen tegen eene gezament- lijke som 12,741 'smaands of./' 125,392 'sjaars is afgestaan. Deze som-en die van het rendement der am- tioenpacht over dit jaar bteitgen het cijfer van 'slands middelen in deze residentie alleen op p. m. 4 ton 'sjaars meer dan immer voor den laatstee oorlog was verkregen. Het is vbor de eerste maal dat die middelen daar worden verpacht. Tijdens de tentoonstelling zijn ruim 1 milljoeu ossen, schapen en varkeus ten behoeve der consumptie te Parijs, gekocht. RUSLAND TURKIJE. Eene dépêche van den generaal Ganrobert van den 2, houdt in dat de geallieerden in den afgeloopen nacht met goeden uitslag eene onderneming bewerkstelligd hadden. De vijand had de werken voor het centraal bestuur met elkander vereenigd, hetgeen een zeer sterke contre-approche daaratelde, welke in den nacht onder een levendig vuur veroverd en behouden werd, waarbij eenige kleine mortieren en 200 gevangenen zijn buit gemaakt. Eene poging des vijands om die werken te heroverenwerd afgeslagen en hij met groot verlies in de vesting terug gedreven. De verliezen der franschen waren geringer dan men reden had te vreezen. Serigteri ait Warschau deelen mede, dat de keizer, de grootvorsten Nikola as an Michael en generaal Rü- dig'er aldaar verwacht worden. Het berigt dat Oostenrijk aan. Rusland een ul timatum heeft gezonden, waaraan Prankrijk en Engeland hunne goedkeuring hebben gehechtwordt tegen., ge sproken. Het sterke Sebastopol is nu reeds weder dagen achtereen blootgesteld aan het vreeselijke vuur, zonder dat het nog tot eene beslissing is gekomen. Misschien heeft de wereld nimmer nog zulk een' artillerie-strijd beleefd als nu sedert weken rondom de wallen en bastions van die vesting heerscht; misschien hebben nimmer aard wallen en granietmuren zulk een' aanval van batterijen moeten verduren als de verschansingen van die plaats en toch is van aanzienlijke vorderingen van de hele- geraars nog niets te bespeuren. Het belsche vuur der fvansclie en engelsohe batterijen heeft wel een deel der stad in puinhoopen doen verkeeren, heeft wel eene me nigte russische kanonnen gedemonteerd, de belegerden gedecimeerd, de verdedigingswerken gedeeltelijk-vernie tigd, maar om de platgeschoten huizen hekommert men zich niet en in plaats van de onbruikbare kanonnen de gedoode soldaten, de beschadigde werken, worden da gelijks nieuwe kanonnennieuwe soldaten en nieuwe werken gesteld en tot heden ontbreekt nog elk uitzigt op de bereiking van het eigenlijke doel, de veroveting van Sebastopol. Bij het gerucht, dat de geallieerden het bombar dement van Sebastopol gestaakt zouden hebben paart zich een ander, volgens hetwelk choleracn typhus weder onder de troepen der geallieerden begonnen te heersehen. Ongelukkig is dit maar al te waarschijnlijk. Be conferentie'n lot herstel van den vrede zijn geschorst. De diplomatie heeft voor het oogenhlik ge daan werk en zelfs de sporen van de gehoudene zittin gen zijn verdwenen. De .groene tafel om welke de gevohnagtigden gezeten waren is opgeruimd,-de. stoelen zijn. in den hoek geschoven en de zaal staat weder ledig. Wat nu P Zal Oostenrijk neutraal bli.jveu of zal het een aanvallend en verdédigend verbond met Engeland en Prankrijk sluiten Het antwoord geloofd men met zekerheid te kunnen geven. Reeds liet be rigt, dat spoedig eene 'completering van het oostenrijk- sche leger zoude-worden uitgeschreven scheèn daarop te doelen. Maar meer nog, de fransehe Moniieur deelt medé, dat de militaire conventie tusseheii Oostenrijk en de westersche mogendheden onderteekend is.-Alzoo is het tijdstip bedoeld bij het tractaat van den 2den December 1854 aangebroken én is Oostenrijk verpligt de westersche mogendheden gewapenderhand bij te. staan. Wélke ook de uitkomst moge zijn van den tegen- woordigen ogrlog, die aanvankelijk ten doel had Turkije te beschermen tegen het overwigt, dat Rusland opdien staat wilde uitoefenenzooveel is nu reeds met groote waarschijnlijkheid vooruit' te- zien, dat Turkije als ou7 afhankelijke mogendheid-dien oorlog niet overleven zal. De Sophiakerk te Konstantinopel moge nog lang de halve maan op haren koepel dragen., maar de zieke rnan zal zich van de curatele -der franschen niet meer kunnen -ontslaan. Er doen zifch tegenwoordig verschijn selen in overvloed op, die dergelijke voorspelling wettigen. Een der laatsje is de verwijdering van Éekemel- Ali, de zwager des Sultans. Deze was het hoofd der ond-turksche partij even afkeerig van franschen als vau russischeu invloed, en daarom een hartnekkig tegenstander van den grootvizier Resc'/iid, dié zich door zijné toenadering tot de engelseheu-nnJranschen-doet kennen. De verbanning van dien manzonder vorm van proces, wordt door den berigtgevcr van de Times een kieine coup rTétal genoemd. Opmerkelijk is ook de zigtbare verandering, die in Pera, de bekende voor stad van Konstantinopel. wordtwaargenomen en wel ke stad tbans veelal het fransehe kwartier heet. Het aankomende geslacht leert er de fransehe taalzoodat over twintig jaren het gilde der dragomans of tolken uitgestorven zijn zal. De politie bestaat uit. fransehe gendarmes fransehe soldaten wandelen door de mos kee van St. Sophia zonder het gewone offergeld te be talen en slenteren door de zalen van het nieuwe pa leis des sultans met beslijkte laarzenterwijl een ma-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1