Mn GRAANMARKT TE GOES iOTlITISTISI. TWEEDE OPROEPING. K WILLEH'S KRUIDEN-OLIE te Middelburg- op gisteren gehouden onder voorzitting van den Weleer*. zeer gel. heer W. L van Oosterzee toegelaten, de heeren A. R. Ruitenschild van 'sHage en B. Visch van Leijden. Men verneemt dat door de heeren Mieling en Nieuwenburg te s'Hage en Leijden,, een portret zal uitgegeven worden van wijlen professor Niermeijer. Naar men verzekertis een ontwerp van wet betreffende de orde en de tucht op de koopvaardijschepen, in gereedheid, ten einde eerlang van regeringswege aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal te worden aangeboden. Volgens de negende opgave, is bij de algemeene commissie voor den watersnood te Amsterdam tot he den ontvangen 117,566,80b Uit het vroeger gemaakte drietal, ter vervulling der vacature van eene predikantsplaats te Amsterdam waarop dsAdriani, vari Ameron en Cats H'or, predi kanten te HaarlemBolsward en Enkhuizen voorkwa men, is beroepen: ds. B. JAdriani, predikant te Haarlem. Dezer dagen werden te 'sHage voor den huwe lijken stand ingeschreven M. van der Lans oud 23jaren jongman en //- Lelyyeld, oud 13 jaren jonge dochter. Te Papendrecht is een hevige brand uitgebarsten waardoor 8 huizenonderscheidene schuren de kerk én toren zijn in de asch gelegd. De oorzaak is,on bekend. De voorjaars groote veemarkt te Hoorn, die ruim en van schoon vee voorzien was, werd door weinig vreemde opkoopers bezocht. De prijzen waren niet zoo .hoog als. men gemeend had en de handel zeer traag. Het" melkvee g'oldt veel minderhet dure hooi en de 4©ude weersgesteldheid, waarbij het vee niet in de weide :ian gejaagd worden, kan en moet als oorzaak van den tragen handel en verminderde prijzen aangemerkt worden. RUSLAN D TURKIJE: Volgens eene dépêche uit de Krim van 28 April door de Monileur medegedeeld hebben de belegeraars - tijdelijk hun vuur tegen Sebastopol gestaakt, ten einde hunne amunitie niet uit te puttenin afwachting der spoedig aan te komen nieuwe toevoeren. Een telegrafisch berigt uit Odessa van 26 April meldt hèt geheel ophouden van het bombardement voor Sebastopol. Niet ééne russisclie batterij zou vernield zijn en 50,000 man russische versterkings-troepen aan gekomen. Uit de Krim wordt van russische zijde gemeld, dat de geallieerden op den 19 April met hunne werken tegen Sebastopol zoo ver gevorderd waren, als voor de opening van het bombardement op den 17 October. De Daily-News dfeelt mede, dat de geallieerden al hunne magt zullen zamentrekken aan de zuidzijde van Sebastopol, bij de rivier Tschernaya om tegen de russen in het open veld te strijden en het beleg van Sebastopol zal worden opgebroken. Alleen de hulp troepen zullen de bevestigde stellingen bewaken en de iranschen en engelschen het oude plan des keizers ten uitvoer- brengen en èen veldtogt in de Krim ondernemen. FRANKRIJK. Parus. De keizerlijke commissie kan het met het bestuur van het tentoonstellingsgebouw niet eens wórden voor de entree. De eerste wil kosteloos entree voor de in zenders en de andere wil ook dezen 50 fr. abonnement laten betalen alzoo -er 18,000 inzenders zijn en het gebouw niet meer dan 20 A 25,000 bezoekers tegelijk behoorlijk kan bevattenzoodat het grootste deel der opbrengst verloren zon gaan. Men ziet nog geenerlei toebereidselen maken tot de opening der tentoonstelling. De moordaanslag op den Keizer gepleegd, thans bijna uitsluitend het onderwerp van alle gesprekken, heeft tot verschillende verhalen van deze gebeurtenis aanleiding gegeven; het meest verspreide is ditde schoten zijn op den keizer gelost in de Champs Elysées op de hoogte der engelsche bierbrouwerij. De keizer, zijn gewone wandelrid doende, meende dat Re persoon, die naderde, hein een smeekschrift wilde overhandigen en liet hem tot op 5 of 6 paSsen tot zich komen. Toen het eerste schot gevallen was, wendde de keizer zijn paard reg.t tegen den man aan, terwijl hij zijn linker arm op het voorhoofd hield, als wilde hij zich tegen de zonnestralen beschermen. Deze beweging des keizers naar den moordenaar, deed waarschijnlijk diens arm eene verkeerde rigting nemen, want gelukkig trof hij den keizer niet. Onmiddelijk vatte hij een tweede pistool, doch voor dat hij.gele genheid had om te mikken wierp zich een corsikaan agent van den directeur van policie, die met dezen den keizer in een rijtuig volgdeop den moordenaar en bragt hem twee dolksteken toe, die echter niet gevaar lijk zijn. Spoedig was de keizer omringd van eene tal rijke menigte. Sommigen vatten zijne handen anderen Streelden zijn paard en riepen allen uit éénen mond leve de. Keizer! Aan den heer Ney verklaarde Z. M, dat hij den kogel om zijne ooren heeft liooren sissen. De dader beweer', dat hij tot geen geheim genootschap behoort en dat alleen bijzondere, wraakzucht hem tot deze daad gedreven heeft, namelijk, omdat zijne familie, hij is volgens zijn pas' een -Italiaan-— door de ro- meinschè'expeditie geruïneerd is geworden, jpe keize rin, die met haar rijtuig Teeds vooruit was, barstte in tranen uit, toen men haar het gebeurde mededeelde. De keizer werd door de werklieden in de Champ Ely sées begroet en ook later het gebeurde tussehen vijf en zes ure des avonds), toen hij met de keizerin in de Opera Comique verscheen levendig toegejuicht. Naar men zegtis de regering overtuigddat deze moordaanslag een op zich zelf staand feit is. De mi nisters moeten echter voor woelingen van geheime ge nootschappen beducht geweest zijningeval de keizer zijne reis naar de Krim niet wilde opgeven, en zouden ook in dat geval hun ontslag hebben aangeboden. "Vooral waren zij tegen een regentschap van prins Je rome Eindelijk beloofde- de keizer Vrijdag nacht be paaldelijk dat hij van zijn voornemen zon afzien, tot welk besluit zoo wel de tijdingen uit de Krim als uit Weenen het hare zullen hebben bijgedragen. Volgens de Patrie, noéint demoordenaar zich Live- rani en is schoenmaker van beroep. In zijne zakken vond men verscheidene --papieren waaruit voldingend bleek, dat hij een italiaan is, alsmede 100 francs aan g°htl. -"— Men meldt, dat eene-vrouw in een rijtuig geze ten, Liveraniop eeuigen afstand van het tooneel van den aanval wachtte, de Hand op het portier houdende en gereed om dit te openen, zoo bij aan de eerste vervolgingen had kunnen, ontsnappen. EXRTACT uit de registers van den burger lijken Stand der stad Goes-, gedurende de maand April «18-55. Gehuwd Johannes Meulmeestër err'Cornelia Johanna Arnoijs. Adrian us jacobus LuijcUs en Katoiina Moerland. Pieter Wcss%l en Josina Jacoba Hoogesleger. 1 Geboren: j' Den 2den. Thomina Adriaha. dochter v^m Pieter van Dalen en Sara van der Bliek, den 3den. Elizabeth dochter van Marinus Boel en Catharina Allemekinders. den 8sten. Corne lls Jan. zoon van Leendert Groenendijk en Johanna HoeUnds. Cornelia Jacoba, dochter van Barend de Mond enSuzanna Adriana Glerum. den 13den. Maatje, dochter van Pieter de Wijs en Tannetje Uoek van Dijke. Martina Johanna, doch ter van Johannes Pieter Jacobus Droukers en Adriana Klap. den 17den. Cornelis Marinus, zoon van Elizabeth Bemijn. den 19den. Pieter. zoon van Pieter de Vreugd en Elizabeth Diiia Kerpel. den 20steri. Gerard zoon van Louis Verheule eu Pieternella Snelleniati Taunetje, dochter van Jan Wa beke eu Jacomina Lepoeter. Kaatje, dochter van Jan Voois en Dina Reijnhout. Johanna, dochter van Johannes Jacobus Bakker en Francina Sandijck. den 28sten. Cornelis Marinus, zoon van Gerard de Jongh en Rijca Wilhehnina Chatin. Johanneszoon van Piéter Meijer en Lena Cor nelia van den Blink, den 29sten. Adrianus, zoon van Corne lis Geers en Antonetta Morren, den 30sten. Jocaba. dochter van Cornelis Reijnierse en Theresia de Groote. Dus 7 van het mannelijk en 9 van het vrouwelijk geslacht, in het geheel 16. Overleden Den lsteu. Adriana Witte oud 30 jaren huisvrouw van Mariuus Jacobus Dorst, den 2d en. Gee.rlruid Suzanna oud 17 maanden, dochter van Hendrik Karei Dominicus van den Bussche en G.eertruid Marina de .Jongh. den 3den. Geertrui Cornelia, oud 2 maanden, dochter van Hendrika Visser, den 4den. Johanna Bakker, oud 40 jaren, den 5den. Apolonia oud 4 jaren, dochter van Bastianus Maartense en Dina Kas tanje, (overl.) den 6den- Acfriaan Loenje, oud 42 jaren, den 7den. Jannetje, oud 14 jaren, dochter van Pieter Ponse (overl.) en Apolonia de Wildé, den lOden. Jacoba de Broekert, oud 80 jaren, weduwe van Job de Munck. Jan. oud 5 maan den zoon van Adtiaan Waheke en Maria Moerman, den 11den. Willem Eliza, oud 1 jaar, zoon van Cornelis Dekker en Jannetje Nederhand. den 13den. Lucas Allemekinders, oud 35 jaren, den iTflen. Pieternella Fietsen, oud 64 jaren, huisvrouw van Jan Reijnhout. den 21sten. Johannes, oud 16 jaren, zoon van Johannes Adam Dirkse en Johanna Fran- cisca Poole, (6verl.) den 23sten. Maria K'unst. oud 68 jaren, weduwe van Johannes Kuijfler. - Jan "oud 18 maanden zoon van Jan Ross Oeks (overl.) en Pieternella Schrijver. Flotis van Duijn oud 69 jaren, den 24slen. Huherdina van Sundertoud 71 jaren, weduwe van Jacobus Cromheen. Dus 7 van het mannelijk- en 10 van het vrouwelijk ge slacht, in het geheel 17. Voor de vele bewijzen van belangstelling, be- ooiid bij het overlijden van onzen zoon Z. COEN- lAADS PIETERSEbetuigen wij onze hartelijke Rikzegging. T. PIETERSE, Goes, J. A. PIETERSE, den 3 Mei 1855. Nedervesn. DINGSDAG 1 MEI 1855. Bij zeer levendige vraag voor tarwe en gerst en iets meer voor rogge, was de aanvoer van alle granen onbelangrijk ook de invallende veemarkt hield vele landlieden van de graanmarkt terug, dat medewerkte on) de bestaande orders niet te kunnen bevredigen en de ter beurze zijnde land lieden nog hooger te stemmen en daardoor de omzet onbe duidend te doen zijn. Alle granen, maar inzonderheid de tarwe ondervond eene verhooging van ca. 1,de mud rogge en erwten van 50 et., gerst 25 a 30 ct.. terwijl van paardéboonen naauwe- lijks voldoende aanvoer bestond om in de behoeften van ver bruikers te voorzien. Kr is besteed voor tarwe 13,75, 14.voor rogge ƒ10,25, 10.50. gerst op 7.50 gehouden, erwten 10,50, 11, paardeboonen met 8.f 8,25 betaald. BROODPRIJZEN/ naar de vroegere "Witte brood 37 ct. Tarwen brooa 24 Tarweu kropbrood. 20 Mastel ui ri brood Rogge brood 17 ct 13 tr *x* Heden beviel zeer voorspoedig van eene wel geschapene DOCHTER, S. M. de BESTE, geliefde echtgenoote van Goesv \V. van de WEERT, 2 Mei 1855. mr Timmerman. Op Donderdag den 17 Mei 1855, des morgens om elf uren, zal men wegens ver gevorderden leeftijd publiek aan den meestbiedenden presenteren te verkoopen, om met den 1 Janij,1855 te aanvaarden, de van ouds_ zeer gunstig bekende en steeds voortdu rend zeer druk bezochte MUilBERG m IsOGEMEXT genaamd LAIVD* EN SCHELDE Z1GTstaande op den Zeedijk te Fort Bath. Des verlangende zal op gemeld huis de helft der koopsom tegen eenen redelijken intrest, kunnen geves tigd blijven. Nadere information, zijn int-nsschen te bekomen bij den eigenaar en bewoner Olil'lp, en Notaris Kakebeeke te Krabbendijke Ter gemeente 's Heer Arendskerke zijn geborgen, de navolgende STRANDGOEDERENals Een defect WATERVAT, eene SCHEEPS-STENG lang 10,50 ned. el. en eene V1ERRIEM8 SLOEP, geschilderd zwart met een rood randje, waarin twee trossen TOUW. Waartoe regthebbenden ter reclame worden opgeroepen De Burgemeester van 's Heer Arendskerke, BUTSÜ3S. De zalf en pil- len van HüLLO- WAY zijn een uit muntend middel voor huidziekten. Z te Rotterdam, leed sedert vijf jaren sterk aan huid ziekte, zoodat zijn aangezigt. hals, armen 'en handen steeds met eene soort van uitslag gelijk pokken bedekt waren. Hij riep den ge neeskundigen raad in van onderscheidene bekwame mannen, welke hein verklaarden dat hij eenezwaie ziekte te wach ten had hetwelk hem steeds zeer verontrustte. Toen begon hij de pillen van HOLLO WAY te gebruiken en de lijdende deelen met de zalf te bestrijken, waardoor in twee weken tijds de huiduitslag verdween en zijn gestel aanmerkelijk verbeterde. Door dit middel worden de hartnekkigste won den en: zweren genezen ai hadden zij reeds twintig jaren bestaan. Door' Ifet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0.8Qf 1,85 f 3,00ï'6,75, 113.85, f 20.50. Botjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3.00 f 7,05 f 13,50- f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij '.!.1 \V. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. F. Verlinden, to Ber gen op Zoom. Den heer J. Straatman hoofd-depóthoudor te s' Bosch almede te Londen Strant 244, HOLLOWAY'S éfa- eblissement. De heer FRANS JOSEPH WILLIAMbouwmeester te Ein- siedeln, verklaart, dat hij zijn haar verloren had en het door het gebruik van teruggekregen heeft. De heeren FAEZY, van de Nederiand- sche Legatie en graaf D'ESCURY van de Fransche Legatie, hebben zijn attest gelegaliseerd. De heei FRANCO DE EIS1TAS GAMBOZ, directeur van den Keiz. schouwburg te Fernarnbuc, vei klaart, dat hij aan de voortreffelijke hoedanigheden van K. WILLEi&'S HKUI- S&EüIV-OIjIE een vól en schoon hoofd met haar te dan ken heeft. De heer LARECHE, directeur der handels academie te Bern, verklaart, dat hij jaren lang eene kale plek op het hoofd gehad beeft, die door K. WILLEK'S OLIE we der geheel begroeid is, en dat tegelijk het overige hoofd haar veel zwaarder en krachtiger geworden is. De heer W. VON MEDJNG hofraad in Gustrovvdie 10 jaren lang een kaal hoofd had, beeft op vijftig jarigen leef tijd zijn haar door WILLEK'S OLIE teruggekregen. De heer MIRANI, conducteur 1ste klasse der Koninklijke artillerie te Delft verklaart dat bij het gebrnik van het tweede fleschje zijn hoofd reeds weder met tierig haar be groeid was, en dat hij van de hem vroeger altijd plagende hoofdpijn door hel gebruik dezer OLIE geheel verlost ge worden is. Van de heeven DE BRU1JN VAN MAARSEVEEN, baron van Vasseriaar st. Paneras, den heer G. HUBERS Dz, lid van de kamer van koophandel en fabrieken te Amersfoortden Oudenhurgschen dichter KOBRE en anderenhebben wij sprekende altesten over de bijzondere groeikracht dezer OLIE, die zindelijk en gemakkelijk in de aanwending, zich iedereen aanbeveelt Daar zij hél haar sterk, glansrijk eu golvend maakt, wordt zij door velen ooL als schoonheidsmiddel gebruikt.. Bij .het uitvallen der haren, dat zich gemeenlijk kenmerkt door droog en stroef worden is zij van het grootste nut. Het fleschje kost f 50 in onderstaande dépótk.v' Amsterdam, Verkoophuis. Bergen-op^Zoom, D. Fotiwels Goes, Wed. C' Vreeke. Middelburg, dépot van het Verkoophuis Schoondijke, A. J. Bronswijk. AvelJ.W. Verbeek Vrolijk. Tholen, T. J. Maas Vlissingen, A- M. Kalbflèisch. Èn in de bekende depóts in de andere steden. te goes, hij f. kisedwens bn zoon.'

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2