Meubelen en Stoelen it Beert» overleden, bewerkstelligd, op maandag 11. het resultaat opleverde, dat men in eeue kamér,1 die in geen veertig jaren door een' mènschelijkén voet was betreden eene aanzienlijke som (men zegt van 9 it 10,000 gulden) in oude munt heeft gevonden, welke voorloopig bij de regtbank te Windschoten is gedeponeerd. Een onder zoek gisteren op nieuw gehouden moet tevens eene goede uitkomst^ hebben gehad. Den 26_<;dezér zijn dé eetstè komkommers voor dit aaizoen, perstoomschip Lèda, kapitein Ïïixon, van Rotterdam naar Londen verladen. Dit artikel, voor uit voer vroèger geheel onbekend, heeft in dem laatsten tijd eeué zekere belangrijkheid verkregenen worden er massa's nSar het vereBnigd koningrijk Uitgevoerd. ,-rr' Naap mèn verneemt,'züllen dé sectien van Zeven bergen paar de Moerdijk 'en van Etten naar Breda'; van «Jen spoorweg tusschen Antwerpen en Rotterdam, den ■3den Mei aanstaande vpor de dienst wenden opengesteld. - Een snuffelaar hééft gevonden dat de initialen van «Jen keizer en de keizerin' (Ier rfrauséhen y «Ier ko ningin van Engelaüden haar gemaal, den naam vertobnen der rivier, aan welke dé hoofdstad van Rusland gelegen isn njHpelijJc Neva. :-.a RUSLAND 'TURKIJE. De merkwaardigste omstandigheid, ris lieden liet wer- ksb van den onderzeeschen telegraaf van Balaklava tot Tariia waardoor het gouvernement volgens den Mor ning Poef,, in staat is aan tè kondigen, dat tot op 25 April de helegeraars niet zoodanig voordeel behaald hebbendat er aanleiding bestond een telegraphisch berjgt .te zenden. Wanneer de lijn, die nog niet geheel in qrdg ié'J' gereed zal zijn, kan zich de minister van oorlog Londen, met lord Raglan, voor Sebastopol onderhonden. s- ~- Eene depêche te Petersburg uit de Krim van prins Gorhchakoff ontvangen,' meldt het verminderen van het ypur der geallieerden, die na een hevig bombardement van 12 dagen het vruchtelooze daarvan zagen. Het verlies der russen was in dezelfde evenredigheid veiv ihiiiderd. )'v— Volgens bijzondere berigten uit Petersburg van 20 April,'was destijds vail daar bevel aan den generaal iiortschalcoff gezonden, om al zijne beschikbare krijgs- msgt te vereenigen ten einde eene krachtige poging aan te wenden tot ontzet vaji Sebastopol. De.-purksche regering heeft onbewimpeld te ken nen gegeyèp,'dat zij niets liêver verlangtdan vrede, 6» dat'wel hoe eerder hoe beter; doch in den loop der verwikkelingen zijn zoo vele Vreemde belangen in't spel gebragten zijn de eigenlijke Turksche belangen zoo zeer op den. achtergrond gedrongen, dat op de wensehen 4es Sultausgeen acht schijnt té zullen worden gesla gen. ^4 Ter beurze van Frankfort liep het gerucht, dat.door tusschei«komst der Westersche mogendheden een afzon- .djeriijk .verdrag zal worden gesloten tusschen Rusland flja.-ïurkjjeen dat dit traktaat als een deel zal be- )|qhou.w(l Wórden van het algemeen Europeesch vrede verdrag, fyefiWelk er op. zal volgen. t DUITSCHLAND. Talrijke scharen van zoogenaamde heidensdie zich ;,ni liet JJassausche ophielden, begeven zich thans Rijn afwaarts naar dé Nederlanden. - Meti meldt uit Kiel, dat aldaar door de pruis- sische regering aankoopeu van paarden voor het leger ftots hebben. Benige paarden-natidelaars hadden be stellingen voor de levering van 3Ö0t) paarden. Uit Finland wordt gemeld, dat het ijs voor Hel- singfors den 10 April nog de dikte liatl van eene el. FRANKRIJK.---Paujjs. Defrai ischc officieren die iu Rustartd krijgsgevan gen geweest .zijnróèjnèii zeer de onderscheiding en yporkomeiihéiddip 5iij van de russische autoriteiten en pok van wegé keizer Alexander II ondervonden hebben. De laats té moet zelfs aaii een hunner gezegd hebben, dat '.j)jj.vjjne|(jk over zijné beurs mogt heschik- ken en haar kop beschouwen als dié vaii eenen wapen broeder, ...-* Er zijn sommigen die van een nieuw uitstel, zelfs van een afstel van 'skeizers- reis naar de Krim spreken, hoezeer ook de gevoelens eenige dagen geleden eenstemmig waren,' dat die reis stellig- zou worden ondernomen, dp verwachting daarbij werd geuitdat wgljigt het opbreken van het .beteg voor Sebastopol daar- mfid%(,in, verband zóii kunnen staan, prins Jerdme vreest zeer de verwezenlijking van 'skeizers groot reisplan. Reeds;heeft hij hein aangeboden in gijiie plaats zich aan hét,hoofd des legers te stellen, Hij deinsde in w.fgepwijl ,vs9 zijpen hoogen ou^erjfón piet voorde ver- nioeijenisseu van een' veld logt tèjrtjg en. dacht dat het gezigt van Napoleons broeder den soldaten een nieuwe prikkel zal zijn. De keizer heeft echter dit aanbod niet aangenomen en volhardt in zijne meening dat zijne tegen woordigheid op het oorlogstooneèl door niets kan ver vangen worden. Met de ligiing van het tweede fransche vreemden legioen gaat het uiterst langzaam. Men wil weten, dat het kasteel Arenenberg buiten weten des keizers op last der keizerin is aangekocht. Een telegrafisch berigt uit Parijs van gisteren deelt mede, dat de keizer vergezeld van twee adjudanten en een kolonel zich den vorigen dag ten 5 ure in de champs Elysees bevondeen welgekleed persoon den keizer tot op eenige schreden naderde en een pistool schot op hem loste. De keizer werd niet getroffen en zette stapvoets zijn weg voort, om zich bij dé keizerin in het bosch van Boulogne te begeven. De dader is onmiddelijk gearresteerd De kunstmatige vermenigvuldiging der vissollen' in «ie wateren van het. bosch van Boulogne, isthans, eene-.uitgeivezene zaak., Vijftig duizend Zalmen, forel len en andere vischsoorten, bevinden zich reeds in het opperbassin i( welke visschen, wanneer de zon schijnt en., liet water kalm is men apn-de oppervlakte ziet ver schijnen en jagt maken op.,allerhande, insecten. De laatste berigten zeggen, dat de keizer niet naar de Krim gaat en dat de gezondheidstoestand te Konstantinopel dit onraadzaam maken zon; De Eransche legering, rekent, op een' langduri- gen, feilen oolog. De jtavajerie wordt met 30,000 paar den versterkt. Deze versterking zal in Frankrijk blij ven en vooreerst niet naar elders gezonden worden Bovendien zullen 60,000 paarden voor de artillerie, transportmiddelen en ambulance-dienst aangekocht wor den. Voorts lippdt rpen zich onledig met het organi seren van de kaders der mobiele nationale garde, wier eerste ban marschvaardig wordt gemaakt, voor het geval dat geheel het actieve leger te velde moet trekken. t MIDDELEN VAN VERVOER. GOKSSCHE MAATSCHAPPIJ TOO* STOOM- ZKII.VAART. MSI 1855. van Rotterdam. piii[;sdajf 1 's moi'jf. 5—30. Pondera. 3 7. Zotuidajj 5 8. van Goes. Woensdag' 2 'Smorjf'. 10—30.' Vrijdag 1 'smidd. 12. Maandag 7 's mora. 3. AGK.VTKNle Goesde heer W. De l'orwte Rotterdam. de heer W, C. Weldracèr, te Dordrechtde heer J. Roest. Aanlegplaats le Rotterdam aan hel Öude Hoofd - le Dor drecht aan het Groote Hool'd. Te Goes in het pakhuis dei'maatschappij en te Rotterdam in een ligter der inaatschappij worden koopmans-goederen kosteloos gehorgén. I STOOMBOOT DE SCHELDE, uren vak vertree in dr maand MEI 1855. (I)agelijks uitgenomen des Zondags.) van VLISSINGEN naar BRËSKKNS: voól'lnidd. 7J uie Terug: voörm: 8 tiiè van VLISSINGEN naai' NEUZEN' voorinidd. 9 ure. Terug van Neuzen '5 namiddags 1 me. van NEUZEN naar HOUDKKfcTVSRERKE voorihid. 11 ure. Terug van Hoedekenslj.. 'smidd. 12 ure. van VLISSINGEN naar BRESKËNS 'snamiild'. 4 ure. Terug van Breskens 'snamidd. 4j ure. Te Ylissingen in de Rammekenspoört is een bord bet- welk aanduidt liet vertpek uit de Wester- of Marinehaven. Heden beviel vau een' welgeschapen; ZOON R. W.CHATIK t geliefde echtgenoote van Goes, G. de JONGH. 28 April 1855. De. ondergeteekenden betuigen bij, dezen hun nen har tel ij ken dank; voor de menigvuldige blijken van deelneming, ontvangeu bij het onlangs plaats gehad hebbende overlijd©»-van hun kindje. H. K. DOMriVICÜS vaav den BUSSGHE, G. M. DOMI^NICÜS van den BUSSGHE, Goes, .'50 April 1855. de Jongh. Bij vonnis der arrondissements-regtbank te Goes van 30 April 1855, werd ANNA CATHARINA TEENAERTV particuliere te Hulst yter zake van oiinoozelheid gesteld onder cu ratele. Gof.s, Namens de vferzóekers, 30 April ;I855. J. L. H. LIE13ERT, Procureur. Eene Jufvrouw in Groningendie door de REVAI.ENTA jjelukkifr van eene slepende ziekte genezen, aan de beter hand was, namter besparing, zoo zij meende endaar zij zich vi ij wel gevoelde, Linzenmeel, om lar.gzamerbahd, naar gelang hare krachten zoudeq aanwinnen, tot de gewone voeding terug te keeren zij kreeg echter spoedig door het gebruik van dit linzenmeel zoo geweldige abstructiesdat men voor het.ergst© beducht zijn moest,; gelukkig nam zij dadelijk, weder bai;e .tqevl^a^,totd.e.R^val^nta,die ook den tweeden"''keer geregend óp baar gèstipV wevkte en geniét zij nu de beste gezondheid. De heer D. Rikker», te Groningen, van wien wij dit berigt ontvingen, heelt de vergunning aan belangstellenden haar adres te geven. Amsterdam, 14 April 1855. VlBKOOPivia. De REV A LENTA is geen medicament maar een;;;; voedsel; een goedkoop voedsel, daar zij zoo geconcentreerd is, dat één lepel vol representerende eene waarde van 7 tot JÜ ct. vaar gelang men eene kleine of groote bus heefteen geheel bord soep oplevert, voldoende voor eeneu (maaltijd. Zij voedend en krachtgevend', ligt verteerbaar en opwekkend: zij heeft eene buitengewoon heilzame strekking,, verbeterd de verteringswerktuigen, reinigt de sappeu en, ontwikkelt daardoor eene verwonderlijke geneeskracht.' Zij hééft kwalen genezen, die gedurende lange reeks van jaren alle hulp middelen trotseerden; zwakke gestellen die lange jaren suk kelden kracht en gezondheid geschonken zieken die opge geven waren van den rand des grafs weder tot het leven geroepen; melancholie, zwaarmoedigheid, iniltziekigheid in opgeruimdheid veranderd van zwakke-kwijnende zuige lingen sterke tierige, kinderen gemaakt; in één woord, zij heeft wonderen gedaan en daarom wel.Iigt gelooyen zij die hel niét van nabij weten, nog niet onvoorwaardelijk aan ha ré geneeskracht iriaar fédéreeri die ?n de gelegenheid komtwaarin zé hém Van Aïêhst' kan zijb^kaazjeb ligt over-, tuigön;/jjéén doctor zal héC.affadén ©r de proef ipedé te ne;- inétï; géén doé tor töestqtfj^bgudahiToewï^ j'ë-'f vé'n hét is een ligt vèr'téérhaai' vóédsél een zieke kan. geeije betere dieet houdenidan^REVAIiENTA'etén; er is dus piets gewaagd's'in een 'hósje: KEVa'LÉNTA té'koopen oih' de werking er eens vah iia te gaan. - De prijs der R EVA LENT A is 87 }c. f f 3;50, B.f 16. Dubbel geconcentreerde 4 j 7 f 16 -24.. lloe grooter de hus hoe voordeeliger de verhouding tu>- schen. prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes wordeh gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande dépóts. Amsterdam, Verkoophuis. Axel, j. AV. Vèi.-heek. .Vrolijk. Bergen op Zoom. D. Eouwels en P. F. Appelboom. Goes C. VREEKE Wed. Middelburg, dépót van5 lipt Verk'oopJjuis* Oosthurg. Mej. p. J.Geelhopd. SchoondijkCy Ja.;;>I.; Brotiswijk.i Tholen, T. J. Maas. Vlissingen, A. M. Ralhjléiseh. Zierikzer, C. van Schaick. En in dé bekende dépóts-in de andere steden. H E. r. VAN KALBSTBOUt, IS; Mr. Meubel- en Stoelenmaker, heeft de eer zijne stad- en landgennotcn te berigten, dat hij zieh hier ter stede heeft, gevestigd in het huis wijk B n°. 8, aan den aprel van de Groote Marktruim voorzien zijnde van in differente soorten. Verzoekt een ieders gunst kunnende men op eene prompte en soliedé bediening staat maken. De ondergeteekende berigt bij deze aan zijne geëerde begunstigers, dat hij zich alhier in de SMIDS- en MALJENIERS-AFFAIRE dér wed. P. Stkijn heeft gevestigd, als GEWEER* en SLOTENMAKER. beveelt zich beleefdelijk in een ieders gunst. P. P DE BLOK. Ganzepoortstraat te; Goes ■t saab N00I1D- kn ZllÜ-AMIRIKA «N AUSTRALIË, vinden steeds de geschiktste scheepsgflegenhedèn döor de kantoren van de heeren VINESBERG St C°., gevestigd te ROTTERDAM en LIVERPOOL. Informatien omtrent vertrekkende schepenprijzen, enz. zijn mede te verkrijgen hij den agent P. VER- TREGTte RotterdamWijde Kerksteeg, wijk 7, n°. 8 en te Goeaan het kantoor in, de 'a Heer Hen- drikskinderenstraat. -! De zalf en pil len v»n HOLLO- IV4 V zijn een pi'o- haat mfridel 'v.öoi' j{ebi-ej! aan apij». .verlering en, le verkwaal. m.... té Arpingadam -- - leed sedert Mo gen tijd sterk aan lever kwaal en gebrek, aan spijsvertering. Onderscheidene bekwame geueesheeren verklaarden dat „zij de teering had, en hare vrienden wanhoopten aanhaar hémel te meer omdat alle aangewende middelen zoëder eenig gevolg bleven. Ten laatste begon zij de pilleh Van HOLLOWAY Ie gebruiken, welkespoedig haar gastel aan merkelijk. verhelerden, eu haar ligchaam zuiverden, .'Einde lijk was zij volmaakt hersteld, en bevindt zich thans.iteter dan ooit. Deze pillen zijn ook zeer heiliqam bij ongesteld heid van de maag en ingewanden. Door het vermeerderd debiet zijnde prqzen als vol*t: Doosjes pillen af 0,80, f 1,85 f 3,00f.6,75 f 18*85, f 20,50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05 f 13,50. f 20.95. zijn op franco aanvragenra coutarj^.te bekomén hij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. I'. VerUudenV u- Rér- gen-op-Zoom. Den heer .1. Straalman, hböfó-depethoudér te s'Bosch, alsmede te f.ouden Straut 844, -éta blissement. Tie GOES, bij f. ki.whuw.rns^ ZODN.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2