GOIXMHL No. 34. 42"'' Jaargang. PUBLIEKE BESTEDING. PUBLICATIE. VORDERINGEN TEN LASTE VAN DEN STAAT. DE PROVINCIE EN DE GEMEENTEN SCHOUWING DER WEGEN. BEKENDMAKING. ADVERTENTIE. BESCHRIJVING DER PAÏENTPLIGTIGEN. PUBLICATIE. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags j avonds. uitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f Jr75, j ran co per post t J.90. De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des namiddags. MAANDAG 30 APRIL. Gewone adverteutien worden d 20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-, huwelijks- en doodberiglen\ van .i—ó regefs d f Ó.20. behalve het zegelregt. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, zullen op Zaturdag den 12 Mei eerstkomende, des na middags ten een ure, ten raadhuize van Goes, publiek en aan den minstaannemende trachten aan te besteden: Het MAKEN en INHANGEN van een baak VLOEDDEUREN in de bititensi.uis, en het gedeei.tei.ijk OPVOEGEN der SLUISMU REN, aan het Sas van Goes. Waarvan bestek en voorwaarden, dagelijks ter Secre tarie der gemeente ter lezing zullen liggen, alwaar te vens de noodige inlichtingen te bekomen zijn. Gedaan te Goes den 28 April 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. W. van KERKWIJK, Wethouder. De -Secretaris, TI. C. PILAAR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, gezien de circulaire van den heer commissaris des Ro llings in deze provincie van den 18 dezer, A. n°. 1557, le afdeeling ï'rovinciaal Ulad n<\ 43.) Herinneren bij deze de belanghebbenden, aan de be palingen, vervat in de wet van den 8 November 1815 'Staatsblad 11° 51), art. 123 der provinciale- en art. 228 der gemeentewetvolgens welke alle binnen zes maanden volgende op het jaar waarover dezelve loopenzullen moeten worden ingediend, bij zoodanige administratien of ambtenaren als welke de orders tot het doen van ley'erantien of anderzins gege ven hebbenop pcene vau te worden gehouden voor verjaard en vernietigdwordende mitsdien een ieder uitgenoodigd. om de pretentie welke hij ten laste van het rijk, de provincie of de gemeente, over 1854mogt hebbenzoo spoedig mogelijk in te dienenen daartoe den uitersten termijnbij de wet vastgesteldzijnde den laatstén Junij, niet af'te wachten. En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afge kondigd, aangeplakt eh in de GoesscAe Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize van Goes, den 28 April 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd. W. van KERKWIJK, Wethouder, De Secretaris, H. C. PILAAR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES: Ter voldoening aan de bepalingen van het reglement op het beheer en onderhoud en de policie der buurt wegen en voetpadenin deze provinciedato den 6 Juljj 1838, in deze gemeente, voor zooveel de buurt wegen aangaat, ingevoerd bij publicatie van den 4 Mei 1844. Zullen op woensdag den 16den Mei 1855 SCHOUW HOUDEN over au,ii de BUURTWEGEN in deze GEMEENTE en worden mitsdien de wegpligtigen en verdere belanghebbenden aangemaand en gewaarschuwd om te zorgen, dat de voorschreve wegen in behoorlijken staat en geeffend zijn dat alle laagten slagsporen gaten en putten behoorlijk aangevuld en de kanten der wegen van distels, brandnetels en verdere ruigten gezuiverd zijn, mitsgaders de waterleidingen, sprinken, slooten grappen langs de wegen volkomen zijn schooD gemaakt. Alles op de boeten en .straffen bij het meer- gedacht reglement op de overtreding gestatueerd. Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders voornoemd, den 28 April 1855 om door aanplakking ter gewone plaatsen cn insertie in de GoesscAe Cou rant ter kennis dér belanghebbenden te worden gebragt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. W. van K?;RK\V1JK Wethouder. De Secretaris K. C. PILAAR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, verwittigen, ingevolge publicatie van de heeren gede puteerde staten dezer provincie, van den 13 October 1820, alle gebruikers van landen, boomgaarden, plan- tagien, tuinen, huizen enz.', hetzij dezelve eigenaars pach ters baanders of huurders dier goederen zijn alsmede alle directie» over kerken, torens en andeTe dergelijke gebouwen, dat zij in de laatste tien dagen van de maan den April, Mei, Junij en /«lij van elk jaar alle de in dezelve aanwezige vogelnesten van reigerseksters, kraaijen, kaanwen, vlaamsche gaaigen, woud- of valdui- ven en musscAen, moeten verstoren en uithalen, en zulks of dezelve gevonden worden in hoornen, hagen, struiken en dergelijkeuof wel onder de daken der gebouwen. Hebbende deswegens gelegd schouwing op woensdag den 9 Mei 1855, zullende iedere overtreding worden gestraft ingevolge de wet. Goes den 28 April 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. W. van KERKWIJK, Wethouder. De Secretares II. C. PILAAR. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS tan GOES Gezien hebbende de circulaire van den heere Commissaris des Konings in deze provincie, de dato 24 dezer maand, A. N°. 16311, le Afd. [Provinciaal blad No. 46), betrekkelijk de BESCHRIJVING der PATENTPL1GTIGBN vpor het dienstjaar 18551856. Brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: lo. Ten aanzien der Palentpligligen in de 15 eerste tabel len der wet van den 31 Mei 1819, Staatsblad No. 34) om schreven. Dat, met uitzondering van de Patentpliglige Slijters; Tap pers, Kroeghouders en Koflij huishoudersdie niet in de gewone beschrijving zullen worden begrepènmaar aan welker buizenzoodra mogelijk na tien ingang van het dienstjaar, en zonder de gewone beschrijving al" te wachten, een declaratoir zal bezorgd worden, hetwelk ua verloop van drie dagen zal worden afgehaald eh welke verpligt zijn dadelijk de helft van hunnen aanslag te voldoen, waarna huu patent, op vertoon der kwitantie, alsmede van het bewijs dat hun deswegens verschuldigde over het voorgaande jaar ten vollen aangezuiverd is, ter secretarie onmiddelijk verkrijgbaar zal zijnde verklaringen ter verkrijging van patent voor deze Palentpligligen, binnen de provincie worden uitgegeven van den 8 Mei 1855, tot en met den 16 dier maand. Dat die verklaringen behoorlijk ingevuld zullen moeten zijn ingezameld of hij den ontvanger der directe belastiugen ingediend binnen deze gemeente op den 23 Mei 1855. Dat de registers van gemelde Patentpligtigen gesloten zul len worden binnen deze gemeenteop den 11 Junij daar aanvolgende. 2o. Ten aanzien der eigenaars, vaste huurders, of andere vaste gebruikers van binnenvaartuigen, zal moeten worden gehandeld overeenkomstig de resolutie vau Z. K. den minister van finantien van 20 April 1852, No. 162. Provinciaal blad No. 57 van dat jaar.) En wordt voor dezen de gelegenheid tol het doen der aangifte opengesteld van 1 Mei 1855, bij het gemeente-bestuur der plaats alwaar de belasting ver schuldigd is, onder overlegging van een aangift biljet, daartoe bij die besturen verkrijgbaar. 3®. Ten aanzien van de Kramers. Dat zij zullen gehouden zijn oih bij het doen hunner aan vrage om patentop te geven de onderscheidene goederen welke zij voornemens zijn te koop aan te bieden, zoo mede de wijze op welke zij hun beroep uitoefenen, naar aanleiding der onderscheidingen bij 1 del' 7e tabel gevoegd bij de Wet van den 16 Junij 1832 (Staatsblad No. 30) alsmede de ge zamenlijke inkoopswaarde der door hen te koop aangeboden wordende goederenzullen dien onverminderd door de pa tentpligtigen die hunne goederen in herbergen of bergplaatsen, lunzen eh andere gebouwen van derden uitstallen opgave moeten geschieden van den tijd der during van hun verblijf in de gemeente; en door hun die derzelver waren in open bare veilingen, huiten hun winkels, hij koopen van doorgaans beneden de 25,ieder, doen vei'koopeti, van dien der te houdene verkoópingterwijl zoo zij de wijze van verkoop veranderen, de waarde hunner waren vermeerderen of den duur des verb!ijls pf der te houdene verknoping verlengen, daarvan op den yoet van art. 19 der wet van den 21 Mei 1819 en op de boeten hij art. 37 bepaald aangifte zullen doen in de gemeente alwaar zij zich bevinden en zoodanig aanvullingsregt voldoen als van hen bij werkelijk toegenomen belastbaarheid zoude kuuuen worden gevorderd. 4<j. En eindelijk dat de bedoelde Kramers benevens de Debitanten van loterij briefjes, krachtens Zijner Majesteits besluit vau den 17 October 1820 Staatsblad No. 22) op de boete bij 1 en 2van art. 32 der wet van den 21 Mei 1819 bepaald, verpligt zijn steeds hun patent met zich, te voeren. En opdat niemand deswege onwetendheid zoude kunnen voorwendenzal deze worden gepubliceerdgeaffigeerd mitsgaders geïusereerd in de GoesscAe Can rapt. Gedaan ten raadhuize van Goes, den 28 April 1855. Burgemeester en Welhouddis voornoemd 1. W. van KERKWIJK Wethouder, De Secretaris li. C. P I L A A R. GOES, 30 April. Wederom zullen nog in deze week een öOtal land verhuizers ons eiland verlaten en de reeds vroeger ver trokkenen naar Amerika volgen. Onder déze ltfatsten j bevinden zich zeer talrijke huisgezinnen en vele bemid delden. Bij de schijfschieting verleden zaturdag gehou den door het kader der dienstdoende schutterij alhier, waaraan een personeel van 10 deelnam werd de prijs behaald door den sergeant P. Perböomdie ten vorigen jare hetzelfde te beurt viel. Van de 10 schoten, troffen 9 den man in het hart en de borstde prijs bestond in een' van britt: zilver gedreven sigarenkoker. De Tweede Kamer der Staten-Generaal istot hervatting van hare werkzaamheden, bijeengeroepen te gen Dingsdag 8 Mei aanstaande. Men verzekert dat de antwoorden der regering ten aanzien van het wets-ontwerp tot afschaffing van den accijns op het gemaaleerstdaags aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen worden toegezonden en dat er eenige Wijzigingen in dat ontwerp worden voorgesteld. Het voorloopig verslag nopens het ontwerp van wet wegens het lager- en middelbaar onderwijsworVlt in gereedheid gebragt en zal in Mei aanstaande spoedig na de hervatting van de werkzaamheden der Tweede Kamer worden gedrukt en rondgedeeld. De opbrengst van het winteravondliedjevan Tollensuitgegeven ten voordeele der armen, in alle oorden des rijks, waar dit gedichtje verkocht*is, be draagt f 1276,— 't welk weinig beantwoord aan de gezondene 7690 exempl. Meerendeels schrijft men dit toe aan het te laat verspreiden van het gedicht toen namelijk de vorst een einde nam. Bij het departement van binnenlandsche zaken is ontvangen en overeenkomstig den Wensch der iuzen ders, bij de algemeene collecte op 20 Maart jl. voorde noodlijdenden door de jongste overstrooming in Neder land gehouden gevoegd Uit Brussel fr. 10,211,72; uit Antwerpen fr. 1255,00; uit Gent fr. 1123,28; uit Óstende fr. 175,00; uit Luik tr. 1600,00totaal fr. 14,365,00 met nog eenige schilderijen van te Brussel woonachtige schilders, om ter beschikking der Nederlandsche regering gesteld te worden ten einde daaraan ten voordeele der noodlij denden de meest doelmatige bestemming te geveii. Het Zondagsblad deelt uit een ander dagblad de volgende voordeelen mede van het herhalen van advëiv tentien 1« plaatsing; men ziet haar niet; plaatsing; men zietmaar leest haar niet3e plaatsingmen leest haar; 4® plaatsing: men ziet naar den prjjs; 5e plaatsing: men spreekt er over met zijne vrouw; 6« plaatsing: de kooplust wordt opgewekt7e plaat sing men koopt. De aanhouder teint. Uit Beexta wordt van den 15don medegedeeld, dat. eéne huiszoeking door de executeuren testamentair in den hoedel van wijlen de juffer Oomhensonlangs

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1