ONROERENDE GOEDEREN, OPENBARE k/ERKOOPING VAN ZAAMSLAGELLEWOLTSDIJK en BAARLAND. Hofstede, met salvo justo 36 bunders BOU W- en WEILAND, ZIJKANT deb WEG en VISSCHE- R1J, staande en gelegen in de gemeenten Ellewoulstlijlc en Baarland, in Jan Voshoek, aan het einde van den zoogenaamden Vijfzoodijk, kadastraal bekend in de ge meente KllewouUdijkonder sectie D. nummers 40, 40bis, 49, 52, 52bis, 60, 60bis, 61, 62, 63, 64, 65, 66 en 66bisen in de gemeente Baarland, onder sec tie E. nummers 25, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, Nlbis en 51, verpacht aan BOUDEWIJN de CORNE, tot 1°. Maart en het rooven van den oogst in 1858, voor 1239,52 in het jaar; en eindelijk 2 bunders, 75 roeden, 90 ellen WEILAND en ZIJKANT deb WEG, gelegen in de gemeende Kllewoulsdijk, kadastraal bekend onder sectie A. nummers 340 en 340ÜJ, door den kooper in ge bruik te aanvaarden ultimo November 1855. A. J. NEMERS TEMPERMAN J 'j F W GOOS3EN. TE GOES, BIJ F. KUBEUWENS BN tOOti. waren in den nacht van den 13 op 14 bevorens al de russische embuscades voor den Malakoff-torenna een hardnekkig gevecht, door tien keur-compagnien inge nomen. De toren was aanmerkelijk beschadigd en schoot nog slechts bij tusschenpoozen. Het vuur der gealliéerden duurde voortdagelijks worden 26,000 schoten gelost. Door niet minder dan 150 schokken eener aard beving is de stad Brussa verwoest. De vlammen ver teerden bovendien de overblijfselen van die verschrik kelijke ramp. Uit Kamiesch word gemeld dat onder de bezet ting van Sebastopol op nieuw muiterij is uitgebroken ten gevolge van uitputting, en generaal Liprandi, die in de vesting teruggekeerd is, eenige muitelingen heeft doen fusilleren. Het warme saizoen is in de Krim begonnen, de koort sen vertooneu zich reeds in het leger. k rnrnrmrim. DUITSCHLAND. Ingeval van mislukking der vredes-onderhandelingen, zegt men zeker onderrlgt te zijn, dat keizer Napoleon III naar de Krim vertrekken zal om door zijne tegen woordigheid eenheid in het kommando te brengenook de eiigelsche regering moet het thans met dit plan eens zijn. Ter gelegenheid der opneming van de kas der gebroeders llothschild, welke plaats had na den dood van eene der broeders, is gebleken, dat dit huis alleen in staatspapieren van verschillende landen in spoor- weg-actien en andere ondernemingenmeer dan 300 millioen guldens bezit. ENGELAND Londen. De conferentien te Weenen zijn onbepaald verdaagd, daar Rusland stellig geweigerd heeft zijne vloot in de Zwarte zee te verminderen en dat water volkomen on zijdig te verklaren De Times geloofddat Oostenrijk zal toetreden tot de verbintenissen door de westersche mogendheden on derling aangegaan. BELGIE. Biittssei,. De minister der openbare werken in Belgie heeft ter kennis dér belanghebbenden gebragtdat, wegens de uitvoering van verschillende herstellingswerken aan het kanaal van G'ent op Neuzen, zoo op het belgisch als op nederlandsch grondgebied, van den 15 Jumj tot 10 Julij aanstaande het water op genoemd kanaal zal worden afgelaten. -Eene dame te Gent staat met eenen moldavischen prins in het huwelijk te treden. Zij is de dochter van den heer Naessensschoenmaker te Gent. Het con- trakt is reeds onderteekend en bij die gelegenheid heeft de hospodar aan zij bruid een geschenkbestaande in een juweel doosje, ter waarde van 60,000 fr., aangeboden. De prins is 43 jaren oud en woonde sedert 6 jaren te Brussel. Thans keert hij naar Jassy terug, alwaar het huwelijk zal worden gesloten op de uitgestrekte landgoederen van den prins. Den 16 dezer is te Kortrijk het doodvonnis vol trokken aan M. Al poel, daartoe door het hof te Brugge veroordeeld wegens eenen gepleegden moord te Dessei- gem. Eene akelige omstandigheid had bij deze teregt- stelling plaats: het hoofd, door het mes afgesneden, viel over den zak en rolde op de straatsteenenvoor de voeten der toeschouwers. Eenige dagen geleden hoorden drie vrouwen, die met het snijden van brem in een bosch nabij Laval (Frankrijk) bezig waren een klagend geluiddat uit een nabij zijnde rijzen boschje opsteeg. Bij onderzoek zagen zij vijf zeer jonge wolven in eene soort van leger liggen, welke om hunne moeder schreeuwden, die waar schijnlijk op aas was uitgegaan. Zonder te denken aan het gevaar hetwelk zij liepen als de wolvin haar ont moeten mogtmaar alleen bedacht op depremie van 5 francs, die op het dooden of onschadelijk maken van iederen wolf was uitgeloofd, namen zij de jonge wolven op en droegen die in hunne voorschoten naar den raaire van Lavaluit wiens handen zij de vastgestelde be looning ontvingen. 226ste STAATS-LOTERIJ. Prijzen van 1000 en daar boven. 2e Klasse. 1? Lijst. No. 9937,./ 20,000. No. 7205, 1250- No. 3 5 i 2 1000. Lijst. No. 94765000. No. 7649 1250. No. 809 en 8065ieder f 1000. 3e Lijst. ,No. 1900, 9305, 2594, ieder/1000. No. 14544,/ 2500. staande en gelegen in de gemeenten De Notaris J. J. Fe roken, ter ^gjgjk standplaats Zaamslag, zal krachtens bekomen regterlijke magtiging, ten UJsSt verzoeke van den heer J. DE JONGE. koopman en lid van den raad der gemeente van en wonende te Zaam slap en mede eigenarenpubliek presenteren te ver- koopen VIER KAPITALE O O tl/lil i Sf'W en GEVOLGEN, twee '-SCHURENen salvo justo 18 bunders BOUW- en "WEILAND, het laatste be plant met zware OLMEN BOOMENalles zeer ren- tegevend, gelegen in de Groot-IIuijssens- en Zaamslag- Poldersop en bij het dorp Zaamslagverdeeld in koopen en breeder hij biljetten omschrevenalsmede l)e onverdeelde HELFT van en in eene kapitale De verkooping zal gehouden worden op Maandag den 7 Mei j855 des namiddags ten één urein het logement hel Wapen van Zeeland, te Zaamslag. Nader onderrigt te bekomen, zoo bij gemelden heer J. de Jonge, als ten kantore van voornoem den Notaris. BROODPRIJZEN naar de vroegere zetting. Lange Kerkstraat, heeft het genoegen het geëerde publiek de ontvangst der nieuwste Parijssche Modes te berigten welke van heden af ter bezigtiging gesteld zijn. De aan te biedeue collectie voor Dames bestaat in ZIJDENITALIAANSCHE en FANTAISIE HOE DEN, BLOEMEN. LINTEN. PARASOLS, enz. Daar deze artikelen met de meeste zorg gekozen zijn zoo durf ik mij vleijenniet minder dan bij voorgaande gelegenheid, de tevredenheid mijner geëerde begunstigers te verkrijgen. Stoomboot DE SCHELDE. Op MAANDAG den 30 DEZER, zal de Stoom boot de Schelde de dienst hervatten en dagelijks afvaren als hieronder wordt vermeld Dagelijksuitgenomen des Zondags gedurende de maanden Mei, Junij Jui.u, Augustus, September en October 1855, VOORMIDDAGS. van van' van van van neuzen hoedekens- vlissingen. breskens vlissingen naar naar kerke naar naar hoedekens- naar breskens. vlissingen. neuzen. kerke. neuzen. 7 '/2 ure. 8 ure. .9 ure. 1 ure. 12 ure. NAMIDDAGS. van van van neuzen vlissingen breskens I naar naar naar vlissingen. breskens. vlissingen. 1 ure. I 4 ure. 4 V2 ure. welker aankomst te Vlissingen zooveel mogelijk zal gewacht worden. Vroeg in de maand October zal de aankondiging geschiedenhoedanig de afvaart in de daaropvolgende maanden zal plaats hebben. Afvaartlijsten zijn uitgegeven en (er zal bovendien iedere week daaraan worden herinnerd in de Goessche en Middelburgsche Couranten, zoomede in die welke te Neuzen wordt uitgegeven. Concessionarissen verzoeken aan heeren reizigers, om, bij aldien er redenen van klagten bij het uitoefenen van dien dienst zich moesten voordoen, daarvan kennis te willen geven. MiDDEi,(syT!tGNamens concessionarissen, 19 April 1855.B. PRONKERS. De zalf en pil len van HOLLO- WAY zijneen zeker werkend middel tegen zinkingen en jichtpijnen. G - Hte Veeudam, was lij dende aan lievige zinkingen, en be proefde een aantal zeer vermaarde hulpmiddelenin hoop daardoor verligting in zijne smarten te erlangen doch de ziekte nam veel meer, en zoo zeer toe, dat hij het bed niet meer kon verlaten, en handen noch voeten kon bewegen. In dezen treuriger) toestand werd hem door een vriend eene zekere hoeveelheid zalf en pillen van HOLLOW AY ter hand gesteld. Hij begon onmiddelijk daarvan gebruik te maken, en aldra eene verbetering in zijnen toestand gevoelende, ging hij gedurende elf weken daarmede voort, en geniet thans eene volmaakte gezondheid. Door hti vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen af 0.80. f 1,85, f3,00, f6,75, f 13.85, f 20.50. I'ot jes zalf <i f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05 f 13,50. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen hij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. I\ Verlinden, te Ber- gen-op Zoom. Den lieer J. Straatmanhoofd-depólhouder te s'Bosch alsmede te Londen vStrant 244, HOLLO WAY'S éta blissement. Met SCSSCitlACBIElftS PO LTS PO IC H LH ka n men het spoedigst en op de gemakkelijkste wijze het zilver, nieuw zilver, tin, koper en alle andere metalen poetsen; het is zoo fijn, dat het volstrekt geene krassen maakt en de voorwerpen zoo blinkend en gepolijst zijn als of ze nieuw waren. Men neemt daarvan een weinig in de holle hand of op een vochtig lapje, naar dat de voorwerpen zich het gemakkelijkst laten wrijven, liet neemt oogenhlikkelijk vuil en aanslag weg; 'ampenglazen, spiegels, oliefleschjes en andere kiistalleu voorwerpen kan men er het beste mede rei nigen; voor militairen is het van liet grootste gerief. Katoenen LAflSI'ÉIVHOIJSJ KS in alle breedten, lam penkatoen bij de el. platte gewaste lampenpitten voor spaar lampen. zijden kousjes ca reel - en moderateur lampen. Fransche NACHTLICHTEN pitten op kurk, losse pitten op kurkd rij vers, en fijne pitten op holle drijvers van opal glas. Duitsche NACHTLICHTEN, op houtvormpjes, en op kurkdrijvers met tang en waskoord. Alle van erkende goede kwaliteit. Amsterdam, Verkoophuis. Bergen-op ZoomD. ('ouwels Goes. Wed. C- Vreeke. Middelburg, dépot van hel Verkoophuis. Schoondijke, A. J. Bronswijk. Oostburg, A. Lindeman. Kn in de bekende dépots in de andere steden. Witte brood Tarwen brood Tarwen kröpbróod. 36 cl. 23 19 Masteluin brood Rogge brood 16 ct. 13 Adres: te Vlissingen J. Hemmekam, te Breskens P. de Roote Neuzenlogement bij J. C. Steenkamp te 11 oedekenskerke Tomson. De afvaart-uren zijn in verband gesteld met het afrij den der diligences en omnibussen te Middelburgop De ondergeteekende berigt zijne ge ëerde stad- en laiidgenootendat hij het voornemen heeft, van af primo Mei e.k.voor eigene rekening de TIMMERMANS-AFFAIRE uit te oefenen. Hij beveelt zich als zoodanig min zaam aankunnende men verzekerd zijn van eene soliede bediening. Lange Vosstraat wijk C N°. 232. Terstond een TIMMERMAN S- KNECHT benoodigdbij voorkeur een die het Metselen en Timmeren verstaathij P. THORENAARte Wolphaarlsdijk. LIVERPOOL, April 1855. Wij ondergeteekende passagiers gecontracteerd hebbende met den heer P. I fJHTHCftT, als Agent voor het kantoor VINES* BERG C°. voor den overtogt naar NOORD-AMERIKAbetuigen bij deze onze al- gemeene tevredenheid over de goede behandeling en snelle overtogtkunnende met vertrouwen alle onze vroegere landslieden, tot gelijk doel dit kantoor aan bevelen. Als hoofden van huisgezinnen: Van Goes, J. W. de JONGE. HeinkenszandGEERARD VLEUGEL, J. MEEUWSE. h WemeldingejPIETER MEEUWSE. (ADRIAAN MEEUWSE, n KerkwerveL. GERLQO Ossenisse, J. van DELFT. u liet Nieuwdorp, J. van DRILL.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2