Ito. 33. 42ste Jaargang, DONDERDAG 2(5 APRIL. OPENBARE VERGADERING GEMEENTE-RAAD TE GOES. gom»: De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags j avondsuitgezonderd op feestdagen. I De prijs per kwartaal is f J.75, franco per post f óf90. De inzending van advertentien moet I Gewone advertentien worden d 20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-huwelijks- en doodberigtenvan J—6 regels n J,20. behalve het zegelregt. eschieden vóór drie uren. des namiddags. VAN DEN DEN 19 APRIL 1855. (Vervolg en slot van ons vorig nummer.) Aan de orde is, het op nieuw vaststellen der gemeente begroot i n# voor 18§5waarop dooi' burgemeester en wet houders wijzigingen zijn voorgesteld om tegemoet te komen aan de geopperde bezwaren. Deze worden een vooreen in behandeling gebragt en achtereenvolgens met algeineene stemmen aangenomen zij bestaan in de volgende De pachten verhoogd met 40.31 volgens gedane verpach- ting. De intress.en verhoogd met f 7,door meer belegd kapi taal der gildenfondsen. De or een ten op de accijusen f 555,minder, omdat die volgens latere aanschrijving zuiver in de begrooting moet worden gebragt. Voor subsidie ter verpleging van krankzinnigen 160, vroeger door de armbesturen betaald en genoten doch nu ten laste der burgerlijke gemeente; zoodat de ontvangsten verminderen met 347,69. De jaarwedden van genees-, heel- en verloskundigen ver hoogd mei 172,—. Uet colleeteloon (nu van den opbrengst afgetrokken) ver valt ad f 555, Voor grondrenten (van de sasknechts woning) ƒ3,— meer. Voor herstellingenen onderhoud enz. van scholen 840, meer. In plaats van: subsidie aan het algemeen armbestuur 13500,dezelfde som uittrekken, ter beschikking van bur gemeester en wethouders voor liet armwezen, voor die armen dieniet door de kerkelijke liefdadigheid ondersteund worden. Voor'verpleging van krankzinnigen 240.meer- Voorliet pensioen van dhr Zandijk (nu overleden) ƒ190,68| minder. in plaats van wachtgeld voor de ontslagen ambtenaren te stellen pensioen. Assurantie-penningen verhoogd met 2,95 voor de sas- Knechts woning. en de onvoorziene uitgaven gebragt op 982,72. Waardoor de ontvangsten en uitgaven zijn gesteld op 58440,785. Wordt gelezen missive van heeren Gedeputeerde Staten van den 13 April II., daarbij kennisgevende, dat het raads besluit waarbij aan den beer rar. F. N. van der Biit af schrijving wordt geweigerd van hoofdelijken omslag, den Minister is voorgekomen strijdig te zijn met art. 245 der gemeentewet, volgens welk, hoofdelijke belasting alleen inoet betaald worden door de in de gemeente verblijf ge houden hebbende en dat bet alzoo voldoende is, indien hij die afschrijving vraagt, bewijst geen verblijf gehouden te hebben; met uitnoodiging tot intrekking van bel raadsbesluit, alvorens Z. F. dit ter vernietiging voordraagt. De Voorzitter wil den raad, alvorens hierop te beslissen, met de toedragt dezer zaak bekend maken. Dhr. van der Bilt beeft zich bij adres aan heeren Ge deputeerde Staten beklaagd over bet bekende besluit; die heeren hebben dat adres om raad en herigt gesteld in handen van burgemeester en wethouderswaaraan door deze is voldaan. In de le plaats is hij dat antwoord te kennen gegeven: dat burgemeester en wethouders" vermeendendat het be sluit waarover dhr- van der Bilt zich beklaagde, niet vat baar was 'voor. hobgér beroep; dat noch in.de verordening op de invordering van den hoofdelijken omslag, noch in de gemeentewet eenige bepaling daaromtrent te vinden was en dat zij dit bijbragtén niet uit zucht om de zaak aan het oordeel van Gedeputeerde Staten te onttrekken, maar alleen uit zucht tot eene naauwgeZette toepassing der wet. 1'n de 2e plaats zijn daarbij in bet breede de gronden op gegeven waarop het raadsbesluit berustte; dat in de le plaats Volgens art. 245 der gemeentewet inwoners worden aan geslagen en dus de vraag in dezen slechts kan zijn was dhr- van der Bilt in 1854 inwoner der gemeentedat art. 15 der wet op de regt. org. daarop een bepaald affirmatief ant woord geeft, daar dat art. voorschrijft, dat de leden der i'egtbanken hunne vaste woonplaats hebben moeten in de Semeente waar de zetel der regtbank gevestigd is, in casu us hier en dat ook volgens art. 77 van het burgerlijk wet boek die woonplaats hier gevestigd bleef, onverschillig of dhr. van der Bilt tijdelijk eene andere gemeente tot zijn verblijf koos, daar, waar dhr. van der Bilt ook verblijven inoge, zijne woonplaats, zijn hoofdverblijf bij de wet is aan gewezen en hij daarin geene verandering brengen kon of mogt- Burgemeester en wethouders geven dus als bun gevoelen te kennen, dat het besluit in allen gevalle behoort te worden gehandhaafd. Na deze mededeeling opent de voorzitter de beraadslaging over het voorstel van Gedeputeerde Staten tot intrekking van het raadsbesluit. Dhr. tan Kerkwijk stelt voor, om met opgaaf der redenen die tot het besluit geleid hebben, de voordragt ter vernie tiging af te wachten en het besluit te handnavenomdat geen raadsbesluit kan vernietigd wordendan bij een met redepen omkleed besluit van Z. M. den koning, nadat de raad van state is gehooid. j Daaruit zal dan van zelf blijken til Welk opzigt de raad gedwaald heeft; zoodanig besluit komt in het staatsblad en kan dan in alle gemeenten tot rigtsnoer verstrekken en de raad zal jegens de burgerij beter verantwoord zijn dan door eéne eenvouwdige intrekking, tevens zal dan ook beslist worden in boever dit besluit valt, in de termen om ver nietigd te kannen worden, waaromtrent art. 140 in verband tot art. 133 der grondwet en de bepalingen der provinciale en gemeentewet gegronden twijfel overlaten. Bij de stemming verklaren allen er zich voor, belialven dhr. van den Bosch die de vergadering voor een oogenblik verlaten heeft. Overgaande tot de benoeming van een raadslid in de com missie over de school van minvermogenden en de bewaar school, in de plaats van den overledenen heer Vervenne, be- noemt de voorzitter tot stem-opnerners dé heeren Smalle- gange en Sodtendam. Bij de le stemming verkrijgen de heeien Vader en Sou- tendam 3, Smallegance 2 en Hochart 1 stem. Bij de 2e vrije stemming bekomen de heeren Vader 5 Soutendam 3 en Smallegange 1 stem. Zoodat dhr. Vader benoemd is. Eveneens overgaande tot.de benoeming van een lid in de commissie van toezigt over de weeffabriek, verkrijgen bij de eerste stemming de heeren Smallegange 5 en Verschoor 4 stemmen. Zoovlat de eerste benoemd is. Wordt gelezen missive van heeren regenten der godshuizen, daar bij voordragende in de plaats van genoemden heer Ver- venne tot lid van dat collegie de heeren Jan de Fouw, Wz. en Samdel de Jonge Mulock Hoower. Waaruit ter volgende vergadering benoeming zal geschieden Wordt medegedeeld liet procesverbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvangersluitende met een saldo van 4503.67. Door burgemeester en wethouders wordt overgelegd het jaarverslag nopens den toestand der gemeente over 1854, dat zal worden gedrukt en daarna aan de leden rondgedeeld. Zijn iugekomen en worden medegedeeld 1. Missive van heeren Gedeputeerde Staten van den 13 Aprilhoudende magtiging om ook met de gemeente IVol- faarlsdijk gemeenschappelijk te handelen lot daarstelling eener verordening op bet wederzijdsch hulpbetoon bij brand. 2. De slaat van ingekomen aangiften ter bekoming van afschrijving voor de bonden belasting over het jaar 1854, die tot een bedrag van 12,50 worden toegestaan. 3. Adres van de heeren van Uentergrem Cie dat zij voornemens zijn gebruik te maken van' de verleende uit- loozing voor hun garancine water en eerlang wenschtenaan te vangen met het leggen der benoodigde buizen dat bet daartoe evenwel zal noodig zijn, dat de steenen beul bij hunne fabriek gelegen, worde opgebroken en dat zij daartoe en tot het leggen éener blinde sloot aan de stoofweid.e verlof verzoekenaannemende de heul weder in vorigen staat te herstellen. Welk verzoekschrift wordt gesteld in handen van burge meester en wethouders op rapport.. en 4. Staatsblad no. 10. Nog deelt de Voorzitter mede, dat burgemeester, en wet houders bereids zich onledig hebben gehouden met het opnemen der noodige herstellingen aan de gemeente eigen dommen, die zij zoo spoedig mogelijk zullen voortzetten en ten einde brengen, waarna eeue specificatie daarvan bij de leden zal worden rondgezonden. Op de vraag of een der leden nog iels heeft voor te stellen, herinnert dhr van den Bosch, dat hij reeds eenigen tijd geleden zijn verzoek oin ontslag heeft ingediend als voor zitter van bet algemeen armbestuur en zich toen heeft laten vinden in die betrekking te continueren tot de zaken zouden geregeld zijn intusschen is die betrekking zeer moeijelijk en werkzaam en staan de zakén nog op hetzelfde standpunt als over 4 maanden; hij wenscht burgemeester en wethouders mitsdien te herinneren aan dit verzoek. De Voorzitter antwoordt daarop, dat burgemeester en wethouders ter volgende vergadering een voorstel zullen doen om aan het verlangen van dhr van den Boscb tegemoet te komen. Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. GOES, 26 April. Onder de aanbestede werken aan de verschillende calamiteuse-polders in Zeeland, zoo ter vernieuwing als onderhoud voor het jaar 1855gehouden te Middel burg den 21 dezer, komen in dit arrondissement voor De Zuid-Kraaijert-polder, aangenomen door G. Vis ser Pz., voor f 8950. Polder Borsseledoor denzelfdeii, voor./ 16700. Ellewoutsdijk en Everinge-polder, door M. Looivoor 20600! Hoedekenskerke-polder. door A. Looij Mzvoor 8500. Willem-Anna-polder, door II. de Leeuwvoor f 9300. Kruiningen-polder, door P. de Rijke, voor f 11500. Waarde- en Westvere-polder, door A. Roggeband, voor f 10700. Nieuwlande- en Molen-polderdoor K. Buitendijk voor f 5500. Wilhelmina-polder en polder Oost-Beveland, door I). A. Bronkersvoor 22500. Zamen voor Zuid-Beveland ter som van f 109,250. Kouden-polder, door B. Tholens, voor6600. Margaretha- en Kleinhuissen-polder, door ff. de Leeuw, voor 4450. Eendragt-polderdoor B. Looij Mz., voor "f 7800. en de polder Walzoorden, door J. F. Adriaantens voor 23000. i Te zamen voor Axel en Hulst ter som van ƒ41,850. De Vliete- en Nieuw-Noord-Beveland-polderdoor B. A. Bronkersvoor f 12500. Polder-Oud-Noord-Bevelanddoor Breasvoor f 11000. Anna-polderdoor G. de Rijke, voor f 4000. Zamen voor Noord-Beveland, ter som van f 27,500. Volgens een groningsch berigt, zal ook hier wel dra het kantoor van den rijks-telegraaf geopend worden en zouden de kosten van daar naar hier 1,50 voor een gewoon berigt bedragen. Bij besluit van 22 dezer n°. 73, heeft Zijne Ma jesteit goedgevonden op deszelfs verzoek eervol ontslag te verlebnen aan den heer Hvan Zwaarden als gezworen van den polder Kruinigen. Men schrijft ons uit Hulst van den 24 April Nadat nog geen drie weken geleden in eene bakkerij alhierdoor het maken eener opening in den muur eeu diefstal gepleegd was, is jl. Zondag nacht op een kantoor weder zoodanigen diefstal met inbraak herhaald. Na de blinden gedeeltelijk te hebben verbroken ismen door het raam weten binnen te dringen en heeft men den lessenaar opengebroken en hieruit eene som van ruim f 386,in specie ontvreemd. Een daarbij lig gend bankbiljet heeft men'onaangeroerd gelaten. Men is er nog niet in kunnen slagen den dader of daders op het spoor te komen. Ter vervulling der bestaande vacature van eene predikants-plaats bij de ned herv. gemeente te Amster dam, is uit het in ons nummer 31 medegedeelde twaalf tal, geformeerd het navolgende zestal: Ds. Adriani van Ameromde BlaauwHooijkaas fferdersche, Strie ker en Cats Wor. De eerste kamer heeft den 20 dezer al de aan hangige ontwerpen van wet aangenomen en is tot nadere bijeenroeping uiteengegaan. De aangenomen ontwerpen zijn die omtrent het regt van vereeniging en vergadering; de ministeriële verantwoordelijkheidden aankoop van If en 2 pCts. nationale schuld, tot vervanging der schat kist-biljetten en het stoomgemaal op den IJssel. Uit Amsterdam wordt aan de UtrecMsche Cou rant medegedeelddat eerlang een zonderling regts- geding zou gevoerd worden. Bij het heerschen der cholera werd een notaris bij een stervende geroepen om haar uiterste wil te ontvangen. De notaris vernemende dat deze aan de cholera leed durfde het leger niet na deren uit liefde voor .vrouw en kinderen. De lijderes overleed zonder dat er een testament gepasseerd was tot groot nadeel van eene naauwe bloedverwantedie bij een vorig testament was uitgeslotenwelke laatste thans den ambtenaar vervolgt, die in strijd met zijnen pligt gehandeld te hebben, den notaris wil doen ver- oordeelen tot vergoeding van geledene schade. Over het algemeen zijn de voorjaars-paarden- en beesten-markten ruim van allerhande vee voorzien. De hooge prijzen die men bedingen wil, voornamelijk voor paarden en hoornvee, veroorzaakte weinig handel. RUSLAND TURKIJE. Volgens berigten nit Konstantinopel van den 16

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1