m MANUFACTUREN MODES. ONROERENDE GOEDEREN, Hofstede* met "salvo justo 36 bunders BOU W- en WEILAND, ZIJKANT der WEG en VISSCHE- R1J, staande en gelegen in de gemeenten Ellevjoulsdijk en Baarlandin Jan Yoshoek, aan het einde van den zoogenaamden Vijfzoodijk, kadastraal bekend in de ge meente Ellewoutsdijkouder sectie D. nummers 40, Mibis, 49, 52, bibis, 60, 6051*61, 62, 63, 64, 65, 66 en 66 bisen in dé "gemeente Baarland, onder sec tie E. nummers 25, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, Ml bis en 51verpacht aan BOUDE WIJN de CORNE, tot V. Maart en het rooven van den oogst in 1858, voor 1239,52 in het jaar; en eindelijk 2 bunders, 75 roeden, 90 ellen WEILAND en ZIJKANT der WEG, gelegen in de gemeende lllewoutsdijk. kadastraal bekend onder sectie f)Ü BARRY'S REVALENTA AR ABIE A PUBLIEKS BESTEÖIKQ. OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPING NIEUWKDIKP. 6 Maart 1855. T- Groen. DUITSCHLAND. Een can de grootste crimineleprocessen' zal eerlang te Turijn in behandeling komen. Het betreft een dief stal van dé zijde van een bankier te Turijn. De instruc tie van dat proces deed eene dievenbeiide van 148 per sonen ontdekken, van welke er 42 in" hechtenis geno men werdendié zich aan 150 misdaden schuldig ge maakt hadden. De acté van beschuldiging is 2200 bladzijden lang. Er moeten 300 getuigen gehoord worden. bij AV. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber- gen-op-Zoom. Den heer J. "Straatmanhoofd-depóthoudur te s-Bosch. alsmede te konden Strant 244, I1ÜI.I.OW AY'S éta blissement. ENGELAND Londen. In Noord-Amerika is men druk bezig met den.pn- derzeeschen telegraaf die dat werelddeel met'Europa moet Vefb'ijiden/ Reeds'gedurende 'eén jaar zijn 600 arbeiders werkzaam-, san het daarstelleii der palen en draden tus- schen Nëw-York en St. John op Mewfoundland. St. John is het naastbij Europa gelegen punt. Binnen twee jaren hoopt men den onderzeesehen telegraaf gereed te hebben en zili alsdan Londen en hét verdere Europa in een uur tijds' berigten- uit Amerika kunnen'ontvangen, De .Yew-Yuri Daily Times zegt: in allen ernst, (kt op den 5den Juurj, ten huize van den heer Itar- num eene tentoonstelling van kinderen zal plaats heb ben. De premien loopen van 250 tot 10 dollars. Eene comitté yan dames is benoemd om de prijzen toe te Vennen. Het schoonste kind beneden 5 jaren ontvangt 100 doll.; de schoonste tweelingen, 50 doll.; de schoon ste vierlingen 240.doll.; het. véts'te kind 50 doll. De liger Barnum zegt, dat reeds 2 drielingen en een vier ling zich voor den wedstrijd hebben aangeboden en dat uit Ohio de komst van eene vróniv met vijflin'gen is aangekondigd. De DIRECTIE van Straat- en Zand wegen in Zuid-Beveland7,ullen op Donderdag JO Mei JÜ55 des voor- middags ten elf ure, in het logement da Oude Zout- ieet te Goes, in het openbaar tracliten aan te besteden Het MAKEN dek AARDENBAAN en BE- GRINDEN van den WEG van ap de kaai te bokssei.en tot aan den monbteuweg en züi.ks ter eene i,engte van ongeveer .1815 strekkende El.i.en. Het bestek van dien zal ter lezing liggen van af üingsdag den 1 Mei 1855 ,-. in voorschreve logement en locale aanwijzing worden gedaan Maandag den 7 daaraanvolgende, te beginnen aan den Monsterweg. Nadere informatien zijn te bekomen bij den presi dent van gemeld middel J. KAKEBEEKE te Goes. Wij oudergeteekendenCommissaris sen der ONDERLINGI] BRAND WAARBORG-MA ATSCÉAPPIJ, on der directie van de heeren DE J0\(i gevestigd binnen Amsterdam, hebben het genoegen aan alle daar bij belanghebbenden te berigten, dat héden door voor noemde heeren Directeuren aan ons, in tegenwoordig heid van eenigc heeren Correspondenten en Deelgenoo- teil, is gedaan' KKKICAIMC! en VBKAATW'OOIt- ttlIAC hunner gehoudene -administratie over het jaar 18.54, welke door. ons. iii de meest mogelijke orde be vonden zijndemet Onze volkomens goedkeu ring is bekrachtigd; tevens is daarbij overgelegd een allezins naauwkeurig overzigt van den gunstigen staat en steeds toenemend en bloei dezer maatschappij waaruit ons op nieuw gebleken is, dat deze inrigtin'g het algemeen vertrouwenhetwelk dezelve in steeds klimmende mate genietook ten volle waardig is. Amsterdam, 20 April 1S55. H. W. baron van AYLVA van PAL LANDT van WAWËPENBURG en NEEKTJNEN L. G. A. graaf van LIM BURG ST1RUM, Commissarissen (ruilen Amsterdam. Ontvangen van Darijsde nieuwste modellen van Dames ZIJDEN, ITALIAANSCHEEANTAISIE en STROO-HOEDENalsmede de nieuwste modellen van MANTILLES, SHAWLS en SHAWLS-LONG, en eene exquise collectie Dames KLEEDING-STOF FEN. 3 B UCHTRflAKfN ondergeteekende heeft het genoegen de Dames te verwittigen dat zij ont vangen heeft de nieuwste modellen van ZIJDEN- en STROOHOEDEN, MUTSEN, enz., tot vervaardiging waarvan zij zich tévens minzaam aanbeveelt. liATHlLDE mm. NB. Woont bij (len heer. C. Bouten de Jongh, Groote Maj'kt te Goes, wijk B n°. 64. TEN (ivÉRSTAAN van den GRIFFIER Mr P. J. a: van dam. ill ib-c. VAN HALL C. H. B. BÓÓT. Commissarissen bin nen Amsterdam. T wifl ^'eM Se'mwf' persoon goed met paarden kunnende omgaan, verlangt tegen half Mei tieSSïBiSS of vroeger, bij een heer als KOETSIER in'dienst te treden, zijnde van goede getuigschriften voorzien. Adres aan het bureau dezer courant. DE PILLEN VAN' H0LLÖWAÏ 7njü het beste thans bekendegeneesmiddelhetwelk in de ISederlanden verkocht wordt. De besta nchleel en waaruit zij iïjn zamen gesleh! zijn zoo 'onschadelijkdat zij bij het zwakste gestel zonder aarzelen (uumèn genomen worden. Qqk voor diegenen welke aan de beterhand zijn doen zij goede-diensten dewijl zij uitsluitend zijn zamengesteid uit genezende'kruidej». de uitvinding van ieihand die er zijn Werk van gemaakt heelt; de kwalen waaraan de maatschap pij onderhevig is le verzachten. Zij be hoorei) dus. en ver tij enen met geest-drilt toegejuicht te worden daar zij aan efiiie"behoefte voldoen, die m'eu sedert lang iti dii land ge voeld heeft. ^Jübr het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen af 0.80, f 1,85, f8,00, f6,75, f 13.85 f 20.50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05 f 13,50. f 20-95. zijn op franco aanvragen a contant tc. bekomen Op Woensdag 2 Mei 1855, des voormiddags tien ure, in de her berg bij Hendrik Min x aard te 1slïeer Arendskerkezal de No taris Mr. A. JE. FAN JJISHQECK residerende te Helnkenszandin het openbaar presenteren te verkoopen Een WOOMS3171S, staande in de gemeente V lieer Arendsherke, aan het veer van den Zuid-Craai- jerk-, benevens een SCHIP met deszelfs INVEN TARIS, genaamd: de Vrouw Anlonetlametende 19 tonnen gevoerd wordende in de beurt van den Zuid- Craaijert op Middelburgbeide behoorende tot den boedel van wijlen adriaan moelker. "van staande en, gelegen in de gemeenten ZAAMSLAGELLEWOUTSDIJK en BAARLAND. De Notaris J. J. Fercken, ter standplaats Zaamslag, zal krachtens bekomen regterlijke fflagtigjngten verzoeke van den heer J. DE JONGE, koopman cu lid van den raad der gemeente van en wonende te Zaam slag en mede eigenarenpubliek presenteren te ver koopen. VIER KAPITALE OOtlhlllSien en GEVOLGEN, twee SCHUREN, en salvo justo 18 bunders BOUW- en WEILAND, liet laatste be plant met' zware OLMEN BOOMENalles zeer ren- tegevend, gelegen in de Groot-Huijssens- en Zaamslag- Polders., op en bij het dorp Zaamslagverdeeld in koopen en breeder bij biljetten omschrevenalsmede De onverdeelde HELFT van en in eene kapitale Op Woensdag dén 25 April 1855 (pgBSgi. en'volgende dagen, telkens te be- JK$#w£ giniien des voorniidaags 10 ure, ten HUKBC stërfhuize van mejufvrouw de weduwe DE WIT, te Bieselhige op den dotpe aldaar. Van eene zeer aanzienlijke partij IflAPJUPAC- TUJÜÜ2W, bestaande in LAKENS,'BOMBAZIJN diverse soorten van LINNENS,, D1EMIET, SER VETGOED, gedrukte en andere KATOENEN, ZIJ DEN STOFFEN, eene groote partij echte BRABAND- SCHE KANTEN en verdere tot iiet Mauufaeturiers- vak behoorende GOEDERENwijders verschillende KRUIDENlERS-WAltEN/BORSTELWERK, MEU BILAIRE- en andere GOEDEREN, benevens einde lijk eene groote partij ongemunt GOUD en ZILVER. SKSr» Deze Goederen, zullen morgen (Dingsdag) vóór den koopdag voor een ieder te bezigtigen zijn. A. nummers 340 en 340ii«, door den kooper in ge bruik te aanvaarden ultimo November 1855. De verkooping zal gehouden worden op Maandag den 7 Mei J855des namiddags ten één tirein het logement hel Wapen van Zeeland, te Zaamslag. Nader onderrigt te bekomen, zoo bij gemelden heer j. de Jonge, als ten kantore van voornoem den Notaris PIIBLIEEE\ÏRKÖ0P1NG. op bekome auto risatie, op Woensdag den 9 Mei 1855, des namiddags ten vijf urenin de herberg bij M. Minnaar te Wolphaarsdijkvan een hecht, sterk en welbetimmerd 1STOGMÜÜIS en SCHUUR, geschikt voor WINKEL-en andere AFFAIREN, met 796 ellen ERVEstaande en gelegen aldaar op den dorpe Oud-Sabbingebehoorende aan de weduwe en erven van wijlen ENGEL ARNOIJS. Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris lenshoek te Wolphaarsdijk. De 19-jarige dochter van J. van Va-alen aan de Kooi jvemeente Helder, heelt mij -verklaarddat zij geruimen tijd 'aan derdendaagsché koorts sukkeldediemen haar niet afnemen kon zij is eindelijk te rade géwordén de KK- VAI.E1TA te gebruiken en zoo gelukkig geweest van eene doos geheel hersteld te worden. is zonder twijfel van alles wat de mensch nuttigt het- ge zondste voedsel. Ligt verteerbaar, bloedzuiverend en -gere geld op de functien werkende,..is zij voor gezonden, en zie ken aan te bevelen- Wie ze slechts 14 dagen gebruikt, zal ondervinden, welke goede uitwerking zij op gezondheid en gemoedstemming heeft, en hij zal zich gemakkelijk over tuigen. hoe zij, op den duur gebruikt, het ligchaam krachfi» en sterk maken moet- Zij is voedzaam krachtgevenden goedkooper dan de meeste voedingsmiddelen, daar meü van een lepel vol een geheel hord soep maakt. Bij onpasselijkheden en maagziekten van minder belang gebruikt men ze alleen als ontbijt bij ingewortelde kwalen en ernstige ziekten inoet zij zoo dikwijls mogelijk andere maaltijden vervangen en daartoe kan zij afwisselend toebereid worden zoo als de gebruiksaanwijzi gingen aangeven. De prijs fier BEV A LENT A is 87Jc. 2. f 3.50, f 8. f 16. Dubbel geconcentreerde 4 f 7 f 16 24. Hoe grooter de bus hoe voordeeliger de verhouding tu*- schen prijs en gewigt. DU BAKU Y'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande depóts. Amsterdam, Vei koophuis. Axel, J. W. Verheek Vrolijk. Bergen op Zoom. D. Pouwels en I'. F. Appelboom. Goes C. V11EEK.E Wed. Middelburg, dépot van het Verkoophuis* Oostburg, Mej. P. J.Geelhoed. Schooudijke, A. J. Bronswijk. Tholen, T. J. Maas. Vlissingen, A. M. Kalbfleisch. Zierikzee, C. van Schaick. En in de bekende, dépots in de andere steden. Stoomboot DE SCHELDE Op MAANDAG den* 30 DEZERzal de Stoom boot de Schelde de dienst hervatten en dagelijks afvaren als hieronder wórdt vermeld Dagelijksuitgenomen des Zondags gedurende, de maanden Mei, Jiinij Jm.u, Augustus, September en October 1855. VOORMIDDAGS. van vlissingen. naar breskens. van breskens naar vlissingen. van vlissingen naar neuzen. van neuzen naar hoederens- kerke. e 3 8 ure. 9 ure. 11 ure. NAMIDDAGS. van van van neuzen. vlissingen breskens naar naar naar vlissingen. breskens. vlissingen. 1 ure. 4 ure. 4V2 ure. 12 ure. Adreste Vlissingen J. Hemmbkam, te Breskens P. de Roote Neuzen logement bij J. C. Steenkamp, te lloedehenskerke Tomson. De afvaart-uren zijn in verband gesteld met het afrij den der diligences en omnibussen te Middelburgop welker aankomst te Vlissingen zooveel mogelijk zal gewacht worden. Vroeg in dé mSand October zal de aankondiging geschieden, hoedanig (!e afvaart in de daaropvolgende maanden zal plaats hebbeu. Afvaartlijsten zijn uitgegeven eu er zal bovendien iedere week daaraan worden herinqerd in de. Goessche en Middelburgsche Couranten, zoomede-in die welke te Neuzen wordt uitgegeven. Concessionarissen verzoeken aaiv heeren reizigers, om, bij aldien er redenen van klagtenbjj 'het - uitoefenqn van dien dienst zich, moesten voordoen, daarvan keiïais te willen geven. - MipDEEBuitG Namens, concessionarissen', 19 April 1855. te goes, bt.t f. kleeuwens en zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2