AANBESTEDING. BESTEK en VOORWAARDEN llllliiiM'RlJZlü, van de volgende artikelen te Goes, iiMiTiimiio Openbare lerkoopingen. ETTipER in het logement de Korenbeurs te Goespubliek en aan de meéstbiedende presenteren te verkoopen: Eene kapitale Hof stede KOEMELKERS-BEDRIJFstaande op WILLIAM S. STYER. dagen zijner afwezigheid, zich iu eene hut der Tartaren had opgehouden, daar eenen nieuwen strijd gestreden en'aan een welgeschapen zoon het leven geschonken had Niemand, behalve de "krijgsmakkerdie hij (zij) bij Inkerman uit de handen der russen bevrijd had, was deelgenoot van het geheim en deze was niemand anders -dan de wettige echtvriend der bevallene; deze getrouwe schotsche vrouw haren man niet willende verlaten, had als soldaat bij het oostersche leger dienst genomen en was hetzelve naar de Krim gevolgd. Om de echtheid der geboorte van den nieuwen toe- komstigen strijder te bevestigen, werd hij in zegepraal uit de hut gehaald en met geestdrift in het kamp ont vangen; terwijl hem bij den doop de namen van Almus Inkermanter herinnering aan de beide veldslagen waaraan hij, des onbewust, had deelgenomen, gegeven werden. van den 1 tot en met den 15 April 1855. ■ip der rijks- en plaatselijke belastingen. Tarwe12,50 Rogge {uu':v.' Paardeboonen Groene Erwten (Tarwe. M"'\ Rogge. Boter f N.-hollandsche Kaas Stolksche 1 Leidsche j Witte Brood -I Tarwe I Rogge - 9,75 5,62§ - 5,45 - 7,65 - 10,30 - 14,50 - 11,40 - 1,10 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,36 - 0,23 - 0,13 (Ossen- Koeijen- Kalfs- I Schapen- I Lams- Varkensrl. verscl' geiookt. i i i Ivroege Aardappelen j Brandhout i T Esschen Takkebossen j j^[°°,e Turf van veen Kaarsen I kleine 0,70 0,65 - 0,60 - 0,40 - 0,50 - 0,70 - 0,80 - 3,50 - 3,50 - 7,00 - 7,00 - 14,00 - 7,00 - 0,60 - 0,75 GRAAMHAKKT TE GOES. DINGSDAG 17 APRIL 1855. Bij middelmatigen aanvoer bestonder aan onze graan markt van heden, goede vraag voor alle artikelen, zoo dat eene kleine prijsverhooging is moeten ingewilligd worden. Puike tarwe schaarschen door de bakkerij !i 10.25 gekocht, voorts f 10,20, 10,— goede en ordinaire 9,90,/ 9,S0—rogge f 7,75, 8,— naar deugd; winter gerst f 4,80, ƒ4,50, zomer gerst f 4,25, 4,40; paardeboonen 6,10f 6,25met uiterst geringe voorraad. BROODPRIJZEN naar de vroegere Witte brood 36 ct. Tarwen brood 23 Tarwen kropbrood. 19 Masteluin brood Rogge brood 17 ct. 13 KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente te Oudelandezullen onder nadere goedkeuring, op Zaturdag den 5 Mei 1855, des namiddags ten 2 ure, in het ge meentehuis aldaar publiek aanbesteden HET BOUWEN EENER NIEUWE PASTORIJ ALDAAR, EN APBREKEN DER OUDE. pe ncodige aanwijzing in loco zal worden gedaan op Zaturdag den 28 April J855des namiddags ten •2 ure. Nadere inlichtingen zijn dagelijks te bekomenen Bestek en Voorwaarden liggen voor een ieder ter in zage, bij den President-Kerkvoogd, den heer M. Boei te Oudelandealsmede bij den heer Architect L. Ph. dk Lan.néf. de Bétrancourt, en den Kerkdijken- Ontvanger van Oudelandeden heer G. P. Bi.aauBEEn te Goes. Kerkvoogden voornoemd, M. BOEI, President.. i" P. MOL Secretaris. Op Maandag den 23 April 1855, des avond te 6 uren precieszul len de kinderen en erfgenamen van wijlen JACOBUS VAN LIERE en mede wijlen LEUNTJE STAALin het gemeentehuis te Kloelingepu bliek en aan de meestbiedende presenteren te ver knopen: 1°. Een hecht, sterk en welbetimmerd WOONHUIS pn ERVEstaande en gelegen op het dorp van Kloelingegemerkt n3. 69. 2°. De nombre van 1 bunder, 41 roeden, 70 ellen KAP- en WISSEllOSCH aldaarsectie A n°. 280 even buiten en aan het noordeinde van het dorp. 3°. Aldaar bezuiden den breeden weg, sectie B. n». 358 en 359, 2 bunders, 52 roeden, 19 ellen WEIDE. 4°. In de gemeente van Kattendijkein Braanjen- hoek, sectie B. n°. 335, 350, 351 en 353, 2 bunders32 roeden 85 ellen WEILAND 5°. Een WOONHUIS en ERVE, staande en gele gen aan den wal te Goes, sectie D. n°. 1075. 6°. Eene OBLIGATIE ten laste van de Watering- van Kruiningen, van dato 10 Julij 17S2, nu mero 2rentende 3 ten honderd in het jaar, groot in kapitaal f 1800. Op-Zaturdag den 28 April 1855, des avonds te 7 uren precies, zul- Hm de weduwe en erfgenamen van uiig. wijlen HENDRIK DANIEL VAN 1°. Een hecht, stérk en welbetimmerd WOONHUIS en ERF, staande en gelegen in de Lange Vos- straat te Goeswijk O. n°. 240door des overledenens weduwe bewoond. 2°. Eene dito HUIS §n ERF aldaarwijk C n°. 233bewoond door Leendert de Lange. 3°. Een PAKHUIS en ERF, staande op de Kreu- kelmarkt te Goes. 4°. Een dito PAKHUIS en ERF aldaarnevens het voorgaande. Op- Maandag den 30 April 1855, des morgens te 10 uren precies, zullen de kinderen en erfgenamen van wijlen FRAN" CINA WAREKE, eerst wèduwe van Cornei.is Met- jaard en daarna van Jacob Beenhakker, in de her berg bij C. de Bi.aau te Nisse, publiek en aan de meestbiedende presenteren te verkoopen bestaande in WrOONHUISSCHUUR, WAGEN HUIS BAKKEET en verderen timmerstaande en gelegen in de gemeente van s lieer Ablskerke cum an- nexismet de nombre van 30 bunders37 roeden 54 ellen HOF, BOOMGAARD, WEIDE en BOUW LANDEN, eerst in 26 perceelen en daarna in massa. En op Donderdag den 3 Mei |JS2»^ 1855, des morgens te 10 uren, .LfcfKv:- 0p voormelde hofstede, eenen zeer aanzienlijken BOEREN INSPAN, be staande in 4 WERKPAARDEN van 5, 7, 11 en 12 jaren oud, 10 baatgevende MELKKOEIJEN, 3 kalfdra- gende VAARSEN, 5 RUNDERS, 1 SPRINGSTIER, 5 aanhouw KALVEREN, 3 vette VARKENS, HOEN DERS bij het koppel, BOUW- en MELKERSGE REEDSCHAPPEN, HOOI en STROOMEUBI LAIRE GOEDEREN, droog en groen BRANDHOUT en wat er meerder zal worden opgeveild. Informatie» zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A. Smjli.egange te Goes. UIT DB HAND te KOOP, een het dorp Nissewaarbij in pacht kun nen volgen ongeveer 9 bunders "WEILAND, te be vragen bij den eigenaar en bewoner Adei aan 111 ti des en ten kantore van den Notaris A. Smalle- gange te Goes. Zekere en bepaal de genezing van scorbulieke uitslag, huitziekten, zeere beenen, zweren en verouderde kwalen. Het is eene daadzaak dat de zalf van HOLLO WAY de eenigsle is, wier goede uitwerking onfeilbaar is. In gevallen, waar de voornaamste genees en heelkundigen de hoop op gavenheeft bare genezende kracht eenen onmiddelijken omkeer in de ziekte ten gevolge gehad, en wanneer zij vol gens het voorschrift dat hij eiken pot is gevoegd, met de pil len te gelijk gebruikt wordt£ dan worden door de vereenigde kracht dezer middelen de meest pestachtige ziekten genezen, zonder dat de lijder het minste ongemak meer daarvan bespeurt. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen af 0,80, f 1,85, f3,00, f6,75, f13.85, f 20^50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05. f 13,50. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen hij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden. te Ber- gen-op-Zooin. Den heer J. Straatmanhoofd-depóthouder te s'Boscl». alsmede te Londen Strant 244, HOLLOWAY'S éta blissement. Tegen Mei een ongehuwde SCHAAPWACH- TERS-KNECHT benoodigdbij de wed. Meijaard te Yerseke, -«5 's Gravenhage, April 1855. De ondergeteekende berigt hier mede zijne geëerde begunstigers, dat hij den 24 .dezerbij den heer BREKER te spreken zal zijn. Kleedermaker des Konings. De DIRECTEUR der Goessche Maatschappij voor Stoom- en Zeil vaart, maakt bekend, dat er gelegen heid is geopend, om met het Stoom schip GOEDEREN van en naar AMSTERDAM te verzenden, tegen zeer billijke vracht en zonder onkosten te Rotter dam. Nadere information te bekomen aan het kantoor der maatschappij. De Directeur voornoemd, J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Goes 19 April 1855. Rbeumatisniuszegt zeker duitsch geleerde, is.zoo. oud als wind en weer; het is over den gelieelen aardbol ver spreid; in het ijzige Siberiein de verzengde vlakten van Afrika, overal waar menschen zijn, is ook het rheumatismus.) De wetenschap heeft van oudsher alle mogelijke oplettend heid aan die ziekte besteed zonder ze te leeren kennen; Ca- pricieus zetelde zij hij sommigen voor altijd, bij anderen ver dween zij weder, maar luisterde nooit naar de pharmacopaea en de lijders hulden zich in wol en watten zonder vrucht. In latere tijden wendde men echter met goed gevolg de eiec- triciteit daartegen aan en het gelukte den heer j. T. Goi.d- berger van Tarnowilz een instrument te vervaardigen, dat beter dan alle andere tot dusver hekend geworden toestel len aan het doel beantwoordde. Zijne bekende kettingen, die tegenwoordig de reis rondom de wereld gemaakt hebben, die nu zoo verspreid zijn als de kwaal zelve waartegen zij aangewend worden hebben veel sensatie verwekt in de geleerde wereld, hebben reeds bij hunne invoering vele vrienden gevonden maar ook lievigen tegenstand thans is men vrij algemeen van gevoelen, dat zij de voorkeur ver dienen boven de later vervaardigde batterij-elementen; plat ten elementen etc. etc., dié buitendien ook niet zoo ge makkelijk te applicoreu en te duur voor liet algemeen ge bruik zijn. De generaal-veldmaarschalk luitenant DE BER- VALDO. in K. K. Ooslenrijksehe dienst, reclameerde voor eeuigen tijd de eer der uitvinding; het is thans echter genoegzaam bewezen, dat die aan niemand anders dau aan den lieer Goldberger toekomtdie ook geenszins geneigd schijnt den roem af te staan die zijnen naam vereeuwigen zal. zoo lang er weer en wind is zoo lang zal er rheuma tismus zijn, en zoo lang zal GOLD,.KRCERS' naam nog door menigeen gezegend worden. Een néëmploijeerde aan een liefdadigheids gestjclu hier ter stede, eikentelijk voor de verkregene uitkomst, heeft ons medegedeeld, dat hij door de hulp van een GOLDBERG- SCHEN KETTING van eene rheumalische ziekte genezen is waaraan hij ncgpn weken zwaar geleden heeft. In twee da- ged lijds waren de pijnen verdwenen, waarvan hein ook niet een der vele middelen die hij gedurende zijn langdu rig lijden gebruikte, eens tijdelijk bevrijden koude. Uithoofde zijner niet onafhankelijke positie wil hij liefst zijnen naam onvermeld laten;liet orginele attest ligt echter in het verkoophuis ter inzage. Amsterdam, 26 Maan 1855. Hoofdpijn, aangezigts-tand- en oorpijn, krampkolijk maagkramp, borstkramp, hartkloppen, zenuwzwakte, beving, pijn in de lenden, stijft e in de leden, gewrichtspijnpootje, handjicht, vliegende jicht, zwakte der oogen, hardhoorigheid en alle andere rheumatische en zenuwziekten worden door deze KETTINGEN zeker en spoedig genezen- Zij worden voor 1.80 2.70 3.60 5.40 in onder staande depóts verkocht. AmsterdamVerkoophuis. Bergen-op ZoomD. Touwels. C. H. Veraart. Goes, Wed. C- Vreeke. Middelburg, depót van het Verkoophuis. SchoondijkeA. J. Bronswijk. Tholen T. J. Maas. Vlissingen, A. M. Kalbfleisch. Zierikzee, C. van Schaick. En in de bekende dépots in de andere steden. Ten dienste van heeren Ingenieurs, Opper-Commiezen, Opzigters, Dijkbazen, Aannemersenz., in de provincie Zee land is bij den boekhandelaar A. M. E. van DIS- HOECK te Zierikzeeuitgegeven en bij de boekhan delaars F. KLEEUWENS ZOON te Goes, a/1,25 verkrijgbaar gesteld waarop zal worden aanbesteed, het leggen van Kram-, Rijs- en van Steenglooijingen en Aardenwerkentot herstel en verbetering der Zeedijken aan de Calamiteuse Polders van Zeeland,gedurende het jaar 8855 met het on derhoud van al de werken tot den J Mei 8856, daar onder begrepen het leveren van alle vereischte materia len gedrukt in zak-formaatdoorschoten met wit papier en gebonden in half linnen. te gof.s, bij 1'. ki.eeuwens en zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2