«OEMffi COURANT. „No. 31. biiiiisl mm ismmw. 12*u' Jaargang. 15) april. urns- Da uit gave dezer' (ïourant geschiedt Maumbtgs en Donderdag* avonds^ uitgezonderd, op feestdagen. Dé //rijs per Invariant is f >1,7.5, franco pur post, f 3*90, De inzt GOES, 19 April. Heden avond ten 7 ure raadsvergadering. Leverde onze wal sedert eeuigen tijd door liet roeijen der boomen en gemis aan lommer voor een groot gedeelte weinig aanlokkelijks voor de liefhebbers van wandelenzij verheugen zich thans in eeue nieuwe beplanting en aanleg van voetpaden. - Door den kerkeraad van Nisse, is gisteren be roep gedaan uit het vroeger gemaakte drietal: Batteké van Sefiden en van der Weide, en zijn de meeste stemmen uitgebragt op ds. Batteképredikant te Breskens. In no. 68 van het Nieuws- en Advertentie-blad voor Zecuwsvlaanderen, komt een ingezonden stuk, uit Sluis door verschillende landeigenaren geteekend voor, waarbij zij tot de pachters hunner landerijen in het voormalig 4e district der provincie Zeeland gelegen, en uit overtuiging dat hunne landen tegen eenen zoo bil lijken pachtprijs zijn verhuurd, dat dezelve aan hunne pachters niet alleen een behoorlijk bestaan, maar tevens eenige winst of overschot opleveren en zoowel op dien grond, als uit christelijke en maatschappelijke begin selen, liet hoogst wenschelijk is, dat aan den nijveren arbeider een behoorlijk en vroeger berekend loon in den veld-arbeid verzekerd en uitbetaald blijvewaarop de daglooner,1 bij een' zoo kommervollen en toch geduldig doorgebragien winter, regtmatige aanspraak heeft en waar toe de landlieden bij den rijken oogst van J854, met de hooge graan- en veepxijzen zedelijke verpligt zijn "liet volgende verzoek rigten: l.Om, vermits er veeleer aanleiding bestaat bij den bloei van den landbouw, tot verbooging der arbeids- loonen, de onmogelijk te rcglvaa.rdi.gen en door som migen ingevoerde loonsvermindering niet na te volgen maar om gedurende den veldarbeid, minstens de van oudsher aan den verschillenden arbeid verhonden loonen te blijven uitbetalen, en 2. Om, zoo veel mogelijk, veldarbeid te laten verrigten en daartoe inzonderheid te gebruiken en de voorkeur te geven aau ingezetenen nan kun district. Zij vertrouwen dat dit, door hunne weldenkende pachters volgaarne zal worden nageleefd en algeineene navolging moge vinden, waardoor aan den arbeiderstand eenige vevademing en ook eenig overschot voor den volgenden winter zal kunnen te beurt vallen en waaruit tevens voor nijvere en overleggende werklieden, de gelegenheid zoude kunnen geopend worden oiu hunne gespaarde pen ningen (even als elders in ons vaderland plaats heeft) aan-eene zoo nuttig als weldadig werkende spaarkas toe te vertrouwen. "Volgens de Staats-Courant zijn in 1854 uit Nederland als landverhuizers vertrokken te zamen 36] I personen, waarvan alleen uit Zeeland 1004; 1256 hoof den van huisgezinnen, waaronder 90 welgestelden, 746 mingegoeden 403 behoeftigen. Het bevestigt zichdat Z. M. den koning, ver gezeld van Z. K. H. prins Hendrikin den loop der volgende maand zich naar het groot hertogdom Luxem burg zal begeven. In de drie eerste maanden van dit jaar hebben 's Rijks middelen 13,559,913 opgebragt. In dezelfde maanden van 1854 was de opbrengst 12,618,125. Den 16 dezer werd het stoffelijk overschot van den innig betreurden hoogleeiaar Niermeijer, op de be graafplaats te Leijden ter aarde besteld. De hoogleeraar Kistzelf diep getroffen, hield eene toespraak bij het graf, die door eCne zeer talrijke schare werd aangehoord en voorzeker het gemoed van zeer velen tot tranen bewoog. De waardige spreker wièrp eerst een blik op het duistere van Gods wégen in het zoo vroeg afsterven vgn een man wiens verlies voor wetenschap, kerk en vaderland zoo onberekenbaar groot wasschetste dat in krachtige trekkenwendde daarna de hartelijkste woorden van troost en bemoediging tot de naaste be trekkingen dankte zijne'leerlingenin gtooten getale tiding van adrertvnlien moet geschieden voor drie uren tics nam derwaarts opgekomenwaarvan eenigen de kist van de lijkkoets tot aan het graf hadden gedragenvoor deze laatste liefdedienst en wees hen op de navolging van het voorbeeld van hunnen gbüefdèri leermeester, als de beste vereering zijner nagedachtenis, riep den omstan ders de heerlijkste beloften en blijde hope des Chris tendoms voor den geest en eindigde met eene korte roerende bede tot God. Daarna sprak de heer II. IK Terpstratheol. siud. een woord van eerbiedige en hartelijke vereering en hulde aan den dierbaren afgestorvene en besloot met de bede, dat hunne overige hooggeschatte leermeesters hun nog lang mogten gespaard blijven. LC.) Door den algemeenen kerkeraad der ned. herv. gemeente te Amsterdam, is ter vervulling der vacature veroorzaakt door liet overlijden van den weleerw. heer J. Kortenhoef Smith, de- volgende alpbabetische nomi natie gemaakt. Twaalftal: 11. jAdriani, IJ. C. N. van Amerom11. Th. Blaauw, Th. A. Fruijn.J Hooijkaas Herderschee J. II'. v. d. Leeuw, H. OoltjaartU, jv. Ooslerzee J. 7J. Strieker, IJ. L. Linke, W. van Wetering, Az. II. Cats Wor, predikanten te Haarlem, Bolsward, l.eijdeu, Dordrecht, Nijmegen, Eemmes Buitendijks, Sneek, Rot terdam, Dordrecht, Leeuwarden, Breda en EnkhuizeiiJ -Uit Barneveld schrijft men, dat de noodlijdenden door den watersnood zachtkens hnnne zoo deerlijk ge- tijsterde woningen weder beginnen op te zoeken een vijftigtal zijn reeds vertrokken. Over hetalgemeen.prijzen zij zeer de gastvrijheid bij onze ingezetenen ondervon denlaten wij tot eer onzer logés er bij voegen, dat zij hunne gastheeren ijverig met huis- feu land-wefk hebben bijgestaan. Te Tilburg ziet men schier dagelijks eene me nigte paardenossen en koeijen doortrekkenwelke van hier naar Belgie en vervolgeus naar Frankrijk worden uitgevoerdeen belgisch koopman heeft gisteren bij de heeren gebr. v. d. (Jrierd te 'sBosch 46 ossen voor de som van 11,776 aangekocht, hetwelk gemiddeld/'256 per stuk bedraagt, ook worden sedert eenige dagen vele schapen in de provincie door fransclie kooplieden aan gekocht welke niet zoo als vroeger voor Engeland maar voor Frankrijk zijn bestemd. In de nabijheid van Coblenz, aan den weg naar Keulen heeft men eene groote begraafplaats uit zeer ouden tijd ontdekt en aldaar vele wapenen van verschil lende soort, als lansen, lange slagzwaarden, punten van pijlen en velerhande vaatwerk uit gebakken klei ver vaardigd gevonden. De door de Lei.pzi.ger Illustr. Zeilung uitgeschre ven prijsvraag van een zelfmat in 12 zetten is door verscheidene schakers in ons land opgelostbij loting is de prijs (een zilveren beker) verworven door den heer J. L. Bauens van Wijk-bij-Duurstede. RUSLAND TURKIJE. De hoop op een gunstig resultaat verdwijnt steeds meer en meer. Te Parijs en Londen wanhoopt men daaraan en meent men dat de oorlog met kracht zal worden voortgezet. Al berust deze meening op valsche geruchten en gissingende indruk bestaatverbreidt zich, wordt algemeen en op nieuw beschouwt men de vrede als een bijna niet te verwezenlijken eventualiteit. Te Parijs is eene dépêche van generaal Canroberl van 10 April openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de engelsche en fransclie batterijen eindelijk het vuur tegen de vesting met alle kracht hervat hadden. Volgens de dépêche was het vuur der geallieerden blijkbaar sterker dan dat der russen en stond alles gereed voor de aan vallers. De gewezen arabische emir Ab-del-kaderdie te Brussa in Klein-Azië verblijf houdt, werd te Kon- stantinopel verwacht; hij wilde aldaar keizer Napoleon komen begroeten. DUITSCHLAND. Te Weenen liep het gerucht, dat Oostenrijk neutraal Gewone advevteutien irord.cn d 20 ets. de. regel geplaatst, tcboorle-, huwelijks- en doodberigteu. van .1 6 regels d f.i.i10. behalve hef -egelregt. iddetgs. zou kunnen blijven, omdat de westersche mogendheden eene grootere uitbreiding geven aan hare eisclienbe treffende het derde punt van waarborg. Den 17 werd de tiende conferentie gehouden. Het gerucht wil, dat de russische instruction tegen de beperking van Bus- lauds '/.eeraagt in de Zwarte zee luiden ENGELAND Londen. De keizer en keizerin der franschen zijn te Londen aangekomen en door alle rangen met de. meeste geest drift ontvangen. FRANKRIJK.—PARUS. Den 4 April werd in de kerk der invaliden eene trouwplegtigheid voltrokken, waarbij de bruidegom een Zouave was, die zonder handen en voeten uit de Krim is teruggekeerd en ondanks zijne verminking, dé bruid, een jong en vermogend meisje, getrouw aau haar woord wedervond. De bruidegom ontving bij diezelfde gele genheid het kruis, van het legioen van eer uit handen van den keizer, die de plegtigheid bijwoonde; der bruid werd, namens de keizerin, een fraai geschenk' over handigd. De Monileur bevat een uitvoerig artikel betref fende liet gebeurde in. de Krim waarin behalve vele bekende zaken, de waarschijnlijkheid wordt aangetoond, dat het beleg van Sebastopol tot later zal opgeheven worden en de krïjgs-öperatiën in 't algemeen eene geheel andere rigting/zullen nemen. De maatschappij' der stieren vechters' té Madrid heeft, zégt men. eene zeer brommende petitie ingediend bij het gouvernement, om gedurende de expositie verlof te mogen hebben, om te Palijs stierengevechten te geven. Ze is door vele spaansche edellieden onderteekend en het uitzigt wordt er in gegeven dat ds beruchte stie renvechter, die in de laatste militaire revolutie zooveel rumoer gemaakt heeftSum de voorstellingen zal deel nemen. V Te Loudes in de Pyrenéen zijn ruim 40 huizen tengevolge van een sneeuwval ingestort, een tiental per sonen waren daarbij omgekomen. SCHOTSCHE VROUWEN TROUW. Opmerkelijk voorval onder de muren van Sebastopol. In het engelsche leger bevond zich een soldaat, die met eiken dag in zwaarlijvigheid toenam, terwijl zijne wapenbroedersmet wie hij dezelfde ontberingen en armoede verduurde, zigtbaar vermagerden en meer het uiterlijk aanzien van geraamten dan van levende schen- selen hadden; de bedoelde krijgsman onderscheidde zicli door nederigheid, dienstijver en groote dapperheid. Reeds in het gevecht bij de Alma gaf hij van zijnen moed vereerende bewijzen, maar het was vooral in den hevigeu strijd bij Inkermau, dat hij van zijne dapper heid en onversaagdheid de schitterendste bewijzen leverde, toen hij, 0111 e^n zijner krijgsmakkers, door eeue over- inagt van russen omsingeld, te redden, zich met eenen ontembaren moed te midden der strijdenden wierp en de voldoening mogt smaken zijn gevaarlijk maar edel doel bereikt te zien. Zulk een, boven allen lof verheven gedrag opende hem het uitzigt op eene welverdiende bevordering en onderscheidingmaar zijne bekende nederigheid deed hein verlangen van elke bslooning verschoond te blijven. Eensklaps was hij, tot elks verbazing, verdwenen en, hoe onwaarschijnlijk ookkon men zich niets anders voorstellen dan dat hij naar den vijand was over ge- loopen. Na verloop van 14 dagen echter keert hij terug, maar in eenen toestand die ieders medelijden opwekte, hij was blijkbaar lijdendeverbleekt en vermagerd zijne vroegere zwaarlijvigheid was ten eenenmale ver dwenen Zulk eene raadselachtige verandering in 's mans ge daante kon natuurlijkerwijze de aandacht zijner bevel hebbers niet ontgaan een onderzoek naar de oorzaak werd met de uiterste zorg ingesteld en leide tot de ontdekkingdat de dappere strijder gedurende de H

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1