STRANDVONDERIJ. No. 11171, 1000. TWEEDE OPHOEPING. DE PILLEN VAN HOLLOWAY l it de Hand te Koop. OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPING DU BARRY'S REVALENTA ARABICA Bestek en Foorwaarden wagen van een wapenstilstand die op den middag van den 24 te voren had plaats gehad. Voor het begraven der menigte lijken, die bij den bekenden uitval der russen in den nacht van den 22 op 23 gevallen waren. Een groot aantal fransehe, engelsche en russische krijgs lieden, zoo officieren als manschappen, hadden zich bij elkander opgehouden op het terrein tusschen het nieuwe russische buitenwerk voor den Malakoff-toren en de daar tegenover gelegen werken der belegeraars. Die krijgslieden hebben zich toen met eene zekere minzaam heid jegens elkander gedragen verscheidene officieren 'hebben zich niet alleen met elkander onderhouden (want de russische spraken meestal fransch,) maar ook elkander beleefdheden bewezen door het aanbieden van sigaren van vuur om te kunnen rooken en dergelijke Slechts enkele russische officieren bewaarden eene stroeve houding ën bepaalden zich tot eene vrij norsche begroeting. Eenige franschen zijn bij den heuvel (mameion) gesneu veld gevondenten blijkedat zij in hunne drift tot in de versterkingen des vijarids waren doorgedrongen. Uit een legerberigt van generaal Canrobert blijktdat het verlies der franschen heeft bedragen aan ge sneuvelden 13 officieren en 169 soldatengekwetsten 12 officieren en 361 soldaten. De russen hebben mede een zwaar verlies geleden als van circa 400 docden en bijna 1000 gekwetsten. DUITSCHLAND. In een bij den parijsschen Constitutioneel ont vangen schrijven uit St. Petersburg van 30 Maart leest men De grootvorst Koustantijn diegelijk men weetaan het hoofd der russische marine staatheeft bepaald dat alle stoomschepenzoodra het vaarwater vrij van ijs is, weder te ICronstadt en Sweaborg moeten komen. Geen andere, dan schepen van die soort zullen te water blijvende overige zullen opgeofferd worden tot verstopping van het vaarwater naar St. Petersburg.^ ENGELAND Londen'. Het groote uurwerk van het parlements-gebouw is thans voltooid en gereed om op zijne plaats te worden gebragt. De wijzers hebben eene lengte van 22 voet en zijn de grootste minuutwijzers der wereld. Iedere halve minuut gaat de punt derzelve bijna 7 duim vooruit. Het uurwerk loopt 8 '/2 dagen en laat zich slechts 7 '/2 dagen hooren, opdat door het zwijgen worde herinnerd aan het opwinden. Het opwinden alleen zal waarschijn- 1 ijk twee uren duren. De slinger heeft eene lengte van 15 voet. De heelnurklok is 8 voet hoog en ruim 9 voet in doorsnede, zij weegt tusschen 'de 2S0 en 300 centenaars, de hamer is 3 ctr. zwaar. De grootste der kwartieruurs-klokken is zoo groot als de groote St. Pau- lusklokdie 5 '/j ton weegt. De Times ergert zich over de wijze van uitdee- ling der gratificatiënaan invalide-officieren uit de Krim toegekend; want, terwijl b. v. sir Th. Trourbridge, een der dapperste officieren van het leger, 584 pd. st. ontvangt voor het verlies van den linker voet en het regter been is aan den generaal Torrensdie slechts eene kwetsuur aan de keel heeft gekregeneene som van 520 pd. st. geschonken; en aan den luitenant An- nesley nog geeu 100 pd. st. voor het verlies van 23 tanden en een stuk van den tong, terwijl de graaf v. Erroll 211 pd. st. erlangt voor het verlies van den regter wijsvingerenz De Tim.es zegtdat van de zeven russische ad miraals, die zich in Ssbastopol bevonden, bij het begin der belegeringnog maar twee zijn overgebleven. FRANKRIJK. --Pakijs. Volgens de Nouvelliste van Marseille hebben de russische krijgsgevangenen te Toulon verlangd dienst te nemen in het vreemdenlegioen; de Polen onder hen zouden naar men zegt, in het korps turkêche kozak ken treden wat de gewonde russische officieren en soldaten betreft, zoude men die op vrije voeten stellen en naar Odessa zenden. Te Marseille heeft eene zonderlinge grap plaats gehad. Een wagen, geladen met racinzaad (eene zeer krachtige purgatie) in eene der voorsteden om ver ge- gestort zijndezoo begonnen een aantal straatjongens dit zaad met gulzigheid op te smullen. Naauwelijks waren eenige uren verloopen of de gansche voorstad was in rep en roer. Langs alle kanten zag men vrou wen vol kommer bij de apothekers en doctors loopen. Hier sprak men van vergiftigingdaar van volkziekte, en reeds begonnen er zich zamenrottingen te vormen toen de doctor van de wijk de ontroering tot een alge meen lagchen kwam doen veranderen. Het ricinzaad of olienoten, door de straatjongens overweldigd en op gesmuld, had zelve den beleedigden eigendom gewro ken, door de kleine roovers zijn buikzuiverend uit werksel te doen gevoelen, 226ste STAATS-LOTERIJ. Prijzen van 1000 en daar boven. le Klasse. 3de lijst. No. 11 171, 18792,'2534, ieder 1000. MIDDELEN VAN VERVOER. GOESSCHE MAATSCHAPPIJ voor STOOM- ÏN ZEILVAART. april 1855. van Gors. Woensdag 18 'smoijf. 3. Vrijdag20 3. Maandag 23 4. vi» Rotterdam. Dingsdag 17 'sinorg. 7. Honderd. 19 730. Zaturdag 21 930. AGENTENte Goesde heer W. dr Focwte Rotterdam, de heer W. C. Wbldrager, te Dordrechtde heer J. Roest. Aanlegplaats te Rotterdam aan het Oude Hoofd te Dord recht aan het Groote Hoofd. Te Goes in het pakhuis der maatschappij en te Rotterdam in een ligter der maatschappij worden koopmans-goederen kosteloos geborgen. Bevallen van eeii' ZOONJ. E. van- dek MANDERE de Laat de Kantek. Kapei.i.e, [Zuid-Beveland,) 15 April 1855. Regthebbenden op 7 stuks EIKEN- en GRIJN- HOUTEN BALKEN, lang van 8 tot 10 el, waarvan 4 aan elkander verbonden door ijzeren bouten en beu gels, aangespoeld aan den zeedijk der gemeente Baar land, vervoegen zich tot reclame bij den burgemeester aldaar. Het BESTUUR der Bijzondere School der eerste klasse alhier, brengt ter ken nis der belanghebbenden, dat de REKENING derzelve tot 31 December 1854, is opgenomen en goedgekeurd; zullende dezelve veertien dagen ter inzage der belang hebbenden liggen ten huize van den penningmeester. A. de BRUIJNE, Voorzitter. C. C. van den BOSCH, Secret. zijn een beproefd middel voor waterzucht. Uittreksel van een brief van den heer P. William gedagteekend Meiford den 1 Maart 1852. Aan deh professor HOLLOWAY. Mijn heer! Dankbaar voor de wèldadige uitwerking die uwe pil len op de ziekte mijner echtgenoote hebben gehad reken ik liet mij tot eenen pligl u daarvan kennis te geven. Kort na de geboorte van haar laatste kindleed zij aan eene aanmerkelijke opzwelling harer voeten welke zich langza merhand over het gelieele Jigchaam verspreidende alle blij ken van waterzucht aantoonde, vooral daar zij zich in een voor deze ziekte gevaarlijken leeftijd bevond. Zij genoot de beste geneeskundige behandelingdoch te vergeefs. Toen beproefde ik uwe pillen, en ik gevoel mij gelukkig te kun nen zeggen, dat zij door deze volmaakt hersteld is. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen af 0.80. f 1,85, f3,00, f6,75, f 13.85, f 20,50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05 f 13,50. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen hij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber- gen-op-Zoom. Den heer J. Straatmanhoofd-depöthouder te s'Bosch. alsmede te Londen ,Stra»t 244, HOLLOWAY'S éta blissement. Eene BAROUCHETTE voor zes personen Ssgygg^S. met knechts-zittingalsmede een1 DUB- fcKEïÊt BELEN LESSENAAR voor twee personen; te bevragen bij de uil gevers dezer. Op Donderdag den 19 April 1855°, des morgens ten 10 uren aan het veer op CoHgeen te Wolphaarsdijkpublieke verkooping van eene groote partij -IHOUTKVARENals nieuw bezaagde EIKEN en GREINE PLANKEN SCHALEN, DORPELS, RIBBEN, EIKEN MEST PUTPALEN, SCHEEPS VALLEN en LUIKEN, eenige ZEILEN, enz. tem overstaan van den griffier Mr. P. J. A. KAN DAM. Op Woensdag den 18 April 1855, ||g| des voormiddags 10 ure, in de So- 'e laflewW cieteitzaal te Goes;, van zeer nette en wel onderhoudene HUIS9KEUBELEN en HUKSHOUOBLIJKR GOEDEREN waaronder eene groote partij zeer fraai PORCELEIN. ten overstaan van den griffier Mr P. J. A. VAN DAM. tgQj|> Op Woensdag den 25 April 1855 Rij en volgende dagentelkens te be- reffiw ginnen des voormiddags 10 ure, ten Mffirmnra sterfhuize van Mejufvrouw de weduwe DE WIT, te Bieselinge op den dorpe aldaar. Van eene zeer aanzienlijke partij manufac turen, bestaande in LAKENS BOMBAZIJN, diverse soorten van LINNENSDIEMIETSER VETGOED gedrukte en andere KATOENENZIJ DEN STOFFEN, eene groote partij eclite BRABAND- SCHE KANTEN en verdere tot het Manufacturiers- vak behoorende GOEDEREN; wijders verschillende KRUIDENIERS-WAREN, BORSTELWERK, MEU BILAIRE- en andere GOEDEREN, benevens einde lijk eene groote partij ongemunt GOUD en ZILVER. Deze Goederen zullen Maandag en Dingsdag vóór den kpopdag voor een ieder te bezigti- gen zijn. Bij L. BANNET, geadmitteerd Debi- tant der Nedèrlandsche Staats-Loterij, te Elle- woutsdijkis in de eerste klasse der 226ste Staats-Loterij, onder de handteekeniug van J. P. BUR GER te Goes, op Bij denzelven zijn als nog te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN, in koop en huur. volgens Prijs-Courant. Worden in alle oorden der wereld wonderen door de StKTAljEWTA gewrocht, ook in wijhe (Overijssel) weet men er veel goeds van te vertellen. Heeft zij elders on gelukkige lijders de gezondheid hergeven, angst en kommer in blijschap veranderd, de tranen van bedroefde ouders af gedroogd, ook hier kennen wij hare zegeningen en nog op het oogenblik vertelde mij een heerdie lang aan eene maagkwaal sukkelde, dat hij aan de zijne gezondheid te danken heeft. WIJHE, 1 Maart 1855. p. Westhoff. Den heer SWEMMF.LAAR te Nijmegen. MIJNHEER! Mijn oudste dochterje leed sedert eenigen tijd aan maag zuur, waartegen de gewone middelen te vergeefs zijn ge bruiktdoch na het gebruik van de K K V A IsKK T\ is zij spoedig van deze lastige kwaal verlost en heeft nu eene goede spijsvertering; ik schrijf u dit opdat anderen in het zelfde geval er hun voordeel mede kunnen doen. BATENBURG. C. F- Hoffmann, 25 Maart 1855. Gep. Kapt is zonder twijfel van alles wat de mcnsch nuttigt het ge zondste voedsel. Ligt verteerbaar, bloedzuiverend en gere geld op de functien werkende, is zij voor gezonden en zie ken aan te bevelen. Wie ze slechts 14 dagen gebruikt, zal ondervinden, welke goede uitwerking zij op de gezondheid en op de gemoedstemming heeft, en hij zal zich gemakkelijk overtuigen, hoe zij, op den duur gebruikt, het ligchaam krachtig en sterk maken moet. Nb. Zij is voedzaam, kracht gevend en goedkooper dan de meeste voedingsmiddelen, daar men van een lepel vol een geheel hord soep maakt. Bij onpasselijkheden en maagziekten van minder belang ge- gebruikt men ze alleen als ontbijt: bij ingewortelde kwalen en ernstige ziekten inoet zij zoo dikwijls als mogelijk ande re maaltijden vervangenen daartoe kan zij afwisselend toebereid gorden, zoo als de gebruiksaanwijzingen aan geven. De prijs der REVALENTA is'87Jc. 2. f 3.50, 8. 16. Dubbel geconcentreerde 4 ƒ7 f 16 24. Hoe grooter de bus hoe voordeeliger de verhouding tus schen prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande dépóts. Amsterdam, Verkoophuis. Axel, J. W. Verbeek Vrolijk. Bergen-op-Zoom. D. Pouwels en P. F. Appelboom. Goes, G. VREEK.E Wed. Middelburg, dépot van het Verkoophuis- Oostburg, Mej. P. J. Geelhoed. Schoondijke, A. J. Bronswijk. Tholen, T. J. Maas. Vlissingen, A. M. Kalbfleisch. Zierikzee, C. van Schaick. En in de bekende dépots in de andere steden. Heden morgen zijn ran hier en fWjjrnA. van het Zijpedoor tusschenkomst van den ondergeteekendenAgent van het kantoor YINESBERG 4 CO. te Rotterdam, ongeveer 70 perso- 4P||^|ï|pSg| nen naar AMERICA vertrokken. In (leze week volgen nog een 20tal langs Antwerpen, terwijl tegen het begin van Mei zich nog verscheidene Zeeuwschefamilien gereedmaken. Die dus van deze gelegenheid wenschen gebruik te maken, kunnen voortdurend de noodige inlichtingen bekomen aan de bekende kantoren. Goes, 16 April 1855. P. VERTREGT. Aan heer en Ingenieurs, Opper-Commiezen, Opzigters, DijkbazenAannemersenz.in de provincie Zeeland, zij berigtdat bij den boekhandelaar A. M. E. van DISHOECK te Zierikzee, wordt uitgegeven en bij de boekhandelaars E. KLEEUWENS Sc ZOON te Goes, binnen weinige dagen a f 1,25 zal verkrijgbaar zijn: waarop zal worden aanbesteed, het leggen van Kram-, Rijs- en van Steenglooijingen en Aardenwerken, tot herstel en verbetering der zeedijken aan de Calamiteuse 'Polders van Zeelandgedurende het jaar J855 met het on derhoud van al de werken tot den d Mei J856, daar- 'begrepen het leveren van alle vereischte Mate- gedrukt in zak-formaat, doorschoten met wit papieren gebonden in half linnen. te soes, bij f. kleeuwens en zoon.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2