««ESSCHE COURANT. 188s. .No. 30. 43s" Jaargang, MAANDAG 16 APRIL. BiCTwii GEMEENTE-RAAD TE GOES, Billijk HISggTiJlIIilio De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f ^,75, franco per post t 3,90. De inzending van advertentieu moet geschieden vóór drie m en des namiddags. Gewone advertentieu worden a 20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-, huwelijks- en daodberigten, van d—6 regels d f d,20. behalve het zegekreet. OPENBARE VERGADERING TAN DKN TEN BAADHÜIZE ALDAAR. OR DONDERDAG DEN J9 APRÏL J855 DES AVONDS TEN 7 UBE. PUNTEN VAN BEHANDELING. 1. Voortzetting der beraadslagingen over de bezwaren tegen het verleenen van subsidie aan het algemeen armbestuur. 2. Beraadslaging over de gewijzigde begrooting 1855. 3. Uitnoodiging tot intrekking van het besluit betref fende de bezwaren van den heer Mr. I'. N. van DF.it Bilt, tegen zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag. 4. Benoeming van een lid in de commissie voor dé scholen van minvermogenden. 5. Idem in de commissie van toezigt over de weef fabriek. 5. Voordragt van een regent der godshuizen. 7. Overlegging proces-verbaal der kas-opneming van den gemeente ontvanger. 8 Idem van het jaarverslag betrekkelijk den toestand der gemeente over 1854. 11 Y#J K TIJ IJ 1YG Op Zaturdag den listen April 1855, des voormid dags ten 9 urezalonder nadere goedkeuringdoor den Commissaris des Konings in de provincie Zeeland, ofbij zijne afwezigheiddoor een der leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-In- genieur van den Waterstaat, in het 11de district, aan het lokaal van het provinciaal bestuur te Middelburg, worden aanbesteed: Het vernieuwen of nieuw leggen van KRAM- RUS: en BKZ0D1NGS-WERKÉN alsmede het maken van STEENGLOOIJINGEN en AARDE WERKEN, tot' herstel en verbetering der zeedij ken aan de Calamiteuse polders van Zeeland, ge durende het jaar J855 met het onderhoud van al de werken lot den J Mei J856daaronder begrepen het leveren van alle vèreischle materia len en zulks in 35 perceelen van aanbesteding. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijvingen opbod. Het bestek der bovengemelde aanbesteding zal ter lezing liggen aan het lokaal van het Ministerie van Binüenlandsche Zakenaan dat van het Provinciaal Bestuur van Zeeland, te Middelburgen op alle zoo danige plaatsen, alwaar gewoonlijk de bestekken van waterstaatswerken in gemelde provincie ter lezing ge legd worden. Zullende acht dagen te voren, met uitzondering van den dag vóór de besteding, de nóodige aanwijzing in loco worden gedaanen voorts nadere informatien te bekomen zijn bij de Ingenieurs van den Waterstaat te Middelburgte Goes, te Tholen, te Zierikzee, te Bres- kens en te Neuzenbij elk voor zooveel zijn arron dissement aangaat en bij den Hoofd-Ingenieur te Mid delburg voor het geheel. Be Minister van Binnenlandsche Zaken VAN REENEN. NB. De gegadigden worden verzocht volledige bil jetten in te leveren, aanduidende hunne namen en voor namen (voluit), hunne woonplaats, het nummer van het perceel en de som (voluit). Gedrukte billetten zijn te bekomen bij U. F. AUER, drukker van het gewestelijk bestuur. Bekendmaking^ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van GOES, verwittigen bij deze een iegelijk die zulks zoude mogen aangaan Dat de lijst der bij besluit van heeren gedeputeerde staten dezer provincie, van den 30 Maart 1855 no. 88 (Provinciaal Blad no. 40,) bevoegd erkende be oefenaren van de onderscheidene takken der GENEES KUNST .in deze provincie over het jaar 1855, mits gaders de lijsten van de heelkundige werktuigen, welke de plattelands-heelmeesters eit der geneesmiddelen en werktuigen Welke de apothekers, geneesheeren heel- en vroedmeesters ten platten lande geëtabliceerdof in plaatsen alwaar geene plaatselijke commissie van genees kundig toevoorzigt gevestigd iswoonachtig moeten voorhanden hebben, van de voorwerpen welke de droo- gisten, niet beneden de bij elk derzeive bepaalde hoe veelheden mogen verkoopen en van de vergiften, welke in de winkels moeten afgesloten worden zoo als de zelve bij besluit van welgemelde heeren gedeputeerde staten dezer provincie van den 6 en 13 Mei 1853, no. 10, (Provinciaal Blad no. 75,) zijn vastgesteld, van heden af ter griffie voor de belanghebbenden ter visie liggen, dagelijks, uitgenomen Zon- en Feestdagen,van des voormiddags negen tot des namiddags twee ure. Gedaan ten raadhuize van Goes, den 14 April 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. GOES, 16 April. Van heden morgen vroeg, heersehte hier eene groote drukte met het vertrek van een 46tal landverhuizers uit dit eiland naar Rotterdam, en verder naar America, die met bagage in de goessche boot scheep gingen; groot was de toeloop der nieuwsgierigen, terwijl menigeen voor altijd afscheid van nabestaanden of bekenden nam. Aan het Zijpe zullen die nog door een 30tal gevolgd worden, en alleen uit dit eiland maken zich tegen Mei weder een 50tal tot vertrek gereed. Naar wij vernemen heeft het vak der posterijen wederom eene nieuwe uitbreiding ondergaan, zijnde bij ministeriëele resolutie bepaald; dat te Ellewoutsdijk en te 's Heerenhoek hulp-kantoren zullen worden opgerigt, waar tot hiertoe alleen bestelhuizen gevestigd waren. In den morgen van den 12 April omstreeks 6 ure ontstond ev brand in den stal van L., in de Noord straat te Hontenisse. De dadelijk toegesnelde buren trokken met haken het brandende gebouw omver, waar door alle verderen voortgang der vlammen gestuit en het blusschen gemakkelijk werd. Een varken is in den brand omgekomen. De oorzaak van den brand is on bekend. De synodale commissie der ned. herv. kerk zal den Ssteu Mei hare zitting hervatten. Men schrijft uit LeijdenDen 10 dezer over leed na eene kortstondige doch hevige ziektein den ouderdom van 40 jaren en 6 maandende WelEerw. Hooggeleerde heer Dr. A. Niermeijerhoogleeraar bij de faculteit der godgeleerdheid aan 's rijks hoogeschool alhier. Grootonherstelbaar groot is het verlies, dat zijne diep bedroefde weduwe-met hare vijf jonge kin deren treft. Maar ook de hoogeschool, wie hij sedert de laatste twee jaren als leeraar steeds tot sieraad ver strekte mist niet minder dan de gemeentewaarvoor hij van tijd tot tijd optrad en die hij als mede-opzie ner diende, de wetenschap en de godsdienst hebben stof tot treuren bij dat verlies. Van hem was nog veel te verwachten, na hetgeen reeds door hem was verrigt en de onverdeelde en ijverige toewijding van tijd en vermogens en krachten aan de beoefening der wetenschap scheen de hoofdtrek van zijn karakter te zijn, waaruit voor de vorming van toekomstige leeraars veel vruch ten konden gehoopt worden. In plaats van wijlen ds. A. Niermeijer, zal waar schijnlijk prof. Schollen aan de vertaling van het Nieuwe Testament voor een gedeelte werkzaam zijn. Den 13 is eene vloot van ruim 100 Enkhuizer en Urker visschersschüiten uit de haveu van het Nieuwe Diep naar de Noordzee gezeild om schol te vangen. De dorps-organist te Roden heeft al zijne goe deren gelegateerd aan het orgel, dat hij ruim eene halve eeuw besjieelde. Kerkvoogden hebben bereids met dank baarheid de nalatenschap aanvaard. Nopens het voornemen tot vermeerdering van h'ét getal leden der tweede kamer van de Staten-Geueradl met driewil men weten, dat het plan zou wezente Amsterdam, Rotterdam en in een der districten vhn Vriesland een lid meer te doen verkiezen. Te Amsterdam is dezer dagen overleden de Wed. in den ouderdom van ruim 100 jaren. Zij laat na 5 kinderen en 2 behuwd-kindevenwaaronder er reeds zijn van 83 en 85 jaar, voorts 32 kleinkin deren 80 achter-kleinkinderen en '1,4 achter-achter kleinkinderen. Niet genoeg dat men tegenwoordig te 's Hage ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood oesters kan eten, Waarvan de prijs 2 het honderd) door den vischkooper Legel aan die ongelukkigen. wordt overgemaakt; thans heeft ook de heer Swaap zijne lik- dovenpleisters voor f 1 verkrijgbaar gesteld, onder be lofte de opbrengst voor hetzelfde doel te besteden Te Schiedam heeft den 27steu Maart jl. weder eene zamenseholing plaats gehad van een honderd vijf tigtal menschen, die schreeuwdendat de colporteur der Evangelische maatschappijdie aldaar ijverig en met vrucht werkzaam isder stad diende uitgebannen te worden en zijne boeken moesten verbrand worden. Eenigen der oproerlingen schopten tegen zijne boekeu- tasch, enkelen zelfs wierpen met steepen. Vertrouwen de op de bescherming, waarop bij, aanspraak heeft als een staatsburgerdie zich beweegt binnen de grenzen der wetgaat hij echter bedaardelijk zijnen gang. De boterkooper en hofleverancier A van Leeu wen te Delftheeft de eerste nieuwe gras-boter aan 'Z. M. doen aanbieden. In den nacht van jl. dingsdag op woensdag is in de protestantsche kerk te 's Hevtogenbosch eene bru tale diefstal, waarschijnlijk door meer dan een persoon gepleegd. Om de diaken-kamer te bereiken hebben de dieven niet minder dan vier deuren moeten openbreken, waartoe zij van al die deuren de sloten in 't vierkant hebben uitgezaagd; hiergekomen vonden zij eene groote ijzeren geldkist, doch daar deze zekerlijk of te groot of te zwaar was om ze geheel en al mede te nemen, besluiten zij deze insgelijks open te breken hetgeen hun echter na alle mogelijke inspanning niet is mogen gelukken. Na de hengzeis van deze te hebben stuk geslagenwaartoe zij zeer zware werktuigen hebben noodig gehadstuiteden zij echter nog op een geheim slot, hetwelk zij niet konden openen; dit deed hun echter den moed nog niet opgeven en beproefden zij het deksel der kist stuk te slaan, hetgeen hun echter almede niet is gelukt, alleenlijk hebben zij het zooverre krom kunnen slaandat er een geheele mans arm doorheen konde toen echter werd hun door een tweede geheime deksel den toegang belet, waarom zij hun opzet moesten op geven hetgeen zeer gelukkig' Was, daar deze kist eene groote waarde scheen te bevatten. Een sommetje van nog geen zes gulden, uit eene opengebrokene kast mede genomenwas voorzeker eene schrale belooning voor zoo veel moeite en inspanning. Nog is men de daders niét op het spoor. Volgens een belgisch dagblad is den 4 dezer eene moordpoging begaan te Ploegsteert door een kind van 7 jaar op een ander van 2 >/2 jaar. Men zegt, dat de misdaad met de volgende omstandigheden bedreven is: de moeders dezer kinderen vrouwen van daghuurders en buren waren voor eenige dagen in twist geraakt. In de afwezigheid der eene vrouwheeft de andere haar kïein-dochtertje, onder voorwendsel van te spelen, binnen gelokt. Daarnaeen mes en een hamer aan haar eigen zoontje gevende, heeft zij beide kinderen in dezelfde kamer gesloten en is vertrokken. De kleine deugniet heeft zich van het mes en den hamer zoowel bedienddat er bijna voor het arme slagtoffer geene hoop meer is van nog het leven te behouden. Meer dan vijftig vlaamsche fabriekanten van kant werk zullen voortbrengselen hunner nijverheid naar de tentoonstelling te Parijs zenden. RUSLAND TURKIJE. Bijzondere brieven uit de Krim vau 27 Maart ge-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1