BARELLA, OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPIM. J. A. C. VERMANDE. ■M. A. RAMONDT. J. L0BETHAL S ESSENCE DE ZALF EN PILLEN VAN BOLLOWAY, Openbare Ferkooping onze haven en .liet sas geschikter te maken voor de vaart der stoomboot. Die rijkelijke belemmeringen uit den weggeruimd zijnde zal daardoor alle oponthoud ver meden zijn. Naar wij vernemen zal ds. C. Giltay PAz.pre dikant te 's Heer Arendskerke, eerstdaags in het door de algemeene synode aanbevoiene ambtsgewaad voor zijne gemeente optreden. In de daartoe benoodig-de kosten is van wege de kerkelijke administratie op de meest kies- sche wijze voorzien. Voor de gemeenten te's Heer Abtskerke en 'sG ra- venpol der thans onder het bestnnr van denzelfden bur gemeester, is tot veldwachter benoemd A.van Hertum, vroeger deze betrekking voor 's GravenpolderHoede- kenskerke eti Kwadendamme waarnemende. Voor Hoedekenskerke en Kwadendamme tot veld wachter M. Rijks; tot geregtsdienaar P. Walravenin plaats van JWalraven als zoodanig verplaatst naar Bath en voor Baarland tot veldwachter G. Schweiliurcl. Volgens.de door dg gedeputeerde staten van Zeeland vastgestelde lijst" der bevoegd erkende beoefenaren van de1 onderscheidene takken der geneeskunst in Zeeland voor IS 55zijn geadmitteerd 44 medicinse doctores, 15.chirurgim doctores, 59 heelmeesters, 107 heelmees ters ten platten lande, 2 gepensioneerde officieren van gezondheid 2e' Idasse25 artis obstetric® doctores 1Ï8 vvoedmeesters62 apothekers 32 vroedvrouwen 2 droogisten en 1 tandmeester. De bedding der rivieren wordt in de zoo door het water getijsterde provinciën lager. Reeds zijn ver schillende afsluitingen daargesteld terwijl met kracht aan de verhooging der ringkaden wordt voortgewerkt. Eenige dagen geleden is in de nabijheid van Gro ningen eene boerenplaats verkocht met eene zeer slechte behuizing, met de beklemming van p. m. 50 bunders groen- en 'bouwlandvoor eefle som van f 32,000. Deze landerijen zijn op verre na niet de beste in die provincie, daar een aanmerkelijk gedeelte door eene lage ligging bij den wintertijd aan overstrooming is bloot gesteld. Dezelfde boerenplaats' is door den vorigen ei genaar ingekocht voor 11,000 en door diens voor ganger voor f 4000, alles binnen de laatste vijftig jaren. Op goeden vrijdag zijn te Utrecht de boekwin kels van de leden van het collegie aldaar, gesloten ge weest, 't geen natuurlijk bij de niet-ledeii, den vromen wensch heeft doen ontstaan dat het gansche jaar uit goede vrijdagen bestond. De heer C. EnschedéBurgemeester van Eg- mond-aan-zee, en de heer G. de Groot ingezetenen van die gemeente, hebben uitnaam van wijlen Z. M. Keizer Kicolaas I eene medaille ontvangen, en een 30 tal in woners van Egmond eene aanzienlijke som geldsvoor het redden der equipage van de in Sept. j.l. gestrande russische koopvaardijschepen Louisa en Wanskapen. Men meldt nit Zandvoort, dat de werkzaamheden aan het ligten van Zr. Ms. stoomschip de Cycloop reeds sedert drie weken in vollen gang zijn en dagelijks worden voortgezet. "Vrijdag is een begin gemaakt met de opvijzelingwaardoor het schip een nederl. el is gerezen en er hoop bestaat dat geheel de kiel Zaturdag zigtbaar zou zijn. De 'gouvermenten van Nederland en van het ge- meenebest Venezuela zijn in 'onderhandeling over eene door eerstge,noemde regering' gestelde vordering tot schadevergoeding ten behoeve van omtrent 200 Neder landers, meereiidcels joden, die door de ingezetenen van Venezuela van hunne bezittingen Izijn beroofd geworden. Een gemeente ontvanger in den omtrek van'sBosch, die niet zelden zijn werk maakte van notarissen in hunne praktijk door middel van onderhandsche acten te on derkruipen welkeacten naar algemeen gebruik van nietigheden wemelen, is eindelijk in een strafgeding ter dier zake als beklaagde gevallen. Hij had, name lijk, eene onderhandsche koopacte verleden, en bij het vernemen dat de partijen niet kouden schrijven heeft hij elk der belanghebbenden eene pen in de hand ge- geien, die pep zelf bestuurd en zoodoende hunne na men laten schrijven, waarna hij met een' der aanwezi gen schriftelijk onder de acte verklaarde, dat de naam tekeningen in hunne tegenwoordigheid door partijen waren ter neder geschreven. De officier van justitie heeft tegen dien gemeente ontvanger gevraagd regtsin- gang met bevel van gevangenneming ter zake van valsch- heid in een oriderhandsch geschrift. oratorium eli AS. Wie «nel ons gis twen avond de uitvoering van dit orato rium bijwoondedit kunstwerk van den beroemden MEN delssohn Bartboliiy. gevoelde voorzeker den indruk van het Seoone en verhevene in deze compositie. Op ieder die slechls gevoel bezital mist hij liet dieper doordringen in de bij zondere schoonheden vati eenen kunstkenner of liefhebber, kan flit zijne uitwerking hebben. Dat Goes dan ook prijs stelt op zulke geniale voortbreng selen, getuigde de opkomst; dat men ook elders daarvoor niet onverschillig is. de bereidwilligheid waarmede ver schillenden hunne talenten veil hadden om aan deze uit voering de meest mogelijke volkomenheid te geven, die dan ook naar oordeel van bevoegden zoo hoogst gelukkig slaagde. Hoe gaarne zagen wij onze pen door kenners bestuurd hoe gaarne zagefi wij ons in staat, de hoorders ook het door ons niet genoeg gewaardeerde te herinnerengewis het Sesmaakte genot werd verhoogd, het kweekte, het wakkerde ij velen de liefde voor de toonkutist aan dit nogtans moeten wij bekwamer banden tóeverti ouwendie, konden zij daartoe opgewekt wordenzëfter hunne moeite zouden beloond zien. Is het noodig te wijzen op de vele moeiten en opofferin gen welke de heer van den Bosch als ijverig en bekwaam directeur in de eerste plaats toekomt, op de bereidwilligheid, waarmede zoo velen hem ter zijde stonden opdat hij zich zoo eervol van zijne taak kwijtleom allen daarvoor hulde te brengen? dit mogen en durven wij verzekeren van neen, en ontbreekt ons dan ook de noodige kennis om naar waaide die meesters en dilettanten welke zich meer bijzonder on derscheidden in hunne voordragt te beoordeelenieder gevoele voor zich het aangename van medegewerkt te hebben tot het verschaffen van eenen kunst- en hoogst genotvolleu avond. Zij dan de wensch vervuld, die naar wij vernemen, later fn den avond in eenen vriendschappelijke!! kring van meesters, dilettanten, leden der verschillende afdeelingen en meerde ren geuit werd, dat de onderlinge goede verstandhouding tussche» de verschillende afdeelingen der Maatschappij van Toonkunst in Zeeland blijve bestaan, en ook de op prijs ge stelde medewerking van zooveel anderen steeds grooter worde, opdat de kunst hloeije en het gevoel voor het schoone. nog meer algemeen worde. Dit reeds blijke in het volgend jaar, nu ons het blij voor uitziet geopend is, dat dan in deze stad het 3de zeeuwsch muziekfeest zal gehouden gorden! Goes, 12 April. J. M. mil iiwiimi vaii de volgende artikelen ie Goes, van den 1 tot en met den 15 Maart 1855. Met inbegrip der rijks- en plaatselijke belastingen. Tanve f 12,50. Rogge f 9,50. Vroege gerst f5,65. Late gerst f 5,40. Paardeboonen f 7,60. Groene erwten f 10,30. Tarwe meel f 14,50 Rogge meel f 11,15. per mud Boter f 1,10. Noord-Hollandsche kaas f ,50. Stolk- sche kaas f,50. Leidsche kaas f ,50. Wittebrood, f ,36. Tarwe brood f ,23. Rogge brood f ,13. Ossen vTeescli f ,70. Koeijen vleesch f ,65. Kalfs vleesch f ,65. Schapen vleesch f ,50. Lams vleesch f,40. Yersch varken vleesch f ,70. Gerookt varken vleesch f ,80. per ned pond. Vroege aardappelen f 3,Late aardappelen f 3,50. per mud. IJpen hout f 7,Esschen hout f 7,de wisse. Groote tak- kebossen f 14,Kleine f 7,per honderd. Steen kolen f37,50. de J500 pond. Turf van Run ,60. de dubb. mud. Kaarsen ,75 17 ct. 13 BROODPRIJZEN naar de vroegere Witte brood 36 ct. Tarwen brood 23 Tarwen kropbrood. 19 Masteluin brood Rogge brood 226ste STAATS - LOTERIJ. Prijzen van 1000 en daar boven. U Klasse. 1ste Lijst. No. 16702 en 2706, ieder 1000. 2de Lijst No. 18330, ƒ20,000. No. 16489, 5000. No. 10695, f 2500.'No. 7504 en 3009, ieder/1250. No. 17385, 16687, 1127, 7681 en 14017, ieder ƒ1000. Heden overleed tot onze bittere droefheid, ons eenig- geliefd kind, JOHANNA, in welks bezit wij ons slechts 10 maanden mogten verhengen. G. de "WILDEMAN van LAKERVELD KELLERMAN. A. G. van SONSBEEK. 's Heeeenhoek, 6 April 1855. I)e veelvuldige bezigheden door vertrek naar eldersheeft ons verhinderd om bij alle familie, vrienden en bekenden onze afscheidsgroet te brengennemende dit blad te baat om langs dien weg aan onzen wensch te voldoen bevelende wij ons bij voortduring in UEd. aandenken en vriendschap. P. van WASBEEK. H. J. van WASBEEK, Goes, den 9 April 1855. Visser. Gebruiksaanwijzingen van deze middelen worden gratis afgegeven. -AmsterdamVerkoophuis. AxelJ. \V'. Verbeek Vrolijk. Bergen op Zoom, D. I'ouwels. P. F. Appelboom C. H. Veraart. Goes, Wed. C. Vreeke. Middelburg, dépot van het' Verkoophuis. Schooudijke, A. J. Bronswijk. ZierikzeeV'G. van Schaick, Ocht- man Bal. Eu in de bekende dépots in de andere steden. De ondergeteekende brengt ter kennis, dat de WAGENDIENST tussehen IJERSEKENDAM en GOES, met den 24 April 1855, geheel zal worden gestaakt. AARNÖÜT WISSE. IJerseke, den 10 April 1855. De ondergeteekende, deurwaarder in het Arrondissement Goes, residerende te Hein- kenszand, beveelt zich aan tot het houden van Op eene civiele prijs en spoedige exacte liquidatie kan men staat maken en desweggns inlichtingen beko men bij diegenen, welke hem reeds de gunst schonken. Nadere informatien ten zijnen tvoonlmize te Hein- Ontvangen puike WESTFAALSCHE HAMMEN, by J. DAGEVOS, Oprei Groote Markt, wijk A. n°. 14 *q_* De ondergeteekende berigt, weder ruim gesor teerd te zijn in vele soorten van TAPIJT-GOEDE REN, CARPETïEN, SPAANSCHE MATTEN en wat verder daartoe behoort. Beveelt zich bij deze beleefdelijk aan. Goes, 12 April 1855. Nieuwstraat. EAROMETER-MATCIÏÉ van Amsterdamis alhier gearriveerd met een fraai assortiment BAROMETERS en THERMOMETERS, naar de nieuwste smaak. Hij re pareert alles dit vak betreffende, en is gelogeerd bij den heer H. WEKRI, te Goes. voor borsllijdend en borsttering, welke daardoor gemak kelijk worden genezen, 4 gulden het flëschje met gebruiks aanwijzing. Dr. Pinter's OORPII^LKIV tegen de doofheid, kleine in watjes gewikkelde pillen 2.50 het doosje van 60 stuks. Whitté's OOGWATER, dat oogontstekingen zeker en j spoedig geneest en ook voor gezonde, maar zwakke oogen j zeer wordt aanbevolen, 90 cent het fleschje. KnmmerfeUVs WAUCHWATKR tegen sprouw, daauw- j wurin, puisten, huiduitslag en meer andere huitziekten, en i dat levens als schoonheidsmiddel gunstig hekend is; 4.50 I de flesch. een zuiveringsmiddel hij be- dorvenë lucht: een paar droppels, die men in een vertrek laat verdampen, verdrijven alle schadelijke dampen; in ver houding van een drtippel tot een eetlepel met water ver mengd geeft het een zuiververwarmend en altijd f'risch pepermunt water; 40 <;eöt het flëschje. hebben weder eene bewonderenswaardige genezing ten gevolge gehad van een zeer of open heen. Uittreksel uit eenen brief van den heer C. Pollart, droogist te Devenport, CalharinasUaat no. 30, gedagteekend 19 Mei 1853. Aan den professor UOLLO- WAY: Mijnheer de heer Blanker te Cbarllottestreet bij ..De von port, was sedert zeven jaar lijdende aan eene wond in het regterbeen, hij beproefde alle bedenkelijke middelen, doch te vergeefs. Eindelijk nam Mj zijne toevlugt lot uwe zalf en pillen waardoor hij binnen wéinige weken werd genezen en thans' bevind hij zich in den besten staat van gezondheid. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt, Doosjes pillen a f 0,80, fl,35, f3,00, f6,75, f 13.85, f 20,50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05 f 13,50. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlindenj te Ber- gen-op-Zooin. Den heer i. Straatman, hoofd-depóthouder te s'Bosch. alsmede te honden 'Strant 244, HOLLOW AY'S éta blissement. Op Maandag den 23 April 1855, des avonds te 6 uren precies, zul len de kinderen en erfgenamen van wijlen JACOBUS van LIERE en mede wijlen LEUNTJE STAAL, in het gemeentehuis te Kloetinge publiek en aan de meestbiedende presenteren te ver- koopen 1°. Een hecht, sterk en welbetimmerd WOONHUIS en ERVEstaande en gelegen op het dorp van Kloetinge, gemerkt n°. 69, De hombre van 1 bunder, 41 roeden, 70 ellen KAP- en WISSEBOSCH aldaarsectie A n", 380even buiten en aan het noordeinde van het dorp. Aldaar bezuiden den breeden wegsectie B. n°. 35S en 359 2. bunders52 roeden19 ellen WEIDE. 4°. In de gemeente van Kaitendijke, ia Braanjen- hoek sectie B. n°. 335 350351 en 353 2 bunders, 32 roeden 85 elfen WEILAND. 5°. Een WOONHUIS en ERVE, staande en gele gen aan den wal te Goes, sectie D. n°. 1075. Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A. SmALI.eg jnge te Goes Op Vrijdag den 27 April 1855, des voormiddags ten 10 uren in de herberg bij P. de Broe- kert te Gravenpolderpu blieke verpachting van de LANDERIJEN, aankomen de de Hervormde Kerk van 's Gravenpolder en den Grooten Armen aldaar, gelegen onder de gemeenten van 'a GravenpolderNisse 'a Heer AbtskerkeKapr pelleBaarland, Hoedekenskerke en Kloetinge bij de daarvan uitgezette biljetten breeder gespecificeerd. Informatien deswegens zijn te bekomen bij de ver pachters en ten kantore van den Notaris E. F. Lenshoek Wolphaarsdijk. 2°. 3°. ts 0018, bij c. ki.ERirWENS kook.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2