GOESSCHE No. 29. 42*te Jaargang, 1855. Herijk der Maten en Gewigten. HERIJK DER MATEN EN GEWIGTEN. PUBLICATIE. BEKEm&m&Kmh. iih; Dé uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags j 1 Gewone advertentien worden a 20 ets. de regel geplaatst. avonds, uitgezonderd op feestdagen. I DOIYDEftDAC* 1L W APJHLUL# I Geboorte-, huwelijks- en doodberigten, van 66 regels a I' J,20. De prijs pér kwartaal is f 6,75, franco per post f 6,90. 1 behalve het zegelregt. De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie.uren des namiddags. BI1TMII 4 IBIHMmMIIS, Vervolg en slot van ons vorig nommer. Alt. 7. De Arrondissements-ijkers zullen, betrekke lijk de door lien in iedere gemeentein welke zij heb ben gevaceerdgedane verificatie en herijkeen relaas opmakenen daarbij opgeven de ambtenarenpublieke administratien en particulieren, welke, in de voren genoemde lijsten begrepen zijnde, hun niet zijn geble ken aan derzelver verpligting, betrekkelijk den herijk, te hebben voldaan. Afschriften dezer relazen zullen door de Arrondisse ments-ijkers na den afloop van den termijn, geduren de welke de herijk is opengesteld, aan ons worden gezonden. Art, 8. De arrondissements-ijkers zullen ten minste tweemaal in het jaar op onbepaalde tijden, en voorts zoo dikwijls zij zulks noodig achtenvergezeld Van den commissaris van policieof bij ontstentenis van zoo danig ambtenaarvan een lid van het plaatselijk be stuur in al de gemsenten van hun arrondissement vi sitation doen in de opene werkplaatsen, magazijnen en winkels, op de markten, vleeschhallenpublieke wagen en op de molens, en zich daarbij verzekerendat in dezelve geene dan de nieuwe maten en gewigten aan wezig zijn, en dat die behoorlijk zijn herijkt. Zij zullen de oude afgeschafte maten en gewigten alsmede die welke niet zijn herijktin beslag nemen, en met het deswege op te maken proces-verbaal aan den officier bij de arroudissements-regtbank van hun ressort inzenden: van hun verrigte ten deze en van liet resultaat hunner bevinding in elke gemeentezullen zij, bij de aan ons in te dienen rapportenomstandige opgaven doen. Art. 9. Het wordt aan alle op publiek gezag aan gestelde of beëedigde landmeters, wegers en meters ver boden, eenige certificaten, weeg-of meetbrieven af te gevenwaarin de maat of het gewigt anders dan in de nieuwealleen wettigebenamingen is uitgedrukten zullen door hen geene andere dan de wettig erkende maten en gewigten mogen worden gebezigd. Art. 10. lugelijks wordt aan de Plaatselijke Bestu ren, Godshuizen of Armbesturen en aan alle ambtena ren en publieke administratien verbodeneenige acten, plansbestekken of beramingen te doen opmakenaan te nemen of daarop regard te slaan, in welke de hoe- veelhedeu en afmetingen niet in de nieuwe maten of gewigten zijn opgegeven. Art 11. Aan alie ambtenaren, publieke administra tien en ingezetenen binnen deze provinciewordt bij deze hunne verpligting herinnerd, om de door hen ge bezigd wordende maten en gewigten, binnen den in art. 1 bepaalden termijnte doen herijkenbij gemis van welke formaliteitde door hen gebezigd wordende of in hunne opene werkplaatsen magazijnen of winkels bevonden wordende maten en gewigten, in beslag kunnen worden genomen en degenendie bevonden worden dezelvp te hebben gebruiktof in hunne opene werk plaatsen, magazijnen of winkels voorhanden te hebben, volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van den 30 Maart 1827 (Staatsblad 110. 13,) worden ver wezen in eene boete van f 10,— tot f 100, Aan hen worden tevens herinnerd de bepalingen van art. 14 van het koninklijk besluit van den 18 Decem ber 1819, (Staatsblad no 57), volgens welke alles, wat met de maten voor drooge waren in dat besluit opgegevenwordt gemeten met den strijkel behoor lijk moet worden afgestrekenen dus allen, die van zoodanige maten gebruikmaken, ook van strijkels voor •dezelve behooren te zijn voorzien van welkedie voor de halve en voor de quart mudde ook moeten worden geijkt en geverifieerd; wordende de Plaatselijke Bestu ren, alsmede de Arrondissements-ijkers aangemaand, om voor de nakoming dezer verordeningen te waken, en daarop bij hunne visitatiën, voor zoo veel een ieder saangaat te letten; terwijl van de bevinding ten deze in de bij art. 7 bedoelde processen-verbaal of relasenspe ciale melding zal moeten worden gemaakt. Art. 12. Alle ambtenaren en publieke administratien worden uitgenoodigd, aan de nakoming van het tegen woordig besluit de hand te houden en worden de plaat selijke besturen aangeschreven, om de arrondissements ijkers in de uitoefening bonnet functiën, zoo veel mo gelijk behulpzaam te zijn en speciaal op hunne aan vrage dadelijk den commissaris van policie, of daar waar zoodanig ambtenaar niet aanwezig isof verhinderd wordtde vereisehte adsistentie te verleeneneen lid van het plaatselijk bestuur te delegeren om henbij de door hen voorgenomene visitatiën van winkels en werkplaatsen, te vergezellen. Art. 13. Dit besluit zal, door insertie in Provin ciaal blad gebragt worden ter kennis van d:e Burge meesters en Wethouders der gemeente in deze provin cie; mitsgaders van de Arrondissement-ijkers, en van den Bevelhebber van het Luitenantschap der Maré chaussee te Sas van (Jent, ook voor de onder hetzelve ressorterende brigade-bevelhebberstot informatie en narigt, en wijders, door de zorg der plaatselijke be sturen worden afgekondigd en aangeplakt in al de ge meenten van deze provincie, ten welken einde een ge noegzaam aantal in plano gedrukte exemplaren van het zelve, aan voornoemde besturen zal Worden toegezonden; zullende wijders exemplaren van dit besluit worden uit gereikt aan het provinciaal geregtshof, den procureur- generaal bij hetzelve en door diens tusschenkomst, aan de ambtenaren van het openbaar ministerie bij het pro vinciaal geregtshof, en bij de arrondissements-regtban- kengelijk mede aan de kanton-regters in deze pro vincie. Gegeven te Middelburg, den 30sten Maart 1855. De Gedeputeerde Staten voornoemd, VAN TETS, Voorzitter. S. YAN DER S WAL ME, Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, brengen ter kennis van een ieder die het aangaat Dat. bij resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, van den 30 Maart 1855, No. 84, Provinciaal blad No. 39) is bepaald: Dat.de herijk der nederlandsche maten en gewigten over bet jaar 1855,f in deze provincie zal wor den aangevangen den 1 Mei aanstaande en gesloten op den 31 Julij daaraanvolgende. Dat, tot dien herijk binnen deze gemeente, ook speciaal voor de gemeenten s Heer Hendrikskinderen, 's Gravenpolder, Kattendijke 's Heer AbtsherkeWolphaartsdijk en Kloetinge alsmede voor de overige gemeenten van dit district van waar men zulks veikiezen zal, zal worden gevaceerd in bet ge woon lokaal van den ijk van Dingsdag den 1 Mei tot en met Zaturdag den 2 Junij eerstkomende en vervolgens van Vrijdag den 22 Junij tot en met Dingsdag den 31 Julij daar aanvolgendedes voormiddags van half négen tot halfeen ure, dagelijks-, zon- en feestdagen uitgezonderd. Dat, wat de gemeenten ten platten lande betreft, tot de verificatie en den herijk der nederlandsche maten en ge wigten zal worden gevaceerd als volgt Te Kr abb en dij keook voor Rilland, Bath en Waarde; op Maandag den 4 Junij des voormiddags van 10 tot 12 ure voor Waarde. Op Maandag den 4 Junij, des namiddags van 2 tot 6 ure voor Bath en Rilland. En op Dingsdag den 5 Junij des voormiddags van 8 tot 12 ure voor Krabbendijke. Te Kruiningenook voor Yersekeop Woensdag den 6 Junij des voormiddags van 8 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 6 ure voor Kruiningen. En op Donderdag den 7 Junij, des voonniddags van 8 tot 10 ure voor Yerseke. Te Kapelleook* voor Wemeldinge en Schoreop Donder dag den 7 Junij, des namiddags van 2 tot 4 ure, voor We meldinge; van 4 tot 6 ure voor Schore en op Vrijdag den 8 Junij, des voormiddags van 8 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 ure voor Kapelle Te Baarlandook voor HoedekenskerkeEllewoutsdijk en Oudelandeop Zaturdag den 9 Junij, des voonniddags van 8 tot 10 ure voor Ellewoutsdijkvan 10 tot 12 ure voor Oudelande des namiddags van 1 lot 3 ure voor Hoedekens kerke en van 3 tot 6 ure voor Baarland. Te. Heinkenszatidook voor 's Heer Arendskerke Nisse Borsselen, 'sHeerenhoek, Ovezande en Driewegenop Maandag- den 11 Junij, des voormiddags van 8 tot 12 ure voor Bors selen des namiddags van 2 tot 6 ure voor 's Hecrenhoek op Dingsdag den 12 Junij, des voormiddags van 8 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 6 ure voor s Heer Arendskerke; op Woensdag den 13 Junijdes voormiddags van 8 tot 10 ure voor Nisse en van 10 tot 12 ure voor Ovezande en des namiddags, van 2 tot 5 ure voor Driewegen en op Donderdag den 14 Junij, des voormiddags van 8 tot 12 en des namid dags van 2 tot 4 ure vopr Heinkenszand. Te Wissenkcrkeook voor Kortgeenop Maandag den 18 Junijdes voormiddags van 9 tot 1 ure voor Kortgeen en des namiddags van 2 tot 6 ure voor Geersd.ijk en Kamperland; op Dingsdag den 19 Junij, des voornnddags van 8 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 ure voor Wissenkerke. Te Kolijnsplaatook voor Kats; op Woensdag dén 20 Junij, des voormiddags van 8 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 6 ure voor Kolijnsplaat en op Donderdag den 21 Junij, des voormiddags van 8 tot 12 ure voor Èats. Wordende de belanghebbenden herinnerd dat de maten en gewigten welke niet behoorlijk gezuiverdschoon ge maakt, droog en voor den ijk bekwaam worden aangeboden, onherijkt terug gezonden zullen worden alsmede aan de bepalingen van art. 4 van het reglement op den herijk der maten en gewigten in deze provincievan den 15 Fe bruary 1822, volgens welke een iegelijk zijne maten en gewigten ter herijking moet aanbieden aan den arrondissé- mënts-ijker van het district in hetwelk hij woont. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden gepubliceerd, geafiigeerd eii geïnsereerd in de Goessche Courant, mitsgaders exemplaren van dezelve ge zonden aan de plaatselijke besturen der gemeenten ten platten lande van dit district tot informatie. Gedaan ten Raadhuize van Goes, den 7 April 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris II. C. PILAAR. BEKENDMAKIMG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, maken bekend dat de heer kapitein kommandant van de dienstdoeede schutterij alhierheeft te kennen ge geven voornemens te zijn, om, bij gunstig weder, des Zaturdags van iedere weekder loopende en volgende maand telkens te beginnen des namiddags ten 5 ure, in de Oostevschans in de rigting|van het zuidwesten naar het zuidoosten, de leden der schutterij te oefenen in het schieten naar den Schijf. Geschiedende deze bekendmaking, opdat een ieder zich zoude wachten voor schade en blijven buiten gevaar. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, mits gaders opgenomen in de Goessche Courant. Aldus gedaan ten raadhuize van Goes, den 7 April 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vvnGOES brengen bij deze ter kennis van een ieder die het aan gaat dat het kohier van de plaatselijke belasting op de HONDEN over het loopende dienstjaarge arresteerd door den gemeente-raad den 16 Maart 11. en door Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland goedgekeurd den 30 derzelfde maand aan den gemeente- oritvanger ter invordering toegezonden is; mitsdien ieder belastingschuldige vermanende, om het deswegens verschuldigde, ten kantore van voornoemden ontvanger te voldoen. En zal aan deze op de gebruikelijke wijze publiciteit gegeven worden Gedaan ten raadhuize van Goes, den 7 April 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C, PILAAR. ilrawijBiiiiio GOES, 12 April. Heden hervat de Eerste Kamer der Staten Ge neraal, hare werkzaamheden. Als een bewijs van erkentelijkheid voor da onder steuning welke de goessche maatschappij voor etoom- en zeilvaart, van de zijde des bestuurs mogt ondervinden en tevens ter gedachtenis aan de eerste proefvaart, is aan den gemeente-raad door gezegde maatschappij een' kristallen beker aangeboden en door dezen in dank aangenomen. Bij de directie der maatschappij had het voornemen bestaan die bij de eerste aaVikomst der boot met den eere wijn aan te bieden, waaraan door de mislukking der proef vaart geen gevolg is kunnen gegeven worden. Naar wij vernemen is door eene commissie uit het stedelijk bestuur een onderzoek ingesteld ten eind?

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1