Dl BOlRlI-fiÖlDlIJi. niers- en tabaks-affaireals mede gedisteleerd, aan den heer J. G. JANSSEN overgedaan hebbende, bedankt bij deze zijne geëerde begunstigers voor het in hem gestelde vertrouwen •zijnenopvolger in dezelfde gunst aanbevelende. Eene Hofstede Inspan dier Hofstede. aanzienlijken Roeren-Inspan, Revalenta Arabica bij f. kleeiwens zoon boekhandelaars te Oratorium: ELIAS, felix mendelssohn bartholdy. TIJDSCHRIFT NEDERLANDSGHfiN LANDBOUW IN ZIJN' GEHEELEN OMVANG. Bij het groote diner, hetwelk de turksche gezant gisteren gaf, verscheen niemand van het russische ge zantschap, de genoodigde russen verontschuldigden zich deels door den officiëelen rouw, deels door de gestrenge vasten. ENGELAND/Londen. Belangrijke toebereidselen worden gemaakt tot de ontvangst van den franschen keizer en zijne gemalin die den 16 April een bezoek aan ons hof zullen afleg gen. Men beschouwdt dit bezoek, als een schitterend bewijs voor de kracht der. alliantie die Engeland en Frankrijk verbindt; ;een bewijs voor het vertrouwen dat keizer Napoleon stelt in een land en in éen volk., dat hij in andere omstandigheden zoo goed leerde kennen, waar hij destijds kwam als de vlugteling van Ham en thans als de vorstelijke gast van de tuileriën zal ont vangen' worden en ondervinden dat niemand ooit te vei^eéfi dht land zijn vertroüwen'en vriendschap schonk.// IQ'/'' EXTRACT uit de registers van den Burger lijken Stand der stad Goes, gedurende de maand Maart 1854. Gehuwd Adrianus Thomas van den boom en Anna Cornelia Temperman. Adrianus Ritmeester en Jacoba Gijsher la Josina van der Hoek. Geboren Den Sden. Leendertzoon van Leenderl de Lange en Elena Jacgha van Eilinger. Johannes Modeslus zoon van Josephus Roels en Huberla Verplakke. den Sden. Willem Adriaanzoon van an Hendrik llarl- hoorn en Francinaden Hamer, den 7den. Johanna Ca- tharinadochter van Johannes Franciscus Berks en Johanna Maria van Megchelen. den J4den. Maria Ca tharina dochter van Johannes Oort en Maria Calha- rina Reijnhont. den JSden. Hubregtzoon van Wi'lem de Kok en l'ietirnella Maria llengslmenger. den Jóden. Johanna Ilendrika, dochter van Fredrih Merk en Anna Maatje Verhoeven, den J7den. Johanneszoon van Wil lem de Jonge en Maatje Laurnsse. den JSden. Arij zoon van Francois van Hoorn en Klara Ilarink. Barbcra Johanna Mariadochter van drie van de Visse en Pieternella Remijn. den J9den. Simon zoon van Johannes Dekker en Maatje Zandee. den Wéten. An- thonij zoon van Pieter Gerard Fassieux en Tattna ■Cornelia.. Delnaij. den tieten. Kaspirzoon van Adri anus Bernardus Kien en Johanna. Cornelia Koopman, den idolen. Maria Antonia, dochter van Anna Jozina van Appeldoorn. Johannes Francoiszoon van Leo- nardus Johannes Theuns en Angelica Louisa Batailje. den iósten. Johanneszoon van Samuel de Winter en Cornelia Maria Magielse. Adriaan Willemzoon van Bieler anion en Maatje Martina Daleboudt. den 27sten. Jacominadochter van Pieter Tolhoek en Clara van Tilburg, den SJsten. Mariadochter van Karei Broes van Dort en Elsje Snoep. Geerlmida Eli zabeth, dochter van Bastiaan van Asperen Vervenue en Sara Anthonia bisser. Dus Ji van het mannelijk en 8 van het vrouwelijk geslachtin het geheel 20. Overreden Den Jsten. Anna Catharina, oud 5 jaar, dochter van Fredrik Willem Gaossen en Catharina de Waard, den Sden. Dirk Roeroud 83 jaar. den 3den. Willem, du Clauxoud 50 gaar. den 4den. Maria Harinckoud 84 jaar, weduwe van Pieter Lubi.jn. den 5den. Antho- nieoud i jaar, zoon van Jacobus van Ruijsse en Moaijhe van brake!,(overl.) Tannetje van burg oud 87 jaar, weduwe van Simon, van Zoom. den 9den. Ag al ha Johanna Langebekeoud. 52 jaarhuisvrouw van Pieter Marinus Magielse. den JJden. Willem, oud J maanil, zoon van Johannes de Jonge en Elizabeth Dhrricks. den JSden. Petrus Franciscus Fagel, oud 59 jaar. den J4den. Willem de Meulemeesler, oud 54 jaar. den ijsten. Elizabeth van blitterswijkoud 46 jaar, huisvrouw van Pieter Johannes Meijler. rlen iSsten. Suzanna Johanna, oud 2 maanden, dochter van Pieter Verspoor en Catharina Suzanna Wilheimina Le Due. den 24sten. Philip Vervenne, oud 68 jaar. den 28slen. Pieter, oud JJ maanden, zoon van Marinus Molhoek en Pielernella Meijler. Den Sden Maart is te Zierikzee overleden en alhier ingeschreven Petrus Adrianus de Leeuwoud 27 jaar. Dus 9 van het mannelijk- en 6 van hel Vrouioelijk geslacht in het geheel J5 'Witte brood Tar.wen brood Tarweu kropbrood BROODPRIJZEN naar de vroegere zetting. Heden overleed op het alleronverwachts, in den ouderdom van ruim 40 jaren, mijne geliefde dochter en eenig kindJOHANNA BAKKER. Zij was de laatste van de drie, welke mij Bij het vroeg overlijden barer moeder overbleven. God schenke mij dé noodige kracht om op mijne gevorderde jaren, in Zijn altijd wijs bestuur te mogen berusten. Goes, E. BAKKER, den 4 April 1855 Commissaris van Polieie. Algemeene en bijzondere kennisgeving. De ondergeteekende zijne kruide" Goes 5 April 1855. P. van WASBEER. Door overneming eigenaar van bo vengenoemde' 1 zaak geworden zij nde beveel ik mij minzaam in de gunst van mijne geëerde stad- en landgenooten aan, belovende eene prompte en civiele bediening Goes, 5 April 1855. J. G. JANSSEN. een kapitaal WOONHUIS en ERVE, staande t tusschen de twee Poorten dezer stadwijk B. sis nv. 162, of des verkiezen de het WOONHUIS en ERVE, wijk B n°. 155; te bevragen bij den eige naar M. IIarinck. Op Woensdag den 11 April 1855, des voormiddags ten 10 ure, in de herberg van Hugo Koens, te 11einkenszand, zullen de echtgenoote en kinderen van wijlen pieter gosnseten overstaan van den Notaris Mr. a. f.. van Dishoeck, residerende te Heinkens- zandpubliek en aan de meestbiedenden presenteren te verkoopen staande in de gemeente 11 einkenszand aan dèn Boeren- dijk, met de daarbij behoorende 47 bunders, 18 roe den, 63 ellen BOUW- en WETLAND. En op Vrijdag den 13 daaraan volgende, den completen en aan zienlijken Informatién alsmede inzage, der kadastrale kaart, zijn te bekomen ten kantore van gezegden notaris. Zijnde alles bij uitgezette biljetten breeder omschreven. OPENBARE VERKOOPING ten overstaan van den Griffier Mr. 1' j. a. van Dam, op Woensdag den 11 April 1855, des voormiddags 10 ure, ten verzoe ke van den eerzamen p. lar00ij, landbouwer te Waardeop de aldaar door hem bewoonde hofstede, van eenen bestaande in 7 extra schoone WERKPAARDEN van 4— 13 jaren 6 uitmuntende baatgevende MKLKKOEI- JEN, 3 RUNDEREN, 16 VARKENS. HOENDERS, 3 MENWAGENS, 6 PLOEGEN, ROLBROK, DRIE WIELSKAR3 SLEPERS, 5 EEG DEN en verdere aanzienlijke LANDBOUWERS - GEREED SCHAPPEN, 36 ct. 23 19 Masteluin brood brood Rogge ,17 ct. 13! De ondergeleekende, door het gebruik der van eene maagziekte genezen zijnde, vermeldt volgaarne hier van de bijzonderheden. Vroeger bekwamen hem alle spijzen slecht, ja zelfs de zachtste veroorzaakten hem pijn in de maag, maar nadat hij de RKFAijkiüta gedurende eenigen tijd gebruikt heeft, kan hij alle spijzen verdragen. P. Esse boom. 'sHage, Maart 1855. Het oorspronkelijke attest ligt hij de heeren SACK Co. in de Schoolstraat, voor ieder ter inzage gereed. DB KEVAIjKNTA. is geen medicament maar een voedsel, een goedkoop voedseldaar zij zoo geconcentreerd is. dat één lepelvol (representeerende eene waarde van 7 tot 10 ct. naar gelang men eene kleine of groote bus heeft) een geheel bord soep oplevert, voldoende voor een maaltijd. Zij is voedend en krachtgevend, ligt verteerbaar en opwekkend; zij heeft eene buitengewoon heilzame strekkingverbetert de verteringswerktuigenreinigt de sappen en ontwikkelt daardoor eene verwonderlijke geneeskracht. Zij heeft kwa len genezen die gedurende lange reeksen van jaren allé hulpmiddelen trotseCs den; zwakke gestellen die lange ja ren sukkelden kracht en gezondheid geschonken zieken die op gegeven waren, van deo vsud. des grafs weder tol het levea geroepen; melancholie, zwaarmoedigheidmiltziekigheid m opgeruiratheid veranderdvan zwakkekwijnende zuigelin gen sterke tierige kinderen gemaakt; in één woord, zij heeft wonderen gedaan en daarom welligt gelooven zij die het niet van nabij weten, nog niet onvoorwaardelijk aan hare geneeskracht; maar iedereen die in de gelegenheid komt waarin ze hem van dienst kan zijn, 'kan zich' ligt overtuigen; geen doctor zal het afraden ér'de proef mede te nemen geen doctor behoeft zijné toestemming daartoe tegeveo, het is eeii ligt verteerbaar voedseleen zieke kan geen betere dieet houden dan'- KE VAXKlVT/t <*ten; er is dus niets gewaagds in een busje BEVALGKTA le koopeüO ra de werking er eens van na te gaan. De prijs der TiEVALENTA is 87$c. f2. f 3.60, f 8. 16. Dubbel geconcentreerde f 4 f 7 f 16 24. Hoe grooter de bus hoe voordeeliger de verhouding tus- scheti prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande, dépóts. Av Amsterdam Verkoophuis.AxelJ:, W. Verbeek Vrolijk. Bergen op-Zooin. D. Pouwels. en- d-. F. Appeïbooiïi.Goes C. VREKKE NVed. Middelburg,dépot van het Verkoophuis- üosfchurg^,Mej.. P. J. Geelhoed. Schoojidijke, A. 3. Bronswijk. Tholen, J. Maas. Vlissingen, A. JU. KalbHeisch, Zierikzee,. I C. van Schaick. 4 V j._ viüi 'iin de beken de dépóts ita de 'andere1 Steden. 1 - Goes, is verkrijgbaar a 25 cis., de oorspronkelijke tekst inet eene metrische navolging, door J. P, HEI JE, van het in muziek gèbragt door Wie mét eenig genot de uitvoering van dit beroemde oratorium, op aanstaanden Woensdag dpor de sfdeei.ing de» maatschappij tot bevordering. dek toonkunst' alhier wiL bijwonenschaffe zich eeii exemplaar aan zoo voor medewerkende leden als toehoorders is zulks onmisbaar tot het naanwkeurig verstaan van den dich terlijken tekst van dit kunstwerk. DE VOORRAAD STREKT NIET VER. Onder meerderen zijn ook bij genoemde boekhandelaars voorhandengeschikte werkjes voor PAASCH-GE- SCHENKENalsmede ter voorbereiding en tot aan denken van de NACHTMAALSVIERING. Door j. de lange, te Deventer, is uitgegeven en bij de uitgevers; dezer verkrijgbaar gesteld de 1" afle vering van: voor den inzonderheid ten dienste van het pi.atte l.and. Hoofdredacteur Dr. L. MULDER, Hoogleeraar te Deventer, en onder medewerking van 8J deskundigen. INHOUD: Oorspronkelijke médèdeelingen. Een woord vooraf, door de redactie. :Een mestbak, die den kleinen boer bijna niets kost en voor eiken landbouwer hoogst nuttig is met figuren) door Dr. L. Mui.der. Aanleg en behandeling van ëerien hoptuin onder Twello in Gelderland door C. Ribbius. Het riet in Neder land door Th P. Uij.kens. Eenvoudig en door eiken boer uitvoerbaar middel om na te gaan of er am moniak uit mest verdwijntdoor L. M. Overgenomen Mededeelingen. Uittreksels uit Bui- tenlandsche Geschriften. Verschil tusschén door bin nengehaald en herhaaldelijk nat geregend hooi. Nieuwe wijze om deeg te kneden. Biezen 'voor lampenpit ten. Gedroogde groenten. j llulpmeslsloffen in Nederland op verschillende plaat sen verkrijgbaar. Verstagen van Vergaderingen, Pro gramma's van Tentoonstellingen berigien van allerlei aard van Landbouw-MaatschappijenGenootschappen, Vereenigingen en Inrigtingen. Inhoud van Neder- landsche periodieke Geschriften voor ':Zfpper"':die - op landbouw betrekking heeft. - Boekaankondigingen. Brievenbus. Vraagbord. '-■'".•.v'i Van de BOEREN-GOUDMIJN verschijnt déns per maand eene aflevering, die 23 vellen druks (3248 bladz.) groot zijn zal en ook figuren in den tekst zal bevatten. 12 Afleveringen vormen een deelwaar voor de inteekenaars aan het einde van het jaar titel inhoud en omslag zullen ontvangen, Men .teekeut in voor niet minder dat een geReeïen jaargang, waarvan de prijs bedraagt f 3,eo of slechts dertig cents per aflevering, waarover per halfjarige quilantie van f 1,80 wordt beschikt. De inteekenaren ontvangen gratis een BIJBLAD waarin AÜVERTENTIEN van Landbouwzaken worde» opgenomen, a I0,Ceiit de regel,-.-tic., TJt OOS9, Bil F. XT.KKUWENS Èl ZOON."

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2