42"* Jaargang. Herijk der Maten en Gewigten. iwaa tiKiSt 4 t ii c Pe uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags j avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f ófJ5, franco per post f ó,90. j De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des namiddags. DONDERDAG 5 APRIL. Gewone (idvertenlien worden d 20 ets. de regel geplaatste Geboorte-huwelijks- en doodberigtenvan 6 regels d f «*,20. behalve het zegelregt. De volgende Maandagsche editie wordt met Paasschen niet uitgegeven. DE GEDEPUTEERDE STATEN "VAN ZEELAND doen te wetendat door henin hunne vergadering van heden is vastgesteld hetgeen volgt Art. 1. De herijk, over het jaar 1855, van de ne- derlandsehe maten en gewigten, welker gebruik in het vorige jaar verpligtend is geweest en mitsdien van alle gewigten, lengtematen, iuhouds-maten "voor drooge waren, vocht-mateu voor den handel in het klein en in het grootmitgaders van de wissezal in deze provincie worden aangevangen met den Jsten Mei aanstaande en gesloten op den 3Jsten Julij daaraanvolgende. Art. 2. De letter I (Gothisclie vorm) zal voor ijk- letter gedurende dit jaar gebezigd worden en op al de geijkt of herijkt wordende maten en gewigten, benevens net bijzondere merk van den arrondissèments-ijker, worden afgedrukt of ingebrand. Art. 3. De arrondissements-ijkers zullen overeen komstig art. 5 van het reglement op den herijk, van den laden Februarij 1822, behalve in de plaats hunner woning nog tot den herijk vaceren in die gemeenten van 'derzèlver arrondissement, 'als do'ór ons bij resolu tion van den 10 April 1840, no. 46, van den a j 1841, no. 24 (Provinciaal blad- no. 34,) van den 30 Junij 1843, no. 11, van den 17 April 1846, no. 27 (Provinciaal blad no. 48) en van den 21 Junij 1850, no. 38 zijn aangewezen en op de dagengedurende welke zij niet in de gemeenten buiten hunne woonplaats vacerenten minste gedurende vier uren daags, hunne kantoren geopend houdenom aan de ingezetenen ge legenheid te geven tot de verificatie hunner maten en gewigten. Art. 4. Zij zullen van de uren, waarop hunne kan toren zullen geopend zijn, mitsgaders van de dagen op welke zij, uit hoofde der vereischte vacatiën in andere gemeenten, niet tot den herijk der maten en gewigten ten hunnen kantore zullen vacerenaan burgemeester en wethouders hunner woonplaats kennis gevenwelke daarvan door publicatie eti door insertie in de stede lijke, of in de binnen hurme stad meest gelezen wor dende courantaan de belanghebbenden zullen doen kennis dragen. Art. 5. De arrondissements-ijkers zullen burgemees ter en wethouders der gemeenten, in welke zij, in over eenstemming met het bepaalde in art. 3, tot den herijk zullen vacerenvan hunne op handen zijnde komst ten minste acht dagen te voren informeren en zullen deze gehouden zijnden burgemeester en wethouders der andere gemeentenvoor welke gelijktijdig wordt gevaceerd, daarvan kennis te geven, ten einde de amb tenaren, publieke administratiëu, kooplieden, winkelie's en andere belanghebbenden door hen worden verwittigd van de plaats en van den tijd, waarop tot den herijk zal worden gevaceerd en van hunne verpligting om de hen in gebruik zijnde maten en gewigten mits gaders de strijkels der halve en quart mudden te doen herijkenzullende de plaatselijke besturenbehalve de ten deze vereischte openbare bekendmaking, tevens, zoo veel mogelijk, den belanghebbenden ingezetenen hunner gemeente, welke zij weten dat van maten en gewigten gebruik maken, ten hunnen huize eeue waarschuwing of kennisgeving laten doen. Art. 6. De burgemeesters der gemeenten worden uitgenoodigd om aan den arrondissements-ijker vóór den aanvang van den herijk, of bij deszelfs komst in de gemeente, eene naamlijst te doen geworden van de inwoners hunner gemeente, welke, uit hoofde van hunne betrekking of hun bedrijf, verpligt zijn, gebruik te maken wan maten of gewigten. Tot het opmaken dezer, lijsten zal het register der j patentpligtigen worden geraadpleegd en voorts op de zelve ook gebragt worden de ambtenaren en publieke administratiëuwelkein hunne ambtsbetrekkingen van maten of gewigten tot het constateren van leve- ranciën of werken gebruik moeten makenwordende met betrekking tot de zamenstelling der bedoelde op gaven, eene bijzondere naauwkeurigheid aanbevolen, opdat daarin uitsluitend alle erkende ijkpligtigen en geene j andere dan de zoodanigenworden opgenomen. Vervolg hierna.) GOES, 5 April. Heden avond ten 7 ure, raads-vergadering. Tot Secretaris der kamer van koophandel, ter ver vanging van dhr H. K. Dominicus van den Bussche die zijn ontslag uit die betrekking heeft gevraagd werd gisteren benoemd dhr A. Schraver. Bij de op gisteren gehoudene verkooping der goede ren van de familie Janssenin het kanton Axel gelegen is, bij afmijning de som van/'910,per bunder bedongen. Aan hen die zich belasten met het in ontvang ne men v,an goederen voor de noodlijdenden bij den waters nood kunnen wij mededeelen, dat die door de stoom boot Stad Goes franco Rotterdam zullen vervoerd worden. Tot hun eerstdaags op handen zijnde vertrek maken zich in dit eiland wederom verschillende land verhuizers gereed; naar wij vernemen zal de goes- sche boot hen naar Rotterdam voeren Gisteren morgen werden bier gevankelijk binnen gebragt Pieler en Frans Haringvader en zoon, krach tens bevelschrift dezer regtbank gearresteerdals be klaagd van zich schuldig gemaakt te hebben aan den zoo toevallig verijdelden diefstal bij A. f. Rijk, te Heinkenszand. De op heeter daad betrapte JE. Stoffels werd reeds vroeger in hechtenis genomen. Door den kei'keraad van Nisse, is op den 21 Maart jl. met medestemming van ambachtslveereu, de volgende alphabetische nominatie gemaakt, ter vervulling der va cature, ontstaan door het overlijden van ds I). A. Buijt. Batieké, te Breskens; Brandt, te St. Michielsgestel; van Dorsser, te Stellendam; Giltay, PAz., te 'sHeer Aren'dskerke; Hoffmante Baarland; de Wildeman La- kerveld Keilerman te 's Heerenhoek Lesturgeon te "Vledder Overmante Heinkenszand van Senden te Leur Thomskmste Beek en GeulIVarnsinckte 's Heer Abtskeïke, c. a.; van de Weijdete Serooskerke; waaruit op gisterëh is geformeerd het onderstaand ze3tal: Batle/céGiltayOvermanvan Senden, Warnsïnck en van de JVeijde. Terwijl uit het dadelijk daarna opgemaakt drietal, bestaande uit de heeren Batiekévan Senden en van de tVeijde, op woensdag 18 dezer een beroep zal worden gedaan. In een der belgisclie bladen wordt gemelddat de maatschappij tot indijking van schorren langs de Ooster-schelde in Bathgeslaagd is in haar verlangen tot wijziging harer statuten. Volgens liet oordeel van bevoegde personen is deze onderneming, wanneer de uitvoering der bedijkings-werken aan deskundige en ervaren mannen wordt toevertrouwdde voordeelig- ste welke sedert jaren beproefd werd, en zullen de aan vankelijk geleden veriiezen in korten tijd ruimschoots vergoed worden. Den 30 Maart heeft de Hooge Raad uitspraak gedaan in zake den burgemeester der gemeente Mid delburg tegen Gebroeders Abrahamsuitgevers der Middelburgsche Stads-Courant. De raad heeft het von nis der regtbank te Middelburg vernietigd en ten prin cipale regtdoende, de verweerders veroordeeld tot beta ling aan den eisoher eener soin van /"250,als zijnde de 8ie jaarlijksche termijnverschuldigd 1 December 1852voor de uitgave van genoemde courant en in de kosteii. Naar men verneemt, bestaat hij de regering het voornemen om, ter zake der toegenomen bevolking des rijkswelke sedert de invoering der wet op de ver kiezingen tot 8,195,132 hoofden is geklommeneeue wijziging voor te dragen in de bedoelde wet, ook met eenige verandering der bestaande kies-districten en eene vermeerdering van het aantal leden van de Tweede Kamer met nog drie personentengevolge waarvan dit aantal zou worden gebragt op 71. Te Purmerend had een allerdroevigst ongeluk plaatseen kind digt onder de roeden eens malenden molens gerakendeslaat een der wieken met lievige kracht tegen het hoofdje, zoodat het bij de romp neer hing. -In het noorden van Duitschland is men eene bende gaauwdieveu op het spoor gekomendie hare vertakkingen over geheel Duitschland, Frankrijk, En geland enz. uitstrekte. Zij bestaat voornamelijk uit franschenmaar ten deele ook uit belgen en neder- landerswaaronder zelf vrouwen. Onder 'de laatst genoemden bevindt zich eene vrouw uit Haarlem. RUSLAND TURKIJE. Uit de krim is geen ander nieuws dan dat de ms- ren versterking hebben ontvangen. Te Parijs liep eergisteren een los geruchtdat een groot gedeelte van Sebastopol de geallieerden was in handen gevallen. Nog niets is de echtheid der tijding komen bevestigen. Brieven uit Petersburg te Berlijn ontvangen, be- rigten dat keizei' Alexander II vast besloten is geene nieuwe concession te doen en den oorlog krachtig voort te zetten. Een adres van de korpsen der russische garde en der grenadiers aan den czar, adeint ingelijks een zeer oorlogszuchtigen geest. De bestorming van Sebastopol blijkt hoe langer hoe bezwaarlijker te zijn, zoo lang de vesting niet aan alle zijden is ingesloten. Daarbij kómt dat de russi sche troepen zich derwijze van de gunstigste, positiën meester maken, dat men bet geheele geallieerde leger kan beschouwen als in staat van beleg verkeerende. In weerwil van dezen benarden toestand is in een krijgs raad door de geallieerden besloten om Sebastopol in te sluiten, het leger van Liprandi te gelijker tijd aan te tasten, Odessa te vernielen en Anapa en Perecop te bemagtigenom den toevoer van vijandelijke troepen af te snijden. Eupatoria zal op last van Gortschakoff door een corps van 60,000 man bewaakt worden. Van de rus sische zijde wordt verwacht dat de turksche bezetting welhaast door gebrek aan drinkwater gedwongen zal worden om die vesting te verlaten en in het open veld slag te leveren. Insgelijks verwacht men bij de aanstaan de warmte dat de geallieerde troepen uit liet kamp be zuiden Sebastopol, door de pestachtige uitwaseming van 28,000 lijken en 3.000 doode paarden zullen verdre ven worden. De Engelschen, om aan de verveling van het beleg wat te gemoet te komenvermaken zieh met harddraverijen te houden. "Volgens Fransche berigten uit Konstantinopel hebben de wervingen der engelschen onder de turksche bevolking, dank zij de hooge soldij en de prompte be taling het beste gevolg. De dienst van Meuzelraan- neu en Christenen onder engelsche officieren zal zeer veel tot de verzoening en de vermenging der volk stammen in het Ottomannische rijk en de verdelging der veroordeelen bijdragen. DUITSCHLAND. In Parijs wordt verhaald dat het 3de punt zoogoed als aangenomen is behoudens de bepaling van het aan tal russische schepen die voor het vervolg in de Zwar te zee mogen aanwezig zijn. In afwachting daarvan had men intnssclien een aanvang gemaakt met de be handeling van het 4de punt. De reis van den franschen minister Drouyn de IIHmy s naar Weenengeeft nieuwe hoop op vrede. Men verzekert alhier, dat Spanje eu Portugal reeds tot de westersche alliantie zijn toegetreden.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1